277 Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện

91 408 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 17:03

277 Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế đó đang ngày càng phát triển hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Sự cạnh tranh sinh ra sự phát triển. Theo quy luật đó, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng đang tăng cao. Các doanh nghiệp cạnh tranh nhau trên mẫu mã sản phẩm, trên giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm … Không chỉ vậy, việc nắm bắt thông tin tài chính của nhau cũng là một sự cạnh tranh để phát triển công ty. Bên cạnh việc nắm bắt rõ tình hình tài chính của đối thủ cạnh tranh, các nhà quản lý cũng phải hiểu rõ tình hình tài chính của chính công ty mình để thể đề ra những chiến lược phát triển đúng đắn kịp thời nhằm nâng cao doanh thu lợi nhuận, từ đó tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Vì thế hiện nay kiểm toán ngày càng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung từng thực thể kinh tế nói riêng. Kiểm toán giúp xác minh các thông tin tài chính được phản ánh trung thực hợp lý hay không, bày tỏ ý kiến hoặc đưa ra những kiến nghị giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thể đưa ra những quyết định chiếc lược phát triển doanh nghiệp một cách sáng suốt nhất. Nhu cầu kiểm toán ngày càng cao trong đó đáng nói đến là kiểm toán báo cáo tài chính. trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán các khoản đầu dài hạn ngày càng thu hút được sự chú ý của những người quan tâm đến Báo cáo kiểm toán. Nền kinh tế phát triển là một yếu tố kích thích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm tạo ra sự phong phú trong ngành nghề kinh doanh của một doanh nghiệp, tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như gây dựng uy tín mở rộng thương hiệu cho doanh nghiệp. Do ngày Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nay sự liên doanh hợp tác giữa các doanh nghiệp các tập đoàn ngày càng phát triển lan rộng trong nền kinh tế nên khoản mục đầu tài chính đặc biêt là đầu tài chính dài hạn trong Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp ngày càng phức tạp. Đầu dài hạn bao gồm góp vốn liên doanh; đầu công ty con; đầu vào công ty khác các khoản đầu tài chính dài hạn khác. Để đánh giá một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hay không, ngoài việc đánh giá tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp đó, còn đánh giá việc đầu tài chính của Doanh nghiệp đó hiệu quả hay không. Vì lý này, kiểm toán khoản mục đầu dài hạn trong báo cáo tài chính ngày càng được chú trọng, việc xác minh khoản mục đầu tài chính của doanh nghiệp đã được phản ánh hợp lý trung thực chưa luôn là một vấn đề quan trọng đối với các nhà đầu tư. Do đó, em xin mạnh dạn tìm hiểu đề tài : “Kiểm toán các khoản đầu dài hạn tại Công ty Cổ phần đầu phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện”. Chuyên đề của em được chia làm ba phần chính: Phần 1: sở lý luận của kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn; Phần 2: Thực trạng kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn do AASC thực hiện; Phần 3: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán các khoản đầu dài hạn do AASC thực hiện. Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN 1: SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH DÀI HẠN 1.1. Những vấn đề bản về kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn: 1.1.1. Khái quát về các khoản đầu tài chính dài hạn: Thời gian đầu của các khoản đầu tài chính dài hạn là trên một năm. Các khoản đầu tài chính dài hạn bao gồm: • Đầu vào công ty con (TK 221) • Đầu vào công ty liên kết (TK 223) • Góp vốn liên doanh (TK 222) • Đầu dài hạn khác (TK 228) • Dự phòng giảm giá đầu tài chính dài hạn (TK 229) 1.1.1.1. Đầu vào công ty con: Công ty con là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ). Đầu vào công ty con bao gồm các khoản đầu cổ phiếu các khoản đầu vốn dưới hình thức góp vốn bằng tiền, tài sản khác vào công ty con hoạt động theo loại hình Công ty Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần Nhà nước các loại hình doanh nghiệp khác. Nghiệp vụ đầu vào công ty con được ghi nhận khi nhà đầu giữ trên 50% quyền biểu quyết quyền chi phối các chính sách tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích từ các hoạt động của doanh nghiệp đó. Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.1.2. Góp vốn liên doanh: Vốn góp liên doanh phản ánh toàn bộ số vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm soát tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh. Vốn góp vào sở liên doanh đồng kiểm soát bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn. Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện bằng cách sử dụng tài sản nguồn lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không thành lập một sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý sử dụng tài sản của mình chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Hoạt động của liên doanh thể được nhân viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song song với các hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh. sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát) đòi hỏi phải sự thành lập một sở kinh doanh mới. Hoạt động của sở này cũng giống như hoạt động của các doanh nghiệp khác, chỉ khác là thỏa thuận bằng hợp đồng giữa các bên góp vốn liên doanh quy định quyền đồng kiểm soát của họ đối với các hoạt động kinh tế của sở này. sở kinh doanh được đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, thu nhập chi phí phát sinh tại đơn vị mình. sở kinh doanh này sử dụng tên của liên doanh trong các hợp đồng, giao dịch kinh tế huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho các mục đích Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của liên doanh. Mỗi bên góp vốn liên doanh quyền được hưởng một phần kết quả hoạt động của sở kinh doanh hoặc được chia sản phẩm của liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh. sở kinh doanh được đồng kiểm soát phải tổ chức công tác kế toán riêng như các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán. Bên góp vốn liên doanh lập trình bày khoản vốn góp liên doanh trên báo cáo tài chính riêng theo phương pháp giá gốc. 1.1.1.3. Đầu vào công ty liên kết: Công ty liên kết là công ty trong đó nhà đầu ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư. Đầu vào công ty liên kết phản ánh giá trị khoản đầu trực tiếp của nhà đầu vào công ty liên kết tình hình biến động tăng giảm giá trị khoản đầu vào công ty liên kết. Nghiệp vụ đầu vào công ty liên kết được ghi nhận khi khoản đầu đó giúp nhà đầu nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết. Trong báo cáo tài chính, nhà đầu phải trình bày: a) Danh sách các công ty liên kết kèm theo các thông tin về phần sở hữu tỷ lệ(%) quyền biểu quyết, nếu tỷ lệ này khác với phần sở hữu; b) Các phương pháp được sử dụng để kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết. Các khoản đầu vào công ty liên kết hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu phải phân loại như các tài sản dài hạn phản ánh thành một khoản mục riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Phần sở hữu của nhà đầu về lãi hoặc lỗ của những khoản đầu đó phải trình bày thành một khoản mục riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.1.4. Đầu dài hạn khác: Đầu dài hạn khác phản ánh giá trị hiện tình hình biến động tăng giảm các loại đầu dài hạn khác (ngoài các khoản đầu vào công ty con, góp vốn vào sở liên doanh đồng kiểm soát, đầu vào công ty liên kết), như đầu trái phiếu, đầu cổ phiếu hoặc đầu vào các đơn vị khác mà khoản đầu chỉ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết) … thời hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn đầu trên một năm. 1.1.2. Đặc điểm kiểm toán các khoản đầu dài hạn: Mục tiêu kiểm toán các khoản đầu dài hạn là đưa ra các ý kiến về Bảng cân đối, các khoản đầu dài hạn của Doanh nghiệp được thể hiện một cách thực tế tại thời điểm cuối niên độ kế toán không (thường là 31/12); các khoản đầu dài hạn của Doanh nghiệp được kê khai đánh giá chính xác hay không các khoản đầu dài hạn của Doanh nghiệp được phân loại miêu tả chính xác hay không. Ngoài ra, kiểm toán viên phải xác định xem việc lập dự phòng giảm giá các khoản đầu dài hạn đã chính xác tuân thủ chuẩn mực cũng như quy định kế toán hiện hành hay chưa. Các khoản đầu tài chính dài hạn sẽ được lưu lại trong thời gian hơn một năm. Do vậy trong các cuộc kiểm toán hàng năm, mức nguyên giá của các khoản đầu này không cần kiểm tra lại nếu đó là khách hàng thường niên của công ty kiểm toán. Tuy nhiên để đảm bảo các khoản đầu dài hạn được mua trong các giai đoạn trước thì phải kiểm tra sự tồn tại của các khoản đầu quan trọng tại thời điểm ghi trong BCĐ. Đối với năm kiểm toán đầu tiên thì KTV phải kiểm tra tính phân loại trình bày của các khoản mục đầu dài hạn xem đủ điều kiện ghi nhận đầu dài hạn ko dưới hình thức nào. Khi doanh nghiệp thực tế các cổ phiếu, trái phiếu hoặc các khoản đầu dài hạn khác thì kiểm toán viên phải kiểm tra thực tế các chứng khoán đó. Khi các khoản đầu này được một bên thứ ba độc lập với doanh nghiệp nắm giữ trên Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp danh nghĩa của doanh nghiệp thì phải kiểm tra sự tồn tại của chúng bằng cách lấy xác nhận của bên thứ ba. Các khoản tăng đầu dài hạn quan trọng thường được ghi trong biên bản các cuộc họp quan trọng của doanh nghiệp do các khoản đầu đó không được coi là các hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Tài liệu về các chứng nhận cổ phiếu hoặc hợp đồng liên doanh phải nằm trong hồ sơ của doanh nghiệp. Đối với các khoản đầu dài hạn bằng hình thức góp vốn liên doanh thì Báo cáo tài chính đã kiểm toán của liên doanh phải được sử dụng để tính toán lại thu nhập hoặc chi phí cho liên doanh trong năm của doanh nghiệp. Việc cần thiết tạo ra một khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu dài hạn phải được kiểm toán viên xem xét một cách cụ thể với các khoản đầu dài hạn quan trọng. Bằng chứng về việc cần thiết đó thể được thu thập bằng cách tham khảo các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các bên hữu quan đến cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán giá của các trái phiếu cho đến thời điểm ghi trong Bảng cân đối hoặc việc định giá các bất động sản đối với các tài sản tương tự. Trong báo cáo tài chính, nhà đầu phải trình bày: Danh sách các công ty liên kết kèm theo các thông tin về phần sở hữu tỷ lệ(%) quyền biểu quyết, nếu tỷ lệ này khác với phần sở hữu; các phương pháp được sử dụng để kế toán các khoản đầu vào công ty liên kết. Các khoản đầu vào công ty liên kết hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu phải phân loại như các tài sản dài hạn phản ánh thành một khoản mục riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Phần sở hữu của nhà đầu về lãi hoặc lỗ của những khoản đầu đó phải trình bày thành một khoản mục riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2. Quy trình kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn: Quy trình kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn về bản giống quy trình kiểm toán của các khoản mục khác trên Bảng cân đối, đó là: Lập kế hoạch kiểm toán - Thực hiện kiểm toán - Kết thúc kiểm toán. Trước khi tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để thể xây dựng được một kế hoạch kiểm toán cho các khoản mục trên BCTC nói chung khoản mục đầu tài chính dài hạn nói riêng. 1.2.1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng: Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ rủi ro kiểm soát không chỉ để xác minh tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ mà còn làm sở cho việc xác định phạm vi thực hiện các thử nghiệm bản trên số dư nghiệp vụ của đơn vị. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo trình tự nhất định thể khái quát theo ba bước bản sau: Bước 1: Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên giấy tờ làm việc. Trong giai đoạn này kiểm toán viên tìm hiểu về kiểm soát nội bộ của đơn vị trên hai mặt chủ yếu: thiết kế kiểm soát nội bộ bao gồm thiết kế về qui chế kiểm soát thiết kế về bộ máy kiểm soát; hoạt động liên tục hiệu lực của kiểm soát nội bộ. Kiểm toán viên phải thu thập thông tin về tính trung thực của Ban giám đốc với bản chất phạm vi của các sổ sách kế toán để xác minh các bằng chứng đủ thích hợp sẵn để chứng minh cho các số dư trên BCTC. Riêng với khoản mục đầu tài chính dài hạn thường được xem là khoản mục quan trọng trong Bảng Cân đối là hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đáng kể đến nguồn vốn cũng như lợi nhuận của Doanh nghiệp. Vì thế Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp hiệu quả hay không cũng ảnh hưởng tới khoản mục đầu dài hạn được phản ánh trung thực hợp lý hay không. Cũng như giai đoạn tìm hiểu khảo sát khách hàng, các phương pháp KTV áp dụng khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến khoản mục đầu tài chính dài hạn là: • Dựa vào kinh nghiệm trước đây của KTV với khách hàng: Hầu hết các cuộc kiểm toán của một công ty được một công ty thực hiện hàng năm. Do vậy KTV thường bắt đầu cuộc kiểm toán với một lượng thông tin đáng kể về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng đã thu thập được từ các cuộc kiểm toán trước. Vì thế, kiểm soát nội bộ với các khoản đầu tài chính dài hạn thường không thay đổi so với năm trước. • Thẩm vấn nhân viên của Công ty khách hàng: Đối với khách hàng mới, KTV thể sử dụng phương pháp này để nắm bắt khái quát hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. KTV thể sử dụng phương pháp này để trực tiếp kiểm tra cách quản lý kiểm soát các khoản đầu dài hạn của khách hàng. Đối với khách hàng thường niên công việc này giúp KTV cập nhật được những thay đổi trong hệ thống KSNB của khách hàng, từ đó khoanh vùng được rủi ro đối với các khoản mục trên BCĐ. • Xem xét kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán đã hoàn tất của khách hàng, đối với các khoản đầu dài hạn, KTV kiểm tra tổng quát các biên bản họp của HĐQT hoặc của BGĐ để đánh giá khái quát về hệ thống quản lý cũng như kiểm soát các khoản mục đầu tài chính dài hạn này. Bước 2: Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho khoản mục đầu tài chính dài hạn: Rủi ro kiểm soát được đánh giá thông qua những hiểu biết về hệ thống KSNB. Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nếu KTV đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng được vận hành hữu hiệu thì rủi ro kiểm soát được đánh giá thấp ngược lại. Ví dụ như công ty khách hàng đầu vào một công ty liên kết mà qua phỏng vấn khách hàng, KTV nhận thấy khách hàng am hiểu các chuẩn mực về đầu vào công ty liên kết phân biệt được với các khoản đầu khác, đồng thời khoản đầu này được ghi nhận đầy đủ trong các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc BGĐ thì hệ thống KSNB đối với khoản mục đầu vào công ty liên kết vận hành khá hiệu quả. Từ đó, KTV thể khoanh vùng rủi ro kiểm soát đối với khoản đầu vào công ty liên kết thấp. Bước 3: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thử nghiệm tuân thủ): Mục đích của thử nghiệm này là thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy chế thủ tục kiểm soát để giảm bớt các thử nghiệm bản trên số dư các nghiệp vụ phát sinh. Đối với các khoản đầu tài chính dài hạn, thử nghiệm kiểm soát được thực hiện với phương pháp chủ yếu là kiểm tra tài liệu xem các dấu hiệu phê duyệt đầu tư; hoặc rà soát sơ lược để theo dõi từng bước thực hiện nghiệp vụ đó trên sổ sách hoặc trong thực tế để đánh giá về kiểm soát đối với nghiệp vụ này. Sau khi đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng KTV tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm toán chung cho cuộc kiểm toán kế hoạch cụ thể đối với từng khoản mục trên BCĐ, trong đó lập kế hoạch kiểm toán cho kiểm toán khoản mục đầu tài chính dài hạn. 1.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán: 1.2.2.1. Thu thập thông tin sở: Các chuẩn mực chuyên môn đòi hỏi KTV/ công ty kiểm toán phải được những hiểu biết cần thiết đầy đủ về tình hình kinh doanh nhằm đánh giá phân tích được các sự kiện, nghiệp vụ thực tiễn hoạt động của đơn vị Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 10 [...]... nắm bắt được tổng quát về các khoản đầu dài hạn của khách hàng; xem tham chiếu D trong hồ sơ kiểm toán năm để biết được những vấn đề phát sinh trong cuộc kiểm toán trước, khoanh vùng rủi ro rút kinh nghiệm cho kỳ kiểm toán hiện hành 2.2 Quy trình kiểm toán các khoản đầu dài hạn tại Công ty Cổ phần Đầu Phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện: 2.2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần. .. hành thực hiện kiểm toán 1.2.3 Thực hiện kiểm toán: Thực hiện kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối ng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán các khoản đầu dài hạn, KTV tiến hành các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính trung thực hợp lý của khoản mục này Thủ tục kiểm toán các khoản đầu dài hạn thường... đơn vị khả năng ý định nắm giữ các khoản đầu này dài hạn không phải thu thập các bản giải trình về khoản đầu dài hạn Trường hợp các khoản đầu dài hạn được xác định là trọng yếu trong báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc đánh giá trình bày các khoản đầu dài hạn Thủ tục kiểm toán các khoản đầu dài hạn thường để xác... TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TÀI CHÍNH DÀI HẠN DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THỰC HIỆN 2.1 Đặc điểm chung của AASC ảnh hưởng tới kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạn: 2.1.1 Khái quát về AASC: Ngày 13/05/1991 AASC được thành lập với tên giao dịch đầu tiên là Công ty Dịch vụ kế toán (ASC) đến 14/09/1993 ASC chính thức đổi tên thành Công ty dịch vụ vấn tài chính kế toán kiểm. .. phát triển mô hình ước tính giá trị so sánh với giá trị ghi sổ thường không được áp dụng nhiều trong kiểm toán các khoản đầu tài chính dài hạncác khoản đầu tài chính dài hạn (đầu vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn liên doanh) thường không biến động nhiều thường không chênh lệch giữa các kỳ kế toán Trong đầu tài chính dài hạn thì đầu chứng khoán dài hạn hoặc cổ. .. hoặc giảm Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 các khoản đầu dài hạn, mục tiêu phát triển chiến lược của công ty là gì các khoản đầu mang lại lợi nhuận cao cho công tyCác hợp đồng cam kết quan trọng: Các hợp đồng cam kết quan trọng như: Hợp đồng góp vốn liên doanh, hợp đồng đầu vào công ty liên kết hoặc các hợp đồng cam kết đầu khác là mối... họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Ban quản trị để xác nhận sự phê duyệt đầu tư, kiểm tra các hợp đồng góp vốn liên doanh hoặc quyết định đầu vào công ty con, công ty liên kết, quyết định đầu dài hạn khác … xác minh các khoản đầu này thực hiện đúng quy định của pháp luật không, các khoản đầu này đã được người thẩm quyền phê duyệt không, các khoản đầu này được phân loại... lý, công ty kiểm toán được phép chấm dứt hợp đồng kiểm toán Nếu các khoản đầu tài chính dài hạn đã được khách hàng phản ánh trung thực hợp lý trên các BCTC thì KTV sau khi kiểm toán xong các khoản mục còn lại tiến hành phát hành báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 23 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN... về Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Đô thị Long Giang: 2.2.1.1 Thông tin sở về Công ty Long Giang: Tên đầy đủ là: Công ty Cổ phần đầu Phát triển Đô thị Long Giang Tên tiếng Anh: Long Giang Investment and Urban development Joint – Stock Company Tên viết tắt: Long Giang Land JSC Giấy đăng ký kinh doanh: 0103000552 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 08/10/2001 Trụ sở của Công ty: - Trụ sở chính:... đến kiểm toán các khoản mục nói chung kiểm toán các khoản đầu dài hạn nói riêng 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán: Trong Công ty AASC mỗi KTV trợ lý kiểm toán được cấp cho một mã nhân viên khi thực hiện bước công việc nào thì KTV hoặc trợ lý kiểm toán đó phải ghi mã nhân viên của mình vào giấy làm việc để KTV cấp cao soát xét dễ dàng biết được ai là người thực hiện công việc . dạn tìm hiểu đề tài : Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện . Chuyên đề của. điểm kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn: Mục tiêu kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn là đưa ra các ý kiến về Bảng cân đối, các khoản đầu tư dài hạn của Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: 277 Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện, 277 Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện, 277 Kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang do AASC thực hiện, Đầu tư vào cơng ty con: Góp vốn liên doanh:, Đặc điểm kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn:, Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng:, Thu thập thơng tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng: Thực hiện thủ tục phân tích:, Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro: Thiết kế chương trình kiểm tốn:, Thủ tục phân tích với kiểm tốn đầu tư tài chính dài hạn:, Kết thúc kiểm toán:, THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU, 2.3.1.2. Thơng tin về bộ máy kế tốn của cơng ty Cổ tập đồn Phú Thái:

Từ khóa liên quan