Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý 2014 cực hay

225 659 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:28

Đây là bộ tài liệu cực hay của thầy giáo Bùi Gia Nội, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học. T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 1 HNG DN LÀM BÀI TRC NGHIM I. Ni quy i vi bài thi trc nghim (  ngh các em hc sinh c tht k ) 1. Thí sinh thi các môn trc nghim ti phòng thi mà thí sinh thi các môn t lun. Mi thí sinh có s báo danh gm 6 ch s: 2 ch s u là mã s Hi ng/ Ban coi thi; 4 ch s sau là s th t ca thí sinh trong danh sách, t 0001 n ht. 2. Ngoài nhng vt dng c mang vào phòng thi nh quy ch quy nh,  làm bài trc nghim, thí sinh cn mang bút mc (hoc bút bi), bút chì en, gt bút chì, ty vào phòng thi; nên mang theo ng h  theo dõi gi làm bài. 3. Trong phòng thi, mi thí sinh c phát 1 t phiu TLTN có ch ký ca 2 giám th và 1 t giy nháp. Thí sinh gi cho t phiu TLTN phng, không b rách, b gp, b nhàu, mép giy b qun; ây là bài làm ca thí sinh, c chm b ng máy. 4. Thí sinh dùng bút mc hoc bút bi in y  vào các mc  trng (t s 1 n s 9: T!nh, thành ph hoc trng i hc, cao ng; Hi ng/ Ban coi thi v.v ); cha ghi mã  thi (mc 10). Lu ý ghi s báo danh v"i y  6 ch s (k c# ch s 0 $ u s báo danh, nu có) vào các ô vuông nh% trên u các ct ca khung s báo danh (mc s 9 trên phiu TLTN). Sau ó, dùng bút chì, ln lt theo tng ct tô kín ô có ch s t&ng ng v"i ch s $ u ct. 5. Khi nhn  thi, thí sinh ph#i   thi d"i t phiu TNTN; không c xem  thi khi giám th cha cho phép. 6. Khi c# phòng thi u ã nhn c  thi, c s cho phép ca giám th, thí sinh bt u xem  thi: a) Ph#i kim tra  thi  #m b#o:  thi có  s lng câu trc nghim nh ã ghi trong ; ni dung  c in rõ ràng, không thiu ch, mt nét; tt c# các trang ca  thi u ghi cùng mt mã  thi. Nu có nhng chi tit bt thng trong  thi, hoc có 2  thi tr$ lên, thí sinh ph#i báo ngay cho giám th  x' lý. b) Ghi tên và s báo danh ca mình vào  thi.  thi có mã s riêng, thí sinh xem mã  thi (in trên u  thi) và dùng bút mc hoc bút bi ghi ngay 3 ch s ca mã  thi vào 3 ô vuông nh% $ u các ct ca khung mã  thi (mc s 10 trên phiu TLTN); sau ó dùng bút chì ln lt theo tng ct tô kín ô có ch s t&ng ng v"i ch s $ u mi ct. 7. Trng hp phát hin  thi b thiu trang, thí sinh c giám th cho (i b ng  thi d phòng có mã  thi t&ng ng (hoc mã  thi khác v"i mã  thi ca 2 thí sinh ngi hai bên). 8. Theo yêu cu ca giám th, thí sinh t ghi mã  thi ca mình vào 2 danh sách np bài. Lu ý, lúc này (cha np bài) thí sinh tuyt i không ký tên vào danh sách np bài. 9. Thi gian làm bài thi là 60 phút i v"i bài thi tt nghip THPT và 90 phút i v"i bài thi tuyn sinh vào i hc, cao ng. 10. Trng hp khi làm bài, 2 thí sinh ngi cnh nhau có cùng mã  thi, theo yêu cu ca giám th, thí sinh ph#i di chuyn ch ngi  #m b#o 2 thí sinh ngi cnh nhau (theo hàng ngang) không có cùng mã  thi. 11. Ch! có phiu TLTN m"i c coi là bài làm ca thí sinh; bài làm ph#i có 2 ch ký ca 2 giám th. 12. Trên phiu TLTN ch! c vit mt th mc không ph#i là mc % và tô chì en $ ô tr# li; không c tô bt c ô nào trên phiu TLTN b ng bút mc, bút bi. 13. Khi tô các ô b ng bút chì, ph#i tô m và lp kín din tích c# ô; không gch chéo hoc ch! ánh du vào ô c chn; ng v"i mi câu trc nghim ch! c tô 1 ô tr# li. Trong trng hp tô nhm hoc mun thay (i câu tr# li, thí sinh dùng ty ty tht sch chì $ ô c), ri tô kín ô khác mà mình m"i la chn. 14. Ngoài 10 mc cn ghi trên phiu b ng bút mc và các câu tr# li tô chì, thí sinh tuyt i không c vit gì thêm hoc  li du hiu riêng trên phiu TLTN. Bài có du riêng s* b coi là phm quy và không c chm im. 15. Khi làm tng câu trc nghim, thí sinh cn c k+ ni dung câu trc nghim, ph#i c ht trn v,n mi câu trc nghim, c# phn d-n và bn la chn A, B, C, D  chn ph&ng án úng (A hoc B, C, D) và dùng bút chì tô kín ô t&ng ng v"i ch cái A hoc B, C, D trong phiu TLTN. Chng hn thí sinh ang làm câu 5, chn C là ph&ng án úng thì thí sinh tô en ô có ch C trên dòng có s 5 ca phiu TLTN. 16. Làm n câu trc nghim nào thí sinh dùng bút chì tô ngay ô tr# li trên phiu TLTN, ng v"i câu trc nghim ó. Tránh làm toàn b các câu ca  thi trên giy nháp hoc trên  thi ri m"i tô vào phiu TLTN, vì d. b thiu thi gian. 17. Tránh vic ch! tr# li trên  thi hoc giy nháp mà quên tô trên phiu TLTN. Tránh vic tô 2 ô tr$ lên cho mt câu trc nghim vì trong trng hp này máy s* không chm và câu ó không có im. 18. S th t câu tr# li mà thí sinh làm trên phiu TLTN ph#i trùng v"i s th t câu trc nghim trong  thi. Tránh trng hp tr# li câu trc nghim này nhng tô vào hàng ca câu khác trên phiu TLTN. 19. Không nên dng li quá lâu tr"c mt câu trc nghim nào ó; nu không làm c câu này thí sinh nên tm thi b% qua  làm câu khác; cui gi có th quay tr$ li làm câu trc nghim ã b% qua, nu còn thi gian. T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 2 20. Thí sinh không ra ngoài trong sut thi gian làm bài. Trong trng hp quá cn thit, ph#i báo cho giám th ngoài phòng thi hoc thành viên ca Hi ng/Ban coi thi bit; không mang  thi và phiu TLTN ra ngoài phòng thi. 21. Tr"c khi ht gi làm bài 10 phút, c giám th thông báo, mt ln na, thí sinh kim tra vic ghi S báo danh và Mã  thi trên phiu TLTN. 22. Thí sinh làm xong bài ph#i ngi ti ch, không np bài trc nghim tr"c khi ht gi làm bài. 23. Khi ht gi làm bài thi trc nghim, có lnh thu bài, thí sinh ph#i ngng làm bài, b% bút xung; t phiu TLTN lên trên  thi; ch np phiu TLTN theo h"ng d-n ca giám th. Thí sinh không làm c bài v-n ph#i np phiu TLTN. Khi np phiu TLTN, thí sinh ph#i ký tên vào danh sách thí sinh np bài. 24. Thí sinh ch! c ri kh%i ch ca mình sau khi giám th ã kim  s phiu TLTN ca c# phòng thi và cho phép thí sinh v. 25. Thí sinh c  ngh phúc kh#o bài thi trc nghim ca mình sau khi ã làm các th tc theo quy ch. II. Nhng iu lu ý khi làm bài thi trc nghim ( ngh các em hs c tht k!) 1. i v"i thi trc nghim,  thi gm nhiu câu, r#i khp ch&ng trình, không có trng tâm cho mi môn thi, do ó cn ph#i hc toàn b ni dung môn hc, tránh oán “t”, hc “t”. 2. Gn sát ngày thi, nên rà soát li ch&ng trình môn hc ã ôn tp; xem k+ h&n i v"i nhng ni dung khó; nh" li nhng chi tit ct lõi. Không nên làm thêm nhng câu trc nghim m"i vì d. hoang mang nu gp nhng câu trc nghim quá khó. 3. ng bao gi ngh n vic mang “tài liu tr giúp” vào phòng thi hoc trông ch s giúp / ca thí sinh khác trong phòng thi, vì các thí sinh có  thi v"i hình thc hoàn toàn khác nhau. 4. Tr"c gi thi, nên “ôn” li toàn b quy trình thi trc nghim  hành ng chính xác và nhanh nht, vì có th nói, thi trc nghim là mt cuc chy “marathon”. 5. Không ph#i loi bút chì nào c)ng thích hp khi làm bài trc nghim; nên chn loi bút chì mm (nh 2B ). Không nên gt u bút chì quá nhn; u bút chì nên d,t, phng  nhanh chóng tô en ô tr# li. Khi tô en ô ã la chn, cn cm bút chì thng ng  tô c nhanh. Nên có vài bút chì ã gt s0n  d tr khi làm bài. 6. Theo úng h"ng d-n ca giám th, thc hin tt và to tâm trng tho#i mái trong phn khai báo trên phiu TLTN. B ng cách ó, thí sinh có th cng c s t tin khi làm bài trc nghim. 7. Thi gian là mt th' thách khi làm bài trc nghim; thí sinh ph#i ht sc khn tr&ng, tit kim thi gian; ph#i vn dng kin thc, k+ nng  nhanh chóng quyt nh chn câu tr# li úng. 8. Nên  phiu TLTN phía tay cm bút (thng là bên ph#i),  thi trc nghim phía kia (bên trái): tay trái gi $ v trí câu trc nghim ang làm, tay ph#i dò tìm s câu tr# li t&ng ng trên phiu TLTN và tô vào ô tr# li c la chn (tránh tô nhm sang dòng ca câu khác). 9. Nên bt u làm bài t câu trc nghim s 1; ln lt “l"t qua” khá nhanh, quyt nh làm nhng câu c#m thy d. và chc chn, ng thi ánh du trong  thi nhng câu cha làm c; ln lt thc hin n câu trc nghim cui cùng trong . Sau ó quay tr$ li “gi#i quyt” nhng câu ã tm thi b% qua. Lu ý, trong khi thc hin vòng hai c)ng cn ht sc khn tr&ng; nên làm nhng câu t&ng i d. h&n, mt ln na b% li nhng câu quá khó  gi#i quyt trong lt th ba, nu còn thi gian. 10. Khi làm mt câu trc nghim, ph#i ánh giá  loi b% ngay nhng ph&ng án sai và tp trung cân nhc trong các ph&ng án còn li ph&ng án nào là úng. 11. C gng tr# li tt c# các câu trc nghim ca  thi  có c& hi giành im cao nht; không nên  trng mt câu nào. 12. Nhng sai sót trong phiu tr# li trc nghim (câu tr# li không c chm): a. Gch chéo vào ô tr# li b. ánh du    vào ô tr# li c. Không tô kín ô tr# li d. Chm vào ô tr# li e. Tô 2 ô tr$ lên cho mt câu f. Khi thay (i câu tr# li, thí sinh tô mt ô m"i nhng ty ô c) không sch. 13. Hãy nh nguyên tc “Vàng”: “Câu d làm trc – Câu khó làm sau Làm c câu nào – Chc n câu ó My câu quá khó – Hãy  cui cùng C ánh lung tung – Bit âu s trúng ! ” (Kì thi i hc là kì thi quan trng nht, nó có tính cht quyt nh, nó ánh du bc ngot u tiên trong i. Hãy gng lên nhé các em! ng  thy cnh: “Ngi ta i hc th ô – Mình ngi góc bp n"ng ngô…cháy qun!” bun lm!  ) (CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!)                                      T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 3 MC LC LI M U HNG DN LÀM BÀI TRC NGHIM. CÁC DNG TOÁN S câu trong  thi STT PHN I: DAO NG C – SÓNG C 14 Câu TRANG 1 I CNG V DAO NG – CÁC LOI DAO NG. 2 5 2 CHU KÌ DAO NG CON LC LÒ XO – CT, GHÉP LÒ XO. 1 12 3 CHI U DÀI CON LC LÒ XO – L!C ÀN H"I, PHC H"I. 1 16 4 N#NG L$NG DAO NG CON LC LÒ XO. 1 20 5 VI%T PHNG TRÌNH DAO NG. 26 6 THI GIAN, QUÃNG NG TRONG DAO NG I U HÒA. 1 29 7 CHU KÌ DAO NG CON LC N. 34 8 CON LC N TRONG H QUY CHI%U KHÔNG QUÁN TÍNH. CON LC N TÍCH IN &T TRONG IN TRNG. 37 9 CHU KÌ CON LC N THAY 'I DO  CAO,  SÂU VÀ NHIT . 1 40 10 BÀI TOÁN N#NG L$NG, V(N T)C, L!C C#NG DÂY. 1 44 11 T'NG H$P DAO NG. 1 49 12 I CNG V SÓNG C – S! TRUY N SÓNG C. 1 54 13 SÓNG ÂM. 1 57 14 PHNG TRÌNH SÓNG –  LCH PHA - GIAO THOA SÓNG. 2 60 15 SÓNG D*NG. 1 70 PHN II: IN XOAY CHI U – SÓNG IN T*. 16 Câu 16 I CNG V IN XOAY CHI U – CÁC I L$NG. 2 76 17 CÔNG SU+T – H S) CÔNG SU+T – CNG HNG IN. 3 88 T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 4 18 BÀI TOÁN C!C TR,. 1 98 19 20 BÀI TOÁN  LCH PHA - BÀI TOÁN HP EN. 2 104 21 NGUYÊN TC TO RA DÒNG IN – MÁY PHÁT IN XOAY CHI U 1 PHA. 109 22 NG C IN 3 PHA – MÁY PHÁT IN XOAY CHI U 3 PHA. 112 23 MÁY BI%N TH% - TRUY N T-I IN N#NG. 3 115 24 MCH DAO NG L-C, IN T* TRNG, SÓNG IN T*. 5 122 PHN III: TÍNH CH+T SÓNG – HT C.A ÁNH SÁNG PHÓNG X, PH-N /NG HT NHÂN T* VI MÔ %N V0 MÔ. 20 Câu 25 TÁN SC ÁNH SÁNG. 1 132 26 GIAO THOA ÁNH SÁNG – TÍNH CH+T SÓNG C.A ÁNH SÁNG. 3 136 27 MÁY QUANG PH', CÁC LOI QUANG PH' - CÁC B/C X: H"NG NGOI, T1 NGOI, RN-GHEN, GAMMA. 2 147 28 L$NG T1 ÁNH SÁNG – CÁC HIN T$NG QUANG IN. 3 153 29 BÀI TOÁN TIA RN-GHEN. 162 30 S! PHÁT QUANG, HIN T$NG QUANG PHÁT QUANG. 2 164 31 NGUYÊN T1 HIRÔ 166 32 S L$C V LAZE. 3 170 33 C+U TO HT NHÂN NGUYÊN T1 - H TH/C EINSTEIN. 1 171 34 PH-N /NG HT NHÂN. 174 35 HIN T$NG PHÓNG X. 5 182 MT S) CÂU H2I LÝ THUY%T ÔN T(P QUAN TR3NG. 191 TÓM TT CÔNG TH/C TOÁN H3C THNG DÙNG TRONG V(T LÝ 12 224 C+U TRÚC  THI TUY4N SINH T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 5 DAO NG C H3C – SÓNG C H3C I CNG V DAO NG 1) Dao ngi   !"#!$% ó hp các lc tác dng lên vt bng 0& 2)Dao ngtu5n hoàn$ '!"() !*#"+!! , '!-a%.và !./"-+'+'& 3)Dao ng iu hòa$+ "0*!(*!&i gian%)+0' $ x = Asin(ω ωω ωt + ϕ ϕϕ ϕ)  x = Acos(ω ωω ωt + ϕ ϕϕ ϕ) th ca dao ng iu hòa là mt ng sin (hình v*): Trong ó x: a trí ) a vt Acos (ω ωω ωt + ϕ ϕϕ ϕ):  !"#!$% A:  !&!$'())'luôn là hng s dng  ω ωω ω: *+!,$"#!$&-%'luôn là hng s dng (ω ωω ωt + ϕ ϕϕ ϕ): .&!$"#!$&%'//0!)!$& !$)12t.  ϕ ϕϕ ϕ: ."!+'là hng s dng hoc âm ph thuc vào cách ta chn mc thi gian (t = t 0 ) 4)Chu kì, t5n s dao ng *) 1#0,!*&&#"+!!ngn nht*' '!$) !clà i gian  vt thc hin mt dao ng. T = t 2  = N  t$!()!()N &!$%  *) ,-*.f '234&*.#0*.$& !n v thi gian2 N 1  = = = t T 2  f (1Hz = 1dao ng/giây) *) Gi T X , f X là chu kì và tn s ca vt X. Gi T Y , f Y là chu kì và tn s ca vt Y. Khi ó trong cùng khong thi gian t nu vt X thc hin c N X dao ng thì vt Y s thc hin c N Y dao ng và: X Y Y X X Y X T N = .N .N T f f = 5)V6n tc và gia tc trong dao ng iu hòa:Xét 2&!$+/(!$3!x = Acos(ωt + ϕ).  a)6n tc: v = x’ = -ωAsin(ωt + ϕ) ⇔ v = ωAcos(ωt + ϕ + π /2) max v A ω  = '#!t qua VTCB.  b)c: a = v’ = x’’ = -ω 2 Acos(ωt + ϕ) = - ω 2 x ⇔a = - ω 2 x = ω 2 Acos(ωt + ϕ + π) 2 max  a A  = '#!t  v trí biên. * Cho a max và v max . Tìm chu kì T, tn s f , biên  A ta dùng công thc:  max max a v  ω = và 2 max max A v a  =  c) Hp l7c F tác dng lên vt dao ng iu hòa, còn gi là lc hi phc hay lc kéo v là lc gây ra dao ng iu hòa, có biu thc: F = ma = -mω 2 x = m.ω 2 Acos(ωt + ϕ + π) lc này cng bin thiên iu hòa vi tn s f , có chiu luôn hng v v trí cân bng, trái du (-), t l (ω 2 ) và ngc pha vi li  x (nh gia tc a). Ta nh6n thy: *)4!,$,5!$",! !+!$+!, *) 4!,m /π/2'$,!$()/ *) 6,5- ω 2 x&,*.6- ω 2 % !(!$+ !"#!$ 6)Tính nhanh ch6m và chiu c8a chuyn ng trong dao ng iu hòa: 7.v > 0!-$+8.v < 0!u âm 7.a.v > 0$-8.a.v < 0$- Chú ý : Dao ng là loi chuyn ng có gia tc a bin thiên !-nên ta không th nói dao ng nhanh dn u hay chm dn u vì chuyn ng nhanh dn u hay chm dn u phi có gia tc a là hng s, bi vy ta ch! có th nói dao ng nhanh dn (t biên v cân bng) hay chm dn (t cân bng ra biên). 7) Quãng 9ng i c và tc  trung bình trong 1 chu kì: *) Quãng ng i trong 1 chu k luôn là 4A; trong 1/2 chu k luôn là 2A *) Quãng ng i trong l/4 chu k là A nu vt xut phát t VTCB hoc v trí biên (tc là ϕ = 0; ± π/2; π) T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 6 *)*c !$"3! quang duong thoi gian S v t = = !$273!a chu kì) max 2v 4A 2A v = = = T    *) Vn tc trung bình v bng  bin thiên li  trong 1 n v thi gian: 2 1 2 1 x x x v t t t ∆ = = ∆ − −  n tc!$"3!!$273"ng 0 (không nên nhm khái nim tc  trung bình và vn tc trung bình!) *c  tc thi là  ln ca vn tc tc thi ti mt thi im. *) Thi gian vt i t VTCB ra biên hoc t biên v VTCB luôn là T/4. 8) Tr9ng hp dao ng có ph:ng trình ;c bit: *) Nu phng trình dao ng có dng: x = Acos(ωt + ϕ) + c vi c = const thì: - x là to , x 0 = Acos(ωt + ϕ) là li   li  cc i x 0max = A là biên  - Biên  là A, tn s góc là ω, pha ban u ϕ - To  v trí cân bng x = c, to  v trí biên x = ± A + c - Vn tc v = x’ = x 0 ’, gia tc a = v’ = x” = x 0 ”  v max = A. và a max = A. 2 - H thc c lp: a = -ω 2 x 0 ; 2 2 2 0 v ( )  A x= + *) Nu phng trình dao ng có dng: x = Acos 2 (ωt + ϕ ) + c ⇔ A A x = c + cos(2 t + 2 ) 2 2 ϕ +  Biên  A/2, tn s góc 2ω, pha ban u 2ϕ, ta  v trí cân bng x = c + A/2; ta  biên x = c + A và x = c *) Nu phng trình dao ng có dng: x = Asin 2 (ωt + ϕ ) + c ⇔ A A A A x = c + cos(2 t + 2 ) c + cos(2t + 2 ) 2 2 2 2 ϕ ϕ ⇔ ± − +   Biên  A/2, tn s góc 2ω, pha ban u 2ϕ ± π, ta  v trí cân bng x = c + A/2; ta  biên x = c + A và x = c *) Nu phng trình dao ng có dng: x = a.cos(ωt + ϕ ) + b.sin(ωt + ϕ) !t cos" = 2 2 a a + b  sin" = 2 2 b a + b  x = 2 2 a + b {cos".cos(ωt + ϕ ) + sin".sin(ωt + ϕ)} ⇔ x = 2 2 a + b cos(ωt + ϕ - ") Có biên  A = 2 2 a + b , pha ban u ϕ’ = ϕ - " 9)Các h thc c l6p vi th9i gian – < th= ph> thuc: *(/(!$3!&!$x = Acos (ωt + ϕ)  cos(ωt + ϕ) = ( x A ) (1) Và: v = x’ = -ωAsin (ωt + ϕ)  sin(ωt + ϕ) = (- v A ω ) (2) 3!/(!$8,9%8%!$)sin 2 (ωt + ϕ) + cos 2 (ωt + ϕ) = 2 x A       + 2 v A ω   −     = 1 V6y t:ng t7 ta có cách thc c l6p vi th9i gian:   *) *) 2 x A       + 2 max v v       = 1 ; 2 max a a       + 2 max v v       = 1 ; 2 max F F       + 2 max v v       = 1 ; *) Tìm biên  A và tn s góc ω khi bit (x 1 , v 1 ) ; (x 2 , v 2 ): v v = x x   8 8 8 9 8 8 9 8 và v x v x A v v    8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 *) a = -ω 2 x ; F = ma = -mω 2 x T? biu thc ng l6p ta suy ra < th= ph> thuc gia các @i lng: 9%%%:u ph thuc thi gian theo  th hình sin. *) Các cp giá tr {x và v} ; {a và v}; {F và v} vuông pha nhau nên ph thuc nhau theo  th hình elip. *) Các cp giá tr {x và a} ; {a và F}; {x và F} ph thuc nhau theo  th là on th!ng qua gc ta  xOy. 2 x A       + 2 v A ω       = 1 ⇔ v = 2 2  A x ± − ⇔ 2 2 v  = A x − ⇔ 2 2 2 2 2 4 2 A v a v x ω ω ω = + = + T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 7 10)Tóm tt các lo@i dao ng : a)Dao ng tt d5n::&!$" !$2&+! n#ng gi$m dn)$!!$ !! !& &)!$!()2%:()2!;3!<&+!!$!!!$())=>!$&)!$!$ ,!$$20  '02'ng rung, cách âm? b)Dao ng t7 do::&!$+!,73%@/)!u to (k,m) 27 !$/) ,,!$!$i lc)!$()&5<&+!&2 c)Dao ng duy trì : :&!$()&2!$(5"1!$!A!$()!$2B73&!$'!A!$ ()!$"1!$!$"#!$!A!$()!$2,C3!"1!$!A!$()!$1&3&!$(7 !$2 1!u to,7 !$21 biên  73n s &!$ d)Dao ng cAng bc: :&!$&)!$!$)()",! !+!!$! F = F 0 cos(t + ϕ)D E " !!$)() +)!+&!$ 2&!$/()/&()1!$)/&!$ !$&!$(5!$"( &!$ !$<&+!5&!$1!!+!,!$)() +) !&!$(5!$"(t#ng nu biên  ngoi lc (cng  lc) t#ng và ngc li. +) !&!$(5!$"($$m nu lc c$n môi trng t#ng và ngc li. +) !&!$(5!$"(t#ng nu  !$%a+!,!$)()+!,&!$ !$$2 VD: Mt vt m có tn s dao ng riêng là ω 0 , vt chu tác dng ca ngoi lc c&ng bc có biu thc F = F 0 cos(t + ϕ) và vt dao ng vi biên  A thì khi ó tc  cc i ca vt là v max = A.ω ; gia tc cc i là a max = A.ω 2 và F = m.ω 2 .x  F 0 = m.A.ω 2 e)Hin tng cng hBng::!()!$" !&!$(5!$"(A!$2!$7+!,&!$ (5!$"(0,/0@"#!$+!,&!$ !$ Khi ó: f = f 0 hay ω = ω 0 hay T = T 0 Vi f, ω, T và f 0 , ω 0 , T 0 là tn s, tn s góc, chu k ca lc c&ng bc và ca h dao ng. !!$(!$/ thuc vào lc ma sát," ! !$(!$!7c 2!!$()) 6if 0 là tn s dao ng riêng, f là tn s ngoi lc c&ng bc, biên  dao ng c&ng bc s' t#ng dn khi f càng gn vi f 0 4i cùng cng  ngoi lc !u f 2 > f 1 > f 0 thì A 2 < A 1 vì f 1 gn f 0 hn. Ft vt có chu kì dao ng riêng là T c treo vào trn xe ôtô, hay tàu h(a, hay gánh trên vai ngi… ang chuyn ng trên ng thì iu kin  vt ó có biên  dao ng ln nht (cng h)ng) khi vn tc chuyn ng ca ôtô hay tàu h(a, hay ngi gánh là d v T = i d là kho$ng cách 2 bc chân ca ngi gánh, hay 2 u ni thanh ray ca tàu h(a hay kho$ng cách 2 “* gà” hay 2 g gi$m tc trên ng ca ôtô… f) So sánh dao ng tu5n hoàn và dao ng iu hòa: ∗) Ging nhau:G+)!$&!$/)!(52B73G+/+7!7 !$() !2 (!$F&!$+35&!$+!! ∗) Khác nhau:*!$&!$+;5)&!$/(!$H!$'$c ta  0 ph$i trùng v trí cân bng!&!$+!!37 !$+!+F&!$+!hoàn(<5&!$+ +ng hn !<!&!$" !$!n hn 10 0 )7 !$25&!$+!!và 7 !$&!$+37ó qu, o dao ng ca con l-c không ph$i là ng th+ng     Bài 1: Chn câu tr$ li úng. Trong phng trình dao ng iu hoà: x = Acos(ωt + ϕ ). A: Biên  A, tn s góc ω, pha ban u ϕ là các hng s dng B: Biên  A, tn s góc ω, pha ban u ϕ là các hng s âm C: Biên  A, tn s góc ω, là các hng s dng, pha ban u ϕ là các hng s ph thuc cách chn gc thi gian. D: Biên  A, tn s góc ω, pha ban u ϕ là các hng s ph thuc vào cách chn gc thi gian t = 0. Bài 2: Chn câu sai. 73&!$ A: *$!1();5!$"#!$I+!" ! B: *$!!$<!!,1&!$/)!(5 C: *$!!$<!!,1)!$&!$/)!(5 D: *$!1()!()2&!$ Bài 3: T là chu k ca vt dao ng tun h!. Thi im t và thi im t + mT vi m∈ N thì vt: A: Ch. có vn tc bng nhau. C: Ch. có gia tc bng nhau. B: Ch. có li  bng nhau. D: Có !$)!$&!$. T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 8 Bài 4: Chn câu sai. *+!,&!$+!! A: J,73()!()!$2$   B: J,+!)!$&!$/)!$9!$! C: J,&!$()!()!$9/ D: J,+!&!$/)!(5!$9!$! Bài 5: !i lng nào sau ây không cho bit dao ng iu hoà là nhanh hay chm? A: Chu k. B. Tn s C. Biên  D. Tc  góc. Bài 6: ."1! úng7!+&!$+2,12K A: L;4*',12!,())'$,()) B: Li" !,12$,())L;4*,12!,()) C: L;4*',12!,()1'$,()) D: Li" !',12!,())'$,()) Bài 7: Chn câu tr$ li úng trong dao ng iu hoà vn tc và gia tc ca mt vt: A: Qua cân bng vn tc cc i, gia tc trit tiêu. C: Ti v trí biên thì vn tc t cc i, gia tc trit tiêu. B: Ti v trí biên vn tc trit tiêu, gia tc cc i. D: A và B u úng. Bài 8: Khi mt vt dao ng iu hòa thì: A: Vect vn tc và vect gia tc luôn hng cùng chiu chuyn ng. B: Vect vn tc luôn hng cùng chiu chuyn ng, vect gia tc luôn hng v v trí cân bng. C: Vect vn tc và vect gia tc luôn *i chiu khi qua v trí cân bng. D: Vect vn tc và vect gia tc luôn là vect hng. Bài 9: Nhn xét nào là úng v s bin thiên ca vn tc trong dao ng iu hòa. A: Vn tc ca vt dao ng iu hòa gi$m dn u khi vt i t v trí cân bng ra v trí biên. B: Vn tc ca vt dao ng iu hòa t#ng dn u khi vt i t v trí biên v v trí cân bng. C: Vn tc ca vt dao ng iu hòa bin thiên tun hòan cùng tn s góc vi li  ca vt. D: Vn tc ca vt dao ng iu hòa bin thiên nh%ng lng bng nhau sau nh%ng kh(ang thi gian bng nhau. Bài 10: Chn áp án sai. Trong dao ng iu hoà thì li , vn tc và gia tc là nh%ng i lng bin *i theo hàm sin hoc cosin theo t và: A: Có cùng biên . B: Cùng tn s C: Có cùng chu k. D: Không cùng pha dao ng. Bài 11: Hai vt A và B cùng b-t u dao ng iu hòa, chu kì dao ng ca vt A là T A , chu kì dao ng ca vt B là T B . Bit T A = 0,125T B . H(i khi vt A thc hin c 16 dao ng thì vt B thc hin c bao nhiêu dao ng? A: 2 B. 4 C. 128 D. 8 Bài 12: F&!$+x = Acos(ωt + ϕ)!,&!$v = -ωAsin(ωt + ϕ) A: :2/π!,   C:4!,2/!$π B: 4!,&!$!$/  D:4!,&!$ch/π/2& Bài 13: Trong dao ng iu hòa, gia tc bin *i. A: Cùng pha vi li . C::/2$π so vi li . B: Sm pha π/2 so vi li . D: Tr/ pha π/2 so vi li . Bài 14: Trong dao ng iu hòa, gia tc bin *i. A: Cùng pha vi vn tc. C: Ngc pha vi vn tc. B: Lch pha π/2 so vi vn tc. D: Tr/ pha π/2 so vi vn tc. Bài 15: Trong dao ng iu hòa ca vt biu thc nào sau ây là sai? A: 2 x A       + 2 max v v       = 1 C: 2 max a a       + 2 max v v       = 1 B: 2 max F F       + 2 max v v       = 1 D: 2 x A       + 2 max a a       = 1 Bài 16: Mt vt dao ng iu hòa theo phng trình x = Acos(t + ϕ). Gi v là vn tc tc thi ca vt. Trong các h thc liên h sau, h thc nào sai? A: 2 x A       + 2 v A ω       = 1 C: v 2 =  2 (A 2 – x 2 ) B: 2 2 v  = A x − D: A = 2 2 2 v x ω + Bài 17: 4&!$/(!$3!x = Acos(ωt + ϕ).L, !$"3!!$973 A: max 2v v =  B: A  v =  C: A  v = 2  D: A  v = 2 T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 9 Bài 18: Nu bit v max và a max ln lt là vn tc cc i và gia tc cc i ca vt dao ng iu hòa thì chu kì T là: A: max max v a B: max max a v C: max max a 2 .v π D: max max 2 .v a π Bài 19: 6,!$&!$+có "u thc A: a = ω 2 x B: a = - ωx 2 C: a = - ω 2 x D: a = ω 2 x 2 . Bài 20: 6,!$&!$+ có  ln 0!" A: a = ω 2 |x| B: a = - ωx 2 C: a = - ω 2 |x| D: a = ω 2 x 2 . Bài 21: Nu bit v max và a max ln lt là vn tc cc i và gia tc cc i ca vt dao ng iu hòa thì biên  A là: A: 2 max max v a B: 2 max max a v C: 2 max 2 max a v D: max max a v Bài 22: ! th mô t$ s ph thuc gi%a gia tc a và li  v là: A: !on th+ng ng bin qua gc ta . C. !on th+ng nghch bin qua gc ta . B: Là dng hình sin. D. Dng elip. Bài 23: ! th mô t$ s ph thuc gi%a gia tc a và li  x là: A: !on th+ng ng bin qua gc ta . C. !on th+ng nghch bin qua gc ta . B: Là dng hình sin. D. Có dng ng th+ng không qua gc ta . Bài 24: ! th mô t$ s ph thuc gi%a gia tc a và lc kéo v F là: A: !on th+ng ng bin qua gc ta . C. !ng th+ng qua gc ta . B: Là dng hình sin. D. Dng elip. Bài 25: Hãy chn phát biu úng? Trong dao ng iu hoà ca mt vt: A: ! th biu di/n gia tc theo li  là mt ng th+ng không qua gc ta . B: Khi vt chuyn ng theo chiu dng thì gia tc gi$m. C: ! th biu di/n gia tc theo li  là mt ng th+ng qua gc ta . D: ! th biu di/n mi quan h gi%a vn tc và gia tc là mt ng elíp. Bài 26: Ft ,121!!$/(!$3!x = Acosωt + B*!$A, B, ω#!$,."1 !úngK A: n ng ca ,122&!$n hoànvà v trí biên có ta  x = B – A và x = B + A. B: n ng ca ,122&!$n hoànvà biên  là A + B. C: n ng ca ,122&!$n hoànvà v trí cân bng có ta  x = 0. D: n ng ca ,122&!$n hoànvà v trí cân bng có ta  x = B/A. Bài 27: Ft ,121!!$/(!$3!sau: x = A cos 2 (ωt + π/4).*32/"1!úngK A: n ng ca ,122&!$n hoànvà v trí cân bng có ta  x = 0. B: n ng ca ,122&!$n hoànvà pha ban u là π/2. C: n ng ca ,122&!$n hoànvà v trí biên có ta  x = -A hoc x = A D: n ng ca ,122&!$n hoànvà tn s góc ω Bài 28: Phng trình dao ng ca vt có dng x = asinωt + acosωt. Biên  dao ng ca vt là: A: a/2. B. a. C. a 2 . D. a 3 . Bài 29: Cht im dao ng theo phng trình x = 2 3 cos(2t + π/3) + 2sin(2t + π/3). Hãy xác nh biên  A và pha ban u ϕ ca cht im ó. A: A = 4cm, ϕ = π/3 B. A = 8cm, ϕ = π/6 C. A = 4cm, ϕ = π/6 D. A = 16cm, ϕ = π/2 Bài 30: Vn tc ca mt vt dao ng iu hòa theo phng trình x = Asin(ωt + ϕ) vi pha π/3 là 2(m/s). Tn s dao ng là 8Hz. Vt dao ng vi biên : A: 50cm B: 25 cm C: 12,5 cm D: 50 3 cm Bài 31: Vt dao ng iu hoà có tc  cc i là 10π(cm/s). Tc  trung bình ca vt trong 1 chu kì dao ng là: A: 10(cm/s) B: 20(cm/s) C: 5π(cm/s) D: 5(cm/s) Bài 32: Vt dao ng iu hoà. Khi qua v trí cân bng vt có tc  16π(cm/s), ti biên gia tc vt là 64π 2 (cm/s 2 ). Tính biên  và chu kì dao ng. A: A = 4cm, T = 0,5s B. A = 8cm, T = 1s C. A = 16cm, T = 2s D. A = 8πcm, T = 2s. Bài 33: Mt vt dao ng iu hoà x = 4sin(πt + π/4)cm. Lúc t = 0,5s vt có li  và vn tc là: A: x = -2 2 cm; v = 4 . 2 π cm/s C: x = 2 2 cm; v = 2 . 2 π cm/s B: x = 2 2 cm; v = -2 . 2 π cm/s D: x = -2 2 cm; v = -4 . 2 π cm/s Bài 34: Mt vt dao ng iu hoà x = 10cos(2πt + π-I)cm. Lúc t = 0,5s vt: A: 1!!$!!&+!+&(!$ C:1!!$!!&+!+ 2 B: 1!!$2&+!+&(!$ D:1!!$2&+!+ 2  T T à à i i l l i i   u u l l u u y y   n n t t h h i i     i i H H   c c m m ô ô n n V V   t t l l ý ý 2 2 0 0 1 1 4 4 G G V V : : B B ù ù i i G G i i a a N N   i i : 0 0 9 9 8 8 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 . . 6 6 0 0 2 2 Trang: 10 Bài 35: F&!$+" !5cm, khix = -3cm3!,4π(cm/s).*+!,&!$ A: 5Hz B: 2Hz C: 0,2 Hz D: 0,5Hz Bài 36: 4&!$+'" !10cm, tn s 2Hz, khix = -8cm3!,&!$u âm  A: 24π(cm/s) B: -24π(cm/s) C: ± 24π(cm/s) D: -12(cm/s) Bài 37: Ti thi im khi vt dao ng iu hòa có vn tc bng 1/2 vn tc cc i thì vt có li  bng bao nhiêu? A: A/ 2 . B. A 3 /2. C. A/ 3 . D. A 2 . Bài 38: Mt vt dao ng iu hòa khi vt có li  x 1 = 3cm thì vn tc ca vt là v 1 = 40cm/s, khi vt qua v trí cân bng thì vn tc ca vt là v 2 = 50cm/s. Tn s ca dao ng iu hòa là: A: 10/π (Hz). B. 5/π (Hz). C. π (Hz). D. 10(Hz). Bài 39: Mt vt dao ng iu hoà khi vt có li  x 1 = 3cm thì vn tc ca nó là v 1 = 40cm/s, khi vt qua v trí cân bng vt có vn tc v 2 = 50cm. Li  ca vt khi có vn tc v 3 = 30cm/s là: A: 4cm. B. ± 4cm. C. 16cm. D. 2cm. Bài 40: Mt cht im dao ng iu hoà. Ti thi im t 1 li  ca cht im là x 1 = 3cm và v 1 = -60 3 cm/s. ti thi im t 2 có li  x 2 = 3 2 cm và v 2 = 60 2 cm/s. Biên  và tn s góc dao ng ca cht im ln lt bng: A: 6cm; 20rad/s. B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s. Bài 41: Mt cht im dao ng iu hoà. Ti thi im t 1 li  ca cht im là x 1 và tc  v 1 . Ti thi im t 2 có li  x 2 và tc  v 2 . Bit x 1 ≠ x 2 . H(i biu thc nào sau ây có th dùng xác nh tn s dao ng? A: v v 1 f = 2 " x x   8 8 9 8 8 8 9 8 . B. v v 1 f = 2 " x x   8 8 8 9 8 8 9 8 C. x x 1 f = 2 " v v   8 8 8 9 8 8 9 8 D. x x 1 f = 2 " v v   8 8 9 8 8 8 8 9 Bài 42: Mt vt dao ng iu hòa trên on th+ng dài 10cm và thc hin c 50 dao ng trong thi gian 78,5 giây. Tìm vn tc và gia tc ca vt khi i qua v trí có li  x = 3cm theo chiu hng v v trí cân bng: A: v = -0,16m/s; a = -48cm/s 2 . C. v = 0,16m/s; a = -0,48cm/s 2 . B: v = -16m/s; a = -48cm/s 2 . D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s 2 . Bài 43: Mt cht im dao ng iu hoà trên trc Ox. Khi cht im i qua v trí cân bng thì tc  ca nó là 20cm/s. Khi cht im có tc  là 10cm/s thì gia tc ca nó có  ln là 40 3 cm/s 2 . Biên  dao ng ca cht im là: A: 4 cm. B. 5 cm. C. 8 cm. D. 10 cm. Bài 44: Phng trình vn tc ca mt vt dao ng iu hoà là v = 120cos20t(cm/s), vi t o bng giây. Vào thi im t = T/6 (T là chu kì dao ng), vt có li  là: A: 3cm. B. -3cm. C. 3 3 cm. D. -3 3 cm.  Bài 45: Hai cht im dao ng iu hòa cùng phng, cùng tn s, có phng trình dao ng ln lt là: ( ) ( ) 1 1 1 2 2 2 x = A cos t + 0 ; x = A cos t + 0 . Cho bit: 2 2 2 1 2 4x + x = 13cm . Khi cht im th nht có li  x 1 = 1 cm thì tc  ca nó bng 6cm/s, khi ó tc  ca cht im th hai bng: A: 8 cm/s. B. 9 cm/s. C. 10 cm/s. D. 12 cm/s. Bài 46: Mt vt có khi lng 500g dao ng iu hòa di tác dng ca mt lc kéo v có biu thc F = - 0,8cos4t (N). Dao ng ca vt có biên  là: A: 6 cm B. 12 cm C. 8 cm D. 10 cm Bài 47: Lc kéo v tác dng lên mt cht im dao ng iu hòa có  ln: A: T. l vi bình phng biên . C. T. l vi  ln ca x và luôn hng v v trí cân bng. B: Không *i nhng hng thay *i. D. Và hng không *i. Bài 48: J()ong a ca chic lá 7$1;: A: Dao ng <&+!. B: Dao ng duy trì. C: Dao ng c&ng bc. D: !$+!!. Bài 49: Dao ng duy trì là dao ng t-t dn mà ngi ta ã: A: Kích thích li dao ng sau khi dao ng b t-t h+n. B: Tác dng vào vt ngoi lc bin *i iu hoà theo thi gian. C: Cung cp cho vt mt n#ng lng úng bng n#ng lng vt mt i sau m1i chu k. D: Làm mt lc c$n ca môi trng i vi chuyn ng ó. Bài 50: Dao ng t-t dn là mt dao ng có: A: C n#ng gi$m dn do ma sát. C: Chu k $2 dn theo thi gian. B: *+!,A!$&+!$!. D: Biên  7 !$ *i. Bài 51: ."1! saiK A: !$(5!$"(&!$&(&)!$!$)()",!1+!! B:  !&!$(5!$"(/)2,;!$(5+!,()(5!$"(+!,&!$  !$ C: J()!$(!$1!5!!,7()22 (!$!$! D:  !!$(!$7 !$/)2 [...]... - Tài li u luy n thi i H c môn V t lý 2014 GV: Bùi Gia N i Y% ( % 1 2 E = 0, 5k.A 2 ( 4 4 " & 5 % ) ' Y% Trong dao ng i u hòa c a v t E và Et bi n thi n tu n hoàn nh ng ng chu kì dao ng c a v t và t n s b ng 2 l n t n s dao ng c a v t Y% Trong dao 3 4 biên c pha nhau v"i chu kì b ng n'a # . TRC NGHIM I. Ni quy i vi bài thi trc nghim (  ngh các em hc sinh c tht k ) 1. Thí sinh thi các môn trc nghim ti phòng thi mà thí sinh thi các môn t lun. Mi thí sinh có s. mã  thi. Nu có nhng chi tit bt thng trong  thi, hoc có 2  thi tr$ lên, thí sinh ph#i báo ngay cho giám th  x' lý. b) Ghi tên và s báo danh ca mình vào  thi.  thi có. 7. Trng hp phát hin  thi b thi u trang, thí sinh c giám th cho (i b ng  thi d phòng có mã  thi t&ng ng (hoc mã  thi khác v"i mã  thi ca 2 thí sinh ngi hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý 2014 cực hay, Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý 2014 cực hay, Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý 2014 cực hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn