đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại bệnh viện việt đức

35 702 1
  • Loading ...
1/35 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2014, 05:59

B GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN C PHC ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT GãY XƯƠNG THUYềN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : ngoại khoa CNG LUN VN THC S Y HC H NI , 2012  ĐẶT VẤN ĐỀ   !"#$%% $&'( )*+ !,-./012 34564*78 +2 /%019:; < " ./=>.0? "1@  ' 1( $A<1!$ B<C$D? 0. A%EF( G# H#1"-#<(0G ,$A%I."@J./0  +'A"  AEK ( 'L )1%< .B M#   C! $@*  ?A ( $2 C: ?%$ B #$!. /N;JEO'1PQRS# TUO#VU'WPQR6S#X<O#Y1T*O#XUUPQRZS# [U.UPQQ4S*****\$ B$1 <A)G<G )*  ]($ B.^N ;_$13 I1$2C: ?%. <`JY>KaDY@ \0,Y/b /\" \=[:[c\de *\_2<A)G*   <"=:Y/b /b /f%b / "=:$$ B" I12 g  N;$<A)G* ?2. $ _U'h <A)G$ B,: ;DC  A1$“Đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại Bệnh Viện Việt Đức” ( 1i ?E 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của gãy xương thuyền cổ tay. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện Việt Đức.  6 Chương 1 TỔNG QUAN 1. 1. Giải phẫu xương bàn tay [ ] Y2ZER#j.6 2* 1. 1. 1. Các xương cổ tay +c12RA*F ".k#6 ?$  ( $&'( k#6'( $  ( ."? Y?U%l3 E# /##$; Y'( U%l3 E# ?#G#12* K:1@< h1, -`  C?.E 5 Y JJ 5 Y$;12J12 K  -.21@1@#m<nU` 10". A E0"1&< $ )* Hình 1. 1: Các xương cổ tay [ ] j Hình 1. 2 : Các xương cổ tay và bàn tay (nhìn trước) [ ] 1. 1. 2. Các xương bàn tay \2j.#` U%l3  .o#oo#ooo#ob#b*\@ ' ?$20 $&* 0E [ h1(#:Ii1 2g1!E#  p2g.E# ( \1!.?2 .1 f&?$&&: T. \2g' /<(E 5 ]?E A<((  5  .?E A<(( 0;*q ?.o <C2' /<(.?.oo#b=2' /<(.? K.o2' /<(:?l<((  K.ooo21n101 K.bC?1@Jn'L i.1 f&'( $&En1. [:.& A<(( $&J2% r 1. 1. 3. Các xương ngón tay eL 22g$ 5 f&$o 5 f -$oo 5 f$ooo q ?2 =2$Eooo Hình 1. 3. Xương và khớp ngón tay [ ] eL $2$2g&E 5 0$Eh1(#2 1!#1!(k#1! c  s 5 f&&` $E A<(( .!$ 2,? 5 f&n1$E A<(( $,'( q ?n1J$ P$S:12l#1!t#  A( 12#1!(c` c J$ \3 Tn#^1.'J0!,) <(.u2#<( -2*!,1!# 2'i1I?1$@-mJ<(I?1%1 0* Z 1. 1. 4. Các khớp của bàn tay F( - T ?<A - (  F(u. T ?<A -'( ( .* @'<(k*. ?$@$@A#=2$@ dd< j 4 u4 4 q ?<(u.2o ?<A(  .o#@'<(:?2 iC2 f@E 5 Fv'E6j5r4 4 5 f  A2 c BEgj564 4 Khớp bàn tay – đốt ngón tay T ?<A -n1$.( $oJ2 %*@ <(n1* f@E 5 +"'L EQ4u44 4 5 w<vE64u6j 4 5 xEA Khớp gian đốt ngón tay T ?<A -$2( *\2M  5 F( $2&E ?<A -$&$ - 5 F( $2E ?<A -$$ - F(:s`)Ui f@E"'L yoyE4u4 4 woyER4uQ4 4 Eo Diện khớp với xương cả Diện khớp với xương nguyệt R 1. 2. Giải phẫu xương thuyền [bvd]  z1@2^1 " "J?,?2 A<(( ), '( ( #?,( /( $!$ M1$2 < 21@l$@'`?k"'a.B * Hình 1. 4 : Hình vẽ xương thuyền [ ] zc1&E&&P$%'`#  ? '(  S&P^1#v( S*K  -&&&U*e!2m 11$  C P:S Hình 1. 5: Hình vẽ mạch máu xương thuyền [] Tc J Q e1C Ez2c1C <v1#'$2< {2<( G HC1* UY#+U.U1c121E |K2111$ m,1!# "1JA<GZ45R4} |K2111$ c J  \l&^1<(#2i<(.J2M2 11C $ U'0^.1P'0^)5G 5/S"1C <C$<M*  \ ?%<"11C  ,c J ~g'( ,d!d  *K;l? .B A1C   ~g '( :$( 1C  *\l?"D^1 @ <(# $0=2i U.J#=2'0 ^)50#<C"2"1$@;?l? 'a.B HA<C.B H:_"<2  Xi<(E\ A1R4}.1!#,.1!P1!?#1! '( 1!Sg1!s <C2i<(P1!s#1! 1! S Tc JET .1J'0^s1!( ( 'G J0'L ) 1. 3. Sinh cơ học cổ tay [bùi văn đức] 1. 3. 1. Giải phẫu học chức năng \$U1/`2 /1i;$@ l3.$Ak *fM<GI; $@#G -m( < :n.v*\G 2<( n ( 1@% -RP#?#G#12* 4 #/##$;S ?<A( .^/'0^% *z'0^ ?<A( U< M:`v% $c"#;$@l*P:GS K#%I2AEAA@  A$21mEzc1E6 &6*XlmA <(E<( )<( - *[&U - )( /'0^i 1 *e!'" D&%#&$ :'.?  $@ -#/##$;d%( 1` BdJ# lv#3$A&c ( $&)( '0^ i 1  U•U.U&Al3.( ?# Gc $AP~g&S/ ( )  y1U0dl3k$A))  /1ii*K- ?%"" ?) < :44}l{))*KA" ? i:Z4}l))#g4}ls B%1J '0^1 $&'( i  A@*A1CGU1@<E  U  <PQZ4S:. .A@JKPQS* \c1g@#@ -c1/#G&s J E12#?*f0@i -; 'L "H.G*\@#?*\@i #$; [...]... khớp, lúc đầu tại chỗ tập trung lực chịu của hàng xương đầu: trục giữa và xương thuyền 1.3.3 Biên độ cử động cổ tay - Nghiêng quay: 25 độ (khớp quay cổ tay 15, khớp giữa cổ tay 10) - Nghiêng trụ: 45 độ (khớp quay cổ tay 20, khớp giữa cổ tay 25) - Gấp cổ tay: 85 độ (khớp quay cổ tay 50, khớp giữa cổ tay 35) - Duỗi cổ tay: 85 độ (khớp quay cổ tay 35, khớp giữa cổ tay 50) 1.4 Sinh lý liền xương [] 1.4.1... củ xương thuyền - Đau khi dồn ngón cái 3.3 Kết quả phương pháp phẫu thuật KHX % 30 3.3.1 Phương pháp KHX Kết hợp xương Đinh Kirschner Vít Cộng n % 3.3.2 KHX có ghép xương Ghép xương Có ghép xương Không ghép xương Cộng n 3.3.3 Bất động sau mổ 3.4 Đánh giá kết quả 3.5 Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật: Chảy máu sau mổ: Nhiễm trùng sau mổ và mức độ nhiễm trùng Đạt đúng giải phẫu 3.6 Đánh giá kết quả. .. vào giữa ổ gãy + Cắt mỏm trâm quay + Cắt bỏ hàng gần cổ tay (hư biến khớp quay thuyền, nguyệt) + Hàn khớp cổ tay (lao động nặng) + Cắt thần kinh cổ tay (lao động nhẹ, tế nhị) + Cắt một phần hoặc toàn bộ xương thuyền 26 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương thuyền điều trị bằng phương pháp kết hợp xương tại Bệnh Viện Việt Đức từ tháng... Phương pháp phẫu thuật - Kết quả phẫu thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Đức Phúc (2005) , ”chấn thương cổ tay , chấn thương chỉnh hình, NXB Y học, tr 263-264 2 Nguyễn Đức Phúc (2010) , ”Kỹ thuật mổ ở cổ tay , kỹ thuật mổ chấn thương-chỉnh hh nh, NXB Y học tr 291-293 3 Trịnh Văn Minh (2004) , Giải phẫu người, NXB Y học, tr 79-83 4 Bùi Văn Đức (2010) , Gãy xương thuyền , ”Sinh cơ học cổ tay , chấn thương... 3.1.5 Tỷ lệ gãy xương giữa tay phải và tay trái Gãy xương Tay phải n % 29 Tay trái Cộng 3.2 Đặc điểm tổn thương xương 3.2.1 Vị trí đường gãy Hình thái Gãy cực gần Gãy ngang eo Gãy cực xa Cộng n % n % 3.2.2 Theo TROJẠN, RUSSE Đường gãy Gãy chéo Gãy ngang Gãy dọc Tổng 3.2.3 Các tổn thương phối hợp Các tổn thương phối hợp Gãy mỏm trâm quay Trật xương nguyệt Tổng n 3.1.4 Triệu chứng cơ năng - Đau tại hõm lào... xương khi chụp cổ tay vì lý do khác + Tiền sử có chấn thương cổ tay hoặc không xác định được + Ấn đau tại hố lào, lồi củ xương thuyền + Hạn chế tầm vận động cổ tay vì đau + Sức cầm nắm bàn tay giảm lực nhất là giảm lực chống bàn tay duỗi 1.6.3 Cận lâm sàng: - Chụp X quang cổ tay: dùng để chẩn đoán nhưng đôi khi khó khăn do hình dạng và vị trí xương thuyền nằm trong cổ tay Gồm các tư thế: +Cổ tay thẳng 0o... thương tổn gãy trật quanh nguyệt 1.6.5 Phân loại: 1.6.5.1 Vị trí đường gãy: (hình) + Gãy cực gần + Gãy ngang eo + Gãy cực xa 22 Gãy cực xa Gãy eo Gãy cực gần Hình 1.6: Hình vẽ gãy xương thuyền theo vị trí đường gãy [ ] 1.6.5.2 Theo TROJAN, RUSSE: + Gãy ngang + Gãy chéo + Gãy dọc Hình 1.7: phân loại xương thuyền theo Trojan, Russe [ ] 23 1.6.5.3 Theo SCHERNBERG: + Loại I: gãy cực, đường gãy từ bờ ngoài... xa: Đánh giá kết quả xa bằng bảng điểm Mayo Clinic và Cooney - Kết quả X-quang - Kết quả theo chế độ tập phục hồi chức năng - Liên quan giữa phương pháp KHX và kết quả điều trị - Liên quan giữa tổn thương xương và kết quả điều trị % 31 32 Chương 4 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng - Tuổi bệnh nhân - Giới - Nguyên nhân và cơ chế chấn thương - Vị trí đường gãy 4.2 Kết quả phẫu thuật. .. Ấn đau tại hố lào, lồi củ xương thuyền ( Mặt trước) 20 - Dồn dọc trục ngón tay cái gây đau tại chỗ gãy xương thuyền - Đau nhiều khi cử động cổ tay duỗi tối đa (gập, duỗi, nghiêng quay, nghiêng trụ) làm hạn chế biên độ vận động cổ tay - Đôi khi biểu hiện lâm sàng dưới dạng bong gân nặng cổ tay - Muộn: bệnh nhân đến khám vì đau cổ tay khi gắng sức, khi đỡ vật nặng; hoặc tình cờ phát hiện gẫy xương khi... tồn - Gãy mới, gãy di lệch - Bột cánh cẳng bàn tay quấn bột ôm ngón cái (ngón 1 ở tư thế đối chiếu) trong 6 tuần, chuyển qua bột cẳng bàn tay ôm ngón 1 cho đến khi lành xương (3-6 tháng) Khi bó bột, để cẳng tay ngửa, bàn tay nghiêng trụ 25 1.6.6.2 Điều trị phẫu thuật Chỉ định +Gãy mới, có di lệch, cấp kênh mặt khớp >1cm +Gãy xương thuyền kèm mất vững cổ tay +can lệch +Chậm lành xương +Không lành xương . A1$ Đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại Bệnh Viện Việt Đức ( 1i ?E 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của gãy xương thuyền cổ tay. 2. Đánh giá kết quả phẫu. B GIO DC O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN C PHC ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT GãY XƯƠNG THUYềN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : ngoại khoa CNG LUN VN THC S Y HC H NI , 2012  ĐẶT. thuyền cổ tay. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện Việt Đức.  6 Chương 1 TỔNG QUAN 1. 1. Giải phẫu xương bàn tay [ ] Y2ZER#j.6 2* 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại bệnh viện việt đức, đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại bệnh viện việt đức, đánh gía kết quả phẫu thuật gãy xương thuyền cổ tay tại bệnh viện việt đức, Hình 1. 5: Hình vẽ mạch máu xương thuyền [], Hình 1.8: Phân loại gãy xương theo Herbert []

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn