nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

61 583 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2014, 04:23

  !"#$%&'()*+,-./(0 102  !" #$%#&'()*+' ,+-./0/12/0 #3'456789:;<=>?;@AB3 3456,73456, 8'9'( 8'78:;<=:>?@A##BC; DE8@FG3456,:#H9)H# # ;$EF;A;<)=-=H#I'8EF*9@ A #;:=@JEKBL:I'8'- #@;FM1NG456, 8'8'@;*' O1PQ1N R-456,G=@J*E'S;(+'A8-:'( T=UEFP9 A=@JV?A)'8?':; '= ;WAX7*' /1N8'-#*7=& # ;?:EY<-G 5Z#A[9'F;A9E8@:EY9V8Y:>A \Z*K8'9V*EF#:9V)@G?9V $%"#@-#:@:EY]-?';^<9W _&AU;(@)`?` #8=@J_97(?X: I'DE$JG &a456, 9'(8'*759B8EA EK=9EY5KT;*;5 +'G,<-7 =&abc)*E ;:%'Bd;A]' e8]57OAON7=VaW;+''Gf4 56,35=&:H;9&5:99)9<<A$$< FEK9<;(8';<'B48W ;$)8'K 'B#A8?7:9@=WA7&=& 'Z9';GT;*;:H;<J ;+'Gg#_;J9<;7$?)**84Y> #HE:Z+d;$'3456,A  ;'B;?:%9<<$'3456,;Sh F%@=<EY=Za*'A9B=:E T;$"5 A[9'34!i6,# `7GgF97A8&'*jZ 9V8\Z8'35;(+'9'(6, 8'AZ; \Z?J9+'*@ 9*:A:; ;9*&X:I '$'=@356,H#8G6V8T8Ca\Z )*:[9'F;9V8*K"BV*7 *T$'E7%S*@A-Y9W=<#A Z#&=H9@8H;\Z#*'"Z; 8kA;B*9V83456,8'9'(8':\Z:F *7$'#HV \AV:>?;+'AV*j Z*&;'6,AV"-h6@#A9V8\Z45 #CEF;FXZ8C8H;:FE<- W,A5Z#X:I'=@Ja345 6, 8'9'(8'"'G F;';-7)[9'F;9V8\Z7  4@9VlNghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình ĐM cảnh trong đoạn trong sọC D3E9;@B>:F?FBG797HIJ;7K?J47;6?;@ABL;3 f9T*>9JA;d;';-9(9EY a: Thứ nhất6EY@Z*@J;FA8b:#AH'* T E$#EJ*'U;9J9EY;d aEK)#-G6EY;:;AJ9V]'EF 9+9&*'7&8&*(9Edd T;7J*m]H$HG Thứ hai6VJ:* $'9EY#9) EF$\An-C !":;(*'\ Z)*P+'= !"A7* ;8'\ZG JV* T9EY:+9('=A# 9)?ZGH%#;$':@ %9@J*m]aG 677'#\Z)*&=@A *;*@ Ja9V:C$:9&\Z )*:%E\Z-?A;:( '?'=HG M3'456NLO7:93 8EK6(o<7=V$)#:I211T;A:C9' ('=<#@:H9KA#?a;G6+9'('?=U' 5JG <;'(6(o<79<D gZ Vp'EA!7'EA@q#G7;-S*@=P 8EK*T*G 6J<:C%a=<;'(7 #:FA:EY=H$W$'G859<A8@==<9 ; = '9&7&J9VG 9+_:'a8EK6(o<A -(jo*'#'((8EKA'' EC*:%@6(o<:C9'('J a;5G f'9(a8EK6(o<:*'JTr ^8Y'$V'adARJ I= '?hf'7=V$#*;-8' 9'('21G111J#G F? :>$'8A''EC:%8EK6( o<9&@d9T*>JG P3 Q?7R>:JS7T797HIQ?FE9;@BF?FBG3 6&9(9EY;d;';-An9+[=9VE J@A`>*@977#;a)#9W 7*;8':q%#;A`H#$%*@'(A$% *@K%_9'(8'85%9Vd& %HU#$ P @*;\ZA]'$s\ZG P 5;9:8'A'EF9&;C8<;*@J ;* 'G P Z-:]';d9+9V8G P @=#9V= 't*' >uuuv/12Mw P K%21v/12O9@2/v/12.G %HUD$ P RY`I:>-:9+9EYG P x48Z9G P ''*@ 9EY@='@O=='=-_) *@ 9+J9EYG P @:ZG P y= ':ZtT;/12.wG P n7#]'9R@@dJ;C8< 8':q%#AJ$dEF=:>*#9EK;R mY:>G V3 W;?;XF3 V3#3 W;?;XF>8?;@AB>:BY@?:!W3 n9+:d21T;8'\Z)* <-G8'K#An9+;9V8\Z'V =HGe8597n9+9EY@`4FV*'A *@ @G Hn;V*7H'(= 6JA=21zA=Yx\#A=?E X5!W,h V3D3 W;S9A>:L;TBZ;S9>8>[\]9^?79^?L63 8'21T;An9+8%@\Z'8EKY  #;+'*$'?EA+'Aa#-=:>? E+'<-Gn78T8CV=:>356,  8'9B=:356, 8'9'(8'A:;'7&[ 9'F;9V8\Z*K'=HGU-'( *;a;5An7&:;-FW:@ {A!9&7*@Jdd'@9VGn"9EY mV_*'#GY>A%-? V9&;a)#9+49[#n#@H;@9V#G V3M3 0B_ZR`50<7^9J;?;XF9abBc9^\:FB >K9Ld3 K%-Sa= HA%EF$\Z5a)#EF $\An9+'-:ZT'-(j(8EK 6(o<T;/11|A=EF9)9+;J*'G e3 +J;S>;X:F>:c?;@AB9;S9fL5BJ;9G9?;X @9EY?Zn7;<-9484*;9&' 9V;F9EY- P );3a:Z@j8?*F:ZT(jV*' A);3a?9V9E8A;F;}A);9< ECF F#;<9Wh~'Z#n)^:%VA:; *'9&7&'9VFgG P n*-Anr9];*@J*Z9& 7)ddT;7J*m]H8#V9(& =@a;5'@@]'G g3 ch?9^\`50;@bB57S789:;7ih?ZG3 g3#3 !jk(lm<(nop&q<1 02rDs#Dt< “ Kết quả phẫu thuật sớm máu tụ trong não do vỡ khối di dạng mạch não”,<*'EKP <\Z )*:)2OAo-W,A80G g3D3 !j  k(l  m<  (no  p  &q< 1   02rDs#Dt<u Kết quả điều trị vi phẫu thuật túi phình khổng lồ ĐM não”, o-W,AZ2.A-QA8/.QP/.zG g3M3 (no  p  &q< !j  k(l  m< 1   02rDs#Dt<uNhận xét bước đầu về phẫu thuật KEYHOLE trong điều trị túi phình tuần hoàn trước”, <*'EKP< \Z)*;:)J2OAo-W ,A822G g3P3 !j  k(l  m< 1    02< (no  p &qrDs#Dt<uĐiều trị vi phẫu thuật túi phình ĐM thông trước”, o %A-zQQA8/0/P/0MG g3V3 (no  p  &q< !j  k(l  m<  1   02rDs#Dt<“ Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật chảy máu não do vỡ khối di dạng mạch não”, o%A-zQQA8OQOPOQ.G v3 8wBx9?Hy;HU?zJ563 P !7'EA@q#k@'A*'\Z)* 6J<G P @qsWfA*')f=(,<G c`59{YHU?z$ PGS.TS Nguyễn Thế Hào TS Võ Hồng Khôi !"3*|2./( 2 1}* 3456, 8'9'(8':;<=:>?A ##BC;DE8@FGX:I''9& :(V$JV)*A:B'95DE'`+ <G,^T;(,j7*' /MG111PO1G111,~,*$'? EG8'97*' 2zG111I''B9&:($JBVG• Z X:,~,:Q1v211G111$HA8'977*' z1N# H$'345;(+'G€FX:45;(+'8'$H -:zv2111$HG]'<6<•'*‚52GMMN$H-745 ;(+''Br;S45;(+'):F*9+7 =@J345ƒOA2OAO|„GX:3456,*' 2N8' -EK;ST]'KDE*EF45G8'97 456, 8'8'@;*' O1PQ1NR-45 6,ƒ2A/A.A2QA20A/MA/|„ &a456, 9'(8'*759B8EA EK=9EY5KT;*;5 +'G,<-7 =&abc)*E ;:%'Bd;A#=& 8JW;+''Gf456,35=&:H; 9&5:99)9<<A$$<FEK9<;(8';< 'B48W ;$)8'K'B#A8?7: 9@=WA7&=&'Z9';Gg#_ ;J9<7$?)**84Y>#HE:Z+ d;$'3456,A ;'B;?:%9<<$'3 456,;SƒOAQA.A2/A2MA/0AO1AQO„h 9V83456,::'(=m''458*m ")'=U<;(#\Z*…R45 / =U:*\DE9V8=@Ja34 56,H#8E,~,A'S;(+'A+'4a#ƒ2A/AQA MA.A/2AOMAQ1„h F;';-7)[9'F;9V8\Z7 4@9Vl?;@AB7~7;TF_7c>:JS9bB]7;8B 9^R>;zB>[9;\]9^?79^?L6CF/;d 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán, hình ảnh học vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. 2. Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. |2# •k( [...]... thành và vỡ phình mạch Wanlke Nhiều túi phình là vấn đề khó khăn trong chẩn đoán vị trí túi phình vỡ cũng như trong điều trị Chẩn đoán và can thiệp nhầm túi phình ĐMN vỡ se đưa đến thảm họa chảy máu tái phát sau mổ Nghiên cứu của Hino và CS thì 8% chẩn đoán nhầm vị trí vỡ, 2/3 trong số này có chảy máu tái phát sau mổ Trong trường hợp nhiều túi phình, trên chụp ĐMN có thể xác định được ví trí túi phình vỡ. .. bày "Vi phẫu thuật 318 ca túi phình ĐMN vỡ tại bệnh vi n Vi t Đức” [6] Nguyễn Văn Tuấn và cs (2009) ở bệnh vi n 115 với "So sánh kết quả điều trị nội mạch và vi phẫu túi phình ĐMN vỡ" Năm 2012, Nguyễn Thế Hào là người đầu tiên áp dụng đường mổ keyhole để điều trị túi phình ở vòng tuần hoàn trước của ĐMN tại bệnh vi n Hữu nghị Vi t Đức [11] 1.2 Giải phẫu động mạch cảnh trong đoạn trong sọ 1.2.1 Giải phẫu. .. máu trong túi phình 1.3.6 Sinh lý bệnh của túi phình ĐM cảnh trong đoạn trong sọ •Biểu hiện triệu chứng của túi phình ĐM cảnh trong đoạn trong sọ khác nhau tùy theo vị trí, kích thước túi phình và tình trạng vỡ hay chưa vỡ của túi phình Theo vị trí, nếu túi phình ở nhánh ĐM mạch mắt có thể gây mất thị lực Theo kích cỡ, những túi phình nhỏ thường không biểu hiện triệu chứng Ngược lại, những túi phình. .. đặt vào trong lòng túi phình qua ống thông nhỏ (microguidewire catheter), lò xo se được cắt bằng dòng điện trực tiếp và se nằm hoàn toàn trong lòng túi [17,23, 34, 41, 42] 1.1.2 Trong nước 5 Năm 1962, Nguyễn Thường Xuân và CS đã nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị phẫu thuật vỡ túi phình ĐMN Năm 1999 Phạm Hòa Bình và CS đã báo cáo những nhận xét bước đầy trong điều trị phẫu thuật phình ĐMN tại bệnh vi n... thân và đáy Cổ túi phình là nơi tiếp giáp với ĐM nuôi ( ĐM mang túi phình) là nơi đặt clip khi kẹp cổ túi phình Đáy túi mới là điểm yếu nhất của túi, thường mỏng do đó dễ gây vỡ ở đáy, rất hiếm khi vỡ ở cổ túi Theo Crawford thấy rằng: 64% túi vỡ ở đáy, 17% vỡ ở thân và chỉ có 2% vỡ tại cổ túi phình Chính vì vậy khi mổ nên bóc tách túi phình từ cổ tránh bóc tách từ đáy túi phình để hạn chế nguy cơ vỡ túi. .. phẫu, sinh lý bệnh của túi phình động mạch não 11 1.3.1 Phân bố túi phình đoạn ĐM cảnh trong nội sọ 95 -97% túi phình ĐMN gắn vào thân ĐM mang ở nền sọ, nơi chia nhánh các ĐM Túi phình ĐMN thuộc đoạn cảnh trong nội sọ chiếm 41%, trong đó nơi xuất phát ĐM thông sau chiếm 25%, khúc trên ĐM cảnh trong chiếm 14% và trong xoang hang là 2% [2, 6, 14, 17, 23, 31, 38] Hình 5: hình ảnh túi phình liên quan với... Kurze, Adams và Pool tiến hành áp dụng phương pháp mổ vi phẫu trong điều trị túi phình ĐMN Đặc biệt Yasargil M.G được coi như phẫu thuật vi n thần kinh đi tiên phong trong vi phẫu thuật ĐMN trên thế giới [45] Ông sử dụng kính vi phẫu để nối mạch từ ĐM thái dương nông vào ĐMN giữa để điều trị tắc mạch máu não từ năm 1967 Sau này ông và các CS ở Đại học Zurich (Thuỵ Sĩ) thực hiện và có kết quả tốt các... phồng, vì vậy vi c điều trị bằng phẫu thuật rất khó khăn Hơn nữa, đây là loại phình ĐMN rất ít gặp, vì vậy nghiên cứu này chỉ tập trung giải quyết những phình ĐMN hình túi Theo Bryce Weir và Castel J.P thì túi phình có 3 loại kích thước túi phình nhỏ (dưới 10mm), vừa (10- 25mm) và túi phình ĐMN khổng lồ ( trên 25mm) [31] Túi phình có mạch bên, canxi hóa ở thành túi phình, xơ vữa ở cổ túi phình là các yếu... đề đặt ra là túi phình ĐMN nào vỡ và cần thiệp phẫu thuật bên nào trước Chính vì vậy, sự phối hợp của phẫu thuật kẹp cổ túi phình và can thiệp nội mạch là sự lựa chọn hợp lý trong các trường hợp nhiều túi phình Trước hết là phẫu thuật, không những loại bỏ túi phình, mà còn cho thấy bằng chứng để chẩn đoán đó là túi phình vỡ, tránh hậu quả đáng tiếc xẩy ra Theo Heiskanen thì can thiệp phẫu thuật bằng... cáo kết quả điều trị vi phẫu 41 trường hợp túi phình ĐMN bằng clip Sugita vào năm 2001 và có kết quả rất khả quan Can thiệp nội mạch được Phạm Huy Thông và CS báo cáo sau khi thực hiện năm 2001 thành công 26/28 trường hợp Kỹ thuật này sau đó được nhiều trung tâm lớn thực hiện, chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đỗ Hồng Hải (2008) đã nghiên cứu vi phẫu thuật túi phình ĐM cảnhthông sau đã vỡ tại . 4@9Vl?;@AB7~7;TF_7c>:JS9bB]7;8B 9^R>;zB>[9;]9^?79^?L6CF/;d 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán, hình ảnh học vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. 2. Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ. |2# •k( O #3#3'RL€?;@AB 1.1.1 8'9'(8'"'G F;';-7)[9'F;9V8Z7  4@9Vl Nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình ĐM cảnh trong đoạn trong sọC D3E9;@B>:F?FBG797HIJ;7K?J47;6?;@ABL;3 f9T*>9JA;d;';-9(9EY a: Thứ. p &qrDs#Dt<uĐiều trị vi phẫu thuật túi phình ĐM thông trước”, o %A-zQQA8/0/P/0MG g3V3 (no  p  &q< !j  k(l  m<  1   02rDs#Dt<“ Chẩn đoán và điều
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ, nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ, nghiên cứu đặc điểm chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn trong sọ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm