giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên

123 1,094 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 16:31

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG VĂN TÂN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG VĂN TÂN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 - 34 - 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN KHÁNH DOANH THÁI NGUYÊN - 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜ I CAM ĐOAN Luậ n văn “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên” đượ c thự c hiệ n từ tháng 2/2011 đến tháng 11/2011. Luậ n văn sử dụ ng nhữ ng thông tin từ nhiề u nguồ n khá c nhau . Cc thông tin ny đ đưc c h r ngun gố c, đa số thông tin thu thậ p từ điề u tra thự c tế ở đị a phương , số liệ u đã đượ c tổ ng hợ p và xử lý trên cc phần mềm Excel của Microsoft Office. Tôi xin cam đoan rằ ng , tất cả số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luận văn nà y là hoà n toà n trung thự c và chưa đượ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị no tại Việt Nam. Tôi xin cam đoan rằ ng mọ i sự giú p đỡ cho việ c thự c hiệ n luậ n văn nà y đã đượ c cả m ơn và mọ i thông tin trong luậ n văn đã đượ c chỉ rõ nguồ n gố c. T¸c gi¶ luËn v¨n Đồng Văn Tân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hon thnh luận văn ny, tôi xin chân thnh cảm ơn Ban Gim hiệu, Phòng Đo tạo, Khoa Sau Đại học, cùng cc thầy, cô gio trong trường Đại học Kinh tế v Quản trị Kinh doanh Thi Nguyên đ tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong qu trình học tập v thực hiện đề ti. Đặc biệt xin chân thnh cảm ơn PGS-TS. Nguyễn Khnh Doanh đ trực tiếp hướng dẫn, ch bảo tận tình v đóng góp nhiều ý kiến quý bu, giúp đỡ tôi hon thnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thnh cảm ơn cn bộ, lnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Phổ Yên - tnh Thi Nguyên, Phòng Gio dục & Đo tạo, Phòng Thống kê, Phòng Lao động - Thương binh - X hội đ tạo mọi điều kiện giúp đỡ khi điều tra thu thập số liệu thứ cấp giúp tôi hon thnh luận văn ny. Cuối cùng tôi xin chân thnh cảm ơn cơ quan, gia đình, bạn bè, đng nghiệp đ luôn st cnh, động viên, giúp đỡ tôi hon thnh luận văn ny. Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2011 T¸c gi¶ luËn v¨n Đồng Văn Tân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng số liệu vii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 2.1. Mục tiêu chung 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. Đối tưng, phạm vi nghiên cứu 3 3.1. Đối tưng nghiên cứu 3 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 4. Những đóng góp của luận văn 3 5. Kết cấu của luận văn 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 1.1. Một số vấn đề chung về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đo tạo 5 1.2. Quản lý chi NSNN cho giáo dục, đo tạo 10 1.2.1. Nguyên tắc quản lý chi NSNN cho giáo dục - đo tạo 10 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi NSNN cho giáo dục - đo tạo . 16 1.2.3. Vai trò và sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý chi NSNN cho giáo dục - đo tạo 18 1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đo tạo ở một số quốc gia trên thế giới 25 1.3.1. Khái quát chung về chính sách chi NSNN cho giáo dục đo tạo của một số nước trong khu vực và trên thế giới 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.3.2. Một số kinh nghiệm rút ra cho công tác quản lý chi ngân sách giáo dục - đo tạo của Việt Nam 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở HUYỆN PHỔ YÊN 32 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 32 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 36 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện 39 2.1.4. Đnh gi về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 43 2.2. Một số nét cơ bản về giáo dục đo tạo và chính sách quản lý chi ngân sch nh nước ở huyện Phổ Yên 45 2.2.1. Khái quát về giáo dục đo tạo của huyện Phổ Yên 45 2.2.2. Tình hình đầu tư từ ngun vốn NSNN cho sự nghiệp giáo dục, đo tạo ở huyện Phổ Yên 50 2.3. Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đo tạo ở huyện Phổ Yên 56 2.3.1. Mô hình và tổ chức bộ máy quản lý chi NSNN cho giáo dục - đo tạo ở huyện Phổ Yên 56 2.3.2. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đo tạo 58 2.4. Đnh gi chung về hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đo tạo ở huyện Phổ Yên 77 2.4.1.Những thành tựu đạt đưc 77 2.4.2. Những tn tại và hạn chế 78 2.4.3. Nguyên nhân của những tn tại, hạn chế và vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đo tạo ở tnh Huyện Phổ Yên 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN 87 3.1. Quan điểm, thực tế, mục tiêu 87 3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục đo tạo Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 87 3.1.2. Những mục tiêu cơ bản phát triển giáo dục đo tạo ở huyện Phổ Yên 91 3.1.3. Yêu cầu của việc hoàn thiện chính sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đo tạo ở huyện Phổ Yên 92 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục đo tạo trên địa bàn huyện Phổ Yên 93 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách cho giáo dục - đo tạo 93 3.2.2. Hoàn thiện mô hình, công tác quản lý; hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên của NSNN cho sự nghiệp giáo dục - đo tạo 96 3.2.3. Hoàn thiện quy trình lập và phân bổ dự toán, cấp phát, thanh quyết toán các ngun kinh phí chi cho giáo dục - đo tạo 98 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình chi tiêu các khoản chi NSNN cho giáo dục - đo tạo. Thực hiện quy chế công khai ti chính đối với cc đơn vị dự toán 102 3.2.5. Củng cố, nâng cao chất lưng công tác quản lý tài chính ở cc đơn vị cơ sở giáo dục - đo tạo 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 1. Kết luận 105 2. Một số kiến nghị v đề xuất 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTMT Chương trình mục tiêu GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDP Tổng sản phẩm quốc nội HDND Hội đng nhân dân KBNN Kho bạc Nh nước KHCN Khoa học công nghệ MN Mầm non NSNN Ngân sch nh nước TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai của huyện Phổ Yên 34 Bảng 2.2: Dân số huyện Phổ Yên qua cc năm 36 Bảng 2.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện giai đoạn 2008 - 2010 40 Bảng 2.4: Thống kê về cơ sở vật chất 48 Bảng 2.5: Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục v đo tạo huyện Phổ Yên trong tổng chi NSĐP giai đoạn 2006 - 2010 51 Bảng 2.6: Cơ cấu chi NSNN cho các phân ngành trong hệ thống giáo dục ở huyện Phổ Yên giai đoạn 2008 – 2010 54 Bảng 2.7: Cơ cấu chi sự nghiệp giáo dục - đo tạo giai đoạn 2006-2010 66 Bảng 2.8: Cơ cấu các nhóm mục chi trong tổng chi thường xuyên cho giáo dục v đo tạo 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đ 2.1: Tăng trưởng giá trị sản xuất cc ngnh giai đoạn 2001-2010 41 Biểu đ 2.2: Cơ cấu kinh tế ngnh trên địa bàn huyện 2001 và 2008 42 Biểu đ 2.3: So snh chi ngân sch đối với giáo dục đào tạo trong tổng chi ngân sch địa phương ở Huyện Phổ Yên 52 Biểu đ 2.4: Cơ cấu chi ngân sch đối với giáo dục đo tạo huyện Phổ Yên 53 Biểu đ 2.5: Cơ cấu chi NSNN cho Giáo dục v cho Đo tạo 55 Biểu đ 2.6: Cơ cấu chi NSNN cho Giáo dục v cho Đo tạo 67 [...]... hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo Phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất những giải. .. phân bổ dự toán đến công tác quyết toán Mô hình tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách cho giáo dục đào tạo chưa đáp ứng được nhiệm vụ quản lý ngân sách toàn ngành Chính vì lý do đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc cho giáo dục đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên Do vậy, cần phải có những định hướng chi n lược đúng đắn... giáo dục 1.2 Quản lý chi NSNN cho giáo dục, đào tạo 1.2.1 Nguyên tắc quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo Thực chất cơ chế quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo là các hoạt động và tổ chức các hoạt động phân phối NSNN, kiểm tra giám sát việc phân phối và sử dụng NSNN cho giáo dục - đào tạo theo đúng quy định của pháp luật Nội dung cơ chế quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đào... hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN đối với giáo dục đào tạo trong quá trình xã hội hoá giáo dục thời gian tới ở nước ta và ở huyện Phổ Yên, và tỉnh Thái Nguyên 5 Kết cấu của luận văn Phần mở đầu Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục và đào tạo Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo ở huyện Phổ Yên... như chi phí quản lý hành chính [9] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 1.2.3 Vai trò và sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo a Vai trò của quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo - Giáo dục đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới đất nước Giáo dục - đào tạo là hoạt động trực tiếp tác động nâng cao trí tuệ, hiểu biết và khả năng... Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010 Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNNcho giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới Phần kết luận Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề chung về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đào. .. nữa khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo Ngân sách nhà nước vẫn là nguồn tài chính cơ đào tạo chính là hoạt động đầu tư - đầu tư cho tương lai [4] Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại địa phương nhìn chung trong những năm qua chưa có chi n lược tài chính cho giáo dục đào tạo, công tác quản lý điều hành ngân sách giáo dục đào tạo chưa hợp lý, thể hiện từ công tác lập,... quan quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 Theo cách phân loại chi NSNN theo yếu tố và phương thức quản lý các khoản chi cho giáo dục - đào tạo bao gồm: - Chi thường xuyên - Chi XDCB tập trung Chi thường xuyên là những khoản chi có tính... dục - đào tạo có thể hiện cơ cấu chi NSNN cho giáo dục - đào tạo gồm: - Chi ngân sách cho hệ thống các trường học gồm có: + Chi ngân sách cho hệ thống các trường MN và các trường phổ thông + Chi ngân sách cho các trường đại học, các học viện, các trường cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề + Chi cho các trường Đảng, đoàn thể - Chi ngân sách cho các cơ quan quản. .. quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Luận văn tập trung vào các số liệu tại Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phổ Yên, Phòng giáo dục huyện Phổ Yên Về thời gian: Đề tài được nghiên cứu với số liệu giai đoạn 200 6-2 010, các số liệu điều tra trong năm 2010 tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 4 Những đóng góp của luận văn - Luận giải . sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đo tạo ở huyện Phổ Yên 92 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý chi ngân sách cho giáo dục đo tạo trên địa bàn huyện Phổ. trình công nghệ gio dục 1.2. Quản lý chi NSNN cho giáo dục, đào tạo 1.2.1. Nguyên tắc quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo Thực chất cơ chế quản lý chi ngân sch cho gio dục - đo tạo là. liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN 87 3.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên

Từ khóa liên quan