Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO

30 698 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 13:50

International Organization forStandardization (Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa)◈ Bắt nguồn từ chữ ISOS của Hy Lạp, có nghĩa là đồng đẳng, bằng nhau…◈ Thành lập năm 1947, trụ sởđặt tại Genève, Thụy Sỹ◈ Là một hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.Là chuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng, giúp cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức được tiến hành một cách hệ thống hơn. Unilh-Nguyễn Phước Unilh-Nguyễn Phước ◈ International Organization for Standardization (Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa) ◈ Bắt nguồn từ chữ ISOS của Hy Lạp, có nghĩa là đ ồ ng đ ẳ ng, b ằ ng nhau… ◈ Thành lập năm 1947, trụ sở đặt tại Genève, Thụy Sỹ ◈ Là một hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Unilh-Nguyễn Phước  Là chuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng, giúp cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức được tiến hành một cách hệ thống hơn.  ISO 9000 được duy trì bởi tổ chức Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO).  Mặc dù các tiêu chuẩn được bắt nguồn từ sản xuất nhưng chúng có thể áp dụng cho các loại hình tổ chức, bao gồm cả các trường đại học và cao đẳng. Unilh-Nguyễn Phước Unilh-Nguyễn Phước Thỏa mãn khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng Đạt được lợi thế cạnh tranh trong cả thị trường nội địa và xuất khẩu Một kế hoạch chi tiết để cải thiện hệ thống chất lượng của tổ chức Unilh-Nguyễn Phước  Làm tăng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, đem lại hiệu quả cao  Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ  Biểu tượng cho sự thống nhất của quốc tế về sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ Unilh-Nguyễn Phước Sản phẩm chất lượng kém Sản phẩm chất lượng Thỏa mãn khách hàng Tăng doanh thu(Nội địa và xuất khẩu) Cải tiến chất lượng Lợi nhuận cao Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển Không thỏa mãn KH Lợi nhuận thấp Tạo áp lực cho chính phủ về việc cung cấp việc làm cho người lao động Kinh tế suy giảm Không cải tiến và giảm nhân Doanh thu giảm Người dân vui vẻ Unilh-Nguyễn Phước Cải tiến chất lượng Giảm lãng phí Giảm chi phí Giảm áp lực lên nền kinh tế Cán cân xuất nhập khẩu (xuất khẩu >Nhập khẩu) Unilh-Nguyễn Phước ISO giúp cho hệ thống quản lý tiệm cận dần đến s công khai & minh bạch Unilh-Nguyễn Phước [...]... trình ISO 9000:2000 Quá trình thiết lập và vận hành hệ thống quản lí chất lượng ISO 9000:2000 tại công ty ABC Unilh-Nguyễn Phước Định hướng chiến lược và các mục tiêu của Công ty Đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực của các quá trình chất lượng trong việc đạt các mục tiêu chất lượng Chính sách chất lượng Phân tích Các mục tiêu chất lượng Tiến hành các biện pháp cải tiến Thiết lập các quá trình chất lượng. .. trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ? Phạm vi áp dụng ? Trình bày 8 nguyên tắc QLCL ? Unilh-Nguyễn Phước Phiên bản năm 1994 ISO 9000:1994 Phiên bản năm 2000 ISO 9000: 2000 Phiên bản năm 2008 Tên tiêu chuẩn ISO 9000: 2008 HTQLCL – Cơ sở & từ vựng ISO 9003: 1994 ISO 9001: 2000 (bao gồm ISO ISO 9001: 2008 9001/ 9002/ 9003) Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 Chưa... giá cấp chứng chỉ + Thực hiện các quá trình chất lượng Đo lường hiệu quả và hiệu lực của các quá trình Tiến hành quá trình đánh giá & chứng nhận Cải tiến liên tục hệ thống quản lí chất lượng Unilh-Nguyễn Phước - Việc xác định, hiểu và quản lý các quá trình liên quan lẫn nhau như một hệ thống sẽ đem lại hiệu quả của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đề ra ISO 9000:2000 Cải tiến liên tục các kết quả... tiêu thường trực của tổ chức ISO 9000:2000 Unilh-Nguyễn Phước Mọi quyết định hiệu quả được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin ISO 9000:2000 Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của hai bên tạo ra giá trị ISO 9000:2000    Một người nói rằng: “Sản phẩm A đạt tiêu chuẩn ISO 9000:2000 “Câu nói này đúng hay sai ? ISO 9000 áp dụng cho tất cả... 9001/ 9002/ 9003) Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 Chưa có thay đổi HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến ISO1 0011:1990/1 ISO 19011: 2000 Chưa có thay đổi Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường ISO 9001: 1994 ISO 9002: 1994  Iso 9000 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ , trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào, cho dù đó là doanh... tổ chức” ISO 9000:2000 Mọi người ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức ISO 9000:2000 “Bạn nói, và tôi quên Bạn nhắc lại thì tôi nhớ Bạn lôi cuốn tôi tham gia và tôi HIỂU” Unilh-Nguyễn Phước Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý... cung ứng Unilh-Nguyễn Phước Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình do vậy cần hiểu các nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ ISO 9000:2000 Unilh-Nguyễn Phước “Bạn không là gì nếu thiếu khách hàng của bạn Nghe có vẻ cũ sáo! Nhưng đó là sự thật Hiểu rằng tổ chức của bạn tồn tại không ngoài... Unilh-Nguyễn Phước Các yêu cầu Quản lý nguồn lực Đầu vào Tạo sản phẩm Đo lường, phân tích, cải tiến Đầu ra Unilh-Nguyễn Phước Sản phẩm Khách hàng & bên liên quan Trách nhiệm lãnh đạo Sự thõa mãn Khách hàng & các bên liên quan MÔ HÌNH ISO 9000:2000 1 2 3 4 5 6 7 8 Hướng vào khách hàng Sự lãnh đạo Sự tham gia của mọi người Cách tiếp cận theo quá trình Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lí Cải tiến liên... nếu thiếu khách hàng của bạn Nghe có vẻ cũ sáo! Nhưng đó là sự thật Hiểu rằng tổ chức của bạn tồn tại không ngoài lý do nào khác hơn là thỏa mãn nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng nên bạn bắt buộc phải chủ động để biết được cái gì khách hàng muốn và cái gì không muốn Nếu bạn nghĩ khác đi, hãy ngoảnh lại xem một hàng dài các đối thủ chỉ chờ cơ hội chứng minh là bạn sai” Unilh-Nguyễn Phước “ Lãnh đạo thiết... ISO 9000:2000    Một người nói rằng: “Sản phẩm A đạt tiêu chuẩn ISO 9000:2000 “Câu nói này đúng hay sai ? ISO 9000 áp dụng cho tất cả doanh nghiệp đúng hay sai ? Các công ty thực phẩm nên xây dựng ISO 9001:2000 hay HACCP Unilh-Nguyễn Phước . tiêu chuẩn ISO 9000:1994 ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2008 HTQLCL – Cơ sở & từ vựng ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 (bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003) ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). tế về sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ Unilh-Nguyễn Phước Sản phẩm chất lượng kém Sản phẩm chất lượng Thỏa mãn khách hàng Tăng doanh thu(Nội địa và xuất khẩu) Cải tiến chất lượng Lợi. chất lượng và đảm bảo chất lượng. Unilh-Nguyễn Phước  Là chuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng, giúp cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức được tiến hành một cách hệ thống hơn.  ISO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO, Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO, Tiểu luận môn quản trị chất lượng chủ đề tìm hiểu về ISO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn