Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

144 321 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 23:43

Bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học nông nghiệp i Nguyễn hải nam thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi Hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Ngời hớng dẫn khoa học: TS. đinh văn đn Hà nội - 2006 2 Lời cam đoan Lời cam đoanLời cam đoan Lời cam đoan - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thục và cha từng đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đợc cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã đợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hải NamNguyễn Hải Nam Nguyễn Hải Nam 3 Lời cảm ơ Lời cảm ơLời cảm ơ Lời cảm ơn nn n Để hoàn thành luận văn: "Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu "Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu "Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu "Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang" t Giang" tGiang" t Giang" t ôi đã đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các cơ quan. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo T.S Đinh Văn Đãn, ngời đã tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Phát triển nông thôn, khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trờng Đại học nông nghiệp I đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phòng Kinh tế, phòng Thống kê của huyện Yên Thế, các hộ nông dân chăn nuôi hơu đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi thu thập thông tin, số liệu để hoàn thành luận văn. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè đã động viên, giúp dỡ tôi trong suốt qúa trình thực hiện luận văn này. Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hải NamNguyễn Hải Nam Nguyễn Hải Nam 4 Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vii Danh mục các đồ thị viii 1. Mở đầu 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 11 1.2. Mục tiêu của đề tài 13 1.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 13 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 15 2.1. Cơ sở lý luận 15 2.2. Cơ sở thực tiễn 34 3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phơng pháp nghiên cứu 42 3.1. Tình hình cơ bản của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 42 3.2. Phơng pháp nghiên cứu 70 3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 72 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 78 4.1. Thực trạng chăn nuôi hơu ở huyện Yên Thế 78 4.1.1. Quy mô chăn nuôi hơu của hộ nông dân ở Yên Thế 78 4.1.2 Giá trị sản phẩm thu đợc từ chăn nuôi hơu của hộ nông dân ở Yên Thế 81 4.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của các hộ nông dân ở huyện Yên Thế 82 4.2. Thực trạng chăn nuôi hơu ở các hộ điều tra 86 4.2.1. Tình hình chung về chăn nuôi hơu của các hộ nông dân 86 5 4.2.2. Tình hình chăn nuôi hơu của các hộ điều tra 93 4.2.3. Thực trạng đầu t cho chăn nuôi của các hộ điều tra năm 2005 95 4.2.4. Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi hơu ở các hộ điều tra 99 4.2.5. Những yếu tố ảnh hởng đến chăn nuôi hơu ở hộ nông dân 102 4.2.6. Đánh giá chung về chăn nuôi hơu và những vấn đề đặt ra cần giải quyết 110 4.3. Định hớng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi hơu ở huyện Yên Thế 115 4.3.1. Định hớng 115 4.3.2. Những giải pháp phát triển chăn nuôi hơu ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 117 5. Kết luận và kiến nghị 126 Tài liệu tham khảo 130 Phụ lục 122 6 Danh mục các chữ viết tắt 1 BQ Bình quân 2 CC Cơ cấu 3 CN Công nghiệp 4 DT Diện tích 5 ĐVT Đơn vị tính 6 FAO Tổ chức Nông - Lơng của Liên hợp quốc 7 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 8 GTGT Giá trị gia tăng 9 GTSX Giá trị sản xuất 10 GO Giá trị sản xuất 11 IC Chi phí trung gian 12 KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định 13 MI Thu nhập hỗn hợp 14 NN Nông nghiệp 15 PTBQ Phát triển bình quân 16 SL Số lợng 17 T Thuế 18 TA Thức ăn 19 TB Trung bình 20 TC Tổng chi phí 21 TS Tài sản 22 TNHH Thu nhập hỗn hợp 23 Tr Triệu đồng 24 UBND Uỷ ban nhân dân 25 VA Giá trị gia tăng 26 XC Xuất chuồng 7 Danh mục các bảng Bảng 1.1 Khẩu phần ăn trong một ngày đêm của hơu. 26 Bảng 1.2 Tỷ lệ rụng đế mọc nhung của hơu trong năm. 28 Bảng 3.1 Số liệu khí tợng trung bình (1995-2005) tại Bắc Giang 43 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất của huyện Yên Thế 45 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 46 Bảng 3.4 Tình hình nhân khẩu của huyện (2003 - 2005) 48 Bảng 3.5 Tình hình lao động ở huyện năm 2003 2005 49 Bảng 3.6 Cơ cấu diện tích các loại cây trồng chính qua các năm 2003 - 2005 54 Bảng 3.7 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt trên địa bàn huyện (2003 - 2005) 57 Bảng 3.8 Giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện (2003 - 2005) 58 Bảng 3.9 Số lợng gia súc, gia cầm toàn huyện (2003 - 2005) 60 Bảng 3.10 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện (2003 - 2005) 62 Bảng 3.11 Giá trị sản xuất thuỷ sản trên địa bàn huyện (2003 - 2005) 63 Bảng 3.12 Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Thế năm (2003 2005) 65 Bảng 3.13 Số cơ sở kinh doanh thơng mại (2003 - 2005) 67 Bảng 3.14 Tốc độ tăng trởng kinh tế 68 Bảng 4.1 Quy mô chăn nuôi hơu của hộ nông dân ở Yên Thế 2003 - 2005 78 Bảng 4.2 Tình hình phân bố đàn hơu của huyện Yên Thế (2003 2005) 79 8 Bảng 4.3 Giá trị sản phẩm thu đợc từ chăn nuôi hơu của các hộ nông dân ở huyện Yên Thế (2003-2005) 82 Bảng 4.4 Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm của các hộ nông dân ở các thị trờng 83 Bảng 4.5 Thông tin chung về chủ hộ chăn nuôi hơu. 86 Bảng 4.6 Diện tích đất bình quân một hộ chăn nuôi hơu 88 Bảng 4.7 Vốn và cơ cấu vốn (tính bình quân cho một hộ điều tra năm 2005) 89 Bảng 4.8 Giá trị tài sản bình quân cho một hộ điều tra năm 2005 91 Bảng 4.9 Số lợng nhân khẩu và lao động tính bình quân cho 1 hộ điều tra năm 2005 93 Bảng 4.10 Số lợng hơu ở các hộ điều tra năm 2005 94 Bảng 4.11 Số hộ chăn nuôi hơu phân theo quy mô năm 2005 95 Bảng 4.12 Chi phí bình quân 1 hộ chăn nuôi hơu đực lấy nhung tại hộ điều tra năm 2005 96 Bảng 4.13 Chi phí bình quân 1 hộ chăn nuôi hơu cái sinh sản ở các hộ điều tra năm 2005 98 Bảng 4.14 Kết quả sản xuất chăn nuôi hơu đực lấy nhung ở hộ điều tra năm 2005 tính bình quân cho 1 hộ. 99 Bảng 4.15 Kết quả sản xuất chăn nuôi hơu cái sinh sản tính bình quân cho một hộ điều tra năm 2005 100 Bảng 4.16 Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi hơu tính bình quân cho 1 hộ điều tra năm 2005. 101 Bảng 4.17 Kết quả sản xuất phân theo trình độ của chủ hộ 103 Bảng 4.18 Kết quả sản xuất theo giống đang nuôi tại các hộ điều tra năm 2005 105 Bảng 4.19 Kết quả sản xuất phân theo quy mô chăn nuôi của hộ điều tra. 108 9 Bảng 4.20 Hiệu quả sản xuất tính trên một đồng vốn đầu t bình quân 1 hộ điều tra 109 Bảng 4.21 Các vấn đề trong sản xuất đối với hộ chăn nuôi hơu. 114 10 Danh mục các biểu đồ Biểu đồ 1.1 Tỷ lệ rụng đế mọc nhung của hơu trong năm 29 Biểu đồ 1.2 Khối lợng nhung hơu qua các năm tuổi 30 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu lao động trong huyện năm 2005 50 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Yên Thế năm 2005 68 Biểu đồ 3.3 Tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân của huyện (1991- 2005) 69 Biểu đồ 4.1 Tốc độ phát triển đàn hơu của huyện Yên Thế (2003 - 2005) 80 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm của các hộ nông dân trên các thị trờng 83 Biểu đồ 4.3 Cơ cấu vốn tính bình quân cho 1 hộ điều tra 89 Biểu đồ 4.4 Số lợng hơu của các hộ nông dân ở huyện Yên Thế năm 2005 94 Biểu đồ 4.5 Số hộ chăn nuôi hơu phân theo quy mô 95 Biểu đồ 4.6 Biến động giá cả của các sản phẩm từ chăn nuôi hơu ở Yên Thế từ 1/2005 - 10/2005 113 Danh mục các sơ đồ Sơ đồ 4.1 Kênh tiêu thụ từ sản phẩm chăn nuôi hơu trên địa bàn huyện Yên Thế 85 Sơ đồ 4.2 Kênh tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hơu 112 [...]... học về chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế - Bắc Giang - Đánh giá thực trạng chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế - Bắc Giang - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân đạt hiệu quả cao 1.3 Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu l các vấn đề kinh tế trong chăn nuôi hơu ở hộ nông dân * Phạm vi nghiên cứu... tỉnh Bắc Giang" với những mong muốn đạt đợc những mục tiêu nh sau: 12 1.2 Mục tiêu của đề tài * Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chăn nuôi hơu ở các hộ nông dân tại huyện Yên Thế - Bắc Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp khả thi phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân huyện Yên Thế - Bắc Giang đạt hiệu quả cao * Mục đích cụ thể - Góp phần hệ thống hoá cơ sở khoa học về chăn nuôi hơu ở hộ. .. đợc nuôi từ thế kỷ trớc nhng ngời ta còn rất ít hiểu về nó v đó cũng l nguyên nhân l m cho nghề nuôi hơu cha thật sự phát triển v hiệu quả kinh tế đem lại cha cao Để tăng thêm hiểu biết về hơu v phát triển nuôi hơu đạt hiệu quả cao tại huyện Yên Thế - Bắc Giang, chúng tôi đợc phân công thực hiện đề t i: "Thực trạng v một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh. .. đại diện của các hộ chăn nuôi hơu ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang 13 - Về thời gian :số liệu thu thập đợc từ các t i liệu đ đợc công bố từ năm 2003-2005 Số liệu khảo sát thực trạng chăn nuôi hơu của hộ nông dân đợc điều tra phân tích chủ yếu l năm 2005, các số liệu dự kiến cho năm 2006-2010 14 2 Cơ sở lý luận và thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm về hộ v hộ nông dân chăn nuôi hơu 2.1.1.1... nguồn sống chính của hộ dựa v o nông nghiệp Nh vậy hộ nông dân l những hộ sống ở nông thôn, có ng nh nghề sản xuất chính l nông nghiệp, nguồn thu v sinh sống chủ yếu bằng nghề nông Ngo i hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân còn tham gia các hoạt động phi nông nghiệp nh tiểu thủ công nghiệp, thơng mại, dịch vụ ở các mức độ khác nhau Hộ nông dân l đơn vị kinh tế cơ sở, vừa l một đơn vị sản xuất, vừa l một. .. những rủi ro điều kiện thiên nhiên gây ra v có cơ hội để phát triển chăn nuôi hơu, tăng sản lợng nông sản h ng hoá của các hộ nông dân chăn nuôi hơu Môi trờng sinh thái cũng ảnh hởng đến phát triển nuôi hơu của hộ nông dân nhất l nguồn nớc Bởi vì chăn nuôi hơu tồn tại v phát triển theo quy luật của môi trờng Nếu môi trờng sinh thái thuận lợi thì đ n hơu phát triển tốt, cho năng suất sản phẩm cao Nếu môi... Đặc điểm về chăn nuôi hơu của hộ nông dân 2.1.2.1 Đặc điểm của hộ nông dân chăn nuôi hơu - Hộ gia đình chăn nuôi hơu sử dụng lao động v tiền vốn của hộ l chủ yếu Hơu l động vật hoang d nên việc nuôi cần có lý thuyết áp dụng chăn nuôi theo tính cách của chúng (hoang d ), hơu con bản chất tạp ăn, bộ phận tiêu hoá khác với loại gia súc khác, thời gian nuôi d i 15 - 20 năm Nuôi hơu ở hộ nông dân vừa mang... hoá v nuôi dỡng ở Nghệ An, H Tĩnh ở Yên Thế - Bắc Giang, hơu đợc nuôi từ năm 1993 Ban đầu Viện Sinh thái T i nguyên môi trờng quốc gia đ nghiên cứu v chọn huyện Yên Thế - Bắc Giang để chăn nuôi hơu Lúc đầu huyện mua 3 con giống về nuôi với giá gần 50 triệu đồng/3con Nghề nuôi hơu l một trong những nghề truyền thống đợc chú ý phát triển trong những năm gần đây ở huyện Yên Thế - Bắc Giang Lợi ích thu... phù hợp dẫn đến sinh trởng v phát triển, năng suất, chất lợng sản phẩm thấp, từ đó hiệu quả sản xuất của hộ nông dân chăn nuôi hơu đạt hiệu quả thấp b Nhóm yếu tố về kinh tế v tổ chức quản lý v x hội Nhóm yếu tố kinh tế v tổ chức liên quan đến thị trờng v các nguồn lực chủ yếu, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung v phát triển kinh tế hộ nông dân chăn nuôi hơu nói riêng -... sản xuất nông nghiệp v đến sự phát triển của kinh tế hộ nông dân chăn nuôi hơu Những hộ nông dân có vị trí thuận lợi nh gần đờng giao thông, gần các cơ sở chế biến, gần thị trờng tiêu thụ sản phẩm, gần trung tâm các khu công nghiệp, đô thị lớn sẽ có điều kiện phát triển sản xuất h ng hoá Thực tế cho thấy c ng ở những vùng sâu, vùng xa do vị trí không thuận lợi nên kinh tế hộ nông dân kém phát triển 16 . triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc phát triển chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc. " ;Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu " ;Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu " ;Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu " ;Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển. sở khoa học về chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế - Bắc Giang. - Đánh giá thực trạng chăn nuôi hơu ở hộ nông dân tại huyện Yên Thế - Bắc Giang. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi hươu ở hộ nông dân tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan