Nghiên cứu chiết rút carrageenan từ rong sụn và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất sản phẩm mứt dưa hấu nhuyễn

117 255 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 09:59

L L Ờ Ờ I I C C Ả Ả M M Ơ Ơ N N S S a a u u 3 3 t t h h á á n n g g n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u v v à à t t h h ự ự c c t t ậ ậ p p t t ạ ạ i i p p h h ò ò n n g g t t h h í í n n g g h h i i ệ ệ m m đ đ ế ế n n n n a a y y e e m m đ đ ã ã h h o o à à n n t t h h à à n n h h x x o o n n g g đ đ ồ ồ á á n n t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p . . Đ Đ ể ể h h o o à à n n t t h h à à n n h h đ đ ồ ồ á á n n t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p n n à à y y e e m m đ đ ã ã n n h h ậ ậ n n đ đ ư ư ợ ợ c c s s ự ự g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ t t ậ ậ n n t t ì ì n n h h c c ủ ủ a a q q u u ý ý t t h h ầ ầ y y h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n , , c c á á c c t t h h ầ ầ y y c c ô ô t t r r o o n n g g k k h h o o a a c c h h ế ế b b i i ế ế n n c c ù ù n n g g c c á á c c t t h h ầ ầ y y c c ô ô p p h h ụ ụ t t r r á á c c h h p p h h ò ò n n g g t t h h í í n n g g h h i i ệ ệ m m v v à à c c á á c c b b ạ ạ n n c c ù ù n n g g t t h h ự ự c c t t ậ ậ p p . . Q Q u u a a đ đ â â y y e e m m x x i i n n c c h h â â n n t t h h à à n n h h c c ả ả m m ơ ơ n n ! ! T T h h ầ ầ y y Đ Đ ỗ ỗ V V ă ă n n N N i i n n h h đ đ ã ã đ đ ị ị n n h h h h ư ư ớ ớ n n g g v v à à t t ậ ậ n n t t ì ì n n h h c c h h ỉ ỉ d d ẫ ẫ n n e e m m t t r r o o n n g g s s u u ố ố t t q q u u á á t t r r ì ì n n h h t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n đ đ ề ề t t à à i i c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư h h o o à à n n t t h h à à n n h h đ đ ồ ồ á á n n t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p . . C C ô ô N N g g u u y y ễ ễ n n T T h h ị ị T T h h ụ ụ c c v v à à c c á á c c t t h h ầ ầ y y c c ô ô p p h h ụ ụ t t r r á á c c h h đ đ ã ã g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ c c h h ỉ ỉ b b ả ả o o e e m m r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u t t r r o o n n g g q q u u á á t t r r ì ì n n h h t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n đ đ ồ ồ á á n n n n à à y y . . C C á á c c b b ạ ạ n n c c ù ù n n g g t t h h ự ự c c t t ậ ậ p p t t ạ ạ i i p p h h ò ò n n g g t t h h í í n n g g h h i i ệ ệ m m đ đ ã ã g g ó ó p p ý ý v v à à g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ e e m m t t r r o o n n g g s s u u ố ố t t q q u u á á t t r r ì ì n n h h t t h h ự ự c c t t ậ ậ p p . . C C u u ố ố i i c c ù ù n n g g e e m m x x i i n n b b à à y y t t ỏ ỏ l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n c c h h â â n n t t h h à à n n h h n n h h ấ ấ t t đ đ ế ế n n t t ấ ấ t t c c ả ả n n h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i t t h h a a n n t t r r o o n n g g g g i i a a đ đ ì ì n n h h đ đ ã ã h h ế ế t t l l ò ò n n g g đ đ ộ ộ n n g g v v i i ê ê n n g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ e e m m t t r r o o n n g g s s u u ố ố t t q q u u á á t t r r ì ì n n h h h h ọ ọ c c t t ậ ậ p p c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư h h o o à à n n t t h h à à n n h h t t ố ố t t đ đ ồ ồ á á n n n n à à y y . . N N h h a a T T r r a a n n g g , , t t h h á á n n g g 7 7 n n ă ă m m 2 2 0 0 0 0 9 9 S S i i n n h h v v i i ê ê n n t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n N N g g u u y y ễ ễ n n T T h h ị ị N N g g u u y y ệ ệ t t M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C L L Ờ Ờ I I C C Ả Ả M M Ơ Ơ N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 M M Ở Ở Đ Đ Ầ Ầ U U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 1 1 : : T T Ổ Ổ N N G G Q Q U U A A N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 A A . . T T Ổ Ổ N N G G Q Q U U A A N N V V Ề Ề R R O O N N G G S S Ụ Ụ N N V V À À C C A A R R R R A A G G E E E E N N A A N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 . . 1 1 . . T T Ổ Ổ N N G G Q Q U U A A N N V V Ề Ề R R O O N N G G S S Ụ Ụ N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . Đ Đ ặ ặ c c t t í í n n h h s s i i n n h h h h ọ ọ c c c c ủ ủ a a r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 . . 1 1 . . 2 2 . . T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n h h ó ó a a h h ọ ọ c c c c ủ ủ a a r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 1 . . 2 2 . . T T Ổ Ổ N N G G Q Q U U A A N N V V Ề Ề C C A A R R R R A A G G E E E E N N A A N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . L L ị ị c c h h s s ử ử p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . P P h h â â n n l l o o ạ ạ i i v v à à c c ấ ấ u u t t ạ ạ o o c c ủ ủ a a C C a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . 1 1 . . K K a a p p p p a a - - c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . 2 2 . . I I o o t t a a - - c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . 3 3 . . L L a a m m d d a a - - c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . T T í í n n h h c c h h ấ ấ t t v v à à ứ ứ n n g g d d ụ ụ n n g g c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . 1 1 . . T T í í n n h h c c h h ấ ấ t t c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . 2 2 . . P P h h â â n n b b i i ệ ệ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n v v ớ ớ i i m m ộ ộ t t s s ố ố c c h h ấ ấ t t k k h h á á c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 6 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . 3 3 . . Ứ Ứ n n g g d d ụ ụ n n g g c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 8 1 1 . . 3 3 . . T T Ì Ì N N H H H H Ì Ì N N H H N N U U Ô Ô I I T T R R Ồ Ồ N N G G , , C C H H Ế Ế B B I I Ế Ế N N V V À À Ứ Ứ N N G G D D Ụ Ụ N N G G R R O O N N G G S S Ụ Ụ N N Ở Ở N N Ư Ư Ớ Ớ C C T T A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 1 1 . . 3 3 . . 1 1 . . N N u u ô ô i i t t r r ồ ồ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 1 1 . . 3 3 . . 2 2 . . C C h h ế ế b b i i ế ế n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 1 1 . . 3 3 . . 3 3 . . Ứ Ứ n n g g d d ụ ụ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 1 1 . . 4 4 . . M M Ộ Ộ T T S S Ố Ố Q Q U U Y Y T T R R Ì Ì N N H H C C Ô Ô N N G G N N G G H H Ệ Ệ S S Ả Ả N N X X U U Ấ Ấ T T C C A A R R R R A A G G E E E E N N A A N N . . . . . . . . 2 2 1 1 1 1 . . 4 4 . . 1 1 . . P P h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p c c ủ ủ a a P P l l i i s s t t e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 1 1 . . 4 4 . . 2 2 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h c c h h i i ế ế t t r r ú ú t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n c c ủ ủ a a t t á á c c g g i i ả ả Đ Đ ố ố n n g g T T h h ị ị A A n n h h Đ Đ à à o o - - t t r r ư ư ờ ờ n n g g Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c K K ỹ ỹ T T h h u u ậ ậ t t . . [ [ 2 2 ] ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 3 1 1 . . 4 4 . . 3 3 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t C C a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n c c ủ ủ a a T T r r u u n n g g Q Q u u ố ố c c t t r r ê ê n n r r o o n n g g E E u u c c h h e e u u m m a a h h y y p p n n c c a a u u . . [ [ 4 4 ] ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 4 1 1 . . 4 4 . . 4 4 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t ừ ừ r r o o n n g g s s ụ ụ n n ( ( K K a a p p p p a a p p h h y y c c u u s s a a l l v v a a r r e e j j i i i i ) ) c c ủ ủ a a c c ô ô T T r r ầ ầ n n T T h h ị ị L L u u y y ế ế n n - - T T h h ự ự c c h h à à n n h h C C ô ô n n g g N N g g h h ệ ệ C C h h ế ế B B i i ế ế n n T T ổ ổ n n g g H H ợ ợ p p . . [ [ 9 9 ] ] . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5 5 1 1 . . 4 4 . . 5 5 . . G G i i ả ả i i t t h h í í c c h h m m ộ ộ t t s s ố ố c c ô ô n n g g đ đ o o ạ ạ n n t t r r o o n n g g c c ô ô n n g g n n g g h h ệ ệ s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . 2 2 6 6 1 1 . . 4 4 . . 5 5 . . 1 1 . . X X ử ử l l ý ý r r o o n n g g t t r r ư ư ớ ớ c c k k h h i i n n ấ ấ u u c c h h i i ế ế t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 6 1 1 . . 4 4 . . 5 5 . . 2 2 . . Q Q u u á á t t r r ì ì n n h h n n ấ ấ u u c c h h i i ế ế t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8 8 B B . . G G I I Ớ Ớ I I T T H H I I Ệ Ệ U U V V Ề Ề D D Ư Ư A A H H Ấ Ấ U U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 0 1 1 . . 1 1 . . Đ Đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . C C â â y y : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 1 1 . . 1 1 . . 2 2 . . H H ệ ệ r r ễ ễ : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 1 1 . . 1 1 . . 3 3 . . T T h h â â n n , , l l á á : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 1 1 . . 1 1 . . 4 4 . . H H o o a a : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1 1 1 1 . . 1 1 . . 5 5 . . Q Q u u ả ả , , h h ạ ạ t t : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 2 1 1 . . 2 2 . . T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n d d i i n n h h d d ư ư ỡ ỡ n n g g c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 2 1 1 . . 3 3 . . T T á á c c d d ụ ụ n n g g c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 1 1 . . 4 4 . . M M ộ ộ t t s s ố ố s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m c c h h ế ế b b i i ế ế n n t t ừ ừ d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 4 4 . . 1 1 . . C C o o k k t t a a i i l l d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 4 4 . . 2 2 . . N N ư ư ớ ớ c c u u ố ố n n g g t t ừ ừ v v ỏ ỏ d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 C C . . G G I I Ớ Ớ I I T T H H I I Ệ Ệ U U V V Ề Ề Đ Đ Ồ Ồ H H Ộ Ộ P P M M Ứ Ứ T T Q Q U U Ả Ả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 1 1 . . 1 1 . . P P h h â â n n l l o o ạ ạ i i m m ứ ứ t t q q u u ả ả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 1 1 . . 2 2 . . M M ứ ứ t t n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . K K h h á á i i q q u u á á t t v v ề ề m m ứ ứ t t n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . 1 1 . . C C á á c c h h n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t n n h h u u y y ễ ễ n n t t r r o o n n g g n n ồ ồ i i n n ấ ấ u u 2 2 v v ỏ ỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . 2 2 . . C C á á c c h h n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t n n h h u u y y ễ ễ n n t t r r o o n n g g t t h h i i ế ế t t b b ị ị c c ô ô đ đ ặ ặ c c c c h h â â n n k k h h ô ô n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 6 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . C C á á c c p p h h ả ả n n ứ ứ n n g g v v à à h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g x x ả ả y y r r a a t t r r o o n n g g q q u u á á t t r r ì ì n n h h n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 7 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . 1 1 P P h h ả ả n n ứ ứ n n g g c c a a r r r r a a m m e e n n h h ó ó a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 7 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . 2 2 H H i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g t t h h â â m m đ đ e e n n v v à à b b i i ế ế n n m m à à u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 8 8 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v ề ề s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 9 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 2 2 : : Đ Đ Ố Ố I I T T Ư Ư Ợ Ợ N N G G , , N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G V V À À P P H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G P P H H Á Á P P N N G G H H I I Ê Ê N N C C Ứ Ứ U U . . . . 4 4 0 0 2 2 . . 1 1 . . Đ Đ ố ố i i t t ư ư ợ ợ n n g g n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 0 2 2 . . 1 1 . . 1 1 . . N N g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u c c h h í í n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 0 2 2 . . 1 1 . . 2 2 . . N N g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u p p h h ụ ụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 0 2 2 . . 2 2 . . N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G N N G G H H I I Ê Ê N N C C Ứ Ứ U U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 2 2 . . 1 1 . . N N g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u c c h h i i ế ế t t r r ú ú t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t ừ ừ r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 2 2 . . 2 2 . . N N g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u x x â â y y d d ự ự n n g g q q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 3 3 . . P P H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G P P H H Á Á P P N N G G H H I I Ê Ê N N C C Ứ Ứ U U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 3 3 . . 1 1 . . P P h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p p p h h â â n n t t í í c c h h h h ó ó a a h h ọ ọ c c v v à à v v ậ ậ t t l l ý ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 2 2 2 . . 3 3 . . 2 2 . . P P h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p c c ả ả m m q q u u a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 3 2 2 . . 3 3 . . 3 3 . . P P h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p p p h h â â n n t t í í c c h h v v i i s s i i n n h h . . ( ( P P h h ụ ụ l l ụ ụ c c ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 3 2 2 . . 4 4 . . D D Ự Ự K K I I Ế Ế N N Q Q U U Y Y T T R R Ì Ì N N H H V V À À S S Ơ Ơ Đ Đ Ồ Ồ B B Ố Ố T T R R Í Í T T H H Í Í N N G G H H I I Ệ Ệ M M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 3 2 2 . . 4 4 . . 1 1 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n d d ù ù n n g g t t r r o o n n g g s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 2 2 . . 4 4 . . 2 2 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n d d ự ự k k i i ế ế n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 5 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . S S ơ ơ đ đ ồ ồ b b ố ố t t r r í í t t h h í í n n g g h h i i ệ ệ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6 6 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 1 1 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ n n g g â â m m , , p p h h ơ ơ i i t t r r o o n n g g c c ô ô n n g g đ đ o o ạ ạ n n x x ử ử l l ý ý t t ẩ ẩ y y m m à à u u , , t t ẩ ẩ y y m m ù ù i i c c ủ ủ a a r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6 6 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 2 2 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ x x ử ử l l ý ý N N a a O O H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 7 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 3 3 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 0 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 4 4 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c ô ô n n g g t t h h ứ ứ c c p p h h ố ố i i t t r r ộ ộ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 5 5 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ n n ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 2 2 . . 4 4 . . 3 3 . . 6 6 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ t t h h a a n n h h t t r r ù ù n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 3 3 : : K K Ế Ế T T Q Q U U Ả Ả N N G G H H I I Ê Ê N N C C Ứ Ứ U U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 7 7 3 3 . . 1 1 . . K K ế ế t t q q u u ả ả t t ẩ ẩ y y m m à à u u , , t t ẩ ẩ y y m m ù ù i i r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u b b ằ ằ n n g g p p h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p n n g g â â m m p p h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 7 7 3 3 . . 1 1 . . 1 1 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ r r o o n n g g / / n n ư ư ớ ớ c c n n g g â â m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 7 7 3 3 . . 1 1 . . 2 2 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n n n g g â â m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 8 3 3 . . 1 1 . . 3 3 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h s s ố ố l l ầ ầ n n n n g g â â m m , , p p h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0 0 3 3 . . 2 2 . . X X ử ử l l ý ý r r o o n n g g b b ằ ằ n n g g N N a a O O H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 3 3 . . 2 2 . . 1 1 . . X X ử ử l l ý ý r r o o n n g g ở ở c c á á c c n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ N N a a O O H H k k h h á á c c n n h h a a u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 3 3 . . 2 2 . . 2 2 . . X X ử ử l l ý ý r r o o n n g g b b ằ ằ n n g g N N a a O O H H t t r r o o n n g g c c á á c c t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n k k h h á á c c n n h h a a u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 4 4 3 3 . . 3 3 . . Đ Đ ề ề x x u u ấ ấ t t q q u u y y t t r r ì ì n n h h c c h h i i ế ế t t r r ú ú t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 3 3 . . 3 3 . . 1 1 . . S S ơ ơ đ đ ồ ồ q q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t ừ ừ r r o o n n g g s s ụ ụ n n n n h h ư ư s s a a u u : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 3 3 . . 3 3 . . 2 2 . . T T h h u u y y ế ế t t m m i i n n h h q q u u y y t t r r ì ì n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8 8 3 3 . . 3 3 . . 3 3 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c á á c c c c h h ỉ ỉ t t i i ê ê u u c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h à à n n h h p p h h ẩ ẩ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 3 3 . . 4 4 . . T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 3 3 . . 5 5 . . T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n h h ó ó a a h h ọ ọ c c c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 2 3 3 . . 5 5 . . 1 1 . . H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g c c h h ấ ấ t t k k h h ô ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 2 3 3 . . 5 5 . . 2 2 . . H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g a a c c i i d d t t r r o o n n g g n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 2 3 3 . . 5 5 . . 3 3 . . H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ ư ư ờ ờ n n g g : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 3 3 3 3 . . 5 5 . . 4 4 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h p p H H : : S S ử ử d d ụ ụ n n g g m m á á y y đ đ o o p p H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 3 3 3 3 . . 5 5 . . 5 5 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h h h à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g k k h h o o á á n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 4 4 3 3 . . 6 6 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c á á c c t t ỷ ỷ l l ệ ệ p p h h ố ố i i t t r r ộ ộ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 4 4 3 3 . . 6 6 . . 1 1 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ đ đ ư ư ờ ờ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 4 4 3 3 . . 6 6 . . 2 2 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ m m ạ ạ c c h h n n h h a a b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 6 6 3 3 . . 6 6 . . 3 3 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỉ ỉ l l ệ ệ c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7 3 3 . . 6 6 . . 4 4 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ a a c c i i d d c c i i t t r r i i c c b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 9 3 3 . . 6 6 . . 5 5 K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ a a c c i i d d s s o o r r b b i i c c b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 0 0 3 3 . . 6 6 . . 6 6 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 0 0 3 3 . . 6 6 . . 7 7 . . K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ t t h h a a n n h h t t r r ù ù n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 3 3 3 3 . . 6 6 . . 8 8 . . X X á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ b b ả ả o o q q u u ả ả n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 4 4 3 3 . . 7 7 . . Đ Đ ề ề x x u u ấ ấ t t q q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 6 6 3 3 . . 7 7 . . 1 1 . . Q Q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 6 6 3 3 . . 7 7 . . 2 2 . . T T h h u u y y ế ế t t m m i i n n h h q q u u y y t t r r ì ì n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 7 7 3 3 . . 8 8 . . Đ Đ á á n n h h g g i i á á c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t t t h h e e o o q q u u y y t t r r ì ì n n h h đ đ ề ề x x u u ấ ấ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 8 3 3 . . 8 8 . . 1 1 . . K K ế ế t t q q u u ả ả đ đ á á n n h h g g i i á á c c ả ả m m q q u u a a n n s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 8 3 3 . . 8 8 . . 2 2 . . T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n h h ó ó a a h h ọ ọ c c c c ủ ủ a a m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 3 3 . . 8 8 . . 3 3 . . K K ế ế t t q q u u ả ả k k i i ể ể m m t t r r a a v v i i s s i i n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 0 3 3 . . 9 9 . . S S ơ ơ b b ộ ộ t t í í n n h h g g i i á á t t h h à à n n h h s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m ( ( q q u u y y m m ô ô p p h h ò ò n n g g t t h h í í n n g g h h i i ệ ệ m m ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 0 3 3 . . 9 9 . . 1 1 . . G G i i á á t t h h à à n n h h c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n ( ( t t í í n n h h c c h h o o 1 1 0 0 0 0 g g ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 0 3 3 . . 9 9 . . 2 2 . . G G i i á á t t h h à à n n h h s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1 1 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 4 4 : : K K Ế Ế T T L L U U Ậ Ậ N N V V À À Đ Đ Ề Ề X X U U Ấ Ấ T T Ý Ý K K I I Ế Ế N N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 4 4 4 . . 1 1 . . K K ế ế t t l l u u ậ ậ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 4 4 4 . . 2 2 . . Đ Đ ề ề x x u u ấ ấ t t ý ý k k i i ế ế n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 4 T T À À I I L L I I Ệ Ệ U U T T H H A A M M K K H H Ả Ả O O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 6 6 P P H H Ụ Ụ L L Ụ Ụ C C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 7 7 D D A A N N H H M M Ụ Ụ C C B B Ả Ả N N G G B B ả ả n n g g 1 1 . . 1 1 : : T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n c c ủ ủ a a r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . [ [ 3 3 ] ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 B B ả ả n n g g 1 1 . . 2 2 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g c c á á c c a a c c i i d d a a m m i i n n x x á á c c đ đ ị ị n n h h đ đ ư ư ợ ợ c c t t r r o o n n g g p p r r o o t t e e i i n n c c ủ ủ a a r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . [ [ 3 3 ] ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 B B ả ả n n g g 1 1 . . 3 3 : : T T í í n n h h t t a a n n c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t r r o o n n g g c c á á c c m m ô ô i i t t r r ư ư ờ ờ n n g g k k h h á á c c n n h h a a u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 B B ả ả n n g g 1 1 . . 4 4 : : T T í í n n h h c c h h ấ ấ t t t t ạ ạ o o g g e e l l c c ủ ủ a a c c á á c c l l o o ạ ạ i i c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n k k h h á á c c n n h h a a u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 5 B B ả ả n n g g 1 1 . . 5 5 : : T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n d d i i n n h h d d ư ư ỡ ỡ n n g g c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 2 B B ả ả n n g g 1 1 . . 6 6 : : C C h h ỉ ỉ t t i i ê ê u u v v à à y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9 9 B B ả ả n n g g 2 2 . . 1 1 : : C C h h ỉ ỉ t t i i ê ê u u k k ỹ ỹ t t h h u u ậ ậ t t c c ủ ủ a a đ đ ư ư ờ ờ n n g g s s a a c c c c a a r r o o s s e e d d ù ù n n g g t t r r o o n n g g s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 0 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 : : T T r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i r r o o n n g g s s a a u u k k h h i i n n g g â â m m r r ử ử a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 7 7 B B ả ả n n g g 3 3 . . 2 2 : : K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h s s ố ố l l ầ ầ n n n n g g â â m m , , p p h h ơ ơ i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0 0 B B ả ả n n g g 3 3 . . 3 3 : : K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c á á c c c c h h ỉ ỉ t t i i ê ê u u c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h à à n n h h p p h h ẩ ẩ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 B B ả ả n n g g 3 3 . . 4 4 : : T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g c c ủ ủ a a n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 1 B B ả ả n n g g 3 3 . . 5 5 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g c c h h ấ ấ t t k k h h ô ô t t r r o o n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 2 B B ả ả n n g g 3 3 . . 6 6 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g a a c c i i d d t t r r o o n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 2 B B ả ả n n g g 3 3 . . 7 7 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ ư ư ờ ờ n n g g t t r r o o n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 3 3 B B ả ả n n g g 3 3 . . 8 8 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g p p H H t t r r o o n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 3 3 B B ả ả n n g g 3 3 . . 9 9 : : H H à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g c c h h ấ ấ t t k k h h o o á á n n g g t t r r o o n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 4 4 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 0 0 : : B B ả ả n n g g đ đ á á n n h h g g i i á á t t ỷ ỷ l l ệ ệ đ đ ư ư ờ ờ n n g g b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 4 4 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 1 1 : : B B ả ả n n g g đ đ á á n n h h g g i i á á t t ỷ ỷ l l ệ ệ m m ạ ạ c c h h n n h h a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 6 6 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 2 2 : : B B ả ả n n g g đ đ á á n n h h g g i i á á t t ỉ ỉ l l ệ ệ c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 3 3 : : B B ả ả n n g g đ đ á á n n h h g g i i á á t t ỷ ỷ l l ệ ệ a a c c i i d d c c i i t t r r i i c c b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 9 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 4 4 : : K K ế ế t t q q u u ả ả x x á á c c đ đ ị ị n n h h n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ c c h h ấ ấ t t b b ả ả o o q q u u ả ả n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 0 0 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 5 5 : : B B ả ả n n g g m m ô ô t t ả ả c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g c c ả ả m m q q u u a a n n c c ủ ủ a a m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u p p h h ụ ụ t t h h u u ộ ộ c c v v à à o o t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 1 1 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 6 6 : : B B ả ả n n g g đ đ á á n n h h g g i i á á t t h h e e o o d d õ õ i i t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n t t h h a a n n h h t t r r ù ù n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 3 3 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 7 7 : : K K ế ế t t q q u u ả ả đ đ i i ể ể m m c c ủ ủ a a h h ộ ộ i i đ đ ồ ồ n n g g c c ả ả m m q q u u a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 8 8 : : T T h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n h h ó ó a a h h ọ ọ c c c c ó ó t t r r o o n n g g s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 9 9 B B ả ả n n g g 3 3 . . 1 1 9 9 : : B B ả ả n n g g k k i i ể ể m m t t r r a a v v i i s s i i n n h h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 0 B B ả ả n n g g 3 3 . . 2 2 0 0 : : B B ả ả n n g g t t í í n n h h g g i i á á t t h h à à n n h h c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 0 0 D D A A N N H H M M Ụ Ụ C C H H Ì Ì N N H H H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ q q u u y y t t r r ì ì n n h h d d ự ự k k i i ế ế n n s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t ừ ừ r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 H H ì ì n n h h 2 2 . . 2 2 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ q q u u y y t t r r ì ì n n h h d d ự ự k k i i ế ế n n s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u n n h h u u y y ễ ễ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 5 H H ì ì n n h h 2 2 . . 3 3 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h c c h h ế ế đ đ ộ ộ n n g g â â m m , , p p h h ơ ơ i i c c ủ ủ a a r r o o n n g g s s ụ ụ n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7 7 H H ì ì n n h h 2 2 . . 4 4 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ N N a a O O H H x x ử ử l l ý ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 8 H H ì ì n n h h 2 2 . . 5 5 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n x x ử ử l l ý ý N N a a O O H H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 9 9 H H ì ì n n h h 2 2 . . 6 6 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 0 H H ì ì n n h h 2 2 . . 7 7 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n h h ó ó a a h h ọ ọ c c c c ủ ủ a a d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 0 0 H H ì ì n n h h 2 2 . . 8 8 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ đ đ ư ư ờ ờ n n g g b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 1 H H ì ì n n h h 2 2 . . 9 9 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ m m ạ ạ c c h h n n h h a a b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2 2 H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 0 0 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 3 H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 1 1 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ a a c c i i d d c c i i t t r r i i c c b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 4 H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 2 2 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t ỷ ỷ l l ệ ệ a a c c i i d d s s o o r r b b i i c c b b ổ ổ s s u u n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 4 H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 3 3 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 H H ì ì n n h h 2 2 . . 1 1 4 4 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ x x á á c c đ đ ị ị n n h h t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n g g i i ữ ữ n n h h i i ệ ệ t t c c ủ ủ a a c c h h ế ế đ đ ộ ộ t t h h a a n n h h t t r r ù ù n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 6 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 : : S S ự ự t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g r r o o n n g g t t h h e e o o t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n n n g g â â m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 9 9 H H ì ì n n h h 3 3 . . 2 2 : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ N N a a O O H H x x ử ử l l ý ý đ đ ế ế n n h h i i ệ ệ u u s s u u ấ ấ t t c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 2 H H ì ì n n h h 3 3 . . 3 3 : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ N N a a O O H H x x ử ử l l ý ý đ đ ế ế n n đ đ ộ ộ n n h h ớ ớ t t c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 2 H H ì ì n n h h 3 3 . . 4 4 : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a n n ồ ồ n n g g đ đ ộ ộ N N a a O O H H x x ử ử l l ý ý đ đ ế ế n n s s ứ ứ c c đ đ ô ô n n g g c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 3 3 H H ì ì n n h h 3 3 . . 5 5 : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n x x ử ử l l ý ý N N a a O O H H đ đ ế ế n n h h i i ệ ệ u u s s u u ấ ấ t t c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 4 4 H H ì ì n n h h 3 3 . . 6 6 : : : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n x x ử ử l l ý ý N N a a O O H H đ đ ế ế n n đ đ ộ ộ n n h h ớ ớ t t c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 5 5 H H ì ì n n h h 3 3 . . 7 7 : : : : Ả Ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g c c ủ ủ a a t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n x x ử ử l l ý ý N N a a O O H H đ đ ế ế n n s s ứ ứ c c đ đ ô ô n n g g c c ủ ủ a a c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t h h u u đ đ ư ư ợ ợ c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 5 5 H H ì ì n n h h 3 3 . . 8 8 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ q q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n t t ừ ừ r r o o n n g g s s ụ ụ n n d d ù ù n n g g t t r r o o n n g g s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 7 7 H H ì ì n n h h 3 3 . . 9 9 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g c c ả ả m m q q u u a a n n c c h h u u n n g g c c ủ ủ a a p p u u r r ê ê d d ư ư a a h h ấ ấ u u k k h h i i b b ổ ổ s s u u n n g g đ đ ư ư ờ ờ n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 5 5 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 0 0 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c ả ả m m q q u u a a n n v v ề ề t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i m m ứ ứ t t k k h h i i b b ổ ổ s s u u n n g g m m ạ ạ c c h h n n h h a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 6 6 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 1 1 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c ả ả m m q q u u a a n n v v ề ề t t r r ạ ạ n n g g t t h h á á i i m m ứ ứ t t k k h h i i b b ổ ổ s s u u n n g g c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 8 8 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 2 2 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c ả ả m m q q u u a a n n c c ó ó t t r r ọ ọ n n g g l l ư ư ợ ợ n n g g v v ề ề v v ị ị k k h h i i b b ổ ổ s s u u n n g g a a c c i i d d c c i i t t r r i i c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 9 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 3 3 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c ả ả m m q q u u a a n n c c h h u u n n g g c c ủ ủ a a m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u ở ở c c á á c c t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n n n ấ ấ u u m m ứ ứ t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 2 2 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 4 4 : : Đ Đ ồ ồ t t h h ị ị b b i i ể ể u u d d i i ễ ễ n n đ đ i i ể ể m m c c ả ả m m q q u u a a n n c c h h u u n n g g c c ủ ủ a a m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u ở ở c c á á c c t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n g g i i ữ ữ n n h h i i ệ ệ t t c c ủ ủ a a c c h h ế ế đ đ ộ ộ t t h h a a n n h h t t r r ù ù n n g g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 4 4 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 5 5 : : S S ơ ơ đ đ ồ ồ q q u u y y t t r r ì ì n n h h s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 6 6 H H ì ì n n h h 3 3 . . 1 1 6 6 : : H H ì ì n n h h ả ả n n h h s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m m m ứ ứ t t d d ư ư a a h h ấ ấ u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 3 3 - 1 - M M Ở Ở Đ Đ Ầ Ầ U U B B ê ê n n c c ạ ạ n n h h n n g g u u ồ ồ n n t t à à i i n n g g u u y y ê ê n n t t h h ủ ủ y y s s ả ả n n v v ô ô c c ù ù n n g g p p h h o o n n g g p p h h ú ú v v ớ ớ i i c c á á c c l l o o ạ ạ i i h h ả ả i i s s ả ả n n n n h h ư ư t t ô ô m m , , c c á á , , g g h h ẹ ẹ , , m m ự ự c c , , … … t t h h ì ì b b i i ể ể n n n n ư ư ớ ớ c c t t a a c c ò ò n n c c ó ó m m ộ ộ t t h h ệ ệ s s i i n n h h t t h h á á i i r r o o n n g g b b i i ể ể n n đ đ a a d d ạ ạ n n g g . . R R o o n n g g b b i i ể ể n n l l à à l l o o ạ ạ i i t t h h ự ự c c v v ậ ậ t t b b i i ể ể n n q q u u ý ý g g i i á á đ đ ư ư ợ ợ c c d d ù ù n n g g l l à à m m n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u c c h h ế ế b b i i ế ế n n t t h h à à n n h h c c á á c c s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m c c ó ó g g i i á á t t r r ị ị c c ô ô n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p v v à à t t h h ự ự c c p p h h ẩ ẩ m m . . T T r r o o n n g g m m ộ ộ t t v v à à i i n n ă ă m m t t r r ở ở l l ạ ạ i i đ đ â â y y V V i i ệ ệ t t N N a a m m đ đ ã ã n n ổ ổ i i l l ê ê n n m m ộ ộ t t n n g g u u ồ ồ n n n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u r r o o n n g g s s ụ ụ n n c c h h o o t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i . . V V i i ệ ệ c c n n u u ô ô i i t t r r ồ ồ n n g g r r o o n n g g b b i i ể ể n n đ đ ặ ặ c c b b i i ệ ệ t t l l à à r r o o n n g g s s ụ ụ n n đ đ ã ã đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h â â n n r r ộ ộ n n g g v v à à p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n m m ạ ạ n n h h m m ẽ ẽ ở ở c c á á c c t t ỉ ỉ n n h h N N a a m m T T r r u u n n g g B B ộ ộ n n h h ư ư : : K K h h á á n n h h H H ò ò a a , , N N i i n n h h T T h h u u ậ ậ n n , , P P h h ú ú Y Y ê ê n n , , … … T T r r o o n n g g r r o o n n g g s s ụ ụ n n c c h h ứ ứ a a h h à à m m l l ư ư ợ ợ n n g g l l ớ ớ n n c c á á c c n n g g u u y y ê ê n n t t ố ố k k h h o o á á n n g g v v i i l l ư ư ợ ợ n n g g n n h h ư ư C C a a , , N N a a , , F F e e , , C C u u , , … … đ đ ặ ặ c c b b i i ệ ệ t t c c u u n n g g c c ấ ấ p p m m ộ ộ t t l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ á á n n g g k k ể ể i i o o d d e e c c ầ ầ n n t t h h i i ế ế t t c c h h o o s s ự ự p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n c c ủ ủ a a c c ơ ơ t t h h ể ể . . D D o o đ đ ó ó m m à à r r o o n n g g s s ụ ụ n n l l à à m m ộ ộ t t l l o o ạ ạ i i r r o o n n g g b b i i ể ể n n c c ó ó g g i i á á t t r r ị ị k k i i n n h h t t ế ế r r ấ ấ t t c c a a o o , , n n ó ó c c ó ó t t h h ể ể đ đ ư ư ợ ợ c c d d ù ù n n g g l l à à m m t t h h ự ự c c p p h h ẩ ẩ m m c c ó ó g g i i á á t t r r ị ị d d i i n n h h d d ư ư ỡ ỡ n n g g , , đ đ ể ể c c h h ữ ữ a a b b ệ ệ n n h h , , c c ó ó t t h h ể ể d d ù ù n n g g l l à à m m p p h h â â n n b b ó ó n n , , l l à à m m s s ạ ạ c c h h n n ư ư ớ ớ c c t t h h ả ả i i ở ở h h ồ ồ n n u u ô ô i i t t ô ô m m . . B B ê ê n n c c ạ ạ n n h h đ đ ó ó t t r r o o n n g g r r o o n n g g s s ụ ụ n n c c ó ó c c h h ứ ứ a a r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u c c a a r r r r a a g g e e e e n n a a n n l l à à m m ộ ộ t t l l o o ạ ạ i i p p o o l l y y s s a a c c c c h h a a r r i i d d c c ó ó t t í í n n h h n n h h ũ ũ h h ó ó a a c c a a o o , , l l à à m m n n g g u u y y ê ê n n l l i i ê ê u u k k e e o o , , … … đ đ ư ư ợ ợ c c d d ù ù n n g g l l à à m m p p h h ụ ụ l l i i ệ ệ u u q q u u a a n n t t r r ọ ọ n n g g t t r r o o n n g g n n h h i i ề ề u u l l ĩ ĩ n n h h v v ự ự c c n n h h ư ư : : d d ư ư ợ ợ c c p p h h ẩ ẩ m m , , m m ỹ ỹ p p h h ẩ ẩ m m , , t t h h ự ự c c p p h h ẩ ẩ m m , , d d ệ ệ t t v v à à c c á á c c n n g g à à n n h h c c ô ô n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p k k h h á á c c . . T T r r o o n n g g c c ô ô n n g g n n g g h h ệ ệ c c h h ế ế b b i i ế ế n n t t h h ự ự c c p p h h ẩ ẩ m m ă ă n n l l i i ề ề n n t t ừ ừ n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u r r o o n n g g s s ụ ụ n n c c ó ó t t h h ể ể g g i i ú ú p p c c h h ú ú n n g g t t a a c c ó ó n n h h i i ề ề u u m m ặ ặ t t h h à à n n g g m m ớ ớ i i c c ó ó t t h h ể ể x x u u ấ ấ t t k k h h ẩ ẩ u u , , đ đ a a d d ạ ạ n n g g h h ó ó a a s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m t t h h ự ự c c p p h h ẩ ẩ m m t t ừ ừ r r o o n n g g b b i i ể ể n n . . M M ặ ặ t t k k h h á á c c , , V V i i ệ ệ t t N N a a m m c c ó ó k k h h í í h h ậ ậ u u n n h h i i ệ ệ t t đ đ ớ ớ i i n n ó ó n n g g , , ẩ ẩ m m m m ư ư a a n n h h i i ề ề u u n n ê ê n n r r ấ ấ t t t t h h u u ậ ậ n n l l ợ ợ i i c c h h o o v v i i ệ ệ c c t t r r ồ ồ n n g g t t r r ọ ọ t t r r a a u u q q u u ả ả n n h h ư ư : : x x o o à à i i , , n n h h ã ã n n , , c c h h ô ô m m c c h h ô ô m m , , c c à à c c h h u u a a , , d d ư ư a a h h ấ ấ u u , , … … T T r r o o n n g g đ đ ó ó d d ư ư a a h h ấ ấ u u l l à à l l o o ạ ạ i i q q u u ả ả c c ó ó g g i i á á t t r r ị ị d d i i n n h h d d ư ư ỡ ỡ n n g g v v à à g g i i á á t t r r ị ị s s ử ử d d ụ ụ n n g g c c a a o o . . T T r r o o n n g g t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n d d ư ư a a h h ấ ấ u u c c ó ó c c h h ứ ứ a a đ đ ư ư ờ ờ n n g g , , a a c c i i d d , , c c h h ấ ấ t t k k h h o o á á n n g g , , v v i i t t a a m m i i n n , , … … T T u u y y n n h h i i ê ê n n , , v v à à o o m m ù ù a a v v ụ ụ t t h h ì ì s s ả ả n n l l ư ư ợ ợ n n g g d d ư ư a a h h ấ ấ u u r r ấ ấ t t l l ớ ớ n n n n ê ê n n đ đ ã ã x x ả ả y y r r a a h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g t t h h ừ ừ a a ứ ứ , , d d ậ ậ p p ú ú n n g g l l à à m m d d ư ư a a h h ấ ấ u u d d ễ ễ b b ị ị h h ư ư h h ỏ ỏ n n g g t t r r o o n n g g q q u u á á t t r r ì ì n n h h b b ả ả o o q q u u ả ả n n . . D D o o v v ậ ậ y y v v ấ ấ n n đ đ ề ề h h i i ệ ệ n n n n a a y y l l à à p p h h ả ả i i t t ạ ạ o o r r a a n n h h i i ề ề u u s s ả ả n n p p h h ẩ ẩ m m k k h h á á c c n n h h a a u u đ đ ể ể t t ậ ậ n n d d ụ ụ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c n n g g u u ồ ồ n n n n g g u u y y ê ê n n l l i i ệ ệ u u d d ồ ồ i i d d à à o o đ đ ó ó . . [...]... lo ạ i c a r r a g e e n a n M u ố i s o d iu m c ủ a k carrageenan và i -carrageenan hòa tan trong nước lạnh, trong khi đó muối Ca2+, K+ của carrageenan không tan được trong nước lạnh K - c a r r a g e e n a n v à λ- c a r r a g e e n a n h ò a ta n tr o n g d u n g d ị c h s u c r o s e n ó n g ở nồng độ >65% và nhiệt độ 70oC, trong khi i -carrageenan không hòa tan dễ dàng tr o n g d u n g d ị c h... liên kết canxiphosphat giữa hai phân tử carrageenan hoặc giữa các cặp xoắn kép - 13 - Trong môi trường acid yếu carrageenan chuyển thành carrgeenan acid RSO3H, còn trong môi trường kiềm carrageenan bị khử bởi gốc – SO3 và hình thành liế n k ế t a n h y d r o 1.2.3.Tính chất và ứng dụng của carrageenan 1.2.3.1 Tính chất của carrageenan Tính chất của một polymer Carrageenan là một polymer mang điện tích... h c h ấ t k h á c Carrageenan cho 3 phản ứng màu đặc trưng: oerin, carrbazon, diphenylamin Tất cả các cation có trong các polymer của carrageenan có thể bị ion hóa như những muối monometallic carrageenan khi bị thủy phân cho các sản phẩm: glucose, pentose, fructose, acid ketogluconic… 1.2.3.2 Phân biệt carrageenan với một số chất khác Trong công nghiệp thực phẩm và đặc biệt là trong công nghệ sản... tuyệt vời mà carrageenan đem lại a) Trong thực phẩm C a r r a g e e n a n đ ó n g v a i tr ò là c h ấ t p h ụ g ia q u a n tr ọ n g đ ể tạ o đ ô n g tụ , tạ o tín h mềm dẻo, đồng nhất cho sản phẩm và cho điểm nóng chảy thấp Carrageenan được dùng làm món ăn trong thực phẩm như là: làm các món thạch, các món đông hạnh nhân, nước uống… Trong công nghệ sản xuất bánh mì, bánh quy, bánh cuốn, … trong thực phẩm... khô Phơi hoặc sấy khô - 26 - 1.4.5 Giải thích một số công đoạn trong công nghệ sản xuất carrageenan 1.4.5.1 Xử lý rong trước khi nấu chiết a) Xử lý trong môi trường kiềm + M ụ c đ íc h x ử lý tr ư ớ c k h i n ấ u c h iế t: v iệ c x ử lý r o n g tr ư ớ c k h i n ấ u c h iế t carrageenan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất carrageenan Công đoạn xử lý ảnh hưởng lớn đến hiệu xuất và chất... ngoại trong khoảng 1000-1100 cm-1 Với các loại carrageenan tạo gel thì cho mũi hấp thụ cực đại (mũi hấp thụ trong khoảng rộng) ở 1065 cm-1, loại không tạo gel có mũi hấp thụ ở vùng thấp hơn 1020 cm-1 Tính thủy phân và sự metyl hóa, ứng dụng để xác định công thức cấu tạo c ủ a c a rra g e e n a n Dung dịch carrageenan ít bị thủy phân trong môi trường pH=9, ở môi trường pH=7 dung dịch muối natri carrageenan. .. mòn màng cellulose của cây rong thay cho việc dùng kiềm và acid Đây là phương pháp mới có nhiều triển vọng ứng dụng vào công nghiệp - Một số nước xử lý rong nguyên liệu bằng cách ngâm trong alcol 600 có pha NaOH 5% Phương pháp này cũng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất c a r r a g e e n a n th u đ ư ợ c d) Trung hòa trong môi trường acid Rong sau khi ngâm xử lý trong dung dịch NaOH, do dung... bị các vi sinh vật xâm nhập và phá hủy - 18 - 1.2.3.3 Ứng dụng của carrageenan C a r r a g e e n a n đ ư ợ c ứ n g d ụ n g r ấ t r ộ n g r ã i tr o n g c á c lĩ n h v ự c th ự c p h ẩ m v à p h i thực phẩm Trong công nghệ thực phẩm carrageenan đã được sử dụng với vai trò là nguồn cung cấp năng lượng cho con người, trong dược phẩm, trong công nghiệp, tr o n g n g h iê n c ứ u , n g o à i r a n ó c ò... v à la m d a c a r r a g e e n a n K a p p a đ ư ợ c đ ị n h n g h ĩ a là p h â n đ o ạ n k ế t tủ a tr o n g d u n g d ị c h K C l trong khi lampa là phân đoạn tan trong dung dịch này.Về cấu trúc hóa học gần một nửa gốc đường trong kappa là 3,6-anhydro-D-galactose trong khi lamda chứa ít hoặc không chứa gốc đường này M ộ t lư ợ n g lớ n c á c c ô n g tr ìn h n g h iê n c ứ u tr o n g h a i th ậ p... muối natri carrageenan bị thoái hóa do phân tử carrageenan bị đứt l i ê n k ế t 3 , 6 a n h y d r o g a l a c t o s e V à t ừ p h ả n ứn g x á c đ ị n h t í n h t h ủ y p h â n k i ề m c ủ a nhóm ester sulphat ở C4 trong gốc galactose Carrageenan mà đặc biệt là k -carrageenan sẽ bị thủy phân bởi enzyme Pseudomonate carrageenan hay k-carrageenanovora Khi carrageenan (k-, λ-) bị - 16 - th ủ y p h â n
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiết rút carrageenan từ rong sụn và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất sản phẩm mứt dưa hấu nhuyễn, Nghiên cứu chiết rút carrageenan từ rong sụn và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất sản phẩm mứt dưa hấu nhuyễn, Nghiên cứu chiết rút carrageenan từ rong sụn và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất sản phẩm mứt dưa hấu nhuyễn

Từ khóa liên quan