Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình nhà máy bột cá Đông Hải (Quy trình bột cá và xử lý nước thải) (thuyết trình)

12 895 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 02:54

[...]...5 kết luận và kiến nghị • Kết luận: Là dây truyền công nghệ sản xuất bột cá không qua tách dầu Ưu điểm là thiết bị và công nghệ đơn giản, năng suất thiết bị lớn, chi phí đầu tư thấp Công ty đã đầu tư và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải • Kiến nghị Nên đẩy mạnh phát triển dây truyền sản xuất nhằm phù hợp với sự thay đổi Nên tham khảo thêm dây truyền sản xuất bột cá theo công nghệ ép... nghị Nên đẩy mạnh phát triển dây truyền sản xuất nhằm phù hợp với sự thay đổi Nên tham khảo thêm dây truyền sản xuất bột cá theo công nghệ ép tách dầu nhằm linh động trong nguồn nguyễn liệu Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi ! . CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CÁ ĐÔNG HẢI MỤC LỤC • TỔNG QUAN CÔNG TY • NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM • QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CÁ • QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI • KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Biomas 4. Quy trình xử lý nước thải 4.1 Nguồn gốc nước thải: 3 dạng chủ yếu  Chất thải rắn: Vỏ sò, vảy cá, đầu cá, …giàu các hợp chất hữu cơ  tận dụng chế biến sản phẩm phụ.  Chất thải lỏng:. sử dụng các loại cá tạp như cá bò gai, cá dìa, cá hồng…. 2. Nguyên liệu và sản phẩm • Sản phẩm:  Bột cá biển loại 55% đạm (Protein 55%)  Bột cá biển loại 60% đạm (Protein 60%)  Bột cá biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình nhà máy bột cá Đông Hải (Quy trình bột cá và xử lý nước thải) (thuyết trình), Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình nhà máy bột cá Đông Hải (Quy trình bột cá và xử lý nước thải) (thuyết trình), Báo cáo thực tập Tìm hiểu quy trình nhà máy bột cá Đông Hải (Quy trình bột cá và xử lý nước thải) (thuyết trình)

Từ khóa liên quan