vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT)

28 429 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 13:23

1     !" #$%&'( Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Sinh học Mã số: )*+,+! -./0&1%2 1 1 2  !""#$ %!&'$( )*#$( '+#,-"./$ Ngưi hưng dn khoa hc3 4456789:7;  012$340''.56785&$ $3%-$3.&, 012$340''.567.9, *#$( $ 012$3:40''.567;59$< *-'0-"./$ =5>?@A 21!B3C -/$D E,F5>?$<@G E+*(+ #$4*#$( '+#,-"./$ "!D$4HH$*HH"6HH?HHI,HH <=8>=6?8/>:@:A7B7=C/=8DE/F73 B$385J $&$3.&, B$3*#$( '+#,-"./$ :B$3*#$( -1$K 2 2 3  GHI +J ;:KL78M8/57LMN)O856@PQR 95S$5J TBEU $V+( @$WFW $X Y5@? $?!Z!&!Q#6( +[$<T& \@$( -0])Tạp chí Giáo dụcL^N)_`M ;:KL78M8/57LN)O09F!#$&+B",/@J&+/$Q5Q#6 ( +[$56U( @$( -0])Tạp chí Giáo dụcL@Ja 2$3^N) M:`Mb :;:KL78M8/57LN)O856F>+&+c+9d 21 EB" ,J$e5&3$f& ? Z?$$3,!Q#6( 2$<Qg/2$<@$( ]) Tạp chí Giáo dụcL@Ja 2$3 5J$I,N)_\_ ;:KL78M8/57LN)O;96QW&+/$Q5cQ#6( +[$ 56U( @$( ])Tạp chí Giáo dụcLMb^N):\b b;:KL78M8/57LN)O.$X Y5e56h96QW&+/$Q5 Q#6( +[$56U( \-0])Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt NamL-/$gZ!&( 85J $&F[YE) N)i:\i:M ;:KL78M8/57L:N)O>QRFd56<&+cQ#6 ? e56F5>Q$ 56U! K@$( ])Tạp chí Giáo dụcL:i^MN)b\b _;:KL78M8/57L:N)Oj/@J$X Y5BUB$3 YQRFd56<&+ B"!Q#6( X<$C$B"#$$3.&,])Tạp chí Giáo dụcL@Ja 2$3^MN) \ 3 3 4 N" %4OPQR8S7TU=-/ 1.1. Xuất phát từ mục đích dạy hc hiện nay jR d  k&B$3 Q#6F"F", !-'2$<( V ? $U5"6c $3l m-'2n[52$< olp! ? ," ? "Z!&( qF", &@1+r,.*$Q#6+1$WS$BUf? / k&B$3 Q#6 k&, J$BC$B$3 (  k&-'<"!B"C < TF", !-'$c5V ZsTQtC$,/ ? (  k&-',",!,5J&6Zs 1.2. Xuất phát từ chủ trương, đưng lối của Đảng và Chính phủ jR $X5 k&@W$3+u$,C$$?!QR $3&6lC &F"u$,C$ +K+?+Q#6(   !$F",/!f$3,BR $<F .f kKB" ? Y X &&e5& ? @W v#! k&1B" ."C &w 5J$<Zv;;<&64.ge56<#$/$F[Y& E+"5K1 /@1$3.&,LZT&)MM_Nx#$-/$; k&1L^NB" $<F +?$c$?!QR `x.ge56< -/$gF[Yi)&E+"5KZT&;L.ge56<@JM` .8^yN"6?I,:BUu$,C$ I21)!"Q$3$?!QR B" "!#!)?+Y6X5 [5 `--!$U5Z$3Z$<g*g C;-.B"/$>+e5J <x=5>$?!QR C /z&;q/$ k G&$3.&,qe56g4O0K+?+$?!QR +1$+?56dd  W )W$? ) k/)Q56@?#! k&*$( x2D$Q{IFW W( ) Fz@&6,X( >+B"o dBKFX] 1.3. Xuất phát từ lợi thế của Graph trong dạy hc &+!?( F"+K+?+Z!&(  TdZ?$e5? &!) Tdu gBf n c,qT& ? ,J$e5&3 k& ? J$ $X Y5 !T@PQR&+!Q#6( Q$56U(  !-'-0@A$V+ ? p, Z v[6w6<5J$X2$3,/ ? *$# )2$3F>+," zE6 1 ,/3JBC$f,#FC$e5&3 | g k& ?  E+/u Y @JB"@WD#$ ?  E+/u Y T!'$$C$,/ ? Z?$e5?) Rc B"W e5&K.$X Y5ZGBUFd56<&+B"B>QRTB"!Q#6( @A21!1,9 &! EF(  ? Z$<Y $56U,/ ? J$5 1.4. Xuất phát từ các đặc trưng cơ bản của phần Di truyền hc (Sinh hc 12 –THPT) 0[$56U( L-NL'$( \-0N$X Y5 ? BEU BU E5#!) Y I k& K@lB> El ?  E+/u Y @JB",J$F$X 3$f& ?  E+/u Y @JTw E++9P)<2"!) Kc)e5[cT F" ? Z$<Y Z?$$3,)$3)e56F5>) K <)e5?'$(  k& ?  E+/u Y @JZ? &5B"YQRB"!W $7 4 4 5 B>6)B$3 ,&,/ ? Q#6) ? ( +}+BC$/$Q5Z$< Y $56UF"Ee5&()1,21! !( @$Bw&$<+5 /$ Q5Z$<Y ,C$)Bw&3J  ? Z$<Y !,/F!$  a A B"2$<B>QR K <B>/ k& VB"!W $7@1h5E I5$) D(B"*$@J !*$.<5@PQR@KD)212$c5)!Q#6( +[$56U@AE5>F$!B$3 ,!?)3J!?Z$<Y  &+ T$U5$c,,#!B$3 c$3,J$e5&3B"d[ 2> !+[$56U( !T)@PQR&+!Q#6( $56U (  !-'-0@A$V+ ? p,Z vE6w6<5J$X2$3,/ ? *$# )2$3F>+," zE6 1,/3JBC$f,#FC$e5&3 | g k& ?  E+/u Y @JB"@WD#$ ?  E+/u Y T! '$$C$,/ ? Z?$e5?) RcB"W e5&K ;5E+?wfFdQ!T) V$ (U"$OVận dụng lý thuyết graph trong dạy hc phần DTH (Sinh hc 12 – THPT)”. &4VRTWR87;8/57RX: >QRFo56<&+c E5V T&/$Q5+[-" &+/$Q5p!F!$ 3JB"@PQR VB"!e5?Q#6( Bw& F"+K$3)Bw&F"+K+?+Q#6( )|,d  W T&!# /( >+ k&-'cT++[9 &! EFB"$35e51 k&B$3 Q#6 B"( +[$56U( L'$( \-0N Y4Z/=D[7;E-\8BR8=8>7;8/57RX: 3.1. Đối tượng nghiên cứu .$X Y5Fd56<B" ? Y B>QRFd56<&+B"!Q#6( +[-L'$( \-0N 3.2. Khách thể nghiên cứu 85?Q#6( $56U( L'$( \-0N 248C?E/7;8/57RX: `=d56<&+B"YQR k&TB"!Q#6( +[$56U( L'$ ( \-0N `W $3,@+#,#$,/@J*-0#$&$v-1$K) -1$0z ]4/^=8:K_=\8Q`8SR .<5Uh5E e56h96QW&+/$Q5B"h96QW ,/3J ? &+/$Q5,&dZ!&( B" T+K+?+@P QR+FdB"! ? Z95!e5?Q#6( +[-L'$( \ -0NBw&F",/+K$3),/+K+?++}+@A+?56d d  W ) k/@?#!!B$3 FG/$Z$<Y B"ZGI(  k&-' p!$<+ >Fd56<&+ 5 5 6 a48/F?EV7;8/57RX: .$X Y5Fo56<&+B"B$3 B>QRFo56<&+! Q#6( T$ 5B"Q#6( +[$56U( L'$( \-0NT$$Xx ,$c5W #B$3 B>QR&+!Q#6+[$56U ( L'$( \-0N$3&6 k&$?!B$Xx :E5V T&/$Q5+[-F", K@lh96QW ? &+/$ Q5p!w kUc5[F$ !B$3 u Y e5?Q#6( x ;96QWe56F>+&+/$Q5wT$<Z< ? &+/$ Q5p!w kUcu Y Q#6( +[-L'$( \-0Nx b;96QWe56@PQR&+B"Uh5E+K+?+@PQR &+B"! ? Z95 k&e5?Q#6( a 2$3F"Z95Q#6Z$<Y ,C$x ;? g ? $X5 d?$?$35e51Q#6( 2|&+BC$,/ @JZGI K21+?$cIFW Q56-'x _W $3,@+#,cZ$c, Y$35e51 k&B$3 B>QR Q#6( &++[-L'$( Np!$156<U& b48Dc7;d8Bd7;8/57RX: 7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 7.2. Phương pháp điều tra sư phạm 7.3. Phương pháp chuyên gia 7.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 7.5. Phương pháp xử lí số liệu 7.6. Phương pháp đánh giá e4<7;;<d?f/Rg`@:A7B7 i-3J)2u@5)!"$3 K@lFdF5>BUFo56<&+D,4 1 E&+) ? +9F!#$&+)a $c,B"B&$z k&&+!u Y ? F!#$2"$FXFC+x iUh5E ? 56Xn )e56h96QW&+/$Q5F", Z5,t5 !B$3 gC,Y / [# k&*$( @&5,m$!# /Q#6( 2|+K+?+&+x i:E5V T&/$Q5'%+[$56U( F", K@lh96QW &+ue5?BU K@lB> E) K < k&$3Q$56UB"2$<Qgl ?  E+/u Y @Jw+9P<e5[cBUde56F5> k&$3 Q$56U)fYQR k&Q$56U!@1h5EB"*$@JBUQ$ 56U( *$)wTqh96QW  ? &+/$Q5 $$<cu Y  ? !#/( p!+K+?+&+x i;96QW 3J&+/$Q5+[-B"@PQR VF"+K$3B"! ? Z95 k&e5?Q#6( T++[ " !*$( IFW Q563Jp!F!$ /$Q5BUl ?  E+ 6 6 7 /u Y @JF", K@l5>F$$V+ !-' T3JZ$<Y c( E 1 ? Z$<Y +['$?$( B"$<T&x ib=5>?qUh5E56Xn )e56$cZ&$@PQR&+ +K$3),/+K+?+B"! ? Z95 k&e5?Q#6( La 2$3F"Z95$X Y5"$F$35,C$N!Q#6( +[-L'$( N T++[9 &! EF( >+e5&B$3 ~F563 ? ZGI( 2| &+x i=5>?2C [5qZ•gB&$z k&B$3 Q#6`( 2| &+Bw&F",/+K$3),/+K+?+Q#6( #!$U5Z$3 ! -'"B"+?$cQ56+9d )u+)Z?$e5?T&p! ! *e56#+B"Q$7Qg  T$35e51)T++[9 &!IFW (  ! -'!Q#6( '$( T$ 5B"Q#6( +[-T$$Xl* +ux i_;96QW ? $?!?W $3,p!C$X Y5c$c Z&$W $3,q2C [5Z•g B&$z!FC k&&+! Q#6( +[-L'$( \-0NB" T$?gF",F$35&,Z1! ! ? $?!B$X-0 8Dc7;%3hNiI j  !"#0 %&k %4%4D[Rlm7;8/57RX:EU@W=8:K_=;9`d8X7;PV7;E-QPCK8SR 1.1.1. Nghiên cứu và ứng dụng graph trong dạy hc trên thế gii =o56<&+F",/ 56X" k&!?(  Z&$@$Zcw  BU2"$!?O16 96 [5l%!$@25] k&=p!&Q€5FpL__\_i:N) "!?( R6@• 2JB"!I,_: Lý thuyết graph hiện đại 2n[5  2J! 5J@? O=o56< &+gCB"BC] k&!,$)h5E21l=p+‚$ B"!I,M:.I, Mbi)#$0?+F&5QpppqB$< 5JO=o56<&+B"fYQR k& T]4X,#pp)d<&6q T""2"$2?!$X Y5BUFo 56<&+B"fYQR k&T I1$X ? #+ d4#+ d Fo56<&+Lƒ!5&F!„!,2$&!$&Fp!6)'p$p@Nx#+ d&+&F!$ B"YQRLƒ!5&F!„&+…F!$&Q…++F$ &$!@NB"$U5#+ du$$< Z?  4 +4^^p†$Z$+pQ$&!^†$Z$^) O&+  p!6]x +4^^†††@5Qp@ p$Q5+&&@^‡+&+&pF^+!ˆp ^ !p@^,) O'!,p  &+ p!6&F!$,&$,&$!@]x+4^^†††&+p!6 !,) ƒ!&&=!@@‰ ƒ&6ŠpFFp)!+!F!$ &F&+p!6).p†Š!Z‹'… -$3&6)X<$C$ TfT,? $1$X Y5 56cT&Fo 56<&+B"!fFGBW Z!&( Z? &54T,$X Y5 k&$?!@ 7 7 8 $Zƒ&@@p@L*#$( u+…p+\vL‹$Bp@$6!„…†p+Nx T,$X Y5 k&$?!@-&,5€$*#$( Z•5>p F$\Y x $?!@‚p!‚Œ!‚p2p*#$( u+=&6Qp\-"F&x$?!@ •& p@ !0&$@$0p@$ p*#$( Œ!,&L&F$&N Ž-!&Z• T$U5? $1q$X Y5@95BUFo56<&+.u$2>E F"f $X Y5 k&ƒ!&&=!@@L*#$( !F5,2$&) .$5Š! NB"ƒ&66pFFpL*Œ!F$)•F!$Q&N-&$? $1"6q 2J$U5 BU&+4O@u&6Fo56<&+]xO=o56<&+B"fY QR k&T] T,F#$)Fo56<&+B"fYQR k&TqB"& $X Y5c?+QRB"! ? FGBW Z? &5!T TFGBW $?!QR  1.1.1.2. Vận dụng lí thuyết graph vào dạy học trên thế giới .I,Mb`M)"@+#,.&=.=&&q$<"W $3, 56c!?+K+?+&F$ k&!?( "+K+?+Q#6( 5 !$U5,Z!&( )w*$$c,T)$U5"Z!&( .&L=$X ; •N)Y )0?+)5‘'G.I,Mb…j;!Z!F"*$[5$XqB> QR,/@Je5&$c,Fd56<&+gCc,T&/$Q5 ,/"$F$35$?!Z!&BU,/Z?$$3,),/gF5>x"FdF5>Q#6( -!? ( ;0Fh$LMbNQW&B"! ? F", k&;Z!)qQ$71W e5& fdiễn biến của một tình huống dạy học2|@KDtrình tự những hành động của thày và trò!,/d$3,!?(  ?  Z?  •U >+$X Y5BUYQR k&&+4 F&5Kp KLM_NBC$’Fd56<&+B"fYQR’x0&Z5!+ LM_Nq@PQR+K+?+&+c,!? ? 5J k&Q#6 ( X5BEUŒƒy$F@!LM__NBC$’.>+,Fd56<&+’x=5pp6& LMM_NBC$ O&+B"YQR k&T]j/@J Z? ’ &+B",#FC$f5#’ k&Œ&h&p+); $x’=d56<&+’ k& pF!+)€j+2p+)€;&F+ 'WYQR k&&+"6 "Z1gB&$z!$X Y5 Z!&( B"Q#6(  ? 2/,4I( )>Fo)'$( )$?!QR ( H 1.1.2. Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết graph dạy học các môn học ở Việt Nam 1.1.2.1. Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết graph vào dạy học $?!@.567.( 85&[5$X$X Y5B$3 YQRFd56< &+B"!Q#6( T$ 5B"Q#6-!?( T$$X.I,M_q ( +K+?+&+!?( F",J$$X Y5W $3,) 56c T&T"+K+?+Q#6( -T&( xI,M_M !&,n2#(  OLý luận dạy học – khoa học về trí dục và dạy học]xLMiN) 8 8 9 OPhương pháp graph vào giải bài toán Hóa học]xLMiN)OSự chuyển hóa phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học]x0#,LMiN)’dùng graph nội dung của bài lên lớp để dạy và học chương Nitơ- phôtpho ở lớp XI trường PTTH’x.567$&$<LMibN)OHệ thống khái niệm và phương pháp hình thành khái niệm trong giáo trình địa lý kinh tế các nước các lớp 10, 11 trường THPT] -!"$3…LMM:N)’Vận dụng phương pháp sơ đồ graph vào dạy học Địa lí các lớp 6 và 8 PTCS’x.567g&LN)’Sử dụng graph trong dạy Tiếng Việt’x0#,j$9,LN)BC$ $X Y5’Sử dụng graph vào dạy học Địa lí lớp 12 THPT] 1.1.2.2. Nghiên cứu vận dụng lí thuyết graph vào dạy Sinh học THPT .5670V vLMMMN)OSử dụng Graph nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học sinh thái học]xLbN)ONâng cao hiệu quả dạy học giải phẫu sinh lý người ở trung học cơ sở bằng áp dụng phương pháp graph]x[I%$XLN)]Vận dụng tiếp cận giải quyết vấn đề trong dạy học di truyền học ở trường THPT].!"$&) z$U5F5>BI# @•$X Y5YQR .B96) !<&6 ? "@+#,qB>QRFd56<&+B"! Q#6( l$U5,( B"l ? 2> ( hp,TF",/+K$3),/ +K+?+Q#6(  T$35e5156$X)J$BC$+[$56U( L'$ ( \-0N,C$ v T,/@JF5>BI# @•$X Y5B>QR&+ B"!Q#6( l,Y Zl$[5F"+K$3Q#6( ) & T? $1"!$ @95$X Y5,/ ? 3JB$3 B>QRFd56<&+B"!$1Q#6 +[ $56U( L'$( \-0NBw&F"+K$3)Bw&F" +K+?+ %4&4cln@O@:A7Rg`@O=8:K_=;9`d8E-QPCK8SR 1.2.1. Khái niệm graph `p!w$c…\$3)9`d8LQ&w`!5N TG&F"4sơ đồ, đồ thị, mạch, mạngxZ$F"/w)9`d8LBp2N TG&F"4vẽ sơ đồ, vẽ đồ thị, minh họa bằng đồ thị; vẽ mạng, vẽ mạchx  z  Z$  F"  d  w) 9`d8/R L&Qˆp $BpN TG&F"4thuộc về sơ đồ, thuộc về đồ thị, thuộc về mạch mạng p!Fo56<!?)&+LDgNF",/ E5V *$# D, ? vB" ?  #J$ ? vT ,1Y 4“L)€N($F">+ ? vLp$ p@N!a VL.!Qp@NB"€($F">+ ?  #L€Qp@N!a  5 L& N# Tc TCL 5N!a BCDg* BAQC$ Q#,/>+ ? $c,L ? vNJ$BC$&52| ? !#•L ?  #N Tc !$€F">+ ?  a+L5)BNL5)BF"&$v k&N 9 9 10 !$U55J V&*BAf@KDD,f$c, 2$c5g ? J$ hp,h”B" ? *FJ$ ? $c,BC$&5  !,/e5&3"!T$f& ? J$\T dF"&+ 1.2.2 Bản chất của graph &+ gG&QW&X&$>++4>++ ? vB">++ ?  #L 5N.B>6)$U5Z$3cF>+,/&++1$ T&$6<5J4>++ ? vB">++ ?  5jm$ 5F#$F">++ k&&$v Te5&3BC$ &5)&$vZe5&3BC$&5ZF>+",/ 5 k&&+ 1.2.3. Cơ sở khoa hc về phân loại Graph 1.2.3.1. Phân loại theo cơ sở toán học `&+BCD,K&+B"&&+ `&+ TCD,K&+B"&&+ `&+Q# 96D, 96g+9B" 96&+9 1.2.3.2. Phân loại dựa vào hình thức, nội dung của graph `09F!#$p!,Y /!"$3Z$<Y !&+D,:F!#$4 &+k)&+Z56<)&+ 9, - 09F!#$p!/$Q52"$( +[-L'$( \-0N Y& !&+D,4&+/$Q5Z?$$3,x&+/$Q5 K <x&+/$ Q5e5?)&+/$Q5e56F5> 1.2.3.3. Phân loại theo lí luận dạy học gồm: &+/$Q5B"&+!#/ 1.2.4. Cách biểu diễn graph 1.2.4.1. Ma trận liền kề (Ma trận kề) ;”,/&+“L)€NF"&+K T@JvLZd$35••NF")Z ,Edue5? Tc !$ ? v ?@J)):%$T& Tc 2$c5Q$7&+2|,/,&>ZULB5N…“–& $ˆ — E+LhN T" KYBC$ ? vZl$[5B" /KYBC$ ? vZ<V  1.2.4.2. Danh sách cạnh !*+&+ Tv), #)& Tc2$c5Q$7DgQC$ Q#Q&@?  #! ? 2$c5Q$7"6)*$&F$3ZXE 1 ?  # k&Dg!,/Q&@? ),m$+[P k&Q&@? F",/ a+L$)ˆN KYBC$,/ # k&&+L!*+&+ TC,m$ a+L$)ˆNKYBC$,/ 5)$F"v[5)ˆF"v 5J$ k& 5N 1.2.5. Đăc điểm của graph trong dạy hc 1.2.5.1. Tính hệ thống, khái quát 1.2.5.2. Tính lôgíc 1.2.5.3. Tính trực quan 1.2.5.4. Tính ổn định và chuyển tải cao 1.2.6. Graph vi quá trình dạy hc 10 10 [...]... 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12 – THPT) 2.1 Xây dựng Graph nội dung dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 2.1.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chương trình SGK phần Di truyền học (Sinh 12 - THPT) 2.1.1.1 Phân tích cấu trúc chương trình phần Di truyền học (Sinh học 12- THPT) Phần năm - Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) được đưa vào... để xây dựng graph nội dung dạy học 1.2.7.1 Nguyên tắc xây dựng graph nội dung dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 1.2.7.2 Điều kiện xây dựng graph nội dung dạy học sinh học 11 11 12 1.3 Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng lý thuyết graph trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 1.3.1 Điều tra việc dạy học của giáo viên 1.3.1.1 Tình hình sử dụng SGK trong dạy học Từ số liệu... dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 2.2.1 Các nguyên tắc sử dụng graph trong dạy học Không nên sử dụng graph một cách riêng lẻ; Tránh tính hình thức trong việc lập và sử dụng graph; Tránh lạm dụng graph; Graph phải được chọn lọc lọc mang tính khoa học và phải đảm bảo mục tiêu sư phạm 2.2.2 Sử dụng graph trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 2.2.2.1 Hướng dẫn học sinh các... thiện graph (Bố Hình 2.3: Quy trình xây dựng graph nội dung trí các đỉnh và cung lên mặt phẳng) 2.1.3 Xây dựng graph nội dung cho một số phần kiến thức Di truyền học (Sinh học 12 THPT) Vận dụng quy trình xây dựng graph nội dung vào xây dựng các nội dung phần DTH (Sinh học 12 – THPT) gồm: 2.1.3.1 Xây dựng các graph nội dung khái niệm phần di truyền học (Sinh học 12- THPT) 2.1.3.2 Xây dựng graph. .. dẫn học sinh tự học 1.2.6.2 Vai trò của graph trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 - THPT) Vận dụng graph có vai trò rất lớn giúp cấu trúc hóa, hệ thống hóa kiến thức phần DTH về cơ sở vật chất và chức năng của bộ máy di truyền ở các cấp độ tổ chức từ phân tử đến quần thể; xây dựng các loại graph nội dung kiến thức khái niệm, hệ thống các khái niệm, graph nội dung... vào kì I và đầu kì II của lớp 12 Gồm 5 chương, 23 bài, được dạy trong 23 tiết chia làm 5 chương được chúng tôi trình bày cụ thể ở bảng 2.1 2.1.1.2 Nội dung phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) Nội dung phần DTH (Sinh học 12 – THPT) được chúng tôi cấu trúc hóa thành graph sau (hình 2.1- 2.3) Từ các graph chung đó chúng tôi có cơ sở để xây dựng các graph nội dung chi tiết cho từng... sinh học (Graph cơ chế, quá trình) 2.1.3.3 Xây dựng graph nội dung dạy học quy luật di truyền 2.1.3.4 Vận dụng để xây dựng graph nội dung bài toán di truyền Quy trình chung lập graph giải bài toán Di truyền tuân theo 3 bước: Bước 1: Phân tích nội dung đề bài (Xác định các yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm); Bước 2: Lập graph đề bài; Bước 3: Lập graph giải bài tập 2.1.4 Số lượng các graph. .. graph nội dung phần di truyền học sinh học 12 THPT được xây dựng Dựa trên quy trình xây dựng graph nội dung của từng loại kiến thức phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) chúng tôi đã xây dựng được một số graph cụ thể được trình bày ở phần phụ lục 2 Số lượng cụ thể mỗi loại được trình bày trong bảng 2.3 13 13 Không hợp l 14 Bảng 2.2: Số lượng các loại graph trong phần DTH Số lượng... của graph thì lúc này graph mang đặc điểm của một phương pháp (graph hoạt động) * Vai trò của việc vận dụng graph vào dạy học: Graph giúp xây dựng cấu trúc hợp lí bài lên lớp; Nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp; Giúp HS tái hiện và lĩnh hội nội dung bài lên lớp tốt hơn; Sử dụng sách giáo khoa có hiệu quả trong dạy và học; Rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh; Dùng graph hướng dẫn học sinh... vai trò của graph toán học làm cơ sở để vận dụng vào dạy - học phần DTH (Sinh học 12 – THPT) 2) Kết quả điều tra tình hình sử dụng Graph, chất lượng lĩnh hội kiến thức Sinh học nói chung phần DTH nói riêng ở trường một số trường THPT, qua trao đổi và tìm hiểu giáo án, dự giờ thăm lớp một số GV cho thấy: Việc sử dụng graph để dạy học phần DTH (Sinh học 12 – THPT) chưa . có hiệu quả trong dạy và học; Rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh; Dùng graph hướng dẫn học sinh tự học. 1.2.6.2. Vai trò của graph trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 - THPT) >QR&+. dựng graph nội dung dạy hc 1.2.7.1. Nguyên tắc xây dựng graph nội dung dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 – THPT) 1.2.7.2. Điều kiện xây dựng graph nội dung dạy học sinh học 11 11 12 %4Y4cln=8oR=/L7Rg`E/FREA7PV7;@O=8:K_=;9`d8=9Q7;PCK8SRd8p7 /=9:KU78SR$/788SR%&'( . $X Y5’Sử dụng graph vào dạy học Địa lí lớp 12 THPT] 1.1.2.2. Nghiên cứu vận dụng lí thuyết graph vào dạy Sinh học THPT .5670V vLMMMN)OSử dụng Graph nhằm tích cực hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT), vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT), vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT), Đóng góp mới của luận án, Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12 – THPT), Hình 2.18: Quy trình triển khai graph do HS tự lập graph nội dung ở trên lớp, Tiến hành triển khai các giáo án thực nghiệm được thiết kế có sử dụng graph theo hướng nghiên cứu vào các khâu của quá trình lên lớp: dạy kiến thức mới, ôn tập, củng cố, hoàn thiện kiến thức và giải bài tập ở Sinh học 12 - THPT theo các mức như đã nêu ở c, Bảng 3.14: So sánh các tham số thống kê đặc trưng giữa nhóm lớp TN và ĐC qua 2 đợt thực nghiệm (3 năm học từ 2011 – 2013)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn