khóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

64 727 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 12:23

Lời cảm ơn Trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành khóa luận này chúng em đã nhận đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị tổ chức, các phòng ban, các thầy cô giáo trong Nhà trƣờng cùng với sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè. Nhân dịp này, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Dƣơng Thị Thanh, giảng viên bộ môn Khoa học cơ bản khoa Tiểu học - Mầm non trƣờng Đại học Tây Bắc, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này. Em xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong tổ Khoa học cơ bản, các thầy cô giáo khoa Tiểu học - Mầm non, Thƣ viện Trƣờng Đại học Tây Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn tới bạn bè, những ngƣời luôn động viên giúp tôi thực hiện khóa luận này. Sơn La, tháng 05 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Nhất DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PTDH : Phƣơng tiện dạy học GV : Giáo viên HS : Học sinh TNXH : Tự nhiên xã hội GAĐT : Giáo án điện tử CNTT : Công nghệ thông tin TB : Trung bình TN : Thể nghiệm ĐC : Đối chứng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục đích nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3 4.1. Khách thể nghiên cứu 3 4.2. Đối tƣợng nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 4 7.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 4 7.3. Phƣơng pháp thể nghiệm sƣ phạm 4 7.5. Phƣơng pháp thống kê toán học 4 8. Cấu trúc của khóa luận 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC 6 1.1. Cơ sở lý luận 6 1.1.1. Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học 6 1.1.2. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học 8 1.1.3. Những vấn đề cơ bản về phƣơng tiện dạy học 8 1.1.4. Sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính nhƣ phƣơng tiện dạy học 11 1.2. Cơ sở thực tiễn 12 1.2.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở Việt Nam 12 1.2.2. Thực trạng ứng dụng các phần mềm dạy học ở trƣờng thể nghiệm 14 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 17 CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 18 2.1. Các hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tự nhiên và Xã hội 18 2.1.1. Sử dụng máy tính trong khai thác, trình bày và minh họa kiến thức Tự nhiên và Xã hội 18 2.1.2. Sử dụng máy vi tính để mô phỏng các hiện tƣợng tự nhiên, các hoạt động xã hội 18 2.1.3. Sử dụng máy tính trong ôn tập, kiểm tra đánh giá 18 2.1.4. Sử dụng máy vi tính trong thiết kế trò chơi 18 2.2. Giới thiệu về phần mềm Flash MX 19 2.2.1. Sơ lƣợc về Macromedia Flash MX [32], [33] 19 2.2.2. Ảnh trong Flash 19 2.2.3. Vùng làm việc trong Flash 20 2.2.4. Vùng làm việc (Stage) và thanh thƣớc thời gian (Timeline) 20 2.2.5. Thƣ viện Library (Ctrl+L) 20 2.2.6. Các Symbol và vùng chuyển cảnh của đoạn phim tƣơng tác 21 2.2.7. Thiết lập các thuộc tính của đoạn phim mới (Ctrl+J) 21 2.2.8. Cách dùng Scene 21 2.3. Những ứng dụng cụ thể của Flash 21 2.4. Nguyên tắc thiết kế mô hình động trong dạy học 22 2.4.1. Thiết kế mô hình động phải đảm bảo nguyên tắc trực quan 22 2.4.2. Thiết kế mô hình động phải đảm bảo tính chính xác, hệ thống 23 2.4.3. Thiết kế mô hình động phải đảm bảo tính hiệu quả 23 2.5. Quy trình thiết kế mô hình động trong dạy học Tự nhiên và Xã hội bằng phần mền Flash 24 2.5.1. Quy trình chung 24 2.5.2. Thiết kế một số mô hình động dùng cho dạy học Tự nhiên và Xã hội. 28 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 41 CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 42 3.1. Mục đích thể nghiệm 42 3.2. Tiến hành thể nghiệm 42 3.2.1. Đối tƣợng thể nghiệm 42 3.2.2. Giáo án thể nghiệm 45 3.3. Kết quả thể nghiệm 50 3.3.1. Kết quả thể nghiệm bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa (Khoa Học lớp 5) 50 3.3.2. Kết quả thể nghiệm bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất (Tự nhiên và Xã hội lơp 3) 51 3.3.3. Mức độ tập trung chú ý và hứng thú học tập của HS 53 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 55 KẾT LUẬN 56 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nƣớc đang đứng trƣớc những thay đổi lớn lao về mọi mặt của xã hội. Điều này đã đặt giáo dục nƣớc ta trƣớc những cơ hội và thách thức mới, cố gắng tránh hiện tƣợng tụt hậu so với các nƣớc khác. Một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình hội nhập đó là nguồn nhân lực. Do đó, giáo dục đóng một vai trò hết sức to lớn với yêu cầu phải đào tạo ra những con ngƣời mới năng động, sáng tạo, có khả năng tự mình tiếp thu kiến thức mới, giải quyết tình huống xảy ra. Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, nền giáo dục nƣớc ta đang tiến hành đổi mới một cách toàn diện từ mục tiêu, nội dung đến phƣơng pháp dạy học. Định hƣớng cơ bản của đổi mới phƣơng pháp dạy học đã đƣợc chỉ rõ trong các Nghị quyết của Trung ƣơng Đảng về giáo dục và đào tạo: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vƣơn lên”. Các nhà giáo dục cho rằng muốn đổi mới phƣơng pháp dạy học một cách có hiệu quả, ngoài việc đổi mới về nội dung chƣơng trình, cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin và đƣa các phƣơng tiện dạy học hiện đại vào trong quá trình dạy học. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực đột phá có vai trò phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Đối với giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ làm thay đổi phƣơng pháp và các hình thức dạy học phù hợp với yêu cầu của hội nhập Quốc tế. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, những năm gần đây ở các trƣờng tiểu học, với việc sử dụng công nghệ thông tin để công nghệ hóa quá trình dạy học đã trở thành một xu thế phát triển mạnh mẽ. Trong đó việc ứng dụng các phần mềm máy tính và các phƣơng tiện hiện đại để thiết kế các giáo án điện tử chiếm một vị trí rất quan trọng. Qua việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là những phần mềm hỗ trợ quá trình soạn giáo án điện tử hay tạo những mô hình động trong bài bằng các phần mềm, giáo viên giúp học sinh từng bƣớc phát triển năng lực tƣ duy, khêu gợi và tập dƣợt khả năng quan sát, phỏng đoán, tìm tòi. Với những lí do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tự nhiên và Xã hội (TNXH) là bộ môn quan trọng trong chƣơng trình tiểu học, TNXH có nhiệm vụ hình thành cho học sinh (HS) các kiến thức kỹ năng cơ bản về thực vật, động vật, con ngƣời và sức khỏe, khái niệm gia đình, các mối quan hệ trong gia đình, vai trò nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu của lớp học, trƣờng tiểu học, các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử và cơ cấu tổ chức xã hội ở địa phƣơng. Qua đó bồi dƣỡng cho các em tình yêu thiên nhiên, quê hƣơng, đất nƣớc. Vì vậy, việc tìm hiểu nhằm đáp ứng nhu cầu về đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH) có sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại trong môn TNXH đƣợc một số tác giả đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học và các bài viết. Trong cuốn Phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học của Nguyễn Mạnh Cƣờng đã giới thiệu khá chi tiết về phƣơng tiện dạy học hiện đại, cách sử dụng máy tính, máy chiếu trong giờ dạy. Bên cạnh đó, tác giả còn đề cập đến các phần mềm đƣợc sử dụng trong quá trình dạy học để ngƣời giáo viên (GV) có thể áp dụng nó trong việc thiết kế giáo án điện tử (GAĐT) cho môn học cụ thể. Nhằm nâng cao trình độ tin học cho ngƣời GV, PGS.TS Đào Thái Lai đã biên soạn cuốn Phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học. Trong cuốn sách này tác giả đi sâu nghiên cứu về cách sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện đại nhƣ: máy tính, máy chiếu,… và đặc biệt tác giả còn đề cập đến việc sử dụng phần mềm Flash MX để thiết kế các mô hình động bằng máy tính trong các bài dạy để phục vụ cho giờ dạy của ngƣời GV đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các tài liệu trên mạng Internet còn cung cấp cho ngƣời GV nhiều kiến thức về tin học khác giúp cho ngƣời GV hiểu sâu hơn về lĩnh vực này và áp dụng nó trong giảng dạy môn TNXH và nhiều môn học khác một cách linh hoạt, sáng tạo. Các công trình nghiên cứu trên nghiên cứu với các hƣớng khác nhau song đều đƣa ra đƣợc những lí luận thuyết phục để vận dụng vào dạy môn TNXH. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho tôi thực hiện đề tài: “Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”. 3 3. Mục đích nghiên cứu Bƣớc đầu làm quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phƣơng tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học ở trƣờng tiểu học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đó nghiên cứu cách sử dụng các phần mềm máy tính trong việc xây dựng, thiết kế các mô hình động trong các bài giảng điện tử phục vụ giảng dạy và đổi mới phƣơng pháp và cách thức dạy học. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy môn TNXH ở Trƣờng Tiểu học Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Việc sử dụng các phần mềm máy tính để thiết kế mô hình động trong dạy học môn TNXH ở tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc những mục đích trên cần, các nhiệm vụ cần thực hiện là: Tổng hợp các vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phƣơng pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và các phƣơng tiện hiện đại trong quá trình dạy học ở các trƣờng. Giới thiệu một số phần mềm và ứng dụng nó để thiết kế các mô hình động phục vụ cho môn TNXH ở các trƣờng tiểu học. Thực nghiệm sƣ phạm minh họa tính khả thi và tính hiệu quả của phƣơng án sử dụng các phần mềm để thiết kế mô hình động hỗ trợ dạy học môn TNXH ở trƣờng tiểu học. 6. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Flash MX trong xây dựng, thiết kế mô hình động và ứng dụng các thiết kế trong các bài giảng điên tử theo các chủ điểm của môn TNXH ở tiểu học. Các mô hình động đƣợc thể nghiệm tại trƣờng tiểu học Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau: 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Trên cơ sở nghiên cứu, thu thập thông tin khoa học qua sách báo, tài liệu để lựa chọn những khái niệm tƣ tƣởng làm cơ sở cho đề tài, các tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và các tài liệu tin học có liên quan đến các phần mềm dùng để thiết kế mô hình động. 7.2. Phương pháp điều tra khảo sát Sử dụng phiếu điều tra bằng một hệ thống câu hỏi để thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài. 7.3. Phương pháp thể nghiệm sư phạm Thể nghiệm sƣ phạm nhằm khẳng định vai trò ảnh hƣởng của đề tài đối với thực tiễn dạy học. 7.4. Phương pháp đối chiếu, so sánh 7.5. Phương pháp thống kê toán học 8. Cấu trúc của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Nội dung chƣơng này gồm 2 phần: Phần 1: Tác giả đề cập đến một số vấn đề về đổi mới phƣơng pháp dạy học trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phƣơng tiện hiện đại trong quá trình dạy học. Phần 2: Tác giả đi tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trƣờng tiểu học nói chung và môn TNXH nói riêng. Từ đó thấy đƣợc chức năng và vai trò của các phần mềm hỗ trợ quá trình dạy học đặc biệt là phần mềm thiết kế các mô hình động để làm phong phú thêm bài học trong quá trình soạn giáo án của GV. 5 Chương 2: Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết kế mô hình động trong dạy học Tự nhiên và Xã hội. Tác giả giới thiệu về các phần mềm để thiết kế các mô hình động và những ứng dụng của nó trong việc xây dựng và thiết kế các mô hình động phục vụ cho quá trình dạy học của GV. Chương 3: Thể nghiệm các mô hình động trong việc dạy hoc Tự nhiên và Xã hội. Tác giả giới thiệu việc ứng dụng phần mềm Flash MX để xây dựng, thiết kế các mô hình động trong môn TNXH theo các chủ điểm và kết quả thể nghiệm sƣ phạm. Từ đó khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghiên cứu. [...]... hiệu quả khi thiết kế mô hình động thể hiện nhƣ sau: - Quy trình thiết kế đơn giản dễ làm, dễ thực hiện - Mô hình đảm bảo cung cấp đầy đủ cho học sinh những thông tin về các sự vật hiện tƣợng -Mô hình đƣợc thiết kế phải đảm bảo tính linh hoạt trong việc sử dụng 23 2.5 Quy trình thiết kế mô hình động trong dạy học Tự nhiên và Xã hội bằng phần mền Flash 2.5.1 Quy trình chung Bƣớc 1: Khởi động Flash có... với những quy luật khách quan tác động đến sự dạy học Để thiết kế mô hình động có khả năng ứng dụng cao trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học thì khi thiết kế cần đảm bảo những nguyên tắc sau: 2.4.1 Thiết kế mô hình động phải đảm bảo nguyên tắc trực quan Dựa trên cơ sở triết học, việc nhận thức thế giới khách quan của con ngƣời theo con đƣờng “từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng, từ tƣ... luật vận động của chúng Từ những cơ sở khoa học trên làm nền tảng để chúng tôi mạnh dạn đề xuất việc ứng dụng các phần mềm máy tính vào việc sử dụng các phần mềm để thiết kế các mô hình động 17 CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2.1 Các hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tự nhiên và Xã hội 2.1.1 Sử dụng máy tính trong khai thác, trình bày và minh họa... ngƣời học học sinh làm trung tâm” có nghĩa là học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo của ngƣời học học sinh 6 Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học là như thế nào? Với định hƣớng tích cực hóa ngƣời học, lấy học sinh làm trung tâm,đổi mới phƣơng pháp dạy học sẽ thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, tạo điều kiện để cá thể hóa dạy học và khuyến khích dạy. .. cốt cán trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy 13 1.2.2 Thực trạng ứng dụng các phần mềm dạy học ở trường thể nghiệm Nghiên cứu lý luận cho thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học TNXH ở tiểu học và các phần mềm hỗ trợ dạy học Vấn đề đặt ra là trong thực tế dạy học ở các trƣờng tiểu học, việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là các phần mềm vào dạy học nhƣ thế... tính đƣợc hình thành Nhƣ vậy quá trình dạy học cần hình thành cho học sinh những biểu tƣợng đầy đủ, cụ thể về đối tƣợng từ đó giúp học sinh nắm đƣợc bản chất, quy luật vận động của từng đối tƣợng đó Khi thiết kế mô hình động chúng ta cần phải đảm bảo tính trực quan nghĩa là mô hình động phải giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất vì vậy mô hình động đƣợc thiết kế càng sinh động, càng... lớp học và các phƣơng tiện ghi chép Tùy theo từng đặc trƣng môn học và mục tiêu sƣ phạm của từng cấp học mà các PTDH ở tƣng môn học, từng cấp học có sự khác nhau 1.1.3.3 Cơ sở khoa học của việc sử dụng PTDH trong quá trình dạy học - Bản chất của quá trình dạy học là tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh Con đƣờng biện chứng của quá trình nhận thức đã đƣợc Lênin chỉ rõ trong “Bút lí triết học ... tiện dạy học (hay còn gọi là đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, thiết bị giáo dục, học cụ) là tất cả những phƣơng tiện vật chất cần thiết giúp cho GV và HS tổ chức và tiến hành hợp lí, có hiệu quả quá trình giáo dƣỡng và giáo dục ở các môn học, cấp học - Phƣơng tiện dạy học là tập hợp những đối tƣợng vật chất đƣợc GV sử dụng với tƣ cách là những phƣơng tiện điều khiển hoạt động nhận thức của HS và đối... trực tiếp trong Flash chẳng hạn nhƣ 3D và các hình vẽ vectơ phức tạp Flash là một phần mềm ứng dụng có tính mở rộng, có thể cài đặt thêm nhiều công cụ khác vào ngay trong Flash 2.4 Nguyên tắc thiết kế mô hình động trong dạy học Nguyên tắc dạy học là những nguyên lí chung của sự tổ chức dạy học về mặt nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức, đánh giá nhằm thực hiện mục đích dạy học phù hợp... tiểu học - Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, nên khuyến khích dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, theo lớp, dạy học ở hiện trƣờng tăng cƣờng trò chơi học tập - Đổi mới cách trang trí, sắp xếp phòng học để tạo ra môi trƣờng học tập thích hợp - Đổi mới phƣơng tiện dạy học, khuyến khích dùng các loại phiếu học tập, đồ dùng học tập, phƣơng tiện kỹ thuật hiện đại - Đổi mới cách đánh giá của GV và học . đề tài: Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tự nhiên và Xã hội (TNXH) là bộ môn quan. 2.5.2. Thiết kế một số mô hình động dùng cho dạy học Tự nhiên và Xã hội. 28 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 41 CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 42 3.1. Mục đích thể. thuyết phục để vận dụng vào dạy môn TNXH. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho tôi thực hiện đề tài: Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học . 3 3. Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học, khóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học, khóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn