Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học

25 445 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 10:19

[...]... 5 3.2.Nội dung báo cáo thực tập: 5 3.2.1 Hình thức trình bày: Nội dung BCTTTN có thể được trình bày trong 3 chương: .5 3.3.Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 3.4.Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu 5 3.5.Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 3.6.Kết cấu và hình thức trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp 6 ... tình sao chép báo cáo thực tập của sinh viên khác * Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn Sao chép nguyên văn của người khác mặc dầu có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo * Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong báo cáo thực tập Báo cáo thực tập nào có dấu hiệu của việc đạo văn sẽ bị hủy kết quả BCTTTN 5 Đánh giá kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh... thực tập tốt nghiệp Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp trực tiếp cho Giảng viên hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn chấm và nộp về văn phòng khoa bài báo cáo thực tập của SV và bảng điểm Trưởng khoa và trưởng ngành sẽ phối hợp với giảng viên được phân công (tùy theo từng đợt thực tập) để tiến hành rà soát ngẫu nhiên nội dung BCTT và điểm chấm của giảng viên hướng dẫn trước khi công bố điểm chính thức... HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (font 20) (font 20) Ngành: (font 16) Chuyên ngành: (font 16) Giảng viên hướng dẫn: (font 13) Sinh viên thực hiện : (font 13) MSSV: Lớp: (font 13) TP Hồ Chí Minh, 17 Mẫu lời cam đoan có thể viết như sau: (Mẫu 3) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt. .. (font 13) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (font 20) (font 20) Ngành: (font 16) Chuyên ngành: (font 16) Giảng viên hướng dẫn: (font 13) Sinh viên thực hiện : (font 13) MSSV: Lớp: (font 13) TP Hồ Chí Minh, 16 (Mẫu trang phụ bìa) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (font 13) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP... ý không đóng dấu treo) − Đúng theo thời hạn quy định 11 − Đến hạn nộp theo quy định, Sinh viên nộp BCTTTN trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn GV hướng dẫn sẽ chấm và nộp BCTTTN cùng bảng điểm về VP Khoa trong thời hạn 3 ngày sau đó II MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP I Kế toán 1 Kế toán vốn bằng tiền tại công ty (Tên đơn vị thực tập) 2 Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty (Tên... thực tế của đơn vị 2 5 - Nhận xét, đề xuất có tính thuyết phục 2 6 Tổng cộng 10 6 Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp 6.1 Số lượng quyển nộp: 1 quyển 6.2 Yêu cầu: Khi sinh viên nộp BCTTTN phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: − BCTTTN được thực hiện đúng mẫu hướng dẫn của Khoa − Được xác nhận về chuyên môn của giảng viên hướng dẫn − Được xác nhận và đóng dấu tròn của đơn vị thực tập (lưu ý không đóng dấu treo)... đánh giá theo các nội dung và thang điểm như sau: STT Nội dung 1 2 3 - Ý thức nghiên cứu & chấp hành theo sự hướng dẫn của GVHD - Trình bày (Hình thức trình bày theo hướng dẫn, không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng mạch lạc, kết cấu hợp lý ) - Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng; nội dung báo cáo gắn với tên đề tài; xây dựng cơ sở lý luận đầy đủ, phù hợp, súc tích Thang điểm 10 2 2 2 4 - Mô tả đầy đủ... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, ngày … Tháng ….năm 2013 Giảng viên hướng dẫn (Mẫu 5) 21 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (font 16) ĐH ……………… ……………… Đại học ………………………………… ……………………………… 22 (Mẫu 6) DANH MỤC CÁC BẢNG (font 16) Bảng 1.1: Ví dụ về ma trận ……………… Bảng 1.2: Ví dụ về ………………………… ……………………………………… Bảng 2.1: ………………………... bán hang 2.2.3.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14 2.2.3.4 Chi phí hoạt động tài chính 2.2.3.5 Chi phí khác 2.2.3.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2.2.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần 2.2.4.1Chiết khấu thương mại 2.2.4.2 Hàng bán bị trả lại 2.2.4.3 Giảm giá hàng bán 2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.3.1 Xác định kết quả kinh doanh 2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương . xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách các bảng sử dụng Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh Lời mở đầu Lý do. hạn quy định. 11 − Đến hạn nộp theo quy định, Sinh viên nộp BCTTTN trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn. GV hướng dẫn sẽ chấm và nộp BCTTTN cùng bảng điểm về VP Khoa trong thời hạn 3 ngày sau đó nghiệp 6.1. Số lượng quyển nộp: 1 quyển. 6.2. Yêu cầu: Khi sinh viên nộp BCTTTN phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: − BCTTTN được thực hiện đúng mẫu hướng dẫn của Khoa. − Được xác nhận về chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học, Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học, Hướng dẫn viết Báo cáo tốt nghiệp đại học

Từ khóa liên quan