tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên

28 526 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 11:00

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYÊ ̃ N ANH HU ̀ NG NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VÙNG AN TOÀN KHU ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62 42 01 20 TÓM TẮT LUÂ ̣ N A ́ N TIÊ ́ N SI ̃ SINH HO ̣ C Thái Nguyên - năm 2013   NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. Lê Đồng Tấn 2. GS.TSKH. Trần Đình Lý   1:   2:   3:                   -    1 MƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1. Lý do chọn đề tài  -                  -                            2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 -   -   . -    3.  ngha khoa học và thực tin của đề tài + Về lý luận: -    -   + Về thực tin: -     -   4. Đo ́ ng go ́ p mơ ́ i cu ̉ a luâ ̣ n a ́ n -   -   . - a ra nh ch c  l c h th ch minh m quan h gi ho   t b v c h sinh th r v ATK. 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Một số khái niệm 1.2. Lịch sử tác động của con ngƣời đến môi trƣờng sinh thái 1.3. Vấn đề quản lý và sử dụng bền vững hệ sinh thái 1.4. Những xu hƣớng nghiên cứu chủ yếu về hệ sinh thái rừng 1.5. Xu hƣớng nghiên cứu về tác động của con ngƣời đến hệ sinh thái rừng CHƢƠNG 2. ĐI TƢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHA ́ P NGHIÊN CƢ ́ U 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu - -  -      2.2. Nội dung nghiên cứu -  -       2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp luận -    -    2.3.2. Phương pháp điều tra 2.3.2.1. Phương pháp tuyến điều tra (TĐT) và ô tiêu chuẩn (OTC):      2.3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu + Đối với thực vật - (1,3m - D1,3, cm)     4 i 4m   .    -  2 ph t,    o      . -  + Đối với mẫu đất: ,    - -  2.3.2.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn - Phương pháp điều tra trong cộng đồng dân cư:   tra  hnh lm   10 ng dn  - Phương pháp chuyên gia:    2.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu + Đối với thực vật - X                 -   -  Nam 2007 - -  5 -    - X  %IVi = %Ni + %Gi 2  %Ni   - t     = N x 1,4 100  . - :              2   + Đối với mẫu đất: -    ;                    -  KCl theo  rin;  (N%) (P 2 O 5 %) the   2 O%) the    6 ; P(%) = (1 - D/d) x 100 ( P - Ðộ xốp của đất (%); D - Dung trọng đất; d - Tỷ trọng đất);  -                Smith D.D:    ;   ;  m , - - -  ;     ;                     CHƢƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & KINH TẾ – XÃ HỘI 3.1. Điều kiện tự nhiên           -      .       - -    3.2. Điều kiện kinh tế xã hội 7 24 23 1  ,  52272,23 ha.        8   ,            87722 ,     2 . Khu         CHƢƠNG 4. KÊ ́ T QUA ̉ NGHIÊN CƢ ́ U VA ̀ THA ̉ O LUÂ ̣ N 4.1. Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu 4.1.1. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp       4.1.2. Đặc điểm thảm thực vật 4.1.2.1. Các kiểu thảm thực vật:            4.1.2.2. Đặc điểm hệ thực vật:   4.1.2.3. Các loài thực vật qu hiếm:   4.1.2.4. Giá trị sử dụng của các nhóm tài nguyên rừng:      4.2. Vai trò của hệ sinh thái rừng 8 -  -  -  -  4.3. Những hoạt động của con ngƣời có ảnh hƣởng đến hệ sinh thái rừng 4.3.1. Những hoạt động tiêu cực 4.3.1.1. Hoạt động canh tác nương rẫy:  ,  ,  .   .   ,      ,          ,            .                  4.3.1.2. Hoạt động phá rừng trồng Chè:      4.3.1.3. Hoạt động chăn thả rông đại gia súc:    4.3.1.4. Hoạt động khai thác gỗ:  a  -  4.3.1.5. Khai thác lâm sản ngoài gỗ:   ,     [...]... diễn 4.3.2 Những hoạt động tích cực So với các hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên rừng, thì những hoạt động có tính tích cực là không nhiều Một số hoạt động mang tính tích cực như: Hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, tôn tạo các di tích tạo ra cảnh quan mới và công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 4.4 Ảnh hƣởng của các tác động đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng 4.4.1... phá rừng trồng chè, chăn thả gia súc, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, săn bắt động vật rừng, trong đó canh tác nương rẫy là hoạt động có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất - Các tác động tích cực: Hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, công tác quản lý bảo vệ rừng + Đã xác định được những ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng do tác động của con người: - Ảnh hưởng... tr.1049-1056 8 Nguyễn Anh Hùng (2013), “Kết quả điều tra tính đa dạng của tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu Định Hóa tỉnh Thái Nguyên , Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 107 (7), tr.121-126 26 9 Nguyễn Anh Hùng (2013), “Các hoạt động của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng vùng An Toàn Khu Định Hóa, Thái Nguyên , Tạp chí Rừng và Môi trường, (58), tr.20-25 ... lý khu rừng cảnh quan ATK Sự hợp nhất này là một chủ trương đúng đắn, tránh được sự chồng chéo trong quản lý, thống nhất trong tư tưởng và hành động Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích và danh thắng Thái Nguyên thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã được nâng cấp thành Ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên (năm 2010) trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, với những. .. nghị định 32 của Chính phủ và danh lục đỏ cây thuốc 24 + Thống kê được 10 nhóm giá trị sử dụng của các loài thực vật Trong đó, nhóm cây cho gỗ, cây dược liệu, cây ăn được, cây làm vật liệu xây dựng, cây làm đồ thủ công mỹ nghệ và cây thức ăn gia súc bị sử dụng, khai thác nhiều nhất + Xác định được những tác động của con người có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng bao gồm: - Các tác động tiêu cực: Canh tác. .. rừng để đưa những lợi ích kinh tế xứng đáng đến các chủ rừng 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Lê Đồng Tấn, Nguyễn Anh Hùng, Dương Thị Vân Anh (2010), “Một số kết quả nghiên cứu về hiện trạng thảm thực vật tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên , Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 70 (8), tr.115-120 2 Nguyễn Anh Hùng, Đỗ Như Tiến, Phạm Thái Thái, Trần... Hoạt động săn bắt động vật rừng: Từ xa xưa, động vật rừng đã là đối tượng cung cấp lượng protein lớn mà con người quan tâm, khai thác mạnh mẽ Hiện nay, con người đã không phải lệ thuộc vào nguồn tài nguyên này nữa Tuy nhiên vì nhu cầu muốn được thưởng thức các đặc sản thú rừng, thỏa mãn nhu cầu giải trí của con người (thú chơi chim cảnh) và nạn buôn bán các động vật hoang dã trái phép nên hoạt động. .. nghiệp và du lịch sinh thái tiến tới cấp chứng chỉ rừng cho các diện tích rừng trồng để nâng cao giá trị sản phẩm Công tác tôn tạo di tích cũng đang ngày càng thu được nhiều kết quả tốt Năm 2012 được Nhà nước công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt Như vậy, chúng ta có thể hy vọng về một tương lai với những hệ sinh thái rừng bền vững 4.5 Đề xuất giải pháp phát triển bền vững hệ sinh thái rừng 4.5.1 Quan... (2011), “Điều tra về thành phần loài và dạng sống của cây thức ăn cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên , Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, tr.1151-1156 3 Nguyễn Anh Hùng, Lê Đồng Tấn, Đỗ Như Tiến, Phạm Thái Thái (2011), “Thực trạng chăn nuôi đại gia súc ở huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên , Tạp chí chăn nuôi, 149 (8), tr.18-22 4... tra về giá trị chăn thả và nhóm sinh thái của cây thức ăn cho đại gia súc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên , Tạp chí Chăn nuôi, 160 (7), tr 4649 5 Nguyễn Anh Hùng, Lê Đồng Tấn, Ma Thị Ngọc Mai, Tống Kim Thuần (2012), “Số lượng và hoạt tính sinh học của một số nhóm vi sinh vật đất trong các trạng thái thảm thực vật tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên , Tạp chí Rừng và Môi trường, (48), tr.31-35 . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYÊ ̃ N ANH HU ̀ NG NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VÙNG AN TOÀN KHU ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN. quản lý và sử dụng bền vững hệ sinh thái 1.4. Những xu hƣớng nghiên cứu chủ yếu về hệ sinh thái rừng 1.5. Xu hƣớng nghiên cứu về tác động của con ngƣời đến hệ sinh thái rừng CHƢƠNG 2. ĐI TƢNG,.  M   4.4. Ảnh hƣởng của các tác động đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng 4.4.1. Sư ̣ suy giảm đa dạng sinh học và phẩm chất cây tái sinh * Ảnh hƣởng đến phẩm chất cây tái sinh:   
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên, tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên, tóm tắt luận án nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng atk huyện định hoá, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan