Chuyên đề về hình học luyện thi vào lớp 10

32 1,659 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 10:54

Kiến thức cơ bản : 1) Tiên đề về diện tích : Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. 2) Diện tích đa giác có các tính chất sau :+Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.+Nếu một đa giác được chia thành những đa giác nhỏ không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.+Hình vuông cạnh có độ dài bằng 1 thì diện tích là 1 Hình vuông đó được gọi là hình vuông đơn vị. Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 A. Hệ thống kiến thức cơ bản Phần 1: Tam giác I. Tính chất chung: A B C 1.T/c về góc: Tổng số đo 3 góc trong một tam giác bằng 180 o Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. 2. T/c về cạnh: Mỗi cạnh của tam giác lớn hơn hiệu hai cạnh và nhỏ hơn tổng hai cạnh 3. T/c Về quan hệ cạnh và góc: Cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn và ngợc lại. 4. T/c các đờng trong tam giác. A a. Đờng trung bình: MN là đờng trùng bình của ABC M N MN // BC ; MN = 1/2BC b. Đờng trung tuyến: B C +G là giao của 3 đờng trung tuyến thì: A - G là trọng tâm của tam giác - GA = AM 3 2 ( GM = AM 3 1 ; GM = )AG 2 1 các trung tuyến còn lại tơng tự. G B M C Mở rộng: -Trung tuyến của tam giác chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau - S GAB = S GBC = S GAC c. Đờng trung trực: + T/c trung trực của đoạn thẳng. d là trung trực của đoạn thẳng AB - M thuộc d suy ra MA = MB - NA = NB suy ra N thuộc d + Ba đờng trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm điểm đó cách đều 3 đỉnh của tam giác và điểm đó là tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác. d. Đờng phân giác: + T/c tia phân giác của một góc. - Điểm bất kì nằm trên tia phân giác của một góc cách đều hai cạnh - Điểm cách đều hai cạnh của góc nằm trên tia phân giác. + T/c đờng phân giác trong và ngoài của tam gíac. Trờng THCS Thụy Phong 1 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 Đờng phân giác trong và ngoài của tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó. A AC AB DC BD CD BD , , == D , B D C + T/c 3 đờng phân giác trong tam giác: 3 đờng phân giác của tam giác đồng quy tại một điểm , điểm đó cách đều 3 cạnh của tam giác . Điểm đó là tâm đờng tròn nội tiếp tam giác. + Đờng phân giác trong của một góc và hai đờng phân giác ngoài của hai góc còn lại cắt nhau tại một điểm, điểm đó cách đều 3 đờng thẳng chứa 3 cạnh của tam giác . Điểm đó là tâm đờng tròn bàng tiếp tam giác đó. e. Đờng cao: - Ba đờng cao của tam giác cắt nhau tại một điểm , điểm đó gọi là trực tâm của tam giác f. Đờng song song với một cạnh của tam giác ( Định lí ta let và hệ quả ) II. Tính chất riêng: 1. Tam giác cân: - Hai cạnh bên bằng nhau - Đờng cao , đờng trung trực , đờng trung tuyến, đờng phân giác xuất phát từ đỉnh trùng nhau. + Dấu hiệu nhận biết tam giác cân: - Có hai góc bằng nhau - Có hai cạnh bằng nhau - Có đờng cao đồng thời là đờng trung tuyến . 2. Tam giác vuông: a. Tính chất: - Cạnh huyền lớn hơn mỗi cạnh góc vuông - Tổng hai góc nhọn bằng 90 o A - Trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. - Cạnh đối diện với góc 30 o bằng nửa cạnh huyền. b. Các hệ thức lợng trong tam giác vuông: b 2 = a.b , a . h = b. c h 2 = c , . b , 222 111 cbh += B C c. Tỉ số lợng giác của góc nhọn. Cần nhớ: - Định nghĩa tỉ số lợng giác của góc nhọn. - Tỉ số lợng giác của các góc đặc biệt - Mối quan hệ tỉ số lợng giác của hai góc phụ nhau. - Một số công thức: 11 22 =+= = = CosSin;Cotg.Tg; Sin Cos Cotg; cos sin tg - Với nhọn thì: 0 < sin ; cos <1 Trờng THCS Thụy Phong 2 c b , b h a c , H Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 * Nếu góc tăng từ 0 o đến 90 o thì sin và Tg tăng còn Cos và Cotg giảm 3. Tam giác đều: a. Tính chất: - 3 cạnh bằng nhau - các đờng cao, đờng trung trực, đờng trung tuyến , đờng phân giác xuất phát từ một đỉnh trùng nhau. - Tâm đờng tròn nội tiếp, tâm đờng tròn ngoại tiếp, trực tâm , trọng tâm trùng nhau. b. Dấu hiệu nhận biết. - Tam giác có 3 cạnh bằng nhau - Tam giác có 3 góc bằng nhau - Tam giác cân có một góc bằng 60 o III. Các trờng hợp bằng nhau và đồng dạng của hai tam giác: 1. Hai tam giác thờng: Bằng nhau Đồng dạng Cạnh cạnh cạnh Góc góc Góc cạnh góc Cạnh góc - cạnh Cạnh góc cạnh Cạnh cạnh cạnh 2. Hai tam giác vuông: Bằng nhau Đồng dạng Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia Cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này thứ tự bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giac vuông kia. Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và canh góc vuông của tam giác vuông kia. Cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông kia. Chú ý: Nếu hai tam giác đồng dạng theo tỉ số k thì: - Tỉ số diện tích bằng k 2 - Tỉ số các đờng cao, đờng trung tuyến, đờng phân giác tơng ứng bằng k - Tỉ số chu vi bằng k - Tỉ số hai bán kính đờng tròn nội tiếp , ngoại tiếp bằng tơng ứng bằng k IV. Một số công thức tính diện tích của tam giác 1. S = h.a 2 1 2. S = SinB.acSinA.bcabSinC 2 1 2 1 2 1 == Trờng THCS Thụy Phong 3 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 3. S = r. cba 2 ++ (r là bán kính đờng tròn nội tiếp tam giác) 4. S = R c.b.a 4 ( R là bán kính đờng tròn ngoại tiếp tam giác) Chú ý: Trong tam giác ABC có: R SinC c SinB b SinA a 2=== ( R là bán kính đờng tròn ngoại tiếp tam giác) Phần 2: Tứ giác I. Tính chất chung: Tổng số đo 4 góc = 360 o II. T/c của một số tứ giác đặc biệt. 1. Hình thang: + Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song. + Tính chất: - Tổng hai góc kề một cạnh bên bằng 2v - Đờng trung bình song song với 2 đáy và băng nửa tổng độ dài hai đáy. + Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có hai cạnh song song. - Hai góc kề một cạnh có tổng bằng 180 o 2. Hình thang cân: +Đ/n: Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. + T/c : - Có t/c của hình thang - Hai cạnh bên bằng nhau. - Hai đờng chéo bằng nhau. - Trục đối xứng là đờng thẳng đi qua trung điểm hai đáy. + Dấu hiệu nhận biết: - Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau - Hình thang có hai đờng chéo bằng nhau. 3. Hình bình hành: + Đ/n: Tứ giác có các cạnh đối song song + T/c: - Có tính chất của hình thang - Tứ giác có Các cạnh đối bằng nhau. - Tứ giác có các cạnh đối song song - Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau - Tứ giác có các góc đối bằng nhau - Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng. 4. Hình chữ nhật: + Đ/n: Tứ giác có 4 góc vuông + T/c: - Các cạnh đối bằng nhau - Các cạnh đối song song - 2 đờng chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng. Trờng THCS Thụy Phong 4 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 - Có hai trục đối xứng và một tâm đối xứng. + Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có 3 góc vuông - Hình bình hành có một góc vuông - Hình bình hành có hai đờng chéo bằng nhau - Hình thang cân có một góc vuông. 5. Hình thoi: + Đ/n: Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. + T/c: - Hai đờng chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng. - Mỗi đờng chéo là phân giác các góc ở đỉnh. - Tâm đỗi xứng là giao điểm của hai đờngchéo. - Hai đờng chéo là hai trục đối xứng. +Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau - Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau - Hình bình hành có hai đờng chéo vuông góc với nhau - Hình bình hành có 2 đờng chéo là phân giác của một góc ở đỉnh. 6. Hình vuông: +Đ/n: Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông. + T/c: - Hai đờng chéo bằng nhau, vuông góc với nhau cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng ,là phân giác của các góc ở đỉnh. - Có một tâm đối xứng - Có 4 trục đối xứng. + Dấu hiệu nhận biết: - Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau. - Hình thoi có một góc vuông - Hình thoi có hai đờng chéo bằng nhau. - Hình chữ nhật có một đờng chéo là phân giác của một góc. - Hình chữ nhật có hai đờng chéo vuông góc nhau. Phần 3 : Đa giác đều * Tính chất: - Tổng các góc trong của một đa giác đều n cạnh là: (n-2).180 o - Số đo mỗi góc là : ((n-2).180 o ):n - Bán kính đờng tròn ngoại tiếp: R = n sin a 180 2 - Bán kính đờng tròn nội tiếp là r = n tg a 180 2 Trờng THCS Thụy Phong 5 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 - Diện tích: S = r.P n.r.a = 2 ( P là nửa chu vi) Phần 4: Đ ờng tròn Hình tròn I. Đờng tròn: + Định nghĩa: đờng tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O cho trớc một khoảng bằng R ( R > 0) kí hiệu: (O;R) + Công thức tính độ dài đờng tròn: C = 2 R + Công thức tính diện tích hình tròn: S = R 2 + Công thức tính độ dài cung n o là : l = 180 Rn +Công thức tính diện tích quạt tròn n o là: S = 360 2 nR + Diện tích hình viên phân = S quạt S tam giác. 1. Quỹ tích là đờng tròn: a. { } )R;O(Ocodinh,ROM/M == b. ) AB ;I(VBMA/M 2 1 = = với I là trung điêm của AB. 2. Quỹ tích là cung tròn: = BMA/M là hai cung chứa góc dựng trên đoạn AB. 3. Các cách xác định một đờng tròn: - Biết tâm và bán kính - Qua 3 điểm không thẳng hàng - 3. Tính chất đối xứng của đờng tròn: - 1 tâm đối xứng chính là tâm của đờng tròn - Mỗi đờng kính là một trục đối xứng. 4. Định lí liên hệ giữa đờng kính và dây cung - Đờng kính là dây cung lớn nhất của đờng tròn. - Trong một đờng tròn, đờng kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. - Trong một đờng tròn , đờng kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy. 5. Định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm. Trong một đờng tròn : - Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngợc lại - Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn va ngợc lại. 6. Vị trí tơng đối của đờng thẳng và đờng tròn, của điểm và đờng tròn, của hai đờng tròn. 7. Tiếp tuyến của đờng tròn: a. Các dấu hiệu nhận biết một đờng thẳng là tiếp tuyến của đờng tròn. - Đờng thẳng chỉ có một điểm chung với đờng tròn. - Khoảng cách từ tâm của đờng tròn đến đờng thẳng bằng bán kính. - Đờng thăngr đi qua một điểm của đờng tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó. Trờng THCS Thụy Phong 6 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 b. Tích chất hai tiếp tuyến cắt nhau: Nếu hai tiếp tuyến của đờng tròn cắt nhau tại một điểm thì: - Điểm đó cách đều hai tiếp điểm - Tia kẻ từ điểm đó qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. - Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm. 7 . Liên hệ giữa cung và dây: Trong một đờng tròn hoặc hai đờng tròn bằng nhau: - Dây lớn hơn căng dây lớn hơn. - Dây lớn hơn căng cung lớn hơn. - Hai dây bằng nhau căng hai dây bằng nhau. ( Chú ý: Ta chỉ xét các cung nhỏ) 8 . Các loại góc trong đờng tròn: Góc nội tiếp, góc ở tâm , góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đờng tròn. ( Định nghĩa, định lí và hệ quả) Chuyên đề 1: Chứng minh một đờng thẳng là tiếp tuyến của một đờng tròn. I/Phơng pháp: - Chứng minh đờng thẳng vuông góc với bán kính tại mút nằm trên đờng tròn. - Chứng minh khoảng cách từ tâm đờng tròn tới đờng thẳng bằng bán kính - Giả sử đờng thẳng a 1 là tiếp tuyến của đờg tròn , chứng minh a trùng với a 1 - Dựa vào t/c góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. II/ Bài tập áp dụng: Bài 1: Từ điểm A ở ngoài (O) vẽ tiếp tuyến AB ở ngoài (O) . (B là tiếp điểm) kẻ dây BC AO. Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O) Bài 2: Cho điểm A ở ngoài (O) . Vẽ ( A;OA) Gọi CD là tiếp tuyến chung của hai đ- ờng tròn C thuộc (O) và D thuộc (A). Đoạn nối tâm OA cắt (O) tại H. Chứng minh: DH là tiếp tuyến của (O) Bài 3: Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB. Vẽ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đ- ờng tròn . M là điểm bất kì thuộc nửa đờng tròn, Qua M kẻ tiếp tuyến bất kì với nửa đờng tròn cắt Ax tại C và cắt By tại D. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đờng tròn đờng kính CD. Trờng THCS Thụy Phong 7 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi O là giao điểm của tia phân giác góc B với AC. Chứng minh BC là tiếp tuyến của (O; OA) Bài 5: Cho tam giác ABC nhọn có hai đờng cao BD và CE cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh a. MD là tiếp tuyến của đờng tròn ngoại tiếp tứ giác AEHD. b. ME là tiếp tuyến của (AEHD) c. MEOD là tứ giác nội tiếp. Bài 6: Cho (O;R) dây AB bất kì ( AB < 2R) . Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB . Dây MC cắt AB tại D. Chứng minh: a. AM là tiếp tuyến của đờng tròn ngoại tiếp tam giác ACD. b. BM là tiếp tuyến của đờng tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Bài 7: Cho (O;R) và từ điểm A cách O một khoảng bằng 2R kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với (O) với B, C là các tiếp điểm. Đờng thẳng vuông góc với OB tại O cắt AC tại N, Đ- ờng thẳng vuông góc với OC tại O cắt AB tại M . Chứng minh MN là tiếp tuyến của (O). Chuyên đề 2: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng I. Phơng pháp 1.Ph ơng pháp 1: Chứng minh 2 đoạn thẳng (Mỗi đoạn có hai đầu là hai trong 3 điểm) tạo thành góc 180 o A B C c/m góc ABC = 180 o Ví dụ 1: Cho tam giác ABC. Trung tuyến AM, CN . Trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho KN = NC, trên tia đối của tia MB lấy điểm I sao cho MI = MB. Chứng minh rằng K, A, I thẳng hàng. A N M B C Ví dụ 2: Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Gọi M là một điểm bất kì trên đờng tròn. Gọi I, J, K thứ tự là hình chiếu của M lên các đờng AB, AC, BC Chứng minh rằng I, J , K thẳng hàng. A Trờng THCS Thụy Phong 8 . K J I Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 B C Ví dụ 3: Cho (O) và (O , ) tiếp xúc ngoài tại I . AB và CD là hai đờng kính của (O) và (O , ) ; AB // CD Chứng minh A; I ; D thẳng hàng. 2. Ph ơng pháp 2: Sử dụng tiên đề ơclit Chứng minh hai đờng thẳng đi qua 2 trong ba điểm đó cùng song song với một đ- ờng thẳng cố định Ví dụ1: Cho hình thang ABCD ( AB//CD) . Gọi I là giao của hai đờng phân giác ngoài tại đỉnh A vàD; J là trung điểm của AD , K là trung điểm của BC. Chứng minh: I; J; K thẳng hàng. A B I J K D C Ví dụ 2: Cho hình bình hành ABCD , O là giao điểm của hai đờng chéo. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B. DE cắt BC tại F, H là trung điểm của EC. Chứng minh: O; F; H thẳng hàng. A B E o F H D C 3. Ph ơng pháp 3 : Sử dụng định lí hai đờng thẳng vuông góc: Chứng minh 2 đờng thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó cùng vuông góc với một đờng thẳng cố định Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có D thuộc AC, I là chân đờng vuông góc hạ từ D xuống BC. Đờng thẳng qua C vuông góc với BD cắt AB tại K. Chứng minh: K; I và D thẳng hàng. Trờng THCS Thụy Phong 9 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 Ví dụ 2: Cho nửa (O) đờng kính AB . C là một điểm trên nửa đờng tròn . Gọi D là điểm trên tia AC sao cho AD = AB. E là điểm trên đờng kính AB sao cho AE =AC , BC cắt DE tại H , AH cắt (O) tại K. Chứng minh: D; K và B thẳng hàng. Ví dụ 3: Cho (O) và hai dây không qua tâm AB và CD song song với nhau. Gọi I là trung điểm của AB, J là trung điểm của CD. Chứng minh rằng O; I và J thẳng hàng. 4. Ph ơng pháp 4 : Chứng minh một đờng thẳng đi qua 2 trong 3 điểm chứa điểm còn lại. - Tâm thuộc đờng kính: Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và đờng cao AH , đờng tròn (H,HA) cắt tia AB tại E cắt AC tại F. Chứng minh E, H và F thẳng hàng. Ví dụ 2: Cho tam giác ABC nội tiếp (O). D là một điểm thoả mãn để tứ giác ABCD la hình bình hành. Đờng thẳng qua A và vuông góc với BD cắt (O) tại H. Chứng minh rằng: H, O và C thẳng hàng. Ví dụ 3: Cho tam giác ABC nhọn có đờng cao BD và CE cắt nhau tai H, Gọi I là trung điểm của BC , đờng thẳng qua C và // với BH cắt đờng thẳng qua B và //CH tại D. chứng minh rằng: a. H, I và D thẳng hàng b. A, O , D thẳng hàng ( O là tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC) c. Gọi J và K thứ tự là trung điểm của AH và FE. Chứng minh I, J và K thẳng hàng. - Tâm hình bình hành thuộc đờng chéo của hình bình hành. Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD có O là tâm đối xứng. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của DC. Chứng minh M, O, N thẳng hàng. Ví dụ 2: Cho tam giác ABC nội tiếp (O) Đờng cao BD và CE cắt nhau tại H, AO cắt (O ) tại D , gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh: H, I và D thẳng hàng. - Trực tâm thuộc đờng cao: Ví dụ : Cho nửa (O) đờng kính AB . C và D là hai điểm thuộc nửa đờng tròn ( C thuộc cung AD) AD cắt BC tại H , AC cắt BD tại E. đờng tròn đờng kính AE cắt đờng kính AB tại I. Chứng minh E, I và H thẳng hàng. - Trọng tâm thuộc trung tuyến: Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đờng chéo. E là điểm đối xứng của A qua B. ED cắt BC tại F, OF cắt EC tại H, OE cắt BC tại G. Chứng minh A, G , H thẳng hàng. 5. Ph ơng pháp 5: chứng minh 3 điểm có cùng một tính chất: + Cách đều hai đầu đoạn thẳng cố định Trờng THCS Thụy Phong 10 [...]... Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 + Cách đều hai cạnh của một góc + Cách đều một đờng thẳng và cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng đó Ví dụ1: Cho tam giác ABC vuông tại A , D thuộc cạnh AB , H là hình chiếu của B lên DC, BH cắt AC tại E Gọi O là trung điểm của DE, I là trung điểm của AH , J là trung điểm của BC Chứng minh: I, J và O thẳng hàng Ví dụ 2: Cho hình chữ nhật ABCD với O... vuông tại A có EC AB (gt) 2 => EC = AC BC EC2 = 10. 40 = 400 => EC = 20 cm Theo trên EC = MN => MN = 20 cm Trờng THCS Thụy Phong 21 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 4 Theo giả thi t AC = 10 Cm, CB = 40 Cm => AB = 50cm => OA = 25 cm Ta có S(o) = OA2 = 252 = 625 ; S(I) = IA2 = 52 = 25 ; S(k) = KB2 = 202 = 400 1 Ta có diện tích phần hình đợc giới hạn bởi ba nửa đờng tròn là S = (... ( vì là hai góc kề bù); CDM = 900 (t/c hình vuông) => CFM + CDM = 1800 mà đây là hai góc đối nên tứ giác CDMF nội tiếp một đờng tròn suy ra CDF = CMF , mà CDF = 450 (vì AEDC là hình vuông) => CMF = 450 hay CMB = 450 Ta cũng có CEB = 450 (vì AEDC là hình vuông); BKC = 450 (vì ABHK là hình vuông) Trờng THCS Thụy Phong 26 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 Nh vậy K, E, M cùng nhìn BC dới một... Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 áp dụng hệ thức giữa cạnh và đờng cao => OI.OM = OA hay OI.OM = R2; và OI IM = IA2 4 Ta có OB MB (tính chất tiếp tuyến) ; AC MB (gt) => OB // AC hay OB // AH OA MA (tính chất tiếp tuyến) ; BD MA (gt) => OA // BD hay OA // BH => Tứ giác OAHB là hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB là hình thoi 5 Theo trên OAHB là hình thoi => OH AB; cũng theo... chất tiếp tuyến ta có AC AB; BD AB => AC // BD => tứ giác ACDB là hình thang Lại có I là trung điểm của CD; O là trung điểm của AB => IO là đờng trung bình của hình thang ACDB => IO // AC , mà AC AB => IO AB tại O => AB là tiếp tuyến tại O của đờng tròn đờng kính CD Trờng THCS Thụy Phong 15 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 CN AC CN CM = = , mà CA = CM; DB = DM nên suy ra BN BD BN DM =>... thẳng qua P //BC cắt AB tại K Chứng minh rằng I; J; K thẳng hàng BT2: Cho tam giác ABC đờng cao AA, , Gọi I, J, K , L thứ tự là hình chiếu của A, lên AB, AC, BB, và CC, Chứng minh I, J, K và L thẳng hàng Trờng THCS Thụy Phong 11 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 BT3: Cho hình thang ABCD có O làgiao điểm của hai đờng chéo , hai cạnh bên kéo dài cắt nhau tại I M, N thứ tự là trung điểm của AB và... THCS Thụy Phong 28 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 MI MH = => MI.MK = MH2 MH MK Bài 28 Cho tam giác ABC nội tiếp (O) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC; E là điểm đối xứng của H qua BC; F là điểm đối xứng của H qua trung điểm I của BC 1 Chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành 2 E, F nằm trên đờng tròn (O) 3 Chứng minh tứ giác BCFE là hình thang cân 4 Gọi G là giao điểm của AI và OH Chứng... POJ (6) Dễ thấy tứ giác AONP là hình chữ nhật vì có PAO = AON = ONP = 900 => K là trung điểm của PO ( t/c đờng chéo hình chữ nhật) (6) Trờng THCS Thụy Phong 17 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 AONP là hình chữ nhật => APO = NOP ( so le) (7) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau Ta có PO là tia phân giác APM => APO = MPO (8) Từ (7) và (8) => IPO cân tại I có IK là trung tuyến đông thời là đờng... đơng trung tuyến => E là trung điểm của HK (6) Từ (3) , (4) và (6) => AKFH là hình thoi ( vì có hai đờng chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đờng) (HD) Theo trên AKFH là hình thoi => HA // FH hay IA // FK => tứ giác AKFI là hình thang Để tứ giác AKFI nội tiếp đợc một đờng tròn thì AKFI phải là hình thang cân AKFI là hình thang cân khi M là trung điểm của cung AB Thật vậy: M là trung điểm của... Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 Lời giải: 1 (HD) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AD = AF => tam giác ADF cân tại A => ADF = AFD < 900 => sđ cung DF < 1800 => DEF < 900 ( vì góc DEF nội tiếp chắn cung DE) Chứng minh tơng tự ta có DFE < 900; EDF < 900 Nh vậy tam giác DEF có ba góc nhọn AD AF = 2 Ta có AB = AC (gt); AD = AF (theo trên) => => DF // BC AB AC 3 DF // BC => BDFC là hình thang lại có . cùng một tính chất: + Cách đều hai đầu đoạn thẳng cố định Trờng THCS Thụy Phong 10 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 + Cách đều hai cạnh của một góc + Cách đều một đờng thẳng và cùng. ôn thi vào lớp 10 - Có hai trục đối xứng và một tâm đối xứng. + Dấu hiệu nhận biết: - Tứ giác có 3 góc vuông - Hình bình hành có một góc vuông - Hình bình hành có hai đờng chéo bằng nhau - Hình. là hình chữ nhật vì có PAO = AON = ONP = 90 0 => K là trung điểm của PO ( t/c đờng chéo hình chữ nhật). (6) Trờng THCS Thụy Phong 17 Bùi Văn Bằng Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 AONP là hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề về hình học luyện thi vào lớp 10, Chuyên đề về hình học luyện thi vào lớp 10, Chuyên đề về hình học luyện thi vào lớp 10

Từ khóa liên quan