Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai

111 608 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 15:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRẦN THỊ KIỀU NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA ðỊA LAN KIẾM HỒNG HOÀNG (Cymbidium iripioides) TẠI HUYỆN SAPA, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRẦN THỊ KIỀU NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA ðỊA LAN KIẾM HỒNG HOÀNG (Cymbidium iripioides) TẠI HUYỆN SAPA, TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mà SỐ : 60.62.01.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN MAI THƠM HÀ NỘI, 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ bất kỳ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Trần Thị Kiều Nhung Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Mai Thơm, người ñã tận tình giúp ñỡ, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài cũng như trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Bộ môn Canh tác học - Khoa Nông học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, ñã tạo mọi ñiều kiện ñể tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai; Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Sa Pa; Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Á Nhiệt ñới Sa Pa ñã tận tình giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu. Tôi xin chân thành cám ơn các ñồng chí lãnh ñạo Ủy Ban nhân dân huyện, các ñồng chí cán bộ khuyến nông cơ sở ñã nhiệt tình cộng tác giúp ñỡ tôi thực hiện các nội dung nghiên cứu tại cơ sở. Cuối cùng tôi xin biết ơn gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp ñã ủng hộ, ñộng viên khích lệ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu. Tác giả Trần Thị Kiều Nhung Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng biểu vii Danh mục Hình ix Danh mục các từ viết tắt xii MỞ ðẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1 Sơ lược về cây hoa lan 3 1.1.1 Nguồn gốc, vị trí trong hệ thống phân loại thực vật 3 1.1.2 Phân loại họ Phong lan 4 1.2 Tình hình nghiên cứu và sản xuất hoa lan trên thế giới và trong nước 4 1.1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất hoa lan trên thế giới 4 1.2.2 Tình hình nghiên cứu và sản xuất hoa lan trong nước 7 1.1.3 Tình hình sản xuất hoa lan ở Sa Pa 12 1.3 Một số ñặc ñiểm của chi ñịa lan Kiếm 15 1.3.1 Sơ lược về chi ðịa lan Kiếm 15 1.3.2 ðặc ñiểm thực vật học chi ñịa lan Kiếm 15 1.3.3 ðặc ñiểm thực vật của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sapa 16 1.3.4 Yêu cầu về ngoại cảnh của cây ñịa lan Kiếm (Cymbidium) 16 1.4 Kỹ thuật nuôi trồng lan Kiếm hiện tại ở Sa Pa - Lào Cai và các vùng lân cận 20 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 22 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 2.2 Vật liệu nghiên cứu 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 2.4.2 Phương pháp theo dõi thí nghiệm 25 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến sinh trưởng và phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 27 3.1.1 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 27 3.1.2 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến một số chỉ tiêu phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 30 3.2 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến sinh trưởng và phát triển của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa. 36 3.1.1 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến các chỉ tiêu sinh trưởng của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 37 3.1.2 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến một số chỉ tiêu phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 40 3.3 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 46 3.3.1 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 46 3.3.2 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến các chỉ tiêu phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 49 3.4 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến sinh trưởng và phát triển của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 55 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 3.4.1 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 55 4.4.2 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến một số chỉ tiêu phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 56 3.5 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến sinh trưởng và phát triển của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa. 59 3.5.1 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 59 3.5.2 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến chỉ tiêu phát triển của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 63 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 68 Kết luận 68 ðề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 71 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 3.1 Ảnh hưởng của giá thể trồng tới một số chỉ tiêu sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 27 3.2 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến ñặc ñiểm cành phát hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 31 3.3 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến kích thước cánh hoa và ñộ bền hoa ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 34 3.4 Ảnh hưởng của giá thể trồng ñến thành phần sâu bệnh hại ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 35 3.5 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến các chỉ tiêu sinh trưởng của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 37 3.6 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến ñặc ñiểm cành phát hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 40 3.7 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến kích thước cánh hoa và ñộ bền hoa ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 43 3.8 Ảnh hưởng của phân bón lá ñến thành phần sâu bệnh hại ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 45 3.9 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 46 3.10 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến ñặc ñiểm cành phát hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 49 3.11 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến kích thước cánh hoa và ñộ bền hoa ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 52 3.12 Ảnh hưởng của khoảng cách phun phân bón lá ñến thành phần sâu bệnh hại ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 54 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii 3.13 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 55 3.14 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến ñặc ñiểm cành phát hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 56 3.15 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến kích thước cánh hoa và ñộ bền hoa ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 57 3.16 Ảnh hưởng của chế ñộ tưới nước ñến thành phần sâu bệnh hại ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 59 3.17 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến sinh trưởng của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 59 3.18 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến ñặc ñiểm cành phát hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 63 3.19 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến kích thước cánh hoa và ñộ bền hoa ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 66 3.20 Ảnh hưởng của ánh sáng ñến thành phần sâu bệnh hại ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC ðỒ THỊ STT Tên Hình Trang 3.1a Ảnh hưởng của giá thể trồng tới ñường kính thân tối ña của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 28 3.1b Ảnh hưởng của giá thể trồng tới chiều dài tối ña của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 28 3.1c Ảnh hưởng của giá thể trồng tới chiều rộng tối ña của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 29 3.1d Ảnh hưởng của giá thể trồng tới số mầm TB/cây của ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 29 3.2a Ảnh hưởng của giá thể trồng tới chiều dài cành hoa của cây ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 31 3.2b Ảnh hưởng của giá thể trồng tới số cành hoa TB/chậu của cây ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 32 3.2c Ảnh hưởng của giá thể trồng tới số hoa TB/cành của cây ñịa lan Kiếm Hồng hoàng SaPa 32 3.3a Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chỉ tiêu ñường kính thân của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 37 3.3b Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chỉ tiêu chiều dài lá tối ña của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 38 3.3c Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chỉ tiêu chiều rộng lá tối ña của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 38 3.3d Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chỉ tiêu số mầm TB/cây của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 39 3.4a Ảnh hưởng của phân bón lá ñến chiều dài cành hoa của giống ñịa lan Kiếm Hồng hoàng Sa Pa 41 [...]... Pa - Nghiên c u nh hư ng c a phân bón lá ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa - Nghiên c u nh hư ng c a kho ng cách phun phân bón lá ñ n sinh trư ng c a ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa - Nghiên c u c a ch ñ tư i nư c ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa - Nghiên c u nh hư ng c a ánh sáng ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki... dung nghiên c u 3.3.1: Nghiên c u nh hư ng c a giá th ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa 3.3.2: Nghiên c u nh hư ng c a phân bón lá ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa 3.3.3: Nghiên c u nh hư ng c a kho ng cách phun phân bón lá ñ n sinh trư ng c a ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa 3.3.4: Nghiên c u c a ch ñ tư i nư c ñ n sinh trư ng và phát. .. nh Lào Cai nh m góp ph n phát tri n loài ñ a lan b n ñ a t i vùng Sa Pa 2 M c ñích và yêu c u 1.1 M c ñích Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh hư ng ñ n sinh trư ng phát tri n và quá trình phát hoa nh m ñi u ti t quá trình ra hoa ch ñ ng ph c v nhu c u c a ngư i tiêu dùng hoa ñ a lan Sa Pa 1.2 Yêu c u - Nghiên c u nh hư ng c a giá th ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng. .. ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 22 3.3.5: Nghiên c u nh hư ng c a ánh sáng ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa 2.4 Phương pháp nghiên c u 2.4.1 Phương pháp b trí thí nghi m Thí nghi m 1: Nghiên c u nh hư ng c a giá th tr ng ñ n sinh trư ng và phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng. .. ưu tiên phát tri n tr ng hoa lan Hi n này trên ñ a bàn toàn huy n Sa Pa có kho ng 8 ch c v n ch u (giò) lan các lo i trong ñó ch y u là ñ a lan Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 1 Xu t phát t th c t trên, chúng tôi nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng m t s bi n pháp k thu t ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñ a lan Ki m H ng Hoàng (Cymbidium iripioides). .. c Gia Hoàng Liên, Sa Pa s h u nhi u loài lan quí như Lan s a Sa Pa, G m ñ t Nh t, Tr n M ng Xuân, Ki m h ng hoàng Sa Pa, Hoàng th o long nhãn (Ki m cò râu, Ki m cò ñ ), Lan s y và các gi ng lan hài Trong s các loài ñ a lan b n ñ a c a Sa Pa, lan Ki m h ng hoàng ñư c xem là loài quí nh t th hi n 4 ñi m sau: ðây là loài lan ñ c thù c a Sa Pa vì ch tr ng trong ñi u ki n khí h u tương t Sa Pa thì lan m... phong lan ñ góp ph n c i thi n m t s gi ng hoa phong lan Vi t Nam” (2003-2005) ðã thu th p ñư c 39 loài hoa lan t Thái Lan và 5 loài hoa lan trong nư c, ñánh giá ñư c m t s gi ng hoa phong lan có giá tr Vi t Nam và Thái Lan t p trung vào m t s loài như Ng c ði m Tai Trâu (Rhychostylis gigantea), Lan Hoàng H u (Cattleya), Van ða (Vanda), Hoàng Y n (Ascocenda) và H ñi p (Phalaenopsis) - D án: phát tri... hoa lan phát tri n Bên c nh vi c thu hái lan r ng, trao ñ i và thu n dư ng lan Sa Pa ngày càng ñ y m nh Nhi u loài lan m i ñư c phát hi n, nhi u loài lan phù h p ñư c nuôi tr ng r ng rãi hơn Hi u bi t v lan nh p n i cũng như hi u bi t v lan r ng trong ngư i dân ngày càng c n ñư c nâng cao v nhi u m t: phân lo i, phân b , sinh thái cũng như ñi u ki n nuôi tr ng thích h p ñ ti n t i m c ñích duy trì s phát. .. Thái Lan: là nư c láng gi ng c a Vi t Nam, Thái Lan có l ch s nghiên c u và lai t o phong lan cách ñây 130 năm (Parinda-Sriyaphai, 2002) [16] Hi n nay, Thái Lan ñã nghiên c u và làm ch công ngh s n xu t cây gi ng b ng nuôi c y mô t bào và công ngh s n xu t, ñi u khi n ra hoa ñ ng lo t m t s gi ng phong lan, ñ c bi t là các gi ng lan Hoàng Th o (Dendrobium) chi m 80% ði u ki n khí h u c a Thái Lan r... hoa lan phát tri n Tuy công nghi p hoa lan Vi t Nam chưa ñư c quy ho ch trong chi n lư c phát tri n k ho ch 5 năm c a qu c gia nhưng xu hư ng phát tri n c a hoa lan l i r t nhi u tri n v ng vì h u như cung không ñ c u, do ñó h ng năm Vi t Nam ph i b ra hàng trăm t ñ ng ñ nh p kh u hoa lan t các nư c láng gi ng như Trung Qu c, Thái Lan, ðài Loan, Hà Lan [12][23] Hi u qu kinh t nói chung c a vư n lan . KIỀU NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA ðỊA LAN KIẾM HỒNG HOÀNG (Cymbidium iripioides) TẠI HUYỆN SAPA, TỈNH LÀO CAI LUẬN. THỊ KIỀU NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA ðỊA LAN KIẾM HỒNG HOÀNG (Cymbidium iripioides) TẠI HUYỆN SAPA, TỈNH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng, phát triển của ñịa lan Kiếm Hồng Hoàng (Cymbidium iripioides) tại huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai, Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai, Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn