VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ

42 1,444 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 17:47

VẼ KỸ THUẬT VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG II CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT  Tất cả các bản vẽ kỹ thuật đều được thiết lập theo một quy cách thống nhất.Ở Việt Nam, việc thống nhất quy cách của bản vẽ do nhà nước quy định, thông qua cơ quan là " Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng".  Tiêu chuẩn về bản vẽ ký thuật do nhà nước ban hành nên nó có tính pháp lý. Mỗi một cán bộ hay công nhân kỹ thuật cần phải xem tiêu chuẩn nhà nước là luật và phải thực hiện theo, có như vậy mới bảo đảm được tính thống nhất trong khoa học kỹ thuật và trong sản xuất. I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  Các loại khổ giấy :  A 0 - 1189x841  A 1 - 594x841  A 2 - 594x420  A 3 - 297x420  A 4 - 297x210 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT  Khung bản vẽ - khung tên: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  Khung bản vẽ - khung tên: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  Lưu ý khung bản vẽ:  Dấu xén : 10 x 5 mm  Dấu định tâm dài 10mm, nét vẽ 0,7mm  Lưới toạ độ :  Chữ hoa từ trên xuống, chữ số từ trái sang phải. Khổ 3,5mm.  Chiều dài mỗi đoạn lưới toạ độ 50mm, tính từ dấu tâm. Chiều rộng nét 0,35mm.  Khung bản vẽ được vẽ bằng nét 0,7mm CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT  Lưu ý khung bản vẽ:  Mép 10mm đối với tất cả khổ giấy.  Mép trái đóng tập 20mm.  Khổ giấy A 4 chỉ được bố trí trang giấy đứng, các khổ giấy A khác có thể bố trí ngang hay đứng. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003) I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003)  Khung tên trong trường học: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT [...]... dựng ): Tên bản vẽ (5mm hoặc 7mm) Người vẽ (3,5mm) Khung tên có nét đậm và nét mảnh CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT II TỈ LỆ (TCVN 728 6:2 003)  Tỉ lệ = Kích thước hình vẽ / Kích thước thật  Các tỉ lệ theo :  Tỉ lệ thu nhỏ : 1:2 - 1:5 - 1:1 0 – 1:2 0 - 1:5 0 - 1:1 00 – 1:2 00…  Tỉ lệ nguyên hình : 1:1  Tỉ lệ phóng to: 2:1 - 5:1 – 1 0:1 – 2 0:1 – 5 0:1 … CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT II TỈ LỆ (TCVN 728 6:2 003)... 8-2 0:2 002)  Các loại đường nét: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT III ĐƯỜNG NÉT (TCVN 8-2 0:2 002)  Các quy định cơ bản về đường nét:     Nếu 02 nét giao nhau, nên giao bởi nét gạch Các đường cùng loại song song và gần nhau nên vẽ so le Hai đường song song khoảng cách yêu cầu >0,7mm, >4d Đường nét phải thống nhất trên cùng một bản vẽ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 7284- 2:2 003)... 7583- 1:2 006) CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583- 1:2 006)  Đường kích thước:  Vẽ bằng nét liền mảnh CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583- 1:2 006)                   Đường kích thước:  Khi không đủ chổ đường kích thước có thể cho mũi tên đảo ngược lại  Nên tránh cắt ngang đường kích thước CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583- 1:2 006)... GIẤY (TCVN 728 5:2 003)  Nội dung khung tên: vẽ nét 0,7mm và 0,35mm  1 - Người vẽ (3,5mm)  2 - Kiểm tra  3 - Trường, nhóm, lớp, mã số sinh viên  4 – Tên bản vẽ (5mm hoặc 7mm)  5 - Vật liệu chế tạo  6 - Tỉ lệ bản vẽ  7 – Ký hiệu bản vẽ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5:2 003)  Khung tên trong trường học: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5:2 003)  Khung... ch : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 7284- 2:2 003) h - chiều cao chữ (1,8 - 2,5 - 3,5 – 5,0 - 7,0 10…)  d - chiều rộng nét (h/10)  c - chiều cao thân chữ (7/10h)  g - chiều rộng chữ (5/10d – 7/10d)  Phông chữ tương tự phông ISOCPEUR CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 7284- 2:2 003)  C1 = ? h  C2 = ? h CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT IV CHỮ VIẾT (TCVN 7284- 2:2 003)... chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ, VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ, VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ, I. KHỔ GIẤY (TCVN 7285:2003), III. ĐƯỜNG NÉT (TCVN 8-20:2002), IV. CHỮ VIẾT (TCVN 7284-2:2003), V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583-1:2006)

Từ khóa liên quan