Phân tích ba khổ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

4 348 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2014, 19:32

Cm nhn ba kh đu bi thơ “ Ma xuân nho nh” ca Thanh Hi.  !" #$%&'()*+&,-).$/0 (12!3)45+&"67#89-2-4 (&2:;<"=!>($"!3?@+@A B;-()!CD#$$EF     ! "# GH.%5!/-!04IJG"@KL )5-$M6'2:)L!CD#$ )NEB+O-)IPP*PQRS2I.!"  T&?!)6L-8/UVW&CD#$)NE4 2+&:?N$/5(+8+8"W-2-4 1&9(+O8=!>($42+8 T.$/4@K!>($+O0"M(XT! Y MM2!Y-I66+4?!-V =IZ.$/(+8#$[(M\2?<+&++ 82((2IL[>F $%&'( )*)+ ,-. /0  12$3 1456# !' ()]H.I6^<_=V..<2YK 6>OV2O.C<96?$E2C!?)!-E2-C" L(&E04!>(L`!?)_!V!-(5M (I/2?4<96?$IG8a.)=5I)2 !>($4H.;([6W52L1*(U6Wb9 $c()6W!)&29485&c?6'2 c+!$+67')6F 178( * *95# .==O.(;':?5!>($4(& $>H-M<<2+I8.5?)(52.6'- 3'4#$2.`'5'2+ a)<(?M2)&+6I;2+<1'0, (J4 0(12(+84(&22!3I.ICE2CE; (U-0".$/425.I\2/2(,)45 (J66+2(+84(& G.$/+OH.0"(Xa[WG8V.O +[C:)(EO)V.=:6+9 :J()`I=:+$(@+5IO .2L00L=:#$LI6'+O-_ $4<96?2!-4!?).(5(;2+!4 -"2-'V.()J.$/42 8(+8LV::)(E:4- "+:V2W2:LI6I2L6'_ 0->0L0C?+?>EG-0+-V!' [ 5V.d<_0.IMZL7e. M-!3I9!3.I$/I8.6 6+HV.C?+?>EMO.0".6U2 ((:(U4(+84(&+-ML ?),)f.1)V86.6(g  !()).(&4L2/0Y. $/4B[!+O-()=?I(a !"8 2L/!"M<92I--Y8?&2 /-+2(M()(5!>($*(U6W2 (U(\6';LML8.66+28.6U ((:2f.*!>($?e+O`)4 +&"679!3.V56W2V-W8T + !"!3YJT2&45+&)$>H-; '!L(:5&V8$>6[T+H-e(+825.K; (+\5(+8YJT2&46+D;hIF !24;+ !"(4<# i.M28=1JT2&VI-?!)&-/4 56U6WLe[Y)56U6WW G().$/66+2#$J-_"().M 4I.MT,52/>?I26B[#$C5E (&4:+&Z)+&!-+V=6`!-I5) VF 4=( >=54 4 &43?# @=V.d<_T,5()IJC+&Y6/E2C+&( 1E+O(+)"_(:-4+8/!&F-0!.) "TW)50$<UT+-6/++&c e(2(8.)#$-0V=#$jI_ ('T+1)%)I)4+&Oa52a50 YI!.)!+8()(()+&)Z9#$ 4=)+&L(I"2L]><U$Cj5E4:+J)2 Y6W6`66?2)4LCj5EKM_02M- UZWLK?]7!0(+4V.HV. d<_8JC#$EC5E+O''J()([" =2!0+)6U(k<J`2)6>((26?2)6U0V 4+8()&VIJ8()&V2k+&5?" +.#!+82C1@48A1@4E0#- (+8"=C.E9#82J+5/T -O8III(OV2O.CW.E2C$?$)E5 YLYLY<A.?456W8M6?2d(+2+ !#2(5(; @-/ !()!W.6^=*PQRS2.W <"8I5-(!82.W<"8-6-( 9?2L*2/0YJTV +8-4#8IV+6I2Y'JT4 6U"IJ4+8 @"_-6.$d(+26?5()#$- '2#$IJZ.<5;!-!)#$W- ()6^F !@4<)8B C@   !@4<4 7( D6E*4<# Z_C!W*EMO.!55U)66'4( W6^<U+8=+84<5H.T.M;(L]U )66'+MB\`26^4<5=(6^45 (W )J$@A(.;/-()CBV?JI)EF: 121.!F1=)&G-HEAD/!418I5 J)4+E43A15?5+2KALK. M0#N Z_C.E2C)EMO.2>U=.22: 3?;.-(.[H#<U+8=+8j 2:2!).*(Y+.()M#2+ .9LU)66'V]TM+&4<52V=(6^ )#?;-!36+I4V0(12-/ 28V.6)6I 6':!@4<4 7(AD6E*4<N2.C Z>E [Y+56Ul2l(3+8;2 6`!36>JTM+&4!W*C.) EH.;V14+8!36UJT2+[!3. V-W8+82T+ZL`V-*;aJ Id4V!35&"-^J)5&FJ4 O5(8PEG4Q8+(6G*.97?  R?@4<# LJ2.!CD#$)NEL!YdL (;L?(+<"5<"M(+8-28 0*=L"(Y'2-2)J,)J.$/4 )J?4)J9["M6^<_=2V.5J2 .<6>OV2O. !"2H.;M<KIW I(4I!"I+d<_26)6I2<"=0(12.;LY' :?=!>($"42+8F$4 *(U6W2$4+8(5(;2+!()+-G +-2/L0l(3)J6ULT"=*"M IV-4W8+82T+V2c I()=!I0kY:J2,J2J+O6W() <:4CD#$)NE . Cm nhn ba kh đu bi thơ “ Ma xuân nho nh” ca Thanh Hi. 
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ba khổ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, Phân tích ba khổ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, Phân tích ba khổ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn