Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ

90 724 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 06:49

                 !"#$  %&'&&!"#!()* +!$"$,"-    . &   !""#"$""%&'()*+, /0 1     /012/34567489:4;  5<!!=$             )>'  23456573893:;<=5>?7)95@ 3AB9C C)55 D 5E B AB9 C C)FG3E5DH" E " I5 'J3 K 55 AB9 A5 LM N 63 DO L< 5B 5P Q3 RACS5)RATU555A3VWFBRU3 =5KX9V9Y Z5F?IFC8?6?[55@9Q3\]Y"0:^ AB9E"_<0:;<=5E"` LMNa:]bcKLGKHQ3B?;9I5LDY 234573855E0P)5,"DdKU)9Ee"N"93 f6KHK5E6EDB5e58F7O"93LMPLgQ3B ?VaH5S<5EDY Z5FFC89LaK9LaE)P5@9Q3LMfLGKH KR5[5KOKN5e5h:PQ3BLDY  KHI5 ?@45AB                )             9 _ijkl" m5fm5 93m555F7 93m555a 93m555XKC[ :8no0 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp  jYZKeLOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-  jjYm5HLOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/  jjjY"3KmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ :8pq"r,"sjtu$""vk"wxyjj" #zjt{,yjj"#|$""%x yjj"YYY}  pYp5A3KO3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}   pYpYpUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}   pYpY- YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~   pYpY• YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~  pY-5`5eKNfW5@93 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€  pY••9=5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‚  pY/E?74e3HC]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‚   pY/Ypaa?74eKHm3HC] YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‚   pY/Y-E?74e3HC]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY1  pY}E?74e3^"93YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp.   pY}Yp*TN?74e3EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp.   pY}Y-*TN?74e3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYpp :8-jƒjj%u*„…x #_† ‡x o"$j -Yp]KOA4N?eD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp~   -YpYp*3KO?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp~   -YpY-75eVa?eD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp€        -Y-'6fB<?eD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp‚  -Y•=:8?eD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp1   -Y•Yp"3KmCAC YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp1   -Y•Y-=?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp1   -Y•Y•=fB<CF?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp1   -Y•Y/=56?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY   -Y/_WDCKO3D?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    -Y/Yp"ˆ9 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    -Y/Y-"DHfWB<LG5@93D?eD?EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    -Y/Y•e<BYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-~   -Y/Y/'6fB<YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-‚   -Y/Y}B<LG YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-‚  -Y}I9BL‰J3BVa?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY••  -Y~ra9BL‰K5eR9FO3Z?eDK3E:; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•}  -Y€Z5LŠ3bdFCVa?eD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•~   -Y€Yp9LB<f3•KN YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•~   -Y€Y-9LB<5LG?eDAEL‰YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•~   -Y€Y•9LB<?eD5LG?eD73bYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•€  -Y‚Ea3D?eD?EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•1 :8•'‹l"'|'#'‹l"j%"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/p  •Yp':8 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/p   •YpYp':8H5SfeD3cmKm`BCACYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/p   •YpY-':8X9ACYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/p   •YpY•':87`5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/-  •Y-':8YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/- :8/Œ"•|"j‡*‡| x o"$j YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/•  /YpCAC?8FGA YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/•   /YpYpŽ?8FGA5@93D?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/•   /YpY-E7f:aYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/•        /Y-5?fm5Km`BYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY//  /Y•`BCAC?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/}   /Y•Yp`BCACVa?eDfWDCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/}   /Y•Y-`BCACVa?eDI5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/€  /Y/`BF?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}p  /Y}`BCACCFmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}€   /Y}Yp`BCACFf3G YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}€   /Y}Y-`BV<‰A`• YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}‚   /Y}Y•`5=V<f33YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}1   /Y}Y/`5=?5fBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~.   /Y}Y}`5=FLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~p   /Y}Y~`5=FGN<f YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~-   /Y}Y€`5=K]FGN7fYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~• :8}y•ŒŒ"j% YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~}  }Ypw5L3f:•55"9f)9 -‘)  -‘) *YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~}   }YpYpw5L3f:•"9fYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~}   }YpY-w5L3f:•9 -‘)  -‘ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~€   }YpY•w5L3f:•<5eAE9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~€  }Y-w5LLGJ3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~1   }Y-Ypm5L`5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~1   }Y-Y-545L YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~1   }Y-Y•*CV7YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~1  }Y•'6fB<QBA`5:]5?YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€.   }Y•Yp'6fB<DHf YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€.   }Y•Y-'6fB<?7J35@93D?eD?EKV9DYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€p  }Y/w5L55E?B<LG5@93D?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€•   }Y/Ypm5L`5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€•   }Y/Y-5CYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€• :8~Œ"•|"Œ'Œj|#"#j%rk*j"‡YYYYYYYYYY€/        ~Yp`Uf:• YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€/  ~Y-`393DKKN:YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€/  ~Y•`O5EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€/ ~Y/`Ae9B3DB3GU3 A YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€}  ~Y}`39DHKNf  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€}  ~Y~`F7Bb:g YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€}  ~Y€`OfMK9D6 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€}  ~Y‚‰bB9YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€}  ~Y1OfM YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€~ :8€*‡_…"#uwx†*j‡" YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€€  €Yp*CfNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€€  €Y-O4eWACYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€‚ 'mfm5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€1  'mfm5p YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€1  'mfm5- YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€1  'mf5• YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‚. f93A7BYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY‚p                  >  7pYpYAH5ef:•3F’55:85CHC ]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp. 7pY-Yef:•3K]DHf85F’:8O\9 @DfI5“fD63LB<YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp- 7-YpYB??eD?EK55AŠ?eDA5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•- 7/Yp5E?KNfW5@956<<Va?eDfWDC YYYYYYYYYYYYYYYY/€ 7/Y-E?V9K5” YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}• 7/Y•5<KNfW5@956<Va?eDI5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}} 7}Ypw5L3f:•"9fLK]3DHfYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~~ 7}Y-w5L3f:•"9fLK]?7J3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~~ 7}Y•w5L3f:•5ZAE9LK]DHfLKB YYYYYYYYYYYYY~‚ 7}Y/w5L3f:•5ZAE9LK]?7J3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~‚ 7}Y}w5L3f:•J3LK]DHfLKBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~1 7}Y~w5L3f:•J3LK]?7J3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€. 7}Y€'6fB<A`5:]5<3DHf YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€p 7}Y‚'6fB<?7J3QBA`5:]5?5@93D?eD?E YYYYYYYYYYYYYY€- 7}Y1'6fB<A`5:]5?7J35@93D?eDV9D YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€- 7}Yp.w5L55E?5@93D?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€• 7€YpE?55LŠ3?eDfWDC YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€€ 7€Y-E?55LŠ3?eDI5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€€        C  apYpEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY} apY-YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~ apY•Š3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€ apY/L3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp. apY}rDa5E5?74e3j^:]59YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp- apY~rDa?74e35CL:•5?7:8\90O“\9 6fDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYp/ a-Ypk:^5@9KN5b•A`LC<f]<Hf:] YYYYYYYYYYYYY-•  a-Y-aI•9?E5@9<B?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-• a-Y•IFCL‰5O59BK^fI5f]<KNfQB5LG5@9fA`-/ a-Y/G73?e?BK]KN556LK]f]?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-} a~Y}G?b<f:]5@93D?eD?EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-€ a-Y~3D?eD?E3GF?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-1 a-Y}D?eD?Eb<3–YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-1 a-Y/D?eD?F`O YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY•. a/Yp8LA?8FG5@93D?eD?E YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/• a/Y-?eDfWDC5@93D?eD?EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/€ a/Y•*`5:]5?8FG?eDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}p a/Y/j0bFŠbdVa?eDI5 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY}} a/Y}?5fBFmAE———YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~.  a}YpY_eD3cYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY~} a}Y-Y?7J3YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY€p       DE  *“eAE9 “?eD _'“_VbQB9? "w“"4eF7 “CF?eD "“56?eD _“Nf?eD                         p 56F48 G$  YHI2J4KL L:•5?\bmGM9D)5@DCf5S95fB99˜"9f™Y DH)5š5•AB7€›f:•3L:•5?\bmBL;? D:f5eH3KBS5UY'f]3L:•5?\bm5B553m5 L`55E)X?74eFGeDKeD]K5M33B5E G3K79DB?74e4•K5eJD\9K•5•3G:8 3<f]Y UeV9=LK]58Š?Y_:•3Ubf3I5 J3)f39KLŠ5CFC553•U)`FaV65B3œL:;f‚“ ‚)} A•:;•U3Y "B 9 3 U 5• f DH f 5B O  5E A5YUL:•5bLŠ<B9p/ ?7J3)f553ZC DC5BL;?DYB5E)3fDHf5B B5e<BH"9•KfY5bc4e5S9fBB5EB=5 R58L:•5bB5CFCI5J3— Yž••5B33B?YŸAQb9YB•ŸA•59QBDY?9fY  5?74eK?\bm3f3GBR5E•95e f6L;eYE5•A`5:]5<Af])fcO<5e:5?¡)55 3A3fB<:f - )9f - )• / )9• / —f3735ef:•5@93 UY*LŠBAEA`5•LGJ359B¢€}›a<3bdF57D:]5Y"C 3fcO<5ef9 -‘ ) -‘ a35•K3Z5YaKND?9A L:•53E):;9?ŽC555Ef3LŠ659BLG AC5h:55LZ5`LŠbdbKN5DŠ)f:RY5f335@ DCfAC3YBVaD:;9?Žf3AC@955<5e ˜5@DCf55•5e5@99HK94™YraF9D8O5ELB< ?9L•?ŽL:•5?\bmLŠL:•5fB99ACK•L:•5f3AEY [...]... 49D DH f b O 1 a V QB :; :]5 3 0 B ?7 4 e 3 f< Y , !" 3 :8 '/ ; " :; 9 B 3 - K LQ3 e AC B < - C F bd 5 C . 5fB<3  - . * "9f  9 -   -  . / -0  p 3 e 56 AE -) /€ .)  1} ).•/  .)~~ .)/ }-  .)•€.• - 39“fB9 .)} . )- 11 )  .).~ .)./ . )- • 3. J3 3Y55šHN5BAŠ39fLGJ3?9?eD)3f:•"9f)9 - )  - )• / -0 — H5J5@9?7J33QB"}~€/0 1- ›`QB=f:• AE™ − "9f¢ 1  011 › − 9§.)•› −. 0‚.• .  0*f:•Hρ K «p}/.“p}~.A•3 • ˜I53™ 0"bH K3 «.)‚€00.) 1- A¬•ALG 0"LG?Ep/ 1   0GB95@93UB:]5U5N3QBLG˜p. . U -~ ) - )/. . U -~ )~‚YYY™ 0U:AE9B5Y 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ, Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ, Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn