Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh

103 850 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 11:43

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN DUY LONG TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN DUY LONG TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM CÔNG TOÀN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực. Các kết quả nghiên cứu của luận văn có tính độc lập, số liệu và dữ liệu sử dụng trong luận văn đƣợc trích dẫn đúng quy định. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Long Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của Quý thầy, cô, bạn bè. Trƣớc tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo TS. Phạm Công Toàn ngƣời đã định hƣớng cho chủ đề nghiên cứu; nghiêm túc về mặt khoa học và tận tình giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành Luận văn. Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu; các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế; cán bộ và chuyên viên Phòng QLĐT Sau Đại học - Trƣờng ĐH Kinh tế và QTKD đã hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi về các điều kiện trong quá trình thực hiện luận văn. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bắc Ninh, Cục Thống kê, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh và các phòng chuyên môn đã cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Để có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hôm nay, cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy, cô trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Long Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Đóng góp của luận văn 2 5. Kết cấu của luận văn 2 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 4 1.1 Cơ sở lý luận trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 4 1.1.1 Đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 4 1.1.2 Đặc điểm vai trò của đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 5 1.1.3 Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 7 1.2 Cơ sở thực tiễn trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 12 1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 12 1.2.2 Quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 15 1.2.3 Công cụ quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 22 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3 Những bài học kinh nghiệm trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn nguồn ngân sách Nhà nƣớc 25 1.3.1 Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 25 1.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Hải Dƣơng 25 1.3.3 Một số bài học rút ra cho tỉnh Bắc Ninh 26 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở TỈNH BẮC NINH 28 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 28 2.2.1 Phƣơng pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; dùng các lý thuyết kinh tế để nghiên cứu 28 2.2.2 phƣơng pháp thu thập tài liệu và xử lý số liệu 28 2.2.3 Phƣơng pháp thống kê 29 2.2.4 Phƣơng pháp so sánh 29 2.2.5 Phƣơng pháp tổng hợp 29 2.2.6 Phƣơng pháp phân tích, kẻ bảng, hình vẽ để trình bày kết quả nghiên cứu và để chứng minh cho đề tài 29 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 29 2.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 29 2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc. 30 2.4 Khung phân tích của luận văn 31 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở TỈNH BẮC NINH 32 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh ảnh hƣởng đến công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 33 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2 Thực trạng quản lý sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 36 3.2.1 Thực trạng cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 36 3.2.2 Thực trạng về vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 42 3.2.3. Thực trạng quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 45 3.2.4. Thực trạng công cụ quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 52 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 55 3.3.1. Những ƣu điểm, hạn chế trong cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bắc ninh thời gian qua 55 3.3.2 Những ƣu điểm, hạn chế trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 58 3.3.3 Những ƣu điểm, hạn chế về công cụ quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 62 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 64 4.1 Định hƣớng đầu tƣ xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020 64 4.1.1 Một số định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh 64 4.1.2 Định hƣớng đầu tƣ xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020 65 4.2 Những quan điểm cơ bản nhằm tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc của tỉnh Bắc Ninh 67 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.1 Quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản phải đúng mục đích, đúng đối tƣợng theo từng dự án 67 4.2.2 Quản lý vốn phải tiết kiệm, hiệu quả góp phần chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong đầu tƣ xây dựng cơ bản 68 4.2.3 Phải phân cấp mạnh mẽ trong đầu tƣ xây dựng cơ bản 70 4.2.4. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tƣ cần tập trung và có trọng điểm 71 4.3 Các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 72 4.3.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 72 4.3.2 Hoàn thiện quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 76 4.3.3. Hoàn thiện công cụ quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 82 4.4. Đề xuất 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá ĐBSH Đồng bằng sông hồng GDP Tổng sản phẩm trong nƣớc HĐBT Hội đồng bộ trƣởng HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc TDT Tổng dự toán TKKT Thiết kế kỹ thuật TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tƣ XDCB Xây dựng cơ bản XHCN Xã hội chủ nghĩa ODA Vốn viện trợ phát triển FDI Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài NGO Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp đạt đƣợc giai đoạn 2008 - 2012 34 Bảng 3.2: Thu NSNN trên địa bàn tỉnh 2008 - 2012 42 Bảng 3.3: Chi NSNN trên địa bàn tỉnh 2008 - 2012 43 Bảng 3.4: Tổng hợp số lƣợng các dự án đƣợc bố trí bằng nguồn ngân sách địa phƣơng triển khai năm 2008 - 2012 46 Bảng 3.5: Kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 2008 - 2012 48 Bảng 3.6: Tình hình thanh toán vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 2008 - 2012 50 Bảng 3.7: Tổng hợp công tác quyết toán vốn đầu tƣ 2008-2012 51 [...]... vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn nguồn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh Chương 4: Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN... TRONG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Cơ sở lý luận trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 1.1.1 Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước Đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN là hoạt động kinh tế của nhà nƣớc với tƣ cách là ngƣời chủ sở hữu vốn để đƣa các loại nguồn. .. quyết toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 1.1.3.3 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước a Khái niệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước Quản lý vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn NSNN là tập hợp những công cụ và biện pháp của Nhà nƣớc để quản lý quy trình đầu tƣ, kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, đến... của từng cơ quan trong hệ thống chính trị và quyền làm chủ của các đối tƣợng để đặt ra những nguyên tắc, những quy định ràng buộc khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 1.2 Cơ sở thực tiễn trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc 1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước 1.2.1.1 Các cơ quan quản lý Nhà nước Các cơ quan nhà nƣớc... tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc trong thời gian tới 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc bố cục thành 4 chƣơng chính, bao gồm: Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu trong quản lý vốn đầu. .. nhịp nhàng ăn khớp giữa các phần việc, giữa các công đoạn quản lý Hạn chế sự trì trệ đùn đẩy, xung khắc nhau Ba là: Cần có những quy định chế tài để xử lý nghiêm khắc mọi việc làm tắc trách sai phạm dẫn đến tác hại cho quản lý đầu tƣ XDCB bằng nguồn NSNN 1.2.2 Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước 1.2.2.1 Xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn. .. những lý luận về Đầu tƣ XDCB và những chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta trong đầu tƣ XDCB - Xây dựng những phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tƣ XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng nguồn ngân sách Nhà. .. XDCB bằng nguồn NSNN phải nhằm hai mục tiêu chính: Thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và thu nhập quốc dân (mục tiêu phát triển) và cải thiện việc phân phối thu nhập quốc dân (mục tiêu công bằng xã hội) 1.1.2 Đặc điểm vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước 1.1.2.1 Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước Cũng nhƣ đầu tƣ XDCB nói chung, đầu tƣ XDCB bằng nguồn. .. giữ vững an ninh quốc phòng và bình yên cho xã hội 1.1.3 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước 1.1.3.1 Vốn đầu tư - nguồn vốn đầu tư a Vốn đầu tư Vốn là toàn bộ giá trị của đầu tƣ để tạo ra các sản phẩm nhằm mục tiêu thu nhập trong tƣơng lai Các nguồn lực đƣợc sử dụng cho hoạt động đầu tƣ đƣợc gọi là vốn đầu tƣ, nếu quy đổi ra thành tiền thì vốn đầu tƣ là toàn bộ chi phí đầu tƣ Bất... thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc tại tỉnh Bắc Ninh, luận văn đƣợc thực hiện nhằm để nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tƣ XDCB bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc, từ đó đề xuất những giải pháp quản lý vốn đầu tƣ XDCB bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc một cách có hiệu quả cho tỉnh Bắc Ninh giai đoạn tiếp theo Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ . trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn nguồn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nước ở tỉnh. quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh 72 4.3.2 Hoàn thiện quy trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc ở tỉnh Bắc Ninh. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 4 1.1 Cơ sở lý luận trong quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh, Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh, Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan