Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học

63 1,045 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 10:58

[...]... sở khoa học trên làm nền tảng để chúng tôi mạnh dạn đề xuất việc ứng dụng các phần mềm máy tính vào việc sử dụng các phần mềm để thiết kế các mô hình động 17 CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2.1 Các hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tự nhiên và Xã hội 2.1.1 Sử dụng máy tính trong khai thác, trình bày và minh họa kiến thức Tự nhiên và Xã hội Máy... hiệu quả khi thiết kế mô hình động thể hiện nhƣ sau: - Quy trình thiết kế đơn giản dễ làm, dễ thực hiện - Mô hình đảm bảo cung cấp đầy đủ cho học sinh những thông tin về các sự vật hiện tƣợng -Mô hình đƣợc thiết kế phải đảm bảo tính linh hoạt trong việc sử dụng 23 2.5 Quy trình thiết kế mô hình động trong dạy học Tự nhiên và Xã hội bằng phần mền Flash 2.5.1 Quy trình chung Bƣớc 1: Khởi động Flash có... với những quy luật khách quan tác động đến sự dạy học Để thiết kế mô hình động có khả năng ứng dụng cao trong dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học thì khi thiết kế cần đảm bảo những nguyên tắc sau: 2.4.1 Thiết kế mô hình động phải đảm bảo nguyên tắc trực quan Dựa trên cơ sở triết học, việc nhận thức thế giới khách quan của con ngƣời theo con đƣờng “từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng, từ tƣ... việc ứng dụng CNTT trong dạy học TNXH ở tiểu học và các phần mềm hỗ trợ dạy học Vấn đề đặt ra là trong thực tế dạy học ở các trƣờng tiểu học, việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là các phần mềm vào dạy học nhƣ thế nào? Để tìm hiểu vấn đề này, tôi đã tiến điều tra thực trạng sử dụng máy vi tính đặc biệt là phần mềm hỗ trợ quá trình dạy học trong dạy học TNXH ở trƣờng tiểu học Đôn Nhân của huyện... pháp dạy học ở tiểu học còn cần chú ý tới một số giải pháp chính sau đây: - Đổi mới về nhận thức, trong đó cần trân trọng khả năng chủ động, sáng tạo của GV tiểu học và học sinh tiểu học - Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học, nên khuyến khích dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, theo lớp, dạy học ở hiện trƣờng tăng cƣờng trò chơi học tập - Đổi mới cách trang trí, sắp xếp phòng học để tạo ra môi trƣờng... giáo dục tiểu học Đó là một quá trình lâu dài, phải kiên trì tránh nôn nóng, cực đoan bảo thủ, phải kế thừa những thành tựu về phƣơng pháp dạy học của đội ngũ GV tiểu 7 học ở nƣớc ta và khiêm tốn học tập những kinh nghiệm thành công của đổi mới phƣơng pháp dạy học tiểu học ở các nƣớc Mức độ thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tiểu học tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể cũng nhƣ vào sự cố... tính đƣợc hình thành Nhƣ vậy quá trình dạy học cần hình thành cho học sinh những biểu tƣợng đầy đủ, cụ thể về đối tƣợng từ đó giúp học sinh nắm đƣợc bản chất, quy luật vận động của từng đối tƣợng đó Khi thiết kế mô hình động chúng ta cần phải đảm bảo tính trực quan nghĩa là mô hình động phải giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất vì vậy mô hình động đƣợc thiết kế càng sinh động, càng... pháp dạy học ở tiểu học là như thế nào? Với định hƣớng tích cực hóa ngƣời học, lấy học sinh làm trung tâm,đổi mới phƣơng pháp dạy học sẽ thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học, tạo điều kiện để cá thể hóa dạy học và khuyến khích dạy học phát hiện những kiến thức trong bào học Làm đƣợc nhƣ vậy sẽ phát triển đƣợc những năng lực, sở trƣờng của từng học sinh, rèn luyện học sinh trở thành... lợi cho việc kết hợp với nhiều phƣơng pháp dạy học khác nhau nhƣ: Đặt câu hỏi vấn đáp, trình bày diễn giảng … trình tự xuất hiện các hình ảnh, các khâu thao tác phải đảm bảo sự hợp lí về không gian và thời gian 2.4.2 Thiết kế mô hình động phải đảm bảo tính chính xác, hệ thống Khi mô hình động đƣợc ứng dụng trong dạy học, nó đƣợc coi nhƣ một phƣơng tiện kỹ thuật phục vụ cho dạy học Vì vậy mô hình phải... trực tiếp trong Flash chẳng hạn nhƣ 3D và các hình vẽ vectơ phức tạp Flash là một phần mềm ứng dụng có tính mở rộng, có thể cài đặt thêm nhiều công cụ khác vào ngay trong Flash 2.4 Nguyên tắc thiết kế mô hình động trong dạy học Nguyên tắc dạy học là những nguyên lí chung của sự tổ chức dạy học về mặt nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức, đánh giá nhằm thực hiện mục đích dạy học phù hợp . MX [ 32] , [33] 19 2. 2 .2. Ảnh trong Flash 19 2. 2.3. Vùng làm việc trong Flash 20 2. 2.4. Vùng làm việc (Stage) và thanh thƣớc thời gian (Timeline) 20 2. 2.5. Thƣ viện Library (Ctrl+L) 20 2. 2.6 tác 21 2. 2.7. Thiết lập các thuộc tính của đoạn phim mới (Ctrl+J) 21 2. 2.8. Cách dùng Scene 21 2. 3. Những ứng dụng cụ thể của Flash 21 2. 4. Nguyên tắc thiết kế mô hình động trong dạy học 22 . 28 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 41 CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 42 3.1. Mục đích thể nghiệm 42 3 .2. Tiến hành thể nghiệm 42 3 .2. 1. Đối tƣợng thể nghiệm 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học, Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học, Thiết kế mô hình động trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn