Đề thi và đáp án casio vật lý 12

12 3,516 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:07

Một vật khối lượng m đang đứng yên ở đỉnh một mặt phẳng nghiêng nhờ lực ma sát. Hỏi sau bao lâu vật ở chân mặt phẳng nghiêng, nếu mặt phẳng nghiêng bắt đầu chuyển động theo phương ngang với gia tốc a0 = 1ms2. Cho chiều dài mặt phẳng nghiêng là AB = 1m, góc nghiêng α = 300, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng µ = 0,6; lấy g = 9,80665m Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngày thi 19/01/2010  - Cách giải bài toán cho 2,5 điểm. - Bấm máy ra đáp số đúng cho 2,5 điểm. Bài 1: (5 điểm)   !"#$% &"'()*+,-*./.#)/ %&"01.%&"2.).! 345) 6 789*  +):. ;%&"<=780>)"?7@6 6 0 A**B%&"C760DEF!7 G0H6DD9*  + Đơn vị: thi gian là s. Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) IAJK)ILM!NLM**0L!.O>)%& "P+Q)I)'R)2.S*+ TJAU.!)1.25%&"0)>  * VWX X 7 qt ur ur uuur r r 1."JK)L!.O>)%&" W7)*?Y 6 *? Z5X * 7CW7CN)*?Y 6 *?P 1."JK)LM)[454).! *? 6 )*?YX * 7 \.!J7N*?YC)*?P 6 NC*?)*?P ]1U.S7 ( ) ( ) 6 *  *  Y C)*   C*  )*α α + α + α t = 1,4332s.  <  6  uur  ? = Bài 2: (5điểm) >^,") J_!^#*+ ]^1`Jab8*3cd_e "+ 1Z 8 7@l0Z  78lE 8 7H0E  78D0f+gF!h 7606H8N+l9+]P+ T_A)F^a)JU.J_1 `i Đơn vị: nhiệt độ là K Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) j.J_8Y)>4J_7Z j.8 8 7Z 8 N8P j.  7Z  NP QSN8PNP)   8 8   8  8  8  k  Z k Z 7 E 7 Z kZ Z kZ   8 8   8  8  8  k  Z k Z  Z Z kZ Z kZ ⇒ = + %)58^Z7hT \.!JT7   8 8   8  8  8  k  Z k Z Z Z hNZ kZ P hNZ kZ P + l/!J)>I$T M  5 Z7 8   8  8  Z k Z N k P − ]1U.ST M 7  8   8  8  8 N Z k Z P fhNZ kZ PN  P − − T max = 312,1194K *Bài 3: (5 điểm) lAJ#h 8 7m2)**51J#h M Jc2).cO`)>*.FAn7 GZ0AJ#JJ760m+l:.)$1J#h M 1Jdh  _)O*.F-AJ"1J# a)()a+T^Jd)o1J#R)h M 7h  i Đơn vị: điện tr là m Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) ';pAa))^ q7 8  8  8  8  8  nNh h Pn h h JNh h Ph h J h h = ,A.A1B.h  R 2 = 0,4545 Ω.       8 8  LZ  Z 8 Z r7nYqJ7 8  8  8 nh h Jh h NJh P O*.F-AJ"h   V  7   8    8  8 nh hr 8 h h Jh h Nh JP   =     =1`V  7   8   8 8 8 8   n h NJh P Jh NJh PNJh P h h V  )()as.*)(). T3F& )*)> 8  8 Jh h 7 Jh Bài 4: (5 điểm) V4J_;`)o;:.p)[4)[*M 8 0M   M @ )> ;aM7<)*N tω + ϕ P+1 M 8 7)*N86  π P)EM  70H)*N86 t π P)EM @ 7)*N86 G π P) u)d"<. ϕ )o;`+ Đơn vị: biên độ là cm; pha ban đầu là rad Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) IAJK)Iv3*)J3.O>)LM!eScXJ33 1."JK) < M 7)*  π 0H)* t π )* G π < ! 7*  π 0H* t π * G π ="<7   M ! < < 7H0t6t) V. ! M <  < ϕ = \.!J ϕ 76+@GDJ;  A = 8,7507cm. ϕ = 0.5396rad. Bài 5: (5điểm) F.^K;a_Jp)>'^J_<=0".)(w7)+TJ5)F.^ J"JK))^%.c*\0*.F.^%.O>)5JK))^+ =1.c\))Sg7D)O`+];).!F.^b.c50 'OF!dJ^)oF.^)SJxyJ")$F!J")>[ *_Jp+u)dS))bU./F.^1.c[*J")> '^-Fi Đơn vị: kho$ng c%ch là cm. Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm)  QI'^J_F.^v0'^A*vz T)> v{ ;;{kg 7 v ;{ 5 ;w ;{7 ;kw \.!Jvz7v ; g g  k w ; w      ÷       vz    ; g  w ;    ÷   +T`!)>^) g w O`")>Jd -F ; g 7 w ; ]1U.S;7 gw  d = 40,3113cm. Bài 6: (5 điểm) aa)AM!):.c|hg1Nh1J#0g).)S.P0 )2).cM!):.)>AA.;Kr*w`d+Z5Jdh.0 ;[O1A.AJ#0.).)S.K_*)$O1r h 7 @6Z0r g  7H6Zr   786Z+W1.!`h1Jd5*)A.AJ# { h r 78@Z 0>A.).)S.KA".i Đơn vị: điện %p là V Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) lA.a)r7   h g  r Nr kr P 76 ]!`1J#h_ { {    g  Nr kr P 6 8@= − N8P %)a)> { g g {   r r  7 r r @ = NP QS4J_N8PNP) { { g  r }r { g r = 96,5609 V. {  r = 144,8413 V. *Bài 7: (5 điểm) TJ376.*;/!O;~;l786)0.2 )d+QILdJ^)/•)o+]y-dJ^)/•1=0*);/! J354& >)?7f6 6 JcS€+gR)).!b=:LE1 0;/!54& >)•78H 6 +T^)())‚;/!J3a+gF!7 G0H6DD9*  + Đơn vị: v'n t(c là m/s; l*c là N. Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) ld.S‚   8   N8 )* P  N8 )* P  l l− β = − α \.!J7  N)* )* Pl β− α g());K"a345/ v = 2,0867m/s. T = 0,6478 N.  k)*•T7   l \.!JT7N@)*•Y)*?P  *Bài 8: (5 điểm) a);g^#c).)S.)>()Sg78,KA)> A;.!`)+..*>Ab)>5)*>b861@66_S:. )$A;.)oKAJSi gF!)7GG0tG+86 D 9*Eƒ7@08f8D+ Đơn vị: điện dung là pF Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) =5)*>Ab;a)J  D GG0tG+86 + gλ = π Z5 8 86λ =   8 7  8 D   NGG0tG+86 P +f g λ π 7  D   @ 86 NGG0tG+86 P +f+@08f8D +86 − ]1U.S 8 7f06HfX Z5  @66λ =    7   D   NGG0tG+86 P +f g λ π 7  D   @ @66 NGG0tG+86 P +f+@08f8D +86 − ]1U.S  70@D@X .2*>Ab)>5)*>b861@66_S:. )$A;.)oKJSb 8 1  + 4,0584pF  ≤ ≤ 25,3653pF. *Bài 9: (5 điểm) ^cF.^KcJK)^)>".)(w 8 7f)0d^)>".)(w  760)0;U.I))o^8t)+'2d)d)$_JxB)) 2JSb8)1f)0'!O3^)B0%2*d^U.* -+,-S%JSJ5)^i Đơn vị: kho$ng c%ch là cm Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) Z5d^ {    {   ; w ; 7 ; kw QIlS))^0"A^ { 8  ; ;l= −  { { { {       8 { {     ; w N; kw Pk; w ; ; kw ; kw l l= − = Z5Z^ { 8 8 8 { 8 8 ; w ; 7 ; kw 4,9403cm ≤ d ≤ 4,9409cm   { { 8    8  8 { {    8  8  w N; kw Pk; w w ; N; kw Pk; Nw w Pw w l l = „;K)2)b#)()) 8C d 7f0Gf6@) „;K)2)b#)()… 8V d 7f0Gf6G) *Bài 10: (5điểm) J•a)>760)> JO*;I)3J!•a %**"*54>)?7@6 6 _e+,J!)%)).S J78)+,.;5)oJ!)5K A)>A;.780CX+TAJ")% bJ':.)>y)4)S b  B ur  5&  "J"0)>5=760@T+Ta'. )B))KAS*760t+]S J_2.J.O>)5J!+T^ ))oJ5KA+=-U.A J#)o;/!;s+ gF!7G0H6DD9*  + Đơn vị: v'n t(c là m/s Cách giải (2,5 điểm) Kết quả (2,5 điểm) uya'J1KA)>)0)+\.F A)S J"R)!37=J+* θ 7r Z_†7  π ?"37=J+)* α 7r ';pA q7 ;U ;. ;3 ; 7 7 7=J+)*? 7=J+)*? ; ; ; ; g()b)>):.3U.!2)!J X7=qJ7=  J  +)* α V4J_).! VX7 ur r r 1."4).! V*?YX)*?7 *?Y=  J  )*  ?7 ]1Ka*  7* ]1U.S7    *+*? = J )*? v = 2,7120m/s. kk,‡Tˆ    J   *   ?     Đề số 2: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Vật lí Lớp 12 Cấp: Trung học phổ thông Ngày thi: 10/03/2012. Thời gian: 120 phút( Không nh thời gian giao đề) Chú ý: - Đề thi gồm 6 trang, 6 bài, mỗi bài 5 điểm. - Thí sinh làm trực $ếp trên bản đề thi này.  ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI    ! "#$%&'()*'+ ,*' */0 *  Quy định: /'1234567*'8'9*:7;<=*>?+8@#7#910*A'B B3'#7C7>?+8*D(E*>+9*FG(%=H(IJAK1LM'/0;D N;;O/P+<5+;Q4C Bài 1: &#A6(R<P#(&*6<D:/P+KS'+2<P#(&*RT*$P#A6AU'*'8K VVADC-P(D+3'(&*FAWV V CX'/P+3P#'++223'(&*F$P#A6LAU'V V C -'>+2$P#A6AYRT*$P#A6(IJZ7(%[#3'H+:\]^K*A_#/αC Đơn vị nh:+2Y/C Bài 1: Cách giải: Cho điểm _P+Y2(&*'8KRT*A\]  ^]_∆]^VWW]``````````CC _``````````````````````C _aN;A+N/P+Y2]  ^] _ _∆]^VWW  ]`````````````C V  b _aN;A+N\VWW  ^_#/V V ⇒^ @ N8 P   60GG − ````````````CC  Kết quả: n = 200,0038 ( Thống nhất số chu kì T ∈ Z ⇒ n = 200.  Bài 2: YcKd;e**P*19**If'P36K&'3'M'N0(D+ V ^Kg/J;M';IR* *P**Fα^ V ChPUK*'P3'/AKIM*N0P4(i'+O[#?P4A+N;8ZU *IR*(&AMN0*'8KLWj/#M'N01IMAEPUKCa54*1#*3&MK74@C PCY#8*7c('HKkK(>('HKUKKd*P*AD:$P'3'C 3CYf'*'Pcf'('HK3'UKKd*P*AD:(>ADUKKd*P*AD: C Đơn vị nh:#8*7Klf'*'P/ Bài 2: Cách giải: Cho điểm a./ -YDKZP$PAD3P4UKKd*P*AD::  6 8 * v L g α = -YDKZP$PAD3P4UKKd*P*AD:: +8  6 8 60GD * v L g α = ````````````CCAN;A+N(>AD\ N 8P  6 60GD *  n n v L g α − = ``` k YDKZPcAE36(AEUKAD:A\ a^a  ma  m`ma  ^  N 8P 6 8 *  60GD n i i v g α − = ∑ ````````C hM'^\35KK74\L = 626,3495353 m 3CgaN;A+NIR*,\ _Yf'*'Pc_(>AD:A 8 6 60G  * n n v t g α − = `````````` _Yf'*'PUK(5AD:bộ 11(>AD:A  8D N 8P 6 88 8 8  * 60GD i i v t g α − − = = ∑ = 12,303624s 1 0,5 0,5 n 0,5 Kết quả: L = L = 626,3495m( 1,5 điểm); t = 12,3036(s); 2,5 điểm. Bài 3: Fb0/:<o*(H+0*IMKS'0F0'AIJ**(P*p'q(&;L*A V C r*If'P17*AK701IM'+0*17I/P+\ sD+t1F*IMF*pWn V (i#0:5A6u(B+#O3.*'q 1)'(i/P*0:1)'A6u(B+#O3.*'q1)'(i/P*0:`9*'qt>;= #(>'IMp0:bA6u(B+#O3.*'qC #'?+7121P#(i''q'qAIJ*9*XP1P3*#'AIJ*IMK5('9* (7*HC-'>'q<+*1'*$PIMA  ^WWvg*'q<+*1'*$P0/:A  bVvg*C w7(%'q(&O3.*$PIM0'IMp0:bC Đơn vị:'q(& V  Bài 3: Cách giải: Cho điểm xEP121P#(i''q0:5\m n    V _  ^m c     _ ;  hM'\ V ^nW V  ; ^ V ⇒ 6 8 n n c c p n n c c m C t m C t t m C m C + = + ``````````` ``aN;A+N\AD:A 8n n n c c p n n n c c m C t m C t t m C m C − + = + ``````````C y<=*3'>zrM'8T*@Ad;$PK74@CYP#7I/P+\ k rN;\{Wn|{^|→Wn k rN;3'H+:  @GG @ t6 8D  @GG @ t6 x xANS x x x x + + 35K;K{^|bAD`C 1,5 1 Kết quả: t = 22,4591 0 C 2,5 điểm. Bài 4:&0*21=(If*XP'(D+<'l^VK(d.K*P*CY1#*0*FK& &$4*O<'^KP';DLAU'$P0*:PFH@3.*P+p7;/+5! V ^ bK*CY2K(&<%+4H$P$4*O'0*(de*(:*C W Đơn vị nh:(&<%+4HK Bài 4: Cách giải: Cho điểm _'0*.K*P*9*1#*0*P'3&$4*O*'0*P+FH @h V ^CA V 7;/+5! V C _'0*e*(:*\ m9*;D1\7;/+5!  lH@h  ^A V mZC ``````CC m9*;D<IM'\7;/+5!  ^!  mlH@h  ^A V _ZC;```CC _;<=*sa-9'AR}P1'9⇒! V h V ^!  h  ^!  h  `````````C ⇒ 6 6 6 6 8 6 6 N P N P P l P l P h l x l x = = − + − ````````````````````CC YP4/0\Z  mnnZ}b^V (2,5) 0,5 0,5 0,5 1 Kết quả: x = 6,0000cm. 2,5 Bài 5:'1'#P9;e*$PK&>3#?+P*('qK&3:ZUF3IM/F*λ^VµK2 FHAK#<L*?+P*('q1'qt+3.*70'z0P0$P>3#?+P*('qM''q+ ('q>~ z ≤_VhC PCw7(%*'M'U?+P('q$P'KA#U'C 3Cz0$P3#•*F<U*38;e*/#*/#*M'P0(d(0'<'q7P0 (#U <^KC'1'oK3:ZU15u;#OK$PP0(d'q+('q>~ z ^h*'Pz9 P0237$Po*13BKdz0K7A[19M'(N;#3.*3P#'+€ Đơn vị nh:'M'U?+P*('qµKl37KK  Bài 5: Cách giải: Cho điểm a./~  ^ MAK U ^Vh[#q:zZ_P  6 h hc hc eU λ λ = + ⇒λ V ^``````````````````````` 1 V [...]... ABC(cân tại A), có góc chiết quang A = 20 0 Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức n = a + b , trong đó a = λ2 1,26; b = 7,555.10-14m2, còn λ đo bằng m Chiếu vào mặt bên của lắng kính một tia sáng đơn sắc bước sóng λ Hãy xác định bước sóng λ để góc lệch của tia ló đạt giá trị cực tiểu và bằng 12 0 Đơn vị tính: bước sóng (nm) Bài 6: Cách giải: Cho điểm - Khi có góc lệch...b./ Chọn hệ trục 0xy: - Các e bật ra từ Catốt theo mọi phương u u r - Khảo sát e bay với vận tốc v0 , hợp với 0x góc α • 0y: y = v0sinαt • 0x: x = v0cosαt + 1 2 eU AK t 2 me d - Khi e chạm vào Anot thì x = d và y = R - Lập luận: ymax ⇒ α =900; e bật khỏi Catot theo phương song song với Catôt Khi đó : d = 1 2 eU AK 2.me 2me t ⇒ t=d ( ⇒ R = v0 d )…………… 2 me d eU AK eU AK Mặt khác: 2eU h 1 2 me... chấm có thể thống nhất điều chỉnh cho điểm chi tiết từng ý trong phần cách giải sao cho mỗi bài làm đúng được 5 điểm (Tổ chấm thống nhất chấm: sai một con số thập phân, trừ 0,25 điểm.) -Hết - 12 . 2, 7120 m/s. kk,‡Tˆ    J   *   ?     Đề số 2: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL NĂM 2 012 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Vật lí Lớp 12 Cấp: Trung học phổ thông Ngày thi: 10/03/2 012. Thời gian: 120 . Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngày thi 19/01/2010  -. 120 phút( Không nh thời gian giao đề) Chú ý: - Đề thi gồm 6 trang, 6 bài, mỗi bài 5 điểm. - Thí sinh làm trực $ếp trên bản đề thi này.  ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI   
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án casio vật lý 12, Đề thi và đáp án casio vật lý 12, Đề thi và đáp án casio vật lý 12

Từ khóa liên quan