Nghiên cứu sự biến đổi chỉ số hàm lượng diệp lục và Prolin của một số giống đậu xanh trong điều kiện Stress muối 2.

33 464 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan