Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

23 801 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 09:51

[...]...TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 11 TÓM TẮT TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài Câu hỏi nghiên cứu FDI tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nước được nhận nó hay Laura Alfaro không? Và FDI tác (2003) động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế ? Lĩnh vực nào là thiết yếu? Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế là TS Nguyễn gi? Thị Tuệ Anh FDI tác động đến tăng và cộng... tích tác động tực tiếp của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua kênh đầu tư, Ts.Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự (2006) đã chỉ rõ cả những tác động tràn – tác động gián tiếp của FDI đến kinh tế Việt Nam rất cụ thể “bên cạnh tác động trực tiếp tới tăng trưởng của cả nền kinh tế, sự có mặt của các doanh nghiệp FDI còn tác động gián tiếp tới các doanh nghiệp trong nước như tăng áp lực... thích Tăng trưởng kinh tế được đo lường bằng GDP thực Nhìn chung , tỷ lệ vốn FDI thực hiện so với GDP càng cao thì tốc độ tăng trưởng kinh tế càng cao H1 FDI t + H2 HS t + Mối quan hệ giữa FDI và vốn con người có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển Tỷ lệ lao động đã Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... Đầu tư Làm rõ được tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đưa ra được các nhân tố tác động từ FDI đến tăng trưởng kinh tế thông qua Mô hình hồi kênh đầu tư và tác động tràn quy 2SLS Làm rõ tác động tràn của FDI dến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng số liệu mẫu không đủ để phân tích định tính về tác động tràn của FDI đến tăng trưởng kinh tế Dữ liệu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... trị gia tăng/ lao động đo năng suất lao động của doanh nghiệp Biến độc lập cuongdovon i vốn cố định bình quân trên 1 lao động cường độ sử dụng vốn trên 1 lao động tytrong ij được tính theo trọng số, (trọng số là tuổi thọ của doanh nghiệp FDI) tỷ trọng lao động của các doanh nghiệp FDI trong Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 17... đang làm việc trong nền kinh tế đã tốt nghiệp tiểu học Ht (Vốn con người) Hoinhapktt (FDIxH)t (khả năng hấp thụ FDI của một nước) Hội nhập kinh tế (biến giả) (FDI* HS)t Mức độ đóng góp FDI của lao động đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở (FDI* HBC)t Mức độ đóng góp FDI của lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã tốt nghiệp cấp tiểu học (FDI* HP)t X GE Mức độ đóng góp FDI của dân số biết chữ Chi thường... tác động của FDI tới tăng trưởng của các tỉnh Việt Nam nhằm mục đích cuối cùng là tìm mối quan hệ giữa FDI và xóa đói giảm nghèo Các nghiên cứu định lượng khác để kiểm định tác động tràn của FDI hầu như rất ít Sự thiếu vắng các nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 19... ngành kinh tế của Việt Nam 2007 ( VietNam Standard Industrial Classification 2007 – VSIC 2007) được Tổng cục Thống kê xây dựng trên cơ sở Phân ngành chuẩn quốc tế (phiên bản 4.0) đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp tháng 3 năm 2006 chi ti ết đến 4 chữ số (ISIC Rev.4) Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 15... doanh nghiệp trong nước phải tăng hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá trình phổ biến và chuyển giao công nghệ v.v Các tác động này còn được gọi là tác động tràn của FDI ”- bằng việc kết hợp sử dụng các mô hình kinh tế lượng đặc biệt là mô hình kinh tế lượng với phương pháp bình phương nhỏ nhất Khi phân tích tác động tràn của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, các phân tích định lượng... cực đến năng suất hopdong i - Loại bỏ tác động tràn của xuất nhập khẩu + các tỉnh tập trung FDI hầu như là các tỉnh trọng điểm, có khu công nghiệp lớn Vì vậy, các doanh nghiệp trong các tỉnh này có vị trí thuận lợi, cơ sở vật chất tốt, do đó có thể tiết kiệm chi phí, tăng năng suất Dtinh i Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM .   TÁC ĐỘNG FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ   !"#!$%" $&'()*!'+,%!$ $. nhập kinh tế ^4"#!'"9_ (FDIxH) t (khả năng hấp thụ FDI của một nước) (FDI* HS) t Mức độ đóng góp FDI của lao động đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở (FDI* HBC) t Mức độ đóng góp FDI của. (6AS&'()*!$>(f!$C,8!'&] ^UVV=_7h,$ˆ›,9!$g!'6e,78!'6C!:6e,78!''"e!6"#3,j%O7#!;"!$6#"f6%.56 ,u6$pŒbên cạnh tác động trực tiếp tới tăng trưởng của cả nền kinh tế, sự có mặt của các doanh nghiệp FDI còn tác động gián tiếp tới các doanh nghiệp trong nước như tăng áp lực cạnh tranh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam, Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam, Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Từ khóa liên quan