Tuyển tập các đề thi và đáp án giải toán bằng máy tính casio khối THCS

17 3,665 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2014, 20:41

Tìm giá trị của m để đa thức P(x) = 2x3 + 3x2 4x + m chia hết cho 2x + 3 b) Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 4x +5 + m và Q(x) = x3 + 3x2 5x +7 + n Với giá trị nào của m ; n thì hai đa thức có nghiệm chung là x = 0,5?Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 10; AB = 6. Hãy tính cạnh AC và các góc B và C. Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS S 1: Thi giải toán bằng máy tính casio Đề thi học sinh giỏi cấp HUYN năm học 2007 - 2008 ( Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) ( Lu ý nhng câu không nói gì thêm thi sinh chỉ cần ghi kết quả và ghi 5 số lẻ thập phân sau dấu phẩy) Câu 1:a) Cho Tgx = 2,324 (0 o < x < 90 o ) . Tính A = xSinxSinCosx CosxxSinxCos 23 33 2 28 + + b)B = 0 ' '' 0 ' '' 0 '' '' 15 17 29 24 3211 51 39 13 Sin Sin Cos + Câu 2: Giải phơng trình: 48,6 9 7 74,27:) 8 3 1. 4 1 22: 27 11 4 32 17 5( 18 1 2: 12 1 32,0):38,19125,17( = ++ ++ x Câu 3: Cho số: 1 2 3 4 94 1 1 36 1 1 a a a a a = + + + + . Tìm: a;a 1 ;a 2 ;a 3 ;a 4 Câu4:a)Tìm giá trị của m để đa thức P (x) = 2x 3 + 3x 2 - 4x + m chia hết cho 2x + 3 b) Cho hai đa thức: P (x) = 3x 2 - 4x +5 + m và Q (x) = x 3 + 3x 2 - 5x +7 + n Với giá trị nào của m ; n thì hai đa thức có nghiệm chung là x = 0,5? Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 10; AB = 6. Hãy tính cạnh AC và các góc B và C. Câu 6: Cho U n = (3 + 2 5 ) n + (3 - 2 5 ) n ; n = 0; 1; 2; a) Tính U 0 ; U 1 ; U 2 ? b) Lập công thức truy hồi tính U n+2 theo U n+1 và U n . c) Lập quy trình ấn phím tính U n ; và tính U 5 ; U 6 ; ; U 10 ? (Câu b cần trình bầy rõ cách làm) Câu 7: Cho đa thức: P (x) = x 5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e Cho biết: P (1) = 2; P (2) = 11; P (3) = 26; P (4) = 47; P (5) = 74; a) Tính P (6) ; P (7) ; P (8) ; P (9) ; P (10) ; b) Viết lại đa thức P (x) với các hệ số là các số nguyên. Câu 8: Tìm hai chữ số tận cùng của số 24 2006 Câu 9: a) Cho a = 1234567891045656789; b = 89765. Tính chính xác a.b b) Cho a = 20012002200320042005 , b = 2006. Hãy tìm số d khi chia a cho b. Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = 7 dm ; A = 48 0 23 18 B = 54 0 41 39 Tính góc B, độ dài cạnh AC và diện tích tam giác ABC (Chú ý: Thí sinh chỉ đợc sử dụngmáy tính fx 500A, fx 500MS, fx 570MS, hoặc các loại máy tính có các chức năng tơng đơng hoặc thấp hơn) HNG DN CHM Câu Nội dung đáp án Cho điểm Câu1 ( 2 điểm) Tính đợc x = 66 0 43 5,33 Tính đợc A = - 0,76917 Tính đợc B = 1,89136 0,25 điểm 1,0điểm 0,75 điểm Câu 2 x = 2,4 2 điểm 1 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS (2 điểm) Câu 3 (1,5 điểm) a = -3; a 1 = 2; a 2 = 1; a 3 = 1; a 4 = 3 , 1,5 điểm) Câu 4 (1,5điểm) a) m = - 6 b) m = - 3,75; n = - 5,375 a) 0,5 điểm b) 1.0 điểm Câu 5 1,5 điểm AC = 8 Góc B = 53 0 7 48,37 Góc C = 36 0 52 11,63 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 6 4 điểm a) U 0 = 2; U 1 = 6; U 2 = 58 b) Đặt a n = (3 + 2 5 ) n ; b n = (3 - 2 5 ) n , U n = a n + b n U n + 1 = (3 + 2 5 ).a n + (3 - 2 5 ). b n U n + 2 = (3 + 2 5 ) 2 .a n + (3 - 2 5 ) 2 . b n = (29 + 12 5 ).a n + (29 - 12 5 ). b n = 6 (3 + 2 5 ).a n + 6(3 - 2 5 ). b n + 11(a n + b n ) = 6U n + 1 + 11U n c) Quy trình ấn phím trên máy 570MS Khai báo : 2 SHIFT STO A 6 SHIFT STO B ALPHA A ALPH = 6 ALPHA B + ALPHA A ALPHA : ALPHA B ALPHA = 6 ALPHA A + ALPHA B ALPHA = = = ( lặp lại dãy phím =) U 5 = 22590; U 6 = 168848; U 7 = 1261578; U 8 = 9426796; U 9 = 70438134; U 10 = 526323560 a) 0,5 điểm b) 1,5 điểm c) Lập đợc quy trình ấn phím đúng cho 1,0 điểm. Tính đúng các U 5 ; U 6 ; ; U 10 Cho 1,0 điểm Câu 7 2,5 điểm a) Tính P (6) = 227 ; P (7) = 886; P (8) = 2711 ; P (9) = 692; P (10) = 15419 ; b) Viết đúng đa thức P (x) = x 5 - 15x 4 + 85x 3 - 222x 2 + 274x - 121 a) 1,5 điểm b) 1,0 điểm Câu 8 1,0 điểm 24 2006 76 ( mod 100) Vậy hai chữ số tận cùng của số 24 2006 là 76 1,0 điểm Câu 9 2 điểm Lấy 56789 x 89765 = 5097664585 ghi ra giấy 5 chữ số cuối cùng là 64 585 Lấy 50976 + 10456 x 89765 = 938 633 816 Ghi ra giấy 10 chữ số cuối cùng của tích là 3 381 664 585 Lấy 938 6 + 56789 x 89765 = 5097673971 ghi ra giấy 15 chữ số của cuối cùng của tích là 739 713 381 664 585 Lấy 50 796 + 1234 x 89765 = 110 820 986 Ghi ra giấy kết quả cuối cùng là: 110 820 986 739 713 381 664 585 Lấy 2001200220 : 2006 đợc số d là 578 Lấy 5780320042 : 2006 đợc số d là 952 Lấy 952005 : 2006 đợc số d là1661 Vậy số d khi chia a cho b là 1661 2 điểm Câu 10 2 điểm C = 180 0 - (48 0 23 18 + 54 0 41 39 ) = 53 0 54 ' 3 '' áp dụng định lý hàm số Sin ta có SinC c SinB b SinA a == 2 điểm 2 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS '''0'''0'''0 35453 7 394154182348 SinSin b Sin a == Suy ra a, b, c Trơng THCS Quảng Vọng đề thi hsg cấp trờng năm học 2005-2006 Môn toán 9 (Thời gian: 120 phút không kể thời gian chép đề) Câu 1: Rút gọn các biẻu thức sau: A = 13 322 x xx ( x 3; x 4) B = 26 4813532 + ++ Câu 2: Giải các phơng trình sau: a) 19644 22 =+++ xxxx (1) b) 12611246 =+++++ xxxx (2) c) 222 2414105763 xxxxxx =+++++ (3) Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 2 )2005( +x x Với x > 0 Câu 4: Cho tam giác đều ABC có cạnh 60 cm. Trên cạnh BC lấy D sao cho DB = 20 cm. Đờng trung trực của AD cắt cạnh AB, AC theo thứ tự ở E và F. Tính độ dài của các cạnh của tam giác DEF. 3 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Câu 5: Chứng minh rằng: n 4 + 6n 3 + 11n 2 + 6n chia hết cho 24 với mọi n N. (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Đáp án và biểu chấm Câu Nội dung đáp án Cho điểm Câu 1 2 điểm a)Với (x 3; x 4) nên ta có A 2 = 1 1323 322 = + xx xx Do A không âm với (x 3; x 4) suy ra A = 1 = 1 b) B = 1 Cho 0,5 điểm Cho 0,5 điểm b) 1 điểm Câu 2 3 điểm a) (1) 132 =+ xx *Với x < 2 thì (1) -2x + 5 = 1 x = 2 Không TMĐK *Với 2 x 3 thì (1) x - 2 - x + 3 = 1 1 = 1 luôn đúng . Suy ra (1) có nghiệm với mọi x sao cho 2 x 3 *Với x > 3 thì (3) x - 2 + x -3 = 1 x = 3 không TNĐK *Vậy phơng trình (1) có vô số nghiêm 2 x 3 b)*ĐK x 2 . PT (2) 13222 =+++ xx *Với 2 x 7 thì (2) 3222 +++ xx = 1 1 = 1 . Suy ra phơng trình có vô số nghiệm 2 x 7 * Với x > 7 thì (2) 3222 +++ xx = 1 2 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 4 A c D B E I K Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS 2 2+x = 6 2+x = 3 x = 7 Không TMĐK *Vậy pt (2) có vô số nghiệm 2 x 7 c) Nhận xét với mọi x VT = 5949)1(54)1(3 22 =++++++ xx VP = 5 - (x + 1) 2 5 Vậỵ hai vế của (3) đều bằng 5 khi đó x = -1. Do đó x = -1 là nghiệm của phơng trinh (3) 0,5 Điểm 0,5 Điểm Câu 3 2 điểm Do tử và mẫu của A đều dơng nên A > 0, do đó A Max A 1 Min . Ta có A 1 = 80102005.42005.22005.2 2005.2 200520052005 2)2005( 222 ==+ ++= ++ = + x x x xx x x Vậy A Max = 8010 1 Khi x = x = 2005 0,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm Câu 4 2 điểm Tính đợc Đặt DE = AE = x DF = AF = y Kẻ DI AB; DK AC Tính đợc BI = 10, DI = 10 3 áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông DIE tính đợc x = 28 y = 35 EF = 7 21 Kẻ đợc DI, DK cho 0,25đ BI = 10 cho 0,25đ DI = 10 3 cho 0,25đ x = 28 cho 0,25đ y = 35 cho 0,25đ EF = 7 21 cho 0,5đ Câu 5 1 điểm Biến đổi đợc A = n (n + 1)(n + 2)(n + 3) n; (n + 1); (n + 2) ; (n + 3) là 4 số tự nhiên liên tiếp nền có một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 4 nên A chia hết cho 8 n; (n + 1); (n + 2) ; (n + 3) là 4 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 3. Mà (3; 8) = 1 nên A ( 3.8) . 0,5 điểm 0,25 điểm 0.25 điểm 5 F Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Hay A 24 đề thi môn toán câu 1: 1.cho biểu thức: A= 44 2 + xxx a,Tìm điều kiện xác định của biểu thức A b,Rút gọn biểu thức A 2.cho hàm số bậc nhất y=(5m-6)x+3m-5 và y=m 2 x+2m-3. ìm điều kiện của m để đồ thị hàm số trên song song với nhau câu 2: 1. Giải phơng trình: 3x 2 +21x+18+2 77 2 ++ xx =2. 2. Giải và biện luận phơng trình: mxx 52 1 2 1 = Câu 3: 1. cho a,b,c là 3 số thực thoả mãn abc=1 và a 3 >36.Chứng minh: 3 2 a +b 2 +c 2 >ab+bc+ca 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= 22 )1(2)5( ++ yx + 22 )1(5)2( ++ yx Câu 4: Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh avẽ một đờng thẳng cắt cạnh BCở M và cắt cạnh DC ở I Chứng minh rằng: 2 1 AM + 2 1 AI = 2 1 a 2. cho đờng tròn (O) đờng kính AB dây CD cắt AB tại I. Gọi H,K là hình chiếu của A,B trên CD.chứng minh CH=DK Câu 5: Cho a,b,c là các số tự nhiên sao cho a+b+c=(a-b)(b-c)(c-a). Chứng minh rằng a+b+c 27 S 2: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện 6 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS giải toán bằng máy tính CASIÔ Năm học 2005 - 2006 (Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) Bài 1:Giải phơng trình xx 4 1 11 4 1 20 2 =+ Bài 2: A) A = + + + + 13 2 7 3 4 5 1 2 7 1 5 4 5 6 7 5 3 4 1 2 5 1 7 4 b) B = 232 33 CotgSinSin TgCosSin + + với = 57 0 Bài 3: Cho dãy số: 2; 3; 2; 3; 3; 2; 3; 3; 3; 2; 3; 3; 3; 3; Tính tổng của 2005 số hạng đầu tiên Bài 4: Giải phơng trình sau với nghiệm là các số tự nhiên 31(xyzt + xy + xt +zt +1) = 40 (yzt + y + t) Bài 5: Số dân của một xã X từ thời điểm t 0 đến thời điểm t 1 tăng 0,5%, từ thời điểm t 1 đến thời điểm t 2 tăng 0,45%. Hỏi số dân từ thời điểm t 0 đến thời điểm t 2 tăng bao nhiêu phần trăm? Bài 6: Một ngời mua một chiếc xe máy với giá 20 triệu đồng, mỗi năm chiếc xe máy bị mất gia 10%. Hỏi sau 5 năm anh ta bán lại chiếc xe đó với giá bao nhiêu? Bài 7: a) Tìm m để P(x) = 3x 3 - 4x 2 +25x - 7 + m chia hết cho (x - 0,75). b) Cho P(x) = ax 5 + bx 3 +cx + 20052006 Biết P(8) = 19931994. Hãy tính P(-8) = ? Bài 8: Cho R n = ( a n + b n ) ; biết 223;223 =+= ba a) Tính R n với n = 0; 1; 2; 3; 4; 5; b) Lập công thức truy hồi tính R n+2 theo R n+1 và R n c) Lập quy trình ấn phím tính R n . Bài 9: Cho tam giác DEF đề nội tiếp tam giác ABC đều, sao cho DE vuông góc với BC. Biết diện tích tam giác ABC bằng 7,93 (cm 2 ) . Hãy tính diện tích tam giác DEF? Bài 10: Cho tam giác ABC có B = A + 2 C và ba cạnh của tam giác là ba số tự nhiên liên tiếp. Giải đề thi học sinh giỏi máy tính cấp huyện năm học 2005 - 2006 Bài 1: MODE MODE MODE 1 1 = - 11 4 1 = 20 4 1 = kq x 1 = 9 ấn tiếp = kq x 2 = 2.25 Bài 2: A = 0,602041 B = - 0.459718. Bài 3: Để ý rằng nếu số các chữ số 2 là x thì số các các chữ số 3 là 7 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS 1 + 2 + 3 + 4 + . + x = 2 )1( +xx Theo bài ra tổng của số các chữ số 2 và số các chữ số 3 ;à 2005 nên ta có x + 2 )1( +xx = 2005 giải phơng trình bậc hai trên ta đợc x 61,8423292 do x là số tự nhiên nên x = 62 , suy ra số các chữ số 2 là 62 số xác chữ số 3 là 2005 - 62 = 1943 số Vậy tổng của 2005 số hạng đầu của dãy trên là 2.62 + 3. 1943 = 5953 Bài 4: theo bài ra ta có tyyzt ztxtxyxyzt ++ ++++ = 1 31 40 Ta có: t z y x tyyzt ztxtxyxyzt 1 1 11 + + += ++ ++++ và 4 1 2 1 3 1 1 31 40 + + += Do đó suy ra x = 1; y = 3; z = 2; t = 4. Bài 5: Gọi số dân xã X tại thời điểm t 0 là a ( a là số nguyên dơng) Dân số xã X tại thời điểm t 1 là : a(1 + 0,005) Dân số xã X tại thời điểm t 2 là : a(1 + 0,005)(1 + 0,0045) = a + 0,009525a = a + 0,9525%a Vậy số dân từ thời điểm t 0 đến thời điểm t 2 của xã X tăng bao 0,9525% Bài 6: Sau năm thứ nhất giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) Sau năm thứ hai giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) 2 Sau năm thứ bà giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) 3 Sau năm thứ t giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) 4 Sau năm thứ năm giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) 5 = 11 809 80 S 3: Trơng THCS Quảng Vọng Thi giải toán bằng máy tính casio Đề thi học sinh giỏi cấp trờng năm học 2005 - 2006 ( Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) ( Lu ý nhngc câu không nói gì thêm thi sinh chỉ cần ghi kết quả và ghi 5 số lẻ thập phân sau dấu phẩy) Câu 1:a) Cho Tgx = 2,324 (0 o < x < 90 o ) . Tính A = xSinxSinCosx CosxxSinxCos 23 33 2 28 + + 8 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS b)B = gphCos gphSosgphSin 133951 113224291715 0 00 + Câu 2: Giải phơng trình: 48,6 9 7 74,27:) 8 3 1. 4 1 22: 27 11 4 32 17 5( 18 1 2: 12 1 32,0):38,19125,17( = ++ ++ x Câu 3: Cho số: 4 3 3 2 2 1 1 36 94 a b a b a b a b a + + + += . Tìm: a;a 1 ;a 2 ;a 3 ;a 4 , b;b 1 ;b 2 ;b 3 Câu4:a)Tìm giá trị của m để đa thức P (x) = 2x 3 + 3x 2 - 4x + m chia hết cho 2x + 3 b) Cho hai đa thức: P (x) = 3x 2 - 4x +5 + m và Q (x) = x 3 + 3x 2 - 5x +7 + n Với giá trị nào của m ; n thì hai đa thức có nghiệm chung là x = 0,5? Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 10; AB = 6. Hãy tính cạnh AC và các góc B và C. Câu 6: Cho U n = (3 + 2 5 ) n + (3 - 2 5 ) n ; n = 0; 1; 2; a) Tính U 0 ; U 1 ; U 2 ? b) Lập công thức truy hồi tính U n+2 theo U n+1 và U n . c) Lập quy trình ấn phím tính U n ; và tính U 5 ; U 6 ; ; U 10 ? (Câu b cần trình bầy rõ cách làm) Câu 7: Cho đa thức: P (x) = x 5 + ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e Cho biết: P (1) = 2; P (2) = 11; P (3) = 26; P (4) = 47; P (5) = 74; a) Tính P (6) ; P (7) ; P (8) ; P (9) ; P (10) ; b) Viết lại đa thức P (x) với các hệ số là các số nguyên. Câu 8: Tìm hai chữ số tận cùng của số 24 2006 Câu 9: a) Cho a = 1234567891045656789; b = 89765. Tính chính xác a.b b) Cho a = 20012002200320042005 , b = 2006. Hãy tìm số d khi chia a cho b. Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = 7 dm ; A = 48 0 23 18 B = 54 0 41 39 Tính góc B, độ dài cạnh AC và diện tích tam giác ABC (Chú ý: Thí sinh chỉ đợc sử dụngmáy tính fx 500A, fx 500MS, fx 570MS, hoặc các loại máy tính có các chức năng tơng đơng hoặc thấp hơn) Đáp án và biểu chấm Câu Nội dung đáp án Cho điểm Câu1 ( 2 điểm) Tính đợc x = 66 0 43 5,33 Tính đợc A = - 0,76917 Tính đợc B = 1,89136 0,25 điểm 1,0điểm 0,75 điểm Câu 2 (2 điểm) x = 2,4 2 điểm Câu 3 (1,5 điểm) a = -3; a 1 = 2; a 2 = 1; a 3 = 1; a 4 = 3 , b = 1; b 1 = 1; b 2 = 1; b 3 = 1 1,5 điểm) Câu 4 (1,5điểm) a) m = - 6 b) m = - 3,75; n = - 5,375 a) 0,5 điểm b) 1.0 điểm Câu 5 1,5 điểm AC = 8 Góc B = 53 0 7 48,37 Góc C = 36 0 52 11,63 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 6 a) U 0 = 2; U 1 = 6; U 2 = 58 a) 0,5 điểm 9 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS 4 điểm b) Đặt a n = (3 + 2 5 ) n ; b n = (3 - 2 5 ) n , U n = a n + b n U n + 1 = (3 + 2 5 ).a n + (3 - 2 5 ). b n U n + 2 = (3 + 2 5 ) 2 .a n + (3 - 2 5 ) 2 . b n = (29 + 12 5 ).a n + (29 - 12 5 ). b n = 6 (3 + 2 5 ).a n + 6(3 - 2 5 ). b n + 11(a n + b n ) = 6U n + 1 + 11U n c) Quy trình ấn phím trên máy 570MS Khai báo : 2 SHIFT STO A 6 SHIFT STO B ALPHA A ALPH = 6 ALPHA B + ALPHA A ALPHA : ALPHA B ALPHA = 6 ALPHA A + ALPHA B ALPHA = = = ( lặp lại dãy phím =) U 5 = 22590; U 6 = 168848; U 7 = 1261578; U 8 = 9426796; U 9 = 70438134; U 10 = 526323560 b) 1,5 điểm c) Lập đợc quy trình ấn phím đúng cho 1,0 điểm. Tính đúng các U 5 ; U 6 ; ; U 10 Cho 1,0 điểm Câu 7 2,5 điểm a) Tính P (6) = 227 ; P (7) = 886; P (8) = 2711 ; P (9) = 692; P (10) = 15419 ; b) Viết đúng đa thức P (x) = x 5 - 15x 4 + 85x 3 - 222x 2 + 274x - 121 a) 1,5 điểm b) 1,0 điểm Câu 8 1,0 điểm 24 2006 76 ( mod 100) Vậy hai chữ số tận cùng của số 24 2006 là 76 1,0 điểm Câu 9 2 điểm Lấy 56789 x 89765 = 5097664585 ghi ra giấy 5 chữ số cuối cùng là 64 585 Lấy 50976 + 10456 x 89765 = 938 633 816 Ghi ra giấy 10 chữ số cuối cùng của tích là 3 381 664 585 Lấy 938 6 + 56789 x 89765 = 5097673971 ghi ra giấy 15 chữ số của cuối cùng của tích là 739 713 381 664 585 Lấy 50 796 + 1234 x 89765 = 110 820 986 Ghi ra giấy kết quả cuối cùng là: 110 820 986 739 713 381 664 585 2 điểm Câu 10 2 điểm Lấy 2001200220 : 2006 đợc số d là 578 Lấy 5780320042 : 2006 đợc số d là 952 Lấy 952005 : 2006 đợc số d là1661 Vậy số d khi chia a cho b là 1661 2 điểm 10 [...]... Cho a,b,c là các số tự nhiên sao cho a+b+c=(a-b)(b-c)(c-a) Chứng minh rằng a+b+c 27 S 4: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2003 - 2004 Môn thi: Giải toán nhanh bằng máy tính CaSiO - Lớp 8 ( Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian chép đề) Lu ý: - Đề thi này gồm 1 trang - Nếu không nói gì thêm thì bài làm chỉ cần ghi kết quả và tính chính xác đến 5 chữ số thập phân Bài 1: Cho các biểu thức... hoạch (giã thi t năng suất mỗi ngời nh nhau) Bài 5: Cho hai đa thức: f(x) = 3x2 - 4x + 5 + m và g(x) = x3 + 3x2 - 5x + 7 + n Hỏi với điều kiện nào của m và n thì hai đa thức trên có nghiệm chung là 0,735 Bài 6: Cho u1 = 13; u2 = 33, un + 1 = un +un - 1.Viết quy trình tính un và tính u10, u25 S 5: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2004 - 2005 Môn thi: Giải toán nhanh bằng máy tính CaSiO - Lớp... giác đều ABC có cạnh 60 cm Trên cạnh BC lấy D sao cho DB = 20 cm Đờng trung trực của AD cắt cạnh AB, AC theo thứ tự ở E và F Tính độ dài của các cạnh của tam giác DEF Câu 5: Chứng minh rằng: n4 + 6n3 + 11n2 + 6n chia hết cho 24 với mọi n N (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 11 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Câu Câu 1 2 điểm Đáp án và biểu chấm Nội dung đáp án a)Với... không kể thời gian chép đề) Lu ý: - Đề thi này gồm 2 trang - Nếu không nói gì thêm thì bài làm chỉ cần ghi kết quả và tính chính xác đến 5 chữ số thập phân Câu 1: Tính đúng kết quả cuả phép tính: A = 200420052 Câu 2: a) Lập quy trình tính giá trị của biểu thức sau và ghi kết quả dạng hỗn số 15 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS 7+ A= 1 3+ 1 3+ b) Tìm các số nguyên a, b, c,...Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Trơng THCS Quảng Vọng đề thi hsg cấp trờng năm học 2005-2006 Môn toán 9 (Thời gian: 120 phút không kể thời gian chép đề) Câu 1: Rút gọn các biẻu thức sau: A = x 2 2 x 3 ( x 3; x 4) x 3 1 B = 2 3 + 5 13 + 48 6+ 2 Câu 2: Giải các phơng trình sau: a) x 2 4 x + 4 + x 2 6 x + 9 = 1 (1) b)... ( 3.8) Hay A 24 đề thi môn toán câu 1: 1.cho biểu thức: A= x x 2 4 x + 4 a,Tìm điều kiện xác định của biểu thức A b,Rút gọn biểu thức A 2.cho hàm số bậc nhất y=(5m-6)x+3m-5 và y=m 2 x+2m-3 13 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS ìm điều kiện của m để đồ thị hàm số trên song song với nhau câu 2: 1 Giải phơng trình: 3x 2 +21x+18+2 x 2 + 7 x + 7 =2 2 Giải và biện luận phơng... 30,00; C 40,00; D 33,60; E 35,00 ( Chon phơng án đúng trong các phơng án trên) Câu 8: Cho tam giác đều ABC, DEGF là hình vuông Hãy tính tỷ số diện tích phần B gạch sọc và phần trắng D A F E G C 16 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Câu 9: Cho đa thức: f(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e f(1) = -1; f(2) = 2; f(3) = 7; f(4) =14; f(5) = 23 Tính f(6); f(7); f(8); f(9); f(10)? Câu... thức sau: a= 1,5637 2.9543, 052 ;b = 5 + 2,137 2 ( 35,123 + 0,56783 ) 7+ 3 8 7+ 3 7+ 1 3 14 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS 1) Viết quy trình ấn phím và tính giá trị của biểu thức a (tính chính xác tới 0,01) 2) Viết quy trình ấn phím và tính giá trị của biểu thức b 3) Tính 12% của biểu thức : Bài 2: Tìm x biết: 3 b a+ 4 3 1/ 2 4 4 0,8 : 1, 25 ữ 1, 08 ữ: 4 1 25 7 5... vế của (3) đều bằng 5 khi đó x = -1 Do đó x = -1 là nghiệm của phơng trinh (3) 12 Tuyn tp cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS Do tử và mẫu của A đều dơng nên A > 0, do đó AMax 0,5 điểm Câu 3 2 điểm 1 1 Min Ta có = A A ( x + 2005) x 2 + 2.x.2005 + 20052 20052 = = x+ + 2.2005 x x x 2.2005 + 2.2005 = 4.2005 = 8010 Vậy AMax = Câu 4 2 điểm 1,0 điểm 1 Khi x = x = 2005 8010 Tính đợc Đặt... + bx - 10 = 0 Tìm a, b Q d) Tìm các nghiệm còn lại của phơng trình ở câu c Câu 6: Ngời ta làm một vì kèo bằng sắt chữ V cùng loại (Nh hình vẽ) Biết AB = 4,5m và CD : DB = 1 : 3 Tính số mét sắt cần dùng nếu hao phí sản xuất là 5% C K H Câu 7: Một ngơpì bán lẻ mua một món hàng với giá "24 nghìn đồng giảm 12,5%" A M D B N 1 Sau đó, anh ta bán lại món hàng với tiền lời bằng 33 % giá vốn sau khi đã giảm . cỏc thi v ỏp ỏn gii toỏn bng mỏy tớnh Casio khi THCS S 1: Thi giải toán bằng máy tính casio Đề thi học sinh giỏi cấp HUYN năm học 2007 - 2008 ( Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) (. = u n +u n - 1 .Viết quy trình tính u n và tính u 10 , u 25. S 5: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2004 - 2005 Môn thi: Giải toán nhanh bằng máy tính CaSiO - Lớp 9 ( Thời gian làm bài:. 20(1 - 0,1) 4 Sau năm thứ năm giá của chiếc xe máy là 20(1 - 0,1) 5 = 11 809 80 S 3: Trơng THCS Quảng Vọng Thi giải toán bằng máy tính casio Đề thi học sinh giỏi cấp trờng năm học 2005 - 2006 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi và đáp án giải toán bằng máy tính casio khối THCS, Tuyển tập các đề thi và đáp án giải toán bằng máy tính casio khối THCS, Tuyển tập các đề thi và đáp án giải toán bằng máy tính casio khối THCS

Từ khóa liên quan