tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho y tế của thành phố hà nội

95 466 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2014, 01:52

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết rằng nội dung của bản Luận văn này chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào, cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bằng nào khác. Tôi cũng xin cam kết thêm rằng bản Luận văn này là nỗ lực của cá nhân tôi. Các kết quả, phân tích, kết luận trong Luận văn này (ngoài những phần được trích dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi. Học viên ký tên Phạm Thị Hiền LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế Phát triển đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi tận tình trong thời gian tôi học tập tại trường, đặc biệt tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS.Phạm Ngọc Linh - giáo viên trực tiếp hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ tôi xây dựng và hoàn thiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị trong Sở Tài chính, Sở Y tế thành phố Hà Nội và toàn thể các bạn, các đồng nghiệp của tôi tại các công ty đã giúp đỡ tôi trong việc cung cấp số liệu, tài liệu và góp ý cho tôi hoàn thành luận văn này. Phạm Thị Hiền Chuyên ngành Kinh tế Phát triển MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG, HÌNH 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BHYT Bảo hiểm Y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BN Bệnh Nhân BV Bệnh viện CBYT Cán bộ Y tế ĐTXDCB Đầu tư xây dựng cơ bản GDSK Giáo dục sức khỏe HĐND Hội đồng nhân dân KHH Kế hoạch hóa NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương NSĐP Ngân sách địa phương QLHC Quản lý hành chính TSCĐ Tài sản cố định TT Trung tâm TTVCCC Trung tâm vận chuyển cấp cứu TTYT Trung tâm Y tế YTDP Y tế dự phòng DANH MỤC BẢNG, HÌNH Danh mục bảng LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG, HÌNH 5 Danh mục hình LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG, HÌNH 5 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, một trong những chiến lược quan trọng hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới là chiến lược phát triển con người. Nhân tố con người luôn giữ vai trò quyết định, nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đồng thời cũng là nguồn lực năng động nhất trong mọi nguồn lực của sự phát triển. Để phát huy hết vai trò và ưu điểm của nguồn lực này, việc chăm sóc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đối với con người là điều rất cần thiết, trong đó, sức khoẻ của con người được ưu tiên hơn cả, bởi vì có sức khoẻ, con người mới có thể học tập, nghiên cứu, lao động để tạo ra những sản phẩm có ích phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nhận rõ được tầm quan trọng của sức khoẻ và vai trò của ngành Y tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, hàng năm, Nhà nước đã dành một phần từ Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế. Nhưng do Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, với chủ trương xoá bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế cũng có những thay đổi theo hướng “Giảm dần các khoản chi có tính bao biện từ Ngân sách Nhà nước, chi có trọng tâm trọng điểm” nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là “Nâng cao tính công bằng và hiệu quả trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân” ( Trích văn kiện Đại hội Đảng IX ) Trong những năm qua, ngành Y tế Hà Nội đứng trước nhiều thử thách do diễn biến phức tạp của thời tiết, bệnh dịch cũng như tình hình kinh tế xã hội, nhưng cán bộ nhân viên ngành Y tế Hà Nội với tinh thần trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề tận tụy với việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đa dạng hoá các loại hình phục vụ, đổi mới trang thiết bị, nâng cao kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân Thủ đô. Tuy nhiên 1 trong quá trình hoạt động, ngành Y tế Hà Nội còn có một số những tồn tại như : Trang thiết bị hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành, nguồn cán bộ có tay nghề chuyên môn cao còn thiếu nhiều, đặc biệt là cán bộ Dược. Phần Ngân sách Nhà nước cho hoạt động y tế, trong quá trình phân bổ, quản lý và sử dụng còn nhiều kẽ hở dẫn tới lãng phí và giảm hiệu quả. Những tồn tại trên đòi hỏi phải có những biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả chi Ngân sách Nhà nước cho hoạt động y tế. Nhận thức được tầm quan trọng của chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế và đứng trước những khó khăn, tồn tại trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành phố Hà Nội”. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chi NSNN và quản lý chi NSNN cho phát triển Y tế - Phân tích, đánh giá thực trạng, vai trò của chi NSNN cho Y tế Thành phố Hà nội - Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành phố Hà Nội 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế của Thành phố Hà nội Phạm vi nghiên cứu: - Trong khuôn khổ ngân sách thành phố Hà nội - Số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài giới hạn từ 2005 – 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn gồm: Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp……… 2 5. Những đóng góp khoa học của đề tài Khái quát được hoạt động sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực Y tế của Thành phố Hà nội trong những năm gần đây Đánh giá được thực trạng cơ chế sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà nội. Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trong giai đoạn hiện nay cho Y tế, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển lĩnh vực Y tế của Thủ Đô Kết cấu của Luận văn: bao gồm 3 chương Chương 1: Nguyên lý chung về quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế Chương 2: Thực trạng quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành phố Hà nội trong những năm gần đây Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành Phố Hà nội 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO Y TẾ 1.1. Khái quát về chi Ngân sách Nhà nước 1.1.1. Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước (NSNN) là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính, là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của một quốc gia và là cơ sở vật chất cho Nhà nước tồn tại, hoạt động cũng như thực hiện các chức năng của mình. NSNN là dự toán thu chi bằng tiền của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm. Như vậy, NSNN là một kế hoạch tài chính cơ bản của Quốc gia, trong đó bao gồm kế hoạch thu, kế hoạch chi và được lập theo phương pháp cân đối. Theo luật Ngân sách Nhà nước Việt Nam thì: “NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước”. Có thể tóm tắt một số đặc điểm chủ yếu của NSNN như sau: Việc tạo lập và sử dụng quỹ NSNN luôn gắn liền với quyền lực của Nhà nước và phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước, được Nhà nước tiến hành trên cơ sở luật định. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa NSNN với các khoản tài chính khác. Các khoản thu NSNN đều mang tính chất pháp lý, còn chi NSNN mang tính chất cấp phát “không hoàn trả trực tiếp”. Do nhu cầu chi tiêu của mình để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành hệ thống pháp luật tài chính, buộc mọi pháp nhân và thể nhân phải nộp một phần thu nhập của mình cho Nhà nước để tạo quỹ NSNN như pháp luật về thuế; đồng thời có các chế độ chi tiêu nhằm sử dụng NSNN tiết kiệm, hiệu quả cho những mục tiêu nhất định. Các hoạt động thu chi NSNN cũng luôn chịu sự kiểm tra của các cơ quan Nhà nước. NSNN luôn gắn chặt với sở hữu Nhà nước, chứa đựng lợi ích chung của toàn xã hội. Ẩn sau các hoạt động thu, chi NSNN là việc xử lý các mối quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích trong xã hội khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn lực tài 4 chính quốc gia. Các doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước góp phần hình thành nguồn thu cho NSNN đồng thời doanh nghiệp được Nhà nước trợ cấp, đầu tư, tài trợ (nếu có), được hưởng các lợi ích gián tiếp khác (cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực…) do Nhà nước chủ trì mang lại. Các hộ gia đình, dân cư xã hội và các đoàn thể, tổ chức phi lợi nhuận có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước và được Nhà nước tài trợ hoặc cấp kinh phí (trợ cấp gia đình, trợ cấp thất nghiệp, kinh phí hoạt động…), được Nhà nước đảm bảo về quốc phòng, an ninh, cơ sở hạ tầng, bảo đảm xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phúc lợi công cộng khác… Quỹ NSNN luôn được phân chia thành các quỹ tiền tệ nhỏ hơn trước khi đưa vào sử dụng, chủ thể sử dụng các quỹ này là những đơn vị sử dụng NSNN được quyền sử dụng Ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định về Ngân sách do Nhà nước ban hành. Việc phân phối NSNN thành các quỹ nhỏ với mục đích khác nhau chính là quá trình sử dụng NSNN nhằm thực hiện chức năng của Nhà nước, không trực tiếp chi dùng từ quỹ tiền tệ tập trung. Hoạt động thu, chi NSNN được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu. Tính không hoàn trả trực tiếp được thể hiện ở chỗ không phải mọi khoản thu với mức độ và số lượng của những địa chỉ cụ thể đều được hoàn lại bằng các khoản chi của NSNN. Điều này được quyết định bởi các chức năng tổng hợp về kinh tế - xã hội của Nhà nước. Đặc điểm này phân biệt các khoản chi NSNN với các khoản tín dụng 1.1.2. Nội dung của chi Ngân sách nhà nước Khái niệm chi NSNN: Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Như vậy có thể hiểu chi NSNN là các khoản chi tiêu của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sử dụng Ngân sách để duy trì sự hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhận. Quy mô, cơ cấu chi NSNN như thế nào là tuỳ thuộc vào từng Nhà nước và mục tiêu phát triển của quốc gia trong từng thời kỳ. 5 [...]... chặt chẽ mọi khoản chi Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là khoản chi thường xuyên; Chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế là một khoản chi thường xuyên nên phải quán triệt nguyên tắc n y. Trong thực tiễn, chi Ngân sách Nhà nước trực tiếp qua Kho bạc tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản chi của Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế, đảm bảo Ngân sách Nhà nước được sử dụng... Ngân sách Nhà nước Chi Ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối sử dụng quỹ Ngân sách Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định cho việc thực hiện những nhiệm vụ của Nhà nước Thực chất, chi Ngân sách Nhà nước chính là việc cung cấp các phương tiện tài chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước Chi Ngân sách Nhà nước có các đặc điểm sau: Chi Ngân sách Nhà nước luôn gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính... nhiệm vụ chi thuộc chức năng của mình, thì phải chuyển kinh phí từ Ngân sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó 1.2 Khái quát về chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế 1.2.1 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế Khái niệm: Chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế được hiểu là sự thể hiện quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị, từ một bộ phận quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm duy trì,... hội, chi Ngân sách Nhà nước được phân thành: Chi tích l y: bao gồm các khoản chi x y dựng cơ bản, chi cấp vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước, chi dự trữ Chi tiêu dùng: Chi tiêu dùng đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với chi tích l y bao gồm: chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp, chi bù giá và chi khác 3 Căn cứ vào y u tố thời hạn tác động của các khoản chi, chi Ngân sách Nhà nước được phân thành. .. những vùng thường xuyên x y ra dịch bệnh; Qua đó để thực hiện công bằng xã hội Mặt khác, chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế cũng chịu ảnh hưởng của nhiều y u tố xã hội (phong tục, tập quán, mức sống ) Chính những y u tố n y sẽ quyết định tới quan điểm hoạt động của sự nghiệp Y tế 1.4 Nguyên tắc chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế Để các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế thực sự mang lại... Nội dung của quản lý Chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế là quá trình phân phối và sử dụng, chi ngân sách nhà nước nhằm duy trì hoạt động của sự nghiệp y tế Khoản chi n y là một khoản chi hết sức quan trọng, được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải nắm rõ, nắm chắc nội dung cụ thể của từng khoản chi để tiến hành chính xác, hiệu quả... có của tài sản cố định, nâng cao chất lượng của các bệnh viện, phòng khám, qua đó giúp cho hoạt động khám chữa bệnh ng y càng được nâng cao về chất lượng cũng như về quy mô 1.3 Đặc điểm của chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế Chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế là khoản chi thường xuyên thuộc lĩnh vực văn xã, nhưng so với các khoản chi thường xuyên khác, chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế. .. chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế ở mỗi cấp để có sự điều chỉnh hợp lý, đảm bảo tính công bằng trong việc phân bổ kinh phí hoạt động Y tế giữa các tuyến, phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành Y tế nói riêng và sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung của từng vùng Trong công tác quản lý các khoản chi tiêu thường xuyên của Ngân sách Nhà nước chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế được... phú Đ y mạnh hoạt động y tế là đ y mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đ y lùi bệnh tật, tăng tuổi thọ, đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng sản xuất trong hiện tại cũng như tương lai, từ đó thúc đ y phát triển nền kinh tế - xã hội 1.7.3 Sự cần thiết của tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho y tế Y tế cần thiết có sự cung ứng của Nhà nước hay nói cách khác, chi Ngân sách Nhà nước cho. .. tế có tốc độ tăng trưởng cao, mức động viên vào Ngân sách Nhà nước lớn và thuận lợi thì nguồn kinh phí dành cho sự nghiệp y tế sẽ cao hơn Khi nguồn lực tài chính tập trung trong tay Nhà nước, hình thành nên Ngân sách Nhà nước thì nguồn lực n y sẽ được phân phối cho các lĩnh vực Tuỳ vào từng thời kỳ mà khoản chi nào đó có thể chi m tỷ trọng cao hay thấp trong cơ cấu chi của Ngân sách Nhà nước Thực tế . Nhà nước cho Y tế của Thành Phố Hà nội 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO Y TẾ 1.1. Khái quát về chi Ngân sách Nhà nước 1.1.1. Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước. quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành phố Hà Nội 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quá trình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Y tế của Thành phố Hà. Nhà nước cho Y tế Chương 2: Thực trạng quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Y tế của Thành phố Hà nội trong những năm gần đ y Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho y tế của thành phố hà nội, tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho y tế của thành phố hà nội, tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho y tế của thành phố hà nội

Từ khóa liên quan