quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên

19 1,426 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 17:47

LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự tồn tại người của triết học Mác, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một sinh vật có tính loài là một thực thể xã hội. Chúng ta đang sống trong thập kỷ thế giới về văn hóa và phát triển do UNESCO phát động. Vấn đề văn hóa trở thành trung tâm chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta, mấy năm gần đây, đặc biệt là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề văn hóa cũng được tập trung đề cập. Mặc dù góc độ nghiên cứu, phương pháp tiếp cận có thể khác nhau nhưng người ta đều nhất trí rằng văn hóa là một cái gì đó giúp cho con người không bị đứt đoạn với quá khứ, không bị hẫng hụt trước tương lai, và là sự chuẩn bị đầy đủ hành trang của con người để bước vào thế kỷ XXI. Với ý nghĩa đó, sẽ không thỏ đáng nếu những người nghiên cứu mácxít chúng ta lại không hình thành được cho mình một phương hướng nghiên cứu (tiếp cận) vấn đề văn hóa theo quan điểm triết học Mác. Đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự về lý luận và thực tiễn. Dưới đây là sự trình bày một vài suy nghĩ của tác giả với mong muốn góp một phần nhỏ vào mối quan tâm chung đó.Chính vì tầm quan trọng của văn hóa trong xã hội hiện nay, chúng em đã chọn đề tài “ quan điểm của Mác Lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của Mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên”MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 1I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mac – Lenin 2II. Quan điểm của Mac – Lenin về văn hóa 4III. VẬN DỤNG XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀO NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM 11KẾT LUẬN 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự "tồn tại người" của triết học Mác, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một "sinh vật có tính loài" - là "một thực thể xã hội". Chúng ta đang sống trong thập kỷ thế giới về văn hóa và phát triển do UNESCO phát động. Vấn đề văn hóa trở thành trung tâm chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta, mấy năm gần đây, đặc biệt là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề văn hóa cũng được tập trung đề cập. Mặc dù góc độ nghiên cứu, phương pháp tiếp cận có thể khác nhau nhưng người ta đều nhất trí rằng văn hóa là một cái gì đó giúp cho con người "không bị đứt đoạn với quá khứ", "không bị hẫng hụt trước tương lai", và là sự chuẩn bị đầy đủ "hành trang của con người để bước vào thế kỷ XXI. Với ý nghĩa đó, sẽ không thỏ đáng nếu những người nghiên cứu mácxít chúng ta lại không hình thành được cho mình một phương hướng nghiên cứu (tiếp cận) vấn đề văn hóa theo quan điểm triết học Mác. Đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự về lý luận và thực tiễn. Dưới đây là sự trình bày một vài suy nghĩ của tác giả với mong muốn góp một phần nhỏ vào mối quan tâm chung đó. Chính vì tầm quan trọng của văn hóa trong xã hội hiện nay, chúng em đã chọn đề tài “ quan điểm của Mác Lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của Mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên” GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mac - Lenin Triết học Mác - Lênin ra đời từ nửa cuối thế kỷ XIX và phát triển cho đến ngày nay. Từ khi ra đời, triết học Mác - Lênin đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học và trở thành thế giới quan, phương pháp luận của hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của con người. - Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác. Nhìn chung, có hai nguồn gốc ra đời của triết học là nguồn gốc tri thức và nguồn gốc xã hội. Đối với triết học Mác thì nguồn gốc ra đời biểu hiện thành các điều kiện sau: - Điều kiện kinh tế - xã hội. + Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp Vào những năm 40 của thế kỷ XIX do tác động của cuộc cách mạng trong công nghiệp làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố vững chắc và trở thành xu thế phát triển của nền sản xuất xã hội. Nước Anh đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và trở thành cường quốc công nghiệp. Ở Pháp, cuộc cách mạng công nghiệp đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Sự phát triển của lực lượng sản xuất làm cho quan hệ sản xuất tư bản được củng cố tạo ra cơ sở kinh tế để cho xã hội tư bản phát triển kèm theo đó mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt; sự phân hóa giàu nghèo tăng lên, bất công xã hội tăng. Những xung đột giữa giai cấp vô sản với tư sản đã phát triển thành những cuộc đấu tranh giai cấp. + Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ra đời và lớn lên cùng với sự hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi chế độ tư bản chủ nghĩa được xác lập, giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị xã hội, GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH giai cấp vô sản trở thành bị trị thì mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản vốn mang tính đối kháng phát triển trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt ở thành phố Liông (Pháp) năm 1831 tuy bị đàn áp nhưng lại bùng nổ tiếp vào năm 1834. Ở Anh có phong trào Hiến chương vào cuối những năm 30 của thế kỷ XIX, là phong trào cách mạng to lớn có tính chất quần chúng và có hình thức chính trị. Nước Đức nổi lên phong trào đấu tranh của thợ dệt ở Xilêdi đã mang tính giai cấp. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, giai cấp tư sản không còn đóng vai trò là giai cấp cách mạng. Ở Anh, Pháp giai cấp tư sản tuy nắm quyền thống trị, lại hoảng sợ trước cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nên không còn là vị trí tiên phong trong quá trình cải tạo dân chủ như trước. Còn giai cấp tư sản Đức đang lớn lên trong lòng xã hội phong kiến, vốn đã khiếp sợ bạo lực cách mạng khi nhìn vào tấm gương Cách mạng tư sản Pháp 1789, nay lại thêm sợ hãi trước sự phát triển của phong trào công nhân Đức. Vì vậy, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử với sứ mệnh xoá bỏ xã hội tư bản và trở thành lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội. Như vậy, thực tiễn xã hội, nhất là thực tiễn của phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản đòi hỏi phải được soi sáng bởi một hệ thống lý luận, một học thuyết triết học mới. Học thuyết đó phải xuất hiện để định hướng phong trào đấu tranh nhanh chóng đạt được thắng lợi. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử và phong trào đấu tranh của họ đã tạo ra nguồn tư liệu quý báu về thực tiễn xã hội để Các Mác và Ph. Ăngghen khái quát xây dựng những quan điểm triết học. -Nguồn gốc lí luận và tiền đề khoa học tự nhiên Để xây dựng học thuyết của mình ngang tầm với trí tuệ nhân loại, Các Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa những thành tựu trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Triết học Đức với hai nhà triết học tiêu biểu Hêghen và Phoiơbắc là nguồn gốc trực tiếp của triết học Mác. Các Mác và Ph.Ăngghen đã từng là những người theo học triết học Hêghen và nghiên cứu triết học Phoiơbắc. GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Qua đó, hai ông đã nhận thấy: Tuy học thuyết triết học của Hêghen mang quan điểm của chủ nghĩa duy tâm nhưng chứa đựng cái “hạt nhân hợp lý” của phép biện chứng. Còn học thuyết triết học Phoiơbắc tuy còn mang nặng quan niệm siêu hình nhưng nội dung lại thấm nhuần quan điểm duy vật. Các Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa “hạt nhân hợp lý” của Hêghen và cải tạo, lột bỏ cái vỏ thần bí để xây dựng nên lí luận mới của phép biện chứng. Hai ông đã kế thừa chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc, khắc phục tính siêu hình và những hạn chế lịch sử khác của nó để xây dựng nên lí luận mới của chủ nghĩa duy vật. Từ đó tạo ra cơ sở để hai ông xây dựng nên học thuyết triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất một cách hữu cơ.Việc kế thừa và cải tạo kinh tế chính trị học với những đại biểu xuất sắc là A.Smít và Đ.Ricácđô không những là nguồn gốc để xây dựng học thuyết kinh tế mà còn là tiền đề lý luận để hình thành quan điểm triết học. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với những đại biểu nổi tiếng như Xanh Ximông và S.Phuriê là một trong ba nguồn gốc lí luận của triết học Mác. Các Mác và Ph.Ăng ghen đã kế thừa những quan điểm tiến bộ của chủ nghĩa xã hội không tưởng. II. Quan điểm của Mac – Lenin về văn hóa Trong toàn bộ các tác phẩm kinh điển đồ sộ của mình, Mác không để lại một tác phẩm nào với tư cách là sự trình bày hệ thống các quan điểm của mình về văn hóa. Văn hóa không được Mác đề cập như một lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt, độc lập. Nhưng toàn bộ tư tưởng của Mác về vấn đề này tự nó lại được khái quát lên và thể hiện ra trong hệ thống các quan điểm duy vật biện chứng của Mác về con người và xã hội. Trong triết học Mác, bản chất của văn hóa được thể hiện trong mối quan hệ biện chứng với bản chất của con người và xã hội. Trong lịch sử phát triển lâu dài của triết học, bất kỳ trường phái, hệ thống triết học nào, "nhất là của triết học hiện đại" (nói như Engen) cũng đều phải giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề "mối quan hệ giữa tư GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH duy và tồn tại". Điều đó cũng có nghĩa là bất kỳ triết học nào cũng đều phải trả lời bằng cách này hay bằng cách khác câu hỏi tổng quát về vai trò của con người đối với thế giới. Triết học Mác cũng xuất phát từ con người và trở lại với con người. Con người trong triết học Mác là "cái xã hội". Con người trước hết phải là một "thực thể tự nhiên", là con người "sinh học" với tư cách là một bộ phận của giới tự nhiên, gắn bó chặt chẽ với tự nhiên và chịu sự quy định của những quy luật tự nhiên. Mác nói "tự nhiên là thân thể vô cơ của con người". Nhưng cái quy định bản chất của con người, cái tạo nên sự khác biệt về chất có "tính tộc loại" để phân biệt con người với tư cách là một "thực thể xã hội". Trong "Luận cương về Phoiơbắc (1845) Mác viết: " bản chất con người không phải là cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội". Trong nhiều tác phẩm của mình, Mác đã bàn đến "tính xã hội" của con người (của bản chất con người) trong các hoạt động sống của họ như là những tiền đề đầu tiên của sự tồn tại và sáng tạo. Như vậy, cái làm nên bản chất người, cái tạo nên sự khác biệt giữa con người với bất kỳ giống loài nào của tự nhiên, không có gì khác chính là những "hoạt động sống" của con người. Trong "Bản thảo kinh tế - triết học" (1844) Mác viết: "Súc vật cố nhiên cũng sản xuất nhưng súc vật chỉ sản xuất cái mà bản thân nó cần đến, sản xuất một chiều; còn con người thì sản xuất một cách phổ biến; súc vật chỉ sản xuất dưới sự thống trị của nhu cầu vật chất trực tiếp, trong khi đó con người sản xuất ngay cả khi thoát khỏi nhu cầu vật chất, và chỉ khi thoát khỏi nhu cầu đó thì mới sản xuất theo ý nghĩa chân chính của chữ đó; súc vật chỉ tái sản xuất ra bản thân mình, còn con người thì tái sản xuất ra toàn bộ tự nhiên". Như vậy, nếu nói "hoạt động" thì con vật cũng hoạt động theo một nghĩa nào đó. Nhưng sự khác biệt về chất giữa hoạt động của con người với hoạt động của con vật là ở chỗ, con vật chỉ hoạt động theo thước đo và nhu cầu giống loài của nó như là phương thức của tồn tại vật còn con người thì có thể sản xuất theo thước đo của bất kỳ giống loài nào và ở đâu cũng có thể áp GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH dụng thước đo thích dụng cho đối tượng, tạo nên sự khác biệt bản chất của phương thức tồn tại người. Mác gọi những hoạt động sống của con người (trong đó Mác nhấn mạnh "hoạt động sản xuất vật chất") là những hoạt động có tính tộc loại của con người trong sự tồn tại phổ biến của nó, làm mở ra những lực lượng bản chất của con người. Và do đó, bản chất hoạt động của con người là "nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp"1. "Nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp" - đó chính là năng lực bản chất đặc thù chỉ có ở con người, gắn với mọi hoạt động của con người. Bởi vậy, có thể nói, sự thể hiện, phát huy những năng lực bản chất người" - đó chính là văn hóa. Trong đời sống hiện thực, con người bằng hoạt động "nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp" đã chuyển bản chất của mình vào những đối tượng do chính mình tạo ra, tạo nên một "thiên nhiên thứ hai" với tư cách là "sự đối tượng hóa", "khách thể hóa" chính bản chất con người, mà trong đó con người có thể "đối lập một cách tự do vứi sản phẩm của mình". Nhờ sự sản xuất đó, giới tự nhiên biểu hiện ra là tác phẩm của nó (con người) và thực tại của nó. "Thiên nhiên thứ hai" do con người sáng tạo bằng lao động sáng tạo và tri thức của mình, kết tinh những giá trị tinh thần của nó - đó cũng chính là văn hóa. Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự "tồn tại người" của triết học Mác (như đã trình bày ở trên), chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một "sinh vật có tính loài" - là "một thực thể xã hội". GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Như vậy, văn hóa là khái niệm phản ánh tổng thể sự thể hiện ra và sự phát huy những năng lực bản chất người trong tất cả các dạng thứ tồn tại hoạt động của con người và là sự phản ánh tổng thể các hệ thống giá trị do con người sáng tạo ra trong quá trình thực tiễn - lịch sử - xã hội của mình. Khái niệm văn hóa được xác định trên hai phương diện: - Phương diện thứ nhất: Văn hóa gắn với sự biểu hiện của phương thức tồn tại người, là sự thể hiện đầy đủ nhất bản chất con người trong tất cả mọi dạng hoạt động của con người như hoạt động thực tiễn, hoạt động nhận thức, hoạt động giao tiếp, và cả những hoạt động có tính chất thể chất của con người, v.v Như vậy là văn hóa có mặt trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống và cả ở trong mọi khía cạnh, mọi sự tồn tại tinh thần vô cùng đa dạng, phong phú của lĩnh vực tư duy của con người. Nếu văn hóa là cái gắn với phương thức của sự tồn tại người thì có thể nói một cách bao quát: Tất cả những gì có quan hệ với con người (con người với tư cách là con người cá nhân và xã hội) và mọi cách thức tồn tại của nó đều có liên quan với văn hóa. Không thể có sự tồn tại các khái niệm "văn hóa tiêu cực", "sản phẩm văn hóa độc hại", "giá trị văn hóa tiêu cực", v.v Đó chỉ có thể là những hiện tượng giả núp dưới hình thức những ấn phẩm văn hóa hay các hoạt động văn hóa. Về thực chất, chúng xa lạ đối với con người, và do vậy cũng xa lạ đối với văn hóa. Chúng tồn tại như là những phạm trù đối lập dùng để chỉ những hình thức "tha hóa" của văn hóa, như là cái "phản văn hóa", "phản giá trị". Từ phương diện này có thể đi đến các khái niệm phát sinh như: văn hóa chính trị, văn hóa pháp luật, văn hóa giao tiếp, văn hóa thẩm mỹ, trình độ phát triển văn hóa, nhân cách văn hóa v.v - Phương diện thứ hai của văn hóa bao gồm thế giới các giá trị được kết tinh trong "thiên nhiên thứ hai" - với tư cách là sản phẩm của hoạt động "mang tính tộc loại" của con người. Đây là một phương diện quan trọng GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH và cơ bản quy định đặc điểm về nội dung và quy luật của sự phát triển có tính đặc thù của văn hóa. Đó là đặc điểm về sự bảo tồn, duy trì, tích lũy các giá trị; là sự phát triển trên cơ sở kế thừa, v.v Nói tới giá trị là nói tới mối liên hệ không thể chia cắt được của văn hóa đối với con người. Trong mối quan hệ này, con người tồn tại với tư cách vừa là chủ thể của thế giới văn hóa, vừa là khách thể - sản phẩm của thế giới văn hóa, lại vừa là đại biểu mang giá trị văn hóa do chính mình tạo ra. Cho nên, xét theo phương diện rộng (về mặt chức năng), khái niệm "văn hóa" và "giá trị" là gần như trùng hợp. Có thể nói rằng "giá trị", đó là sự thật của văn hóa và thực chất nó mang tính xã hội. Giá trị có thể hiểu là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và được tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người và môi trường tự nhiên - xã hội. Văn hóa, với cả hai phương diện: tổng hòa các giá trị và phương thức tạo ra các giá trị, có thể được phân chia ra hai lĩnh vực là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Sự phân chi này là nhằm mục đích phân biệt các sản phẩm có sự tồn tại dưới hình thức vật thể(vật chất) như các công trình điêu khắc, kiến trúc, hội họa các di tích văn hóa, các khu bảo tồn, bảo tàng, danh lam, thắng cảnh, v.v với những sản phẩm văn hóa có sự tồn tại thuần túy tinh thần như trình độ học vấn, trình độ nhận thức, trình độ phát triển khoa học, sự phát triển tư tưởng, tình cảm, năng lực thẩm mỹ, năng lực thụ cảm (tiêu dùng) các giá trị văn hóa và sáng tạo nghệ thuật, trình độ phát triển của ý chí, niềm tin, lý tưởng, v.v Về thực chất, sự phân chia đó chỉ có ý nghĩa tương đối. Cái gọi là "văn hóa vật chất" thực ra cũng chỉ là sự "vật chất hóa" các giá trị tinh thần và bản thân các giá trị tinh thần thì không phải bao giờ cũng tồn tại thuần túy tinh thần mà thường được "vật thể hóa" trong các dạng tồn tại vật chất. Đó là cha kể đến những giá trị văn hóa tinh thần tồn tại tiềm tàng dưới dạng "phi vật thể" nhưng vẫn mang tính tồn tại vật chất khách quan như văn hóa trong các lĩnh vực quan hệ đạo đức, giao tiếp, ứng xử, trong phong cách lối sống, phong tục tập quán, v.v GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Từ phương hướng tiếp cận vấn đề bản chất của văn hóa theo quan điểm triết học Mác như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể có cách xác định rõ hơn về nhiều vấn đề khác trong lĩnh vực văn hóa, như các vấn đề: chức năng của văn hóa; văn hóa và phát triển; giao tiếp văn hóa; và sự hình thành nhân cách; tiêu chí của phân loại văn hóa; phân biệt khái niệm "văn hóa" với khái niệm "văn minh"; những vấn đề về bảng giá trị, về bản sắc văn hóa, v.v Về chức năng của văn hóa: Trong nhiều tài liệu nghiên cứu văn hóa ở nước ta hiện nay có nói đến "chức năng nhận thức", "chức năng giáo dục", "chức năng thẩm mỹ", "chức năng dự báo", v.v của văn hóa. Cũng có người có cách đề cập khác về chức năng của văn hóa, như đưa ra chức năng "hành lang an toàn" (với nghĩa tạo môi trường văn hóa thuận lợi cho sự tồn tại và hoạt động của con người), chức năng "kìm hãm" (của yếu tố nội sinh đối với yếu tố ngoại sinh trong sự "giao thoa" giữa các nền văn hóa), hay chức năng "kẻ báo thù" (với nghĩa văn hóa tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với con người. Phá vỡ văn hóa cũng có nghĩa là phá vỡ chính bản thân con người)v.v Có thể còn có rất nhiều cách đề cập khác nhau, các tên gọi khác nhau về chức năng của văn hóa. Nhưng xuất phát từ cơ sở lý luận về bản chất văn hóa của Mác ta có thể nêu lên luận điểm có tính chất khái quát về chức năng của văn hóa: Chức năng của văn hóa là nhằm tạo ra được những khả năng, những điều kiện và môi trường tối ưu nhất, phù hợp nhất cho sự bộc lộ và phát huy (giải phóng) những năng lực bản chất người, làm cho con người trở thành tốt hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn, trở thành "người" hơn trong mỗi giai đoạn phát triển lịch sử của mình. Chức năng của văn hóa đã được Mác và Ăngghen khái quát trong luận điểm: Mỗi bước mà con người tiến đến văn hóa là mỗi bước con người tiến đến tự do. Cách tiếp cận chức năng văn hóa như vậy đồng thời cũng đã mở ra những vấn đề phương pháp luận về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội và nhân cách. GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Nói văn hóa là nói tới con người, nói tới việc phát huy "những năng lực bản chất" của con người nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Do đó, khái niệm văn hóa hàm chứa trong nó tính chất nhân văn. Quan điểm của Mác về văn hóa vì thế cũng đồng thời bao hàm cơ sở lý luận của sự hình thành những chuẩn mực đánh giá các giá trị văn hóa. Cơ sở của mọi hoạt động văn hóa là khát vọng hướng tới cái "Chân" - "Thiện" - "Mỹ" như là chuẩn mực để đánh giá các thành tựu của sự phát triển văn hóa nhân loại, là cái khung cơ bản, phổ biến trong các thang bậc giá trị. Bản chất con người là biết hoạt động "theo quy luật của cái đẹp". Quy luật của cái đẹp theo quan điểm của các nhà duy vật cổ đại, đó là "quy luật của sự hài hòa". "Sự hài hòa" theo quan điểm triết học Mác cũng có nghĩa là "mâu thuẫn", nhưng là mâu thuẫn thể hiện ở mức độ "cân bằng", "phù hợp", "ngang nhau" giữa các mặt đối lập. Phá vỡ sự phù hợp, cân bằng ấy, cũng có nghĩa là phá vỡ sự hài hòa, và do vậy cũng sẽ không còn là đẹp. Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng vào lý giải vấn đề văn hóa, lý giải hoạt động sản xuất ra các giá trị tinh thần của con người là vấn đề mà chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục phải dầy công nghiên cứu. Trong lĩnh vực văn hóa, quy luật của "sự hài hòa" bộc lộ trong mối quan hệ biện chứng giữa Con người - Tự nhiên - Xã hội. Mối quan hệ đó luôn có sự thể hiện ra một cách khác nhau trong quá trình phát triển cụ thể. Vì thế, sự thống nhất "Chân - Thiện - Mỹ" với tư cách là cơ sở cho sự thống nhất biện chứng đó cũng luôn luôn có sự thay đổi. Giá trị là có tính khách quan, nó là sự thống nhất giữa cái khách quan và cái chủ quan. Chính vì thế, sự thay đổi hệ thống các chuẩn mực đánh giá giá trị là sự thay đổi hoàn toàn phù hợp quy luật. Quan điểm của Mác đã giúp ta nhìn nhận một cách tỉnh táo về vấn đề này và thật sự cần phải có sự nghiên cứu toàn diện, nghiêm túc về sự thay đổi các thang bậc giá trị trong điều kiện những biến đổi về kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới. Suy cho cùng, nếu xét sự thống nhất "Chân - Thiện - Mỹ" với tư cách là chuẩn mực của mọi hoạt động văn hóa (trong đó có hoạt động đánh GVHD: Đào Thị Phú Lớp: CDTH13TH SVTH: Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 11010703 [...]... nói của một nhà triết học phương Tây hiện đại (J Đeriđa): "Văn hóa là bí ẩn tận cùng của con" Nắm vững được quan điểm của Mác về bản chất của con người và xã hội, và do đó, tiếp cận được quan điểm của Mác về vấn đề văn hóa sẽ cho ta chìa khóa khám phá thế giới văn hóa đầy bí ẩn III VẬN DỤNG XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀO NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM "Xây dựng. .. lượng toàn diện của việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa thông qua đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa trong tổ chức đảng và cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội, trong các doanh nghiệp, trong gia đình và trong cộng đồng dân cư Xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội, nhất... kỷ của văn hóa Qua bài tiểu luận này chúng ta đã hiểu thêm về vấn đề văn hóa theo quan điểm của Mác – Lenin và vận dụng quan điểm này vào xây dựng đời sống sinh viên hiện nay GVHD: Đào Thị Phú SVTH: Nguyễn Văn Tuấn Lớp: CDTH13TH MSSV: 11010703 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG 1 I Sự ra đời của chủ nghĩa Mac – Lenin 2 II Quan điểm của Mac. .. công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, các đoàn thể, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người, bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là xây dựng lý tư ng sống, lối sống, nếp sống, nâng cao trí tuệ, tình cảm, đạo đức, bản lĩnh, nhân cách văn hóa, thể lực của con... hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao trọng điểm, tiêu biểu ở các khu đô thị lớn Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao mới ở khu công nhân công nghiệp tập trung và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo Chăm lo đời sống văn hóa của nông dân gắn với việc xây dựng nông thôn... Internet Đẩy mạnh công tác thông tin và văn hóa đối ngoại Nâng cao chất lượng của phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là ở khu dân cư, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chăm lo các hoạt động văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng biên giới, hải đảo; xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn và trong các khu công nghiệp, khu chế... ương đến địa phương Thứ năm, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, cần chú trọng xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm quốc gia và khu vực Đặc biệt, Nhà nước quan tâm tới đầu tư xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới và hải đảo, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, ở các khu công nghiệp, khu chế... những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tích cực và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Xác định rõ những nhiệm vụ của văn hóa, toàn bộ các hoạt động văn hóa phải tập trung vào xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người là trung tâm của chiến lược phát... người với quyền và lợi ích của dân tộc, của nhân dân Xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có lý tư ng xã hội và trách nhiệm công dân, có tri thức, thể lực, thẩm mỹ ngày càng cao, có kỹ năng lao động và đạo đức nghề nghiệp, trung thực và sáng tạo, có ý chí và bản lĩnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tư tưởng tình cảm và khát vọng... nhân Xây dựng nếp sống văn minh trong giao thông đô thị, trong tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội, đấu tranh kiên quyết loại bỏ những hủ tục và những tệ nạn xã hội trong sinh hoạt cộng đồng Mở rộng hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa Đa dạng hóa các hình thức trao đổi và hợp tác văn hóa, văn học, nghệ thuật với nước ngoài Khuyến khích cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và quảng bá văn . vì tầm quan trọng của văn hóa trong xã hội hiện nay, chúng em đã chọn đề tài “ quan điểm của Mác Lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của Mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên GVHD:. kỷ 21 là thế kỷ của văn hóa. Qua bài tiểu luận này chúng ta đã hiểu thêm về vấn đề văn hóa theo quan điểm của Mác – Lenin và vận dụng quan điểm này vào xây dựng đời sống sinh viên hiện nay. GVHD:. tiếp cận được quan điểm của Mác về vấn đề văn hóa sẽ cho ta chìa khóa khám phá thế giới văn hóa đầy bí ẩn. III. VẬN DỤNG XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀO NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên, quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên, quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn