Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ bắp cải tím và dứa

129 1,188 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 09:54

i LỜI CẢM ƠN Sau gần 3 tháng tích cực tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ Bắp cải tím và Dứa”, cho đến hôm nay đề tài đã được hoàn thành. Em xin chân thành cảm ơn: - Trường Đại học Nha Trang. - Khoa chế biến. - Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Chế Biến. Đặc biệt là Ths Phạm Văn Đạt đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Nhân đây em cũng xin cảm ơn sự quan tâm của bố mẹ, anh chị, các Thày cô, các anh chị tại phòng thí nghiệm, cùng toàn thể các bạn cùng lớp, cùng ngành đã động viên giúp đỡ, đóng góp những ý kiến giúp em vượt qua những khó khăn để hoàn thành đề tài này. Quá trình thực hiện đề tài vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các Thày cô giáo và các bạn để đề tài này được hoàn thiện hơn. Nha Trang, tháng 07 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Vui ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I: TỔNG QUAN 4 1.1. Tổng quan về Bắp cải tím 4 1.1.1. Giới thiệu về Bắp cải 4 1.1.1.1 Đặc điểm, nguồn gốc, và mùa vụ 4 1.1.1.2 Phân loại bắp cải 5 1.1.1.3 Thành phần hóa học của bắp cải 5 1.1.1.4 Các nghiên cứu về bắp cải 6 1.1.1.5 Một số sản phẩm được chế biến từ bắp cải bắp cải 11 1.1.1.6 Những trường hợp chống chỉ định với bắp cải 11 1.1.2 Giới thiệu về bắp cải tím 11 1.2 Tổng quan về Dứa 13 1.2.1 Nguồn gốc, đặc điểm, phân loại 13 1.2.2 Ứng dụng của Dứa 16 1.2.3 Thành phần hóa học của Dứa 17 1.3. Tổng quan về công nghệ sản xuất nước uống 18 1.3.1. Tổng quan về nước quả 18 1.3.1.1 Khái niệm về đồ hộp 18 1.3.1.2 Các loại đồ hộp nước quả 18 1.3.1.3 Quy trình sản xuất đồ hộp nước quả 20 1.3.2. Tổng quan về nước quả 25 1.4 Giới thiệu về nước uống Bắp cải tím và Dứa 26 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1. Đói tượng nghiên cứu 28 2.1.1. Nguyên liệu chính 28 2.1.2. Nguyên liệu phụ 28 iii 2.1.2.1 Đường saccaroza 28 2.1.2.2. Nước 29 2.1.2.3. Pectin 29 2.1.2.4. Acide Ascorbic 29 2.1.2.5. Bao bì thủy tinh 29 2.2. Nội dung nghiên cứu 30 2.3. Quy trình công nghệ dự kiến 31 2.4. Sơ đồ bố trí thí nghiệm chung 38 2.4.1. Phương pháp phân tích khối lượng 40 2.4.2. Phương pháp phân tích hóa học 40 2.4.2.1 Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp sấy 41 2.4.2.2. Xác định hàm lượng tro bằng phương pháp tro toàn phần 41 2.4.2.3. Xác định pH của dịch ép bằng máy đo pH 41 2.4.2.4. Xác định acide tổng số bằng phương pháp thể tích 41 2.4.2.5. Xác định hàm lượng đường trong nước dịch ép 42 2.4.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 42 2.4.3.1 Bố trí thí nghiệm xác định thời gian chần Dứa 42 2.4.3.2. Bố trí thí nghiệm xác định thời gian chần Bắp cải tím 43 2.4.3.3. Bố trí thí nghiệm tỷ lệ nước chần Bắp cải tím bổ sung vào quá trình xay Bắp cải tím 45 2.4.3.4 Bố trí thí nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn dịch Bắp cải tím và Dứa 47 2.4.3.5. Bố trí thí nghiệm xác định tỷ lệ nước chần Dứa phối trộn vào 48 2.4.3.6. Bố trí thí nghiệm xác định hàm lượng đường bổ sung vào 50 2.4.3.7. Bố trí thí nghiệm xác định hàm lượng Acide Ascorbic bổ sung vào 51 2.4.3.8. Bố trí thí nghiệm xác định hàm lượng pectin bổ sung vào 52 2.4.3.9. Bố trí thí nghiệm xác định thời gian đồng hóa 55 2.4.3.10. Bố trí thí nghiệm xác định thời gian thanh trùng 56 2.4.4. Phương pháp phân tích cảm quan 57 iv CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.1. Kết quả nghiên cứu xác định thành phần khối lượng của nguyên liệu 62 3.2. Kết quả nghiên cứu xác định thành phần hóa học của nguyên liệu 63 3.3. Kết quả nghiên cứu tại các công đoạn 65 3.3.1. Kết quả nghiên cứu xác định thời gian chần Dứa 65 3.3.2. Kết quả nghiên cứu xác định thời gian chần Bắp cải tím 67 3.3.3. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ nước chần Bắp cải tím bổ sung vào quá trình xay Bắp cải tím 69 3.3.4. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn dịch Bắp cải tím và Dứa 71 3.3.5. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ nước chần Dứa phối trộn vào 73 3.3.6. Kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng đường bổ sung 74 3.3.7. Kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng acid Ascobic bổ sung 75 3.3.8. Kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng pectin bổ sung vào 76 3.3.9. Kết quả nghiên cứu xác định thời gian đồng hóa 79 3.3.10. Kết quả nghiên cứu xác định công thức thanh trùng 79 3.4. Quy trình sản xuất sản phẩm hoàn thiện 82 3.4.1. Quy trình công nghệ 82 3.4.2. Giải thích quy trình 83 3.5. Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 85 3.6. Chi phí nguyên vật liệu 86 3.6.1. Chi phí nguyên vật liệu chính 87 3.6.1.1. Chi phí nguyên liệu Dứa 87 3.6.1.2. Chi phí nguyên liệu Bắp cải tím 87 3.6.2. Chi phí nguyên liệu phụ 88 3.6.3. Tổng chi phí nguyên liệu để sản xuất 1000 chai 88 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 90 4.1. Kết luận 90 4.2. Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Thành phần hóa học của Dứa 17 Bảng 2.1. Bảng cơ sở đánh giá cảm quan thực phẩm 58 Bảng 2.2. Bảng xếp loại chất lượng sản phẩm 59 Bảng 2.3. Bảng cơ sở chấm điểm cảm quan sản phẩm Bắp cải tím và Dứa 60 Bảng 2.4. Bảng các chỉ tiêu cảm quan và hệ số quan trọng………………… 61 Bảng 3.1. Bảng kết quả thành phần khối lượng Bắp cải tím và Dứa 62 Bảng 3.2. Bảng kết quả thành phần hóa học Bắp cải tím và Dứa 63 Bảng 3.3. Bảng đánh giá cảm quan nước uống ở từng thời điểm với thời gian đồng hóa khác nhau 78 Bảng 3.4. Kết quả kiểm nghiệm vi sinh 79 Bảng 3.5. Bảng xác định thành phần hóa học của sản phẩm nước uống Bắp cải tím và Dứa 79 Bảng 3.6. Bảng điểm cảm quan sản phẩm Bắp cải tím và Dứa 86 Bảng 3.7. Bảng lượng dịch thu được sau khi ép Dứa 87 Bảng 3.8. Bảng lượng dịch thu được sau khi xay Bắp cải tím 87 Bảng 3.9: Phần trăm tiêu hao tổng cộng của từng nguyên liệu phụ khi sản xuất… 88 Bảng 3.10. Bảng chi phí nguyên liệu để sản xuất 1000 chai sản phẩm 88 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1. Phân loại Bắp cải . 5 Hình 1.2. Hình ảnh Dứa nguyên liệu 14 Hình 1.3. Sơ đồ sản xuất nước quả tổng quát 20 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ dự kiến 31 Hình 2.2. Sơ đồ thí nghiệm chung 38 Hình 2.3. Sơ đồ phương pháp phân tích khối lượng 40 Hình 2.4. Sơ đồ phương pháp phân tích hóa học 40 Hình 2.5. Sơ đồ thí nghiệm xác định thời gian chần Dứa 42 Hình 2.6. Sơ đồ thí nghiệm xác định thời gian chần Bắp cải tím 45 Hình 2.7. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ nước chần Bắp cải tím bổ sung xay Bắp cải tím 46 Hình 2.8. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn nước Bắp cải tím và Dứa…… 48 Hình 2.9. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ nước chần Dứa phối trộn vào 49 Hình 2.10. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ đường bổ sung 50 Hình 2.11. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ acid Ascorbic bổ sung 52 Hình 2.12. Công thức cấu tạo của pectin 53 Hình 2.13. Sơ đồ thí nghiệm xác định tỷ lệ pectin bổ sung vào 54 Hình 2.14. Sơ đồ thí nghiệm xác định thời gian đồng hóa 55 Hình 2.15. Sơ đồ thí nghiệm xác định chế độ thanh trùng 56 Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữ thời gian chần Dứa và chất lượng sản phẩm ………………… 65 Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn hiệu suất ép Dứa theo thời gian chần…………… 66 Hình 3.3. Đồ thi biểu diễn mối quan hệ giữa thời gian chần Bắp cải tím và chất lượng sản phẩm ………………… 67 Hình 3.4. Đồ thị biểu diễn hiệu suất xay Bắp cải tím theo thời gian chần… 68 Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa dịch Bắp cải tím vii sau khi xay và chất lượng sản phẩm …………………………………………….70 Hình 3.6. Đồ thị biểu diễn hiện mối quan hệ giữa hiệu xuất xay Bắp cải tím và hàm lượng nước bổ sung vào quá trình xay 71 Hình 3.7 Đồ thi biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ phối trộn dịch Bắp cải tím Dứa và chất lượng sản phẩm 72 Hình 3.8 Đồ thi biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ nước chần Dứa và chất lượng dịch Dứa 73 Hình 3.9. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ đường bổ sung và chất lượng sản phẩm 74 Hình 3.10. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ acide Ascrbic bổ sung và chất lượng sản phẩm 75 Hình 3.11. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ pectin bổ sung và chất lượng sản phẩm 77 Hình 3.12. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa thời gian thanh trùng và chất lượng sản phẩm 80 Hình 3.13. Quy trình hoàn thiện 82 Hình 3.14. Hình ảnh sản phẩm nước uống BCT và Dứa viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bắp cải tím : BCT 1 MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết, ngày nay xã hội ngày càng phát triển nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người không ngừng tăng cao, một thứ không thể thiếu trong các cuộc hội họp, dã ngoại, giao lưu tiệc tùng đó là nước uống. Nó góp phần để mọi người trở nên thân thiện, cởi mở sảng khoái tinh thần xúc tiến để cho mọi cuộc đàm phán, kí kết trở nên thuận tiện hơn. Ngày nay có rất nhiều các loại nước uống đóng chai khác nhau, mỗi loại phù hợp với một nhóm người nào đó và có một vai trò nhất định đối với sức khỏe. Chẳng hạn nước uống trái cây cung cấp cho cơ thể nguồn vitamin, khoáng, glucid…khi uống vào. Nước trà cung cấp các hợp chất quan trọng như: tanin, caffeine, vitamin, khoáng chất… Chúng ta là các nhà thực phẩm đã, đang và sẽ tạo ra nhiều mặt hàng nước uống từ các loại nguyên liệu khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Nước uống hỗn hợp đang chiếm ưu thế trên thị trường bởi vì nó đa dạng và thơm ngon. Nước ta là một nước nhiệt đới bốn mùa rau quả xanh tươi nhiều giống nhiều loài. Rau quả không những cung cấp một lượng lớn Gluxit, một số chất kháng sinh, xenlulo và các enzim… giúp con người tiêu hóa được dễ dàng; mà còn cung cấp các vitamin (A, B1, B2, B6, C, PP…), các chất khoáng cần thiết cho cơ thể mà cơ thể con người không tự tổng hợp được. Tuy nhiên rau quả tươi rất dễ bị hư hỏng trong quá trình bảo quản. Vào những vụ rộ, sản lượng rau quả rất lớn nên xảy ra hiện tượng thừa, ứ, dập úng, giá rất rẻ. Chính vì vậy rau quả cần phải được chế biến ngay. Một trong những phương pháp phổ biến hiện nay là sản xuất nước uống từ rau quả. Loại thực phẩm này được dùng không những là nước giải khát mà còn được coi như là nguồn thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và thành phần sinh hóa giúp cho sự phát triển của cơ thể con người. Khoa học ngày càng phát triển và việc sản xuất các loại nước uống từ rau quả không những phát triển mà ngày được nâng cao về mặt chất lượng sản phẩm. 2 Việc nghiên cứu các sản phẩm đồ uống mới, nhất là những đồ uống chức năng có khả năng phòng chống và chữa một số bệnh đang là một hướng đi cần thiết và quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Trên thực tế việc lựa chọn nguyên liệu để phối chế nước uống hỗn hợp là sự kết hợp giữa yêu cầu về chất lượng, yêu cầu về nguồn nguyên liệu, mùa vụ của các nguyên liệu, giá thành của nguyên liệu. Sự lựa chọn hai nguyên liệu là Bắp cải tím (BCT) và Dứa bởi vì: theo các chuyên gia dinh dưỡng nước ép bắp cải là loại “máy lọc” tuyệt vời và giúp giảm cân vì chứa ít calo. Chất sulfur và chlorine có trong bắp cải giúp tẩy sạch màng nhầy bám ở bao tử và màng ruột. Ngoài ra, bắp cải tím (BCT) còn chứa lượng vitamin C khá lớn, các khoáng chất, và chứa vitamin U giúp kích thích tái sinh tế bào, chống viêm loét hiệu quả. Đặc biệt trong BCT còn chứa vitamin A kết hợp với vitamin P làm thành mạch máu bền vững hơn, và có chứa hợp chất anthocyanins có thể ngăn chặn bệnh ung thư vú ở phụ nữ, ung thư đường tiêu hóa, cải thiện chức năng não, hỗ trợ sự hoạt động của tim. Trong khi đó nước ép Dứa là một trong bảy loại nước ép quả tốt nhất(cam, nho, dưa hấu, đu đủ, bưởi, táo, dứa), có giá trị ding dưỡng cao, nhiều vitamin C, rất tốt cho cơ thể. Trong khi nước ép BCT thường nhạt và tham khảo một số sách và thông tin trên mạng Internet người ta kết hợp bắp cải và Dứa để làm sinh tố. Từ đó, với ý tưởng muốn tạo ra một loại đồ uống vừa có tính chất giải khát, vừa có tác dụng chữa bệnh nên kết hợp với kiến thức đã học bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu sản xuất, ứng dụng lý thuyết vào thực tế để sản xuất các mặt hàng thực phẩm. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của Ths. Phạm Văn Đạt em đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ Bắp cải tím và Dứa”  Mục đích của đề tài: Tiến hành nghiên cứu để đưa ra quy trình hoàn thiện sản xuất sản phẩm nước uống từ BCT và Dứa  Đề tài bao gồm những nội dung sau: - Tổng quan về nguyên liệu BCT. - Tổng quan về nguyên liệu dứa. [...]... về công nghệ sản xuất đồ uống - Nghiên cứu các thông số kỹ thuật để xử lý BCT và Dứa phục vụ cho sản xuất đồ uống - Nghiên cứu xử lý hiện tượng mất màu của BCT khi gia nhiệt - Nghiên cứu công thức phối chế để tạo ra sản phẩm nước uống từ BCT và Dứa - Hạch toán sơ bộ giá thành sản phẩm  Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài: - Tạo ra mặt hàng mới từ hai nguồn nguyên liệu BCT và Dứa, làm phong... trong khoảng 15-30 ngày tùy thời gian sinh trưởng của giống Tổng diện tích bắp cải gối vụ của Đà Lạt ước chừng khoảng 700 ha, với sản lượng 28000 tấn/năm 1.1.1.2 Phân loại bắp cải Hình 1.1 Phân loại bắp cải Bắp cải xanh Bắp cải xoăn Bắp cải đỏ Bắp cải tím 1.1.1.3 Thành phần hóa học của bắp cải Người ta đã biết thành phần của Cải bắp: nước 95%, protid 1,8%, glucid 5,4%, cellulose 1,6%, tro 1,2%, phosphor... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Nguyên liệu chính  Dứa Dứa được vận chuyển từ các tỉnh miền Tây về các chợ ở Nha Trang Dứa được mua ở chợ Vĩnh Hải Dứa được lựa chọn phải không quá xanh hoặc quá chín (có mùi rượu), quả không bị khuyết tật, bầm dập, không sâu bệnh, mắt dứa phải to và đều  Bắp cải tím BCT được mua từ chợ Vĩnh Hải ở Nha Trang BCT được vận chuyển từ Đà Lạt... dùng bắp cải thường xuyên thì chất lưu huỳnh có trong bắp cải sẽ thực hiện nhiệm vụ tẩy rửa của mình 10 Chiết xuất từ mầm bắp cải xanh có thể giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím Theo Báo Telegraph (Anh), các nhà khoa học thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm trên 6 người tuổi từ 28 đến 53 được cho tiếp xúc với tia cực tím Kết quả cho thấy chất chiết xuất từ mầm bắp cải xanh... ung thư vú Sở dĩ như vậy là vì trong bắp cải có một nhóm hoạt chất indol Qua thực nghiệm cho thấy trong chất này làm giảm tỷ lệ ung thư vú - Các công trình nghiên cứu tại Netherland, Anh, Trung Quốc, và Balan cũng cho kết quả tương tự - Công trình nghiên cứu tác dụng chống ung thư của bắp cải do GS Wattemberg ở Viện đại học Minnesota cũng cho thấy: Chiết xuất từ bắp cải được một nhóm hoạt chất là indol... năm sau Dứa trái vụ là kết quả của việc xử lý cây dứa bằng hóa chất (Acetylen) kích thích sinh trưởng Khi ngọn dứa cao từ 10 lá trở lên, người ta cho Acetylen dạng bột hay dung dịch vào noãn dứa Sau 6 tháng dứa sẽ ra hoa Dùng cách này có thể rải vụ dứa để thu hoạch quanh năm đáp ứng sản xuất Tuy nhiên, chất lượng dứa trái vụ của Việt Nam còn thấp hơn dứa chính vụ 1.2.2 Ứng dụng của Dứa Trái dứa dùng... hoạch 10-15 ngày Ở Việt Nam, cải bắp được trồng ở miền Bắc vào mùa đông làm rau ăn lá quan trọng trong vụ này, cũng được trồng ở Cao Nguyên miền Trung như ở Đà Lạt, còn ở Nam Bộ, trong những năm sau này, do cải tiến về giống nên Cải bắp được trồng khá nhiều và bà con quen gọi là Cải nồi Cải bắp được trồng trong vụ đông xuân ở các tỉnh phía bắc, miền trung và Tây Nguyên 5 Cải bắp thuộc nhóm rau có nguồn... 1/2 so với súc vật thí nghiệm - Bắp cải ít năng lượng nhưng rất giàu indole-3-carbinol, làm giảm nguy cơ ung thư vú Bắp cải còn có chất sulforophone giúp nhanh chóng đào thải các chất độc khác - Tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư: một số công trình nghiên cứu của Viện đại học New York cho thấy ăn bắp cải thường xuyên giúp ít bị ung thư đường tiêu hóa - Nước ép bắp cải được chứng minh là có hiệu... cabbage và từ này có nguồn gốc từ Normanno-Picard caboche Cải bắp được phát triển từ lựa chọn nhân tạo diễn ra liên tục để ngăn chặn chiều dài các gióng Cải bắp có chỉ số diện tích lá cao, hệ số sử dụng nước rất lớn nhưng có bộ rễ chùm phát triển nên chịu hạn và chịu nước hơn su hào và súp lơ Là loài rau ôn đới gốc ở Địa Trung Hải được nhập vào trồng ở nước ta làm rau ăn Thông thường có 3 loại hình: cải bắp. .. xào với thịt nạc và tôm như các món xào khác, nấu canh thịt; cũng dùng làm nộm, muối dưa ăn xổi như muối dưa cải gia thêm tỏi, rau răm, đường, muối, cải bắp muối xổi ăn giòn, hơi mặn, hơi chua, thơm mùi rau răm, tỏi Khi có nhiều thì đem muối vào khạp chứa muối và phèn chua, rồi ngâm trong một vài tuần thì cải bắp sẽ chua và ăn được - Người ta còn nhồi thịt lợn nạc băm nhỏ vào các lá cải bắp để hầm nhừ, . quy trình sản xuất đồ uống từ Bắp cải tím và Dứa  Mục đích của đề tài: Tiến hành nghiên cứu để đưa ra quy trình hoàn thiện sản xuất sản phẩm nước uống từ BCT và Dứa  Đề tài bao gồm những. i LỜI CẢM ƠN Sau gần 3 tháng tích cực tìm hiểu và nghiên cứu đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ Bắp cải tím và Dứa , cho đến hôm nay đề tài đã được hoàn thành. Em xin. trình xay Bắp cải tím 69 3.3.4. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn dịch Bắp cải tím và Dứa 71 3.3.5. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ nước chần Dứa phối trộn vào 73 3.3.6. Kết quả nghiên cứu xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ bắp cải tím và dứa, Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ bắp cải tím và dứa, Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình sản xuất đồ uống từ bắp cải tím và dứa

Từ khóa liên quan