tóm tắt luận án tiên sĩ những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010

25 799 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 22:33

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn được đặc biệt coi trọng. Đây là vấn đề then chốt góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới khi tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đều phải ưu tiên phát triển nông nghiệp và lấy nông thôn làm tiền đề để giữ vững sự ổn định xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Kết qủa sau hơn 20 năm đổi mới, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn. Là một trong 13 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp được biết đến là tỉnh có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp Đồng Tháp trong những năm gần đây có những chuyển biến mạnh, từ nền sản xuất nông nghiệp truyền thống mang nặng tính tự cung tự cấp sang kinh tế nông nghiệp hàng hoá, đã góp phần đưa kinh tế của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, đồng thời làm cơ sở cho công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Vì thế, việc nghiên cứu đề tài “ Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010” có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ làm phong phú thêm bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước và sẽ góp phần vào việc nghiên cứu kinh tế - xã hội nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nông thôn cả nước nói chung. Ý nghĩa thực tiễn Là một tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, hơn ở đâu hết đời sống nông thôn tỉnh Đồng Tháp biểu hiện rõ những cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu những biến đổi kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2010, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần đánh giá thực trạng quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội nông thôn qua các thời kỳ. Từ đó nêu lên những tồn tại, thách thức, triển vọng cùng với những khuyến nghị về tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 1 2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2.1. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian là địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày nay (theo địa giới hành chính năm 2010). Phạm vi thời gian nghiên cứu của đề tài là từ năm 1975 đến năm 2010. 2.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng của đề tài đã được xác định như tên gọi, là những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp thời kỳ từ năm 1975 đến năm 2010. Trước hết là sự biến đổi về kinh tế. Luận án tập trung nghiên cứu chuyển biến của nền kinh tế nông nghiệp được biểu hiện trên ba lĩnh vực chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Về khía cạnh xã hội, luận án đi sâu nghiên cứu một số mặt cơ bản của cộng đồng xã hội, cơ cấu xã hội, đời sống của cư dân nông thôn tỉnh Đồng Tháp. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Trên cơ sở nguồn tài liệu đáng tin cậy, luận án tái dựng lại một cách hệ thống về sự biến đổi kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2010. Nghiên cứu về quá trình biến đổi về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010 còn mang ý nghĩa tổng kết lại việc triển khai và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở một địa phương cụ thể với những thành công và hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp. 3.2.Nhiệm vụ Trình bày, phân tích những vấn đề tiềm năng của tỉnh, về quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp, chỉ ra những biến đổi kinh tế - xã hội nông thôn của địa phương qua các giai đoạn cụ thể 1975 – trước 1988; 1988 – 2000; 2001 – 2010. Qua đó, đánh giá, so sánh với các tỉnh trong và ngoài khu vực, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của thành công và hạn chế cho hôm nay và mai sau. 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu 4.1. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận Mác xít, đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử vào hoàn cảnh cụ thể, luận án sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lô-gich là phương pháp cơ bản. Ngoài ra tác giả còn sử dụng một số phương pháp liên ngành như phân tích, thống kê, điền dã thực địa… 2 4.2. Nguồn tài liệu Nguồn tư liệu sử dụng nghiên cứu đề tài được tập hợp và khai thác từ nhiều nguồn khác nhau: Một là, các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước,của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, Ban ngành tỉnh Đồng Tháp qua các giai năm từ 1975 đến 2010 có liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội nông thôn. Hai là, nguồn tài liệu do Cục Thống kê Đồng Tháp công bố qua các niên giám thống kê và các cuộc điều tra như điều tra về nông nghiệp, nông thôn, mức sống dân cư, lao động và việc làm, dân số - gia đình và nhà ở, Ba là, nguồn tài liệu từ các công trình khoa học của tỉnh như tổng kết 10 năm, 15 năm, 20 năm, nghiên cứu của tỉnh hình kinh tế - xã hội, phân tầng xã hội, Bốn là, nguồn tài liệu được công bố trên các trang web của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Cục thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Năm là, sách chuyên khảo liên quan đến đề tài, chủ yếu các sách viết về vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các thời kỳ. 5. Đóng góp khoa học của luận án Luận án có những đóng góp khoa học cơ bản như sau: Một là, trên cơ sở sưu tầm, tập hợp, hệ thống hóa nhiều nguồn tư liệu, với nhiều cách tiếp cận khác nhau, trong đó có một số nguồn tư liệu mới được công bố, luận án tái hiện bức tranh về sự biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong 35 năm kể từ năm 1975 đến năm 2010. Hai là, làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp cũng như hạn chế của kinh tế nông nghiệp và nông thôn Đồng Tháp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, của Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của nông dân và nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay. Ba là, cùng với những công trình nghiên cứu trước đó, luận án cung cấp nguồn tư liệu và những kiến giải cho việc nghiên cứu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong lịch sử. Đồng thời qua đây có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc hoạch định chủ trương, đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn hôm nay và mai sau. Bốn là, các số liệu và cơ sở dữ liệu mà luận án đưa ra là đáng tin cậy vì được rút ra từ các cuộc khảo sát, điều tra kinh tế - xã hội, số liệu thống kê và báo cáo của các ban, ngành của nhà nước như Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục thống kê, Cục thống kê tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, nên có thể sử dụng luận án làm nguồn tài liệu tham khảo và chuyên khảo về vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. 3 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Chương 2: Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến trước năm 1988 Chương 3: Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Tháp từ năm 1988 đến năm 2000 Chương 4: Bước phát triển mới về kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Tháp từ năm 2001 đến năm 2010. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI Thực hiện đề tài luận án “Những biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010”, chúng tôi đã tiếp cận nguồn tài liệu chủ yếu nghiên cứu về nông thôn, nông nghiệp và nông dân, đặc biệt chú ý tới những công trình nghiên cứu trên phạm vi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Có thể chia các công trình theo bốn nhóm chính: 1.1. Nhóm công trình nghiên cứu chung về tình hình kinh tế - xã hội cả nước trước và trong thời kỳ đổi mới 1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về những vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn trước và trong 25 năm đổi mới 1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu kinh tế - xã hội vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long 1.4. Nhóm những nghiên cứu về khu vực Đồng Tháp Mười và kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Tháp Tổng quan lịch sử nghiên cứu có liên quan tới luận án cho thấy ở nhiều góc độ khác nhau khi nghiên cứu về kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng cũng đã có nhiều công trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu khá toàn diện. Những công trình này đều có giá trị về mặt tư liệu và đã gợi mở được nhiều vấn đề có sức lôi cuốn. Nhưng cho đến nay, chưa có công trình sử học nào nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống và toàn diện về sự biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2010. Do vậy, tác giả mong muốn trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu từ trước để tiếp cận và nghiên cứu đề tài “ Những biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010” một cách hệ thống, toàn diện và đầy đủ hơn. 4 Chương 2 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1988 2.1. Điều kiện lịch sử 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, phái Bắc tiếp giáp với Campuchia, phía Đông giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, phía Tây giáp tỉnh An Giang. Dựa vào lợi thế vị trí địa lý như trên, kết hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù, tài nguyên thiên nhiên phong phú, tỉnh Đồng Tháp có nhiều ưu thế để sản xuất nông nghiệp chủ yếu với các thế mạnh về cây lúa, thủy sản và trái cây. Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp còn có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ và là nơi cung cấp các nguyên liệu nông nghiệp cho các ngành sản xuất công nghiệp chế biến. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Đồng Tháp là một tỉnh có quy mô dân số khá đông, số người lao động trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao và có khuynh hướng tăng. Đây chính là nguồn lực quan trọng, là lực lượng sản xuất chính góp phần thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Song lại là tỉnh có mặt bằng dân trí ở mức thấp, đại bộ phận nông dân chưa có trình độ sản xuất với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nên việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. 2.1.3. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 Phần này tác giả trình bày các nội dung khái quát, như: sơ lược về sự hình thành vùng đất Đồng Tháp; Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn thời kỳ các chúa Nguyễn và thời nhà Nguyễn; thời kỳ Pháp thuộc; thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). 2.2. Những thay đổi của kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 1988 2.2.1. Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và sự vận dụng của Đảng bộ,chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Trung ương, Đảng, Chính phủ, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Tháp không ngừng đề ra các chính sách, chủ trương, biện pháp kịp thời đáp ứng cho yêu cầu của tình hình mới nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về lương 5 thực, thực phẩm để từng bước ổn định đời sống của nhân dân, như: Nghị quyết số 24 (29/9/1975) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam “Về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 254 (15/7/1976) của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hànhvề “Những công tác trước mắt đối với miền Nam”; Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I , từ ngày 22/3/1977 đến ngày 03/4/1977, đề ra nhiệm vụ “… ra sức phát triển thủy lợi, trọng tâm là ưu tiên phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Chỉ thị số 25/ CT – 07 (14/3//1976) về việc “ gắn liền phát động phong trào sản xuất thâm canh tăng vụ, tăng năng xuất, mở rộng diện tích, đáp ứng yêu cầu lương thực”; Chỉ thị số 31/CT – 76 (17/1/1976) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc chỉ đạo trước mắt là ưu tiên số 1 cho phát triển nông nghiệp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II (1980) của tỉnh đã xác định “ Nhiệm vụ hàng đầu là sản xuất lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Tiến công vào Đồng Tháp Mười sẽ giải quyết được những vấn đề này”. 2.2.2. Về quan hệ sở hữu và quan hệ sản xuất trong nông thôn Cuối năm 1978, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu tổ chức thực hiện Chỉ thị 43 – CT/TW (14/4/1978) của, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh đã tiến hành điều chỉnh, chia cấp lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện tập thể hóa tư liệu sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là dưới dạng tập đoàn sản xuất. Đến cuối năm 1980, toàn tỉnh đã xây dựng được 420 tập đoàn sản xuất nông nghiệp, 59 tập đoàn máy kéo, 2 tập đoàn sửa chữa, với 530 máy cày lớn. Việc thực hiện đường lối cải tạo nông nghiệp một cách ồ ạt, duy ý chí, cộng với thiên tai những năm 1978, 1979 và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam làm cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp bị ngưng trệ, kinh tế không những không tăng trưởng mà còn bị nạn đói đe dọa. Đời sống nhân dân tỉnh Đồng Tháp vô cùng khó khăn. Tình trạng trên dẫn đến thực tế là diện tích, năng xuất, sản lượng lúa cả năm ở Đồng Tháp từ năm 1976 đến năm 1980 có chiều hướng chựng lại và thậm chí giảm sút. Nhìn tổng thể giai đoạn 1976 - 1980, mặc dù có tiềm năng và triển vọng to lớn nhưng sản xuất nông nghiệp của Đồng Tháp có chiều hướng đi xuống. Diện tích gieo trồng luá cả năm đến năm 1980 chỉ tăng được 14,6%, so với năm 1976. Năng suất lúa chỉ tăng từ 21,8 tạ/ha (1976) lên 22,4 tạ/ha (1980). Thực hiện chỉ thị số 100/CT – TW (13// 01 /1981) và Chỉ thị số 19 – CT/TN(03/5/1983) của Ban bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Đồng Tháp ra các Nghị quyết số 10, 11 (1983) nhằm cải tạo quan hệ sản xuất và thực hiện nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (1980), lần thứ III 6 (1983), đến cuối năm 1985 tỉnh Đồng Tháp “đã hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo nông nghiệp” trong đó có việc điều chỉnh 10.300 ha cho 7.799 hộ nông dân, đưa vào làm ăn tập thể 87% diện tích đất canh tác và 93% hộ nông dân với 2.234 tập đoàn sản xuất, liên tập đoàn và 2 hợp tác xã . Trong thực tế, việc hợp tác hóa trong nông nghiệp, thực chất là tập thể hóa đã thủ tiêu thị trường với nền kinh tế tiểu nông, đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng sâu nặng. Khó khăn nhất là vào những năm 1978 – 1980, dù là một tỉnh nằm ở trung tâm Đồng Tháp Mười, được biết đến như vựa lúa của cả nước nhưng Đồng Tháp Người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cư dân Đồng Tháp nói riêng vốn cần cù, năng động, sáng tạo, quen chủ động trong làm ăn và sản xuất hàng hóa nhưng do chính sách chưa thích hợp nên đã làm mất dần những đặc tính ưu việt của họ. Trên bình diện kinh tế nông nghiệp cả nước nói chung giai đoạn 1981 – 1985 là thời kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức lại tư duy kinh tế, tổng kết thực tiễn, phát hiện quy luật khách quan của sự phát triển để từ đó tìm giải pháp khắc phục. 2.2.3. Về kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Tháp Từ sau ngày giải phóng, Đồng Tháp vừa tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế lại vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, giải quyết những khó khăn trước mắt đặc biệt là vấn đề lương thực cho người dân nhằm khắc phục nạn đói, ổn định đời sống nhân dân sau thời gian dài chiến tranh. Theo báo cáo thống kê của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kết quả phát triển kinh tế xã hội sau 10 năm thống nhất đất nước, tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 1975 đạt 277.000 tấn, chủ yếu là sản lượng luá chiếm 97,6%. Đến năm 1985 tăng lên 650.000 tấn, nhịp độ tăng 8,87% /năm. Lương thực bình quân đầu người một năm từ 280 kg năm 1975 đã tăng lên 489 kg năm 1985, nhịp độ tăng bình quân 5,74% năm Năm 1975 tỉnh Đồng Tháp phải nhận viện trợ lương thực của Trung ương 8.000 tấn gạo nhưng kể từ năm 1980 trở đi Đồng Tháp đã thực hiện tốt nghĩa vụ lương thực cho Trung ương, từ năm 1981 đến 1985, toàn tỉnh Đồng Tháp đã huy động được khoảng từ 145.000 đến 160.000 tấn lương thực mỗi năm. Tính trong khoảng hơn 10 năm (1976 - 1988) Đồng Tháp đã huy động được 1.5 triệu tấn lương thực giao cho Trung ương và tự cung cấp cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang. Nhìn chung ngành nông nghiệp trồng trọt ở Đồng Tháp trước năm 1988 có bước phát triển nhưng không đồng đều và thiếu tính bền vững. Cây công nghiệp ngắn ngày phát triển chậm, chưa cân xứng với yêu cầu 7 của cơ cấu cây trồng, Nhà nước chủ yếu tập trung cho cây lúa, một số loại cây có sự phát triển nhưng mang tính tự phát. 2.2.4.Về xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp Từ sự bất ổn về kinh tế kéo theo sự bất ổn về xã hội. Tình trạng bỏ bê công việc đồng áng, tình trạng, “buôn lậu” lương thực thực phẩm giữa các huyện, thị ngày càng nhiều. Mặc dù là tỉnh trọng điểm trong sản xuất lương thực đặc biệt là cây lúa nhưng cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh nhân dân phải ăn độn. Tổn thất lớn nhất ở thời kỳ này chính là sự thui chột nguồn lực con người với tư cách là lực lượng sản xuất quan trọng nhất. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh quốc phòng. Là tỉnh tiếp giáp với đường biên giới Campuchia, trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979 tỉnh Đồng Tháp còn phải ra sức thực hiện nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòng, phòng thủ tuyến biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Tiểu kết chương 2 Trong chiến tranh chống xâm lược người nông dân cả nước nói chung và nông dân tỉnh Đồng Tháp nói riêng trở thành một đội quân chủ lực của cách mạng. Khi chiến tranh chấm dứt, công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đã nhanh chóng lôi kéo nông dân tham gia. Nhưng do sai lầm, yếu kém trong quá trình thực hiện cải tạo nông nghiệp, cộng với cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, thiên tai lũ lụt làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội nông thôn Đồng Tháp nên 5 năm sau ngày giải phóng đời sống kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương có nhiều đổi mới, nhưng đi vào thực tiễn ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp, cơ chế khoán còn mang tính tập trung quan liêu, mức khoán ngày càng tăng cao, không phù hợp với thực tiễn sản xuất nên đã không phát huy được sức sản xuất của người nông dân. Cùng với đó, chỉ thị số 19 – CT/TN của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc “Hoàn thành điều chỉnh ruộng đất, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở Nam Bộ”. Việc giải quyết vấn đề ruộng đất ở tỉnh Đồng Tháp nhằm mục đích rút ngắn sự cách biệt về điều kiện sản xuất có đem lại một số kết quả nhưng chưa kích thích được sản xuất phát triển, trái lại còn làm trì trệ một nền nông nghiệp đã bước đầu mang tính chất sản xuất hàng hoá. Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn bị đe dọa. Đó là nguyên nhân sâu xa của một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra trầm trọng từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Đồng Tháp. 8 Chương 3 NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 1988 ĐẾN NĂM 2000 3.1. Đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, sự vận dụng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc. Trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 1986 – 2000, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương quan trọng nhằm đẩy mạnh sản xuất, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu trong quá trình phát triển đất nước. Các nội dung đó được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Luật đất đai (1987), Nghị quyết 10 (05/04/1988) của Bộ Chính trị, Chỉ thị 47 (31/8/1988), Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa VI (3/1989), Luật đất đai sửa đổi (1993),… Một quyết định rất quan trọng trong thời gian này của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là sự ra đời của Nghị quyết 10 – CT/TW về cải tiến chế độ khoán trong sản xuất nông nghiệp. Với nghị quyết này, người nông dân đã được trao quyền sử dụng ruộng đất và tư liệu sản xuất làm ra, được chủ động trong cả khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, được hưởng thụ kết quả lao động của mình…, điều này khiến người nông dân vô cùng phấn khởi trong sản xuất và kích thích khả năng sáng tạo trong lao động. Quán triệt Chỉ thị số 74 của Hội đồng Bộ trưởng (1988), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề ra nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 3 năm đối với vùng Đồng Tháp Mười (1988-1990), trọng tâm là 3 chương trình kinh tế: Tập trung đầu tư nông nghiệp toàn diện trong đó cây lúa là chính, phát triển cây công nghiệp ngắn ngày ở vùng I, khai thác mạnh Đồng Tháp Mười để mở rộng diện tích trồng lúa, hoa màu…; đối với chăn nuôi tập trung cho đàn heo, phát triển khu vực kinh tế gia đình, phát triển số lượng đàn trâu, bò củng cố mạng lưới phòng chống dịch bệnh cho gia súc…; đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong tiến trình đổi mới, nông nghiệp luôn là ngành kinh tế được Đảng và Nhà nước coi trọng, góp phần vào thực hiện mục tiêu 3 chương trình kinh tế lớn do Đại hội VI đề ra và ổn định đất nước. Chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn liền với phát triển nông thôn được Đảng và Nhà nước quan tâm cụ thể trong khoảng thời gian các năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ XX và trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, trong đó trọng tâm 9 là các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn mà đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa bỏ thuế nông nghiệp, chú trọng phát triển thủy lợi. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI (1996), đã xác định: : phát triển nền nông nghiệp toàn diện, trong đó cây lúa là cây thế mạnh, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao… Trong các văn bản trên, gây tác động mạnh đến sự chuyển biến kinh tế nông nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng phải đặc biệt nhấn mạnh tác động của Nghị quyết 10 của Bộ chính trị. Việc thực hiện Nghị quyết 10 /NQ – TW của Bộ Chính trị đã thực sự tạo ra một bước ngoặt có ý nghĩa lớn. Cơ cấu kinh tế không ngừng chuyền dịch theo hướng tích cực. 3.2. Những chuyển biến kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1998 đến năm 2000 3.2.1. Quá trình biến đổi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Vận dựng Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị vào thực tiễn sản xuất, bằng việc đưa ra phương thức khoán mới đã nâng cao một bước chất lượng cuộc sống đồng thời giúp các ngành công nghiệp và thủ công nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp được phục hồi và tăng trưởng dần, một số ngành nghề mới cũng được mở ra như nghề trồng hoa kiểng, nghề dệt chiếu, dệt thảm lục bình, nghề làm chiếu… Những chủ trương quan trọng của Đảng đã nhanh chóng khôi phục và đưa nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chuyển biến nhanh chóng. Trên tất cả các phương diện như: diện tích canh tác, năng xuất, sản lượng đều tăng qua các năm. Trong mười năm sản lượng tăng bình quân là 9,13%. Năm 1995, sản lượng so với năm 1990 là 542.888 tấn, chỉ tính riêng con số này gấp hơn hai lần sản lượng năm 1975, bằng xấp xỉ sản lượng năm 1985. Trong những năm tiếp theo sản lượng tăng liên tục, đỉnh cao là năm 1999 sản lượng lương thực đạt trên 2000 tấn. Trong sản lượng lượng lương thực mà tỉnh Đồng Tháp đạt được thì cây lúa đóng vai trò chủ đạo. Sản lượng lúa mà Đồng Tháp đạt được trong 10 năm 1990 - 2000) là 18.108.811 tấn thóc. Nhờ đó đã đưa bình quân lương thực trên đầu người gia tăng đáng kể. Nếu năm 1985 là 489 kg/ người thì đến năm 1990 là 942 kg và năm 1995 là 1200kg/người. “Khoán 10” với chủ trương xây dựng hộ nông dân trở thành những đơn vị kinh tế tự chủ đã phát huy được sức sản xuất của nông dân. Sự “bung ra” trong sản xuất đã giải quyết tình trạng thiếu lương thực, nếu trước năm 1988 cả nước còn phải nhập đến 60.000 tấn gạo thì sang năm 1989 không những đảm bảo đủ lương thực mà đã xuất khẩu được 1.200.000 tấn. Nhà nước đã giải quyết được vấn đề mấu chốt về an ninh 10 [...]... chuyển biến đáng kể Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp đã quyết định sự phát triển của kinh tế - xã hội nông thôn và đời sống nông dân ngày càng được nâng cao 4.3 Sự biến đổi xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 200 1-2 010 4.3.1 Biến đổi về cộng đồng xã hội trong nông thôn tỉnh Đồng Tháp Trong tiểu mục này, tác giả trình bày sự biến đổi trên các mặt, như: biến đổi về dân số và lao động; biến đổi. .. nên những thay đổi đáng kể trong cơ cấu thành phần kinh tế và là bước đà tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cơ cấu kinh tế nông thôn trong vùng nhanh hơn 3.3 Chuyển biến xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1988 đến năm 2000 3.3.1 Sự phân hóa giàu nghèo và các nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa giữa các tầng lớp trong xã hội ở nông thôn Ở Đồng Tháp, hộ thuần nông chiếm khá cao, đến. .. của nông dân đã có ý nghĩa sâu sắc, làm chuyển biến cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn tỉnh Đồng Tháp 4.2 Kinh tế nông nghiệp, nông thôn Đồng Tháp trong việc thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010 16 Từ năm 2001, với chủ trương tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn sự đầu tư cho nông nghiệp ở Đồng. .. lực góp phần đưa nông thôn Đồng Tháp thực hiện thành công công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 4.3.2 Sự biến đổi về đời sống cư dân nông thôn tỉnh Đồng Tháp Sự thay đổi trong đời sống dân cư nông thôn tỉnh Đồng Tháp gắn liền với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hay nói cách khác, chuyển biến đời sống dân cư nông thôn là thước đo hiệu quả sự tăng trưởng kinh tế và kết quả thực... đi với những hạn chế không thể tránh khỏi, Đồng Tháp cho đến nay vẫn là một tỉnh được biết đến với những vấn đề hạn chế về giáo dục, y tế, chất lượng nguồn nhân lực,…Vị trí của tỉnh trong khu vực và cả nước vẫn còn ở mức thấp Những biến đổi kinh tế – xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian từ năm 1975 trở lại đây đã thực sự tạo nên một diện mạo mới cho nông thôn Đồng Tháp Cùng với các tỉnh trong... trình bày sự chuyển biến xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp trên các mặt, như : về giao thông nông thôn; về điện thắp sáng; về nước sinh họat; về nhà ở; về y tế; về giáo dục Nhìn chung, diện mạo nông thôn Đồng Tháp giai đoạn 1988 – 2000 đã có sự chuyển biến sâu sắc, tuy nhên so với mặt bằng chung các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước thì nông thôn Đồng Tháp vẫn cón là một tỉnh chậm phát triển,... và đánh bắt thủy sản đã thực sự trở thành một thế mạnh của tỉnh Mặc dù nội lực phát triển nông nghiệp Đồng Tháp mạnh nhưng có những phương diện vẫn đang tồn tại ở dạng tiềm năng Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Tháp không tránh khỏi những thử thách Chương 4 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010. .. đổi về chất lượng cuộc sống dẫn đến phân hóa xã hội nông thôn Tác giả đi đến kết luận, sự chuyển biến trong xã hội nông thôn Đồng Tháp là quá trình phân hóa không ngừng tình trạng giàu nghèo ở nông thôn Trên nền tảng của sự phục hồi kinh tế hộ tư nhân ở nông thôn là sự khuyến khích kinh tế hộ phát triển với các hình thức phi nông nghiệp như thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp… Đây còn là nguồn lực về. .. nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao từ phía người dân Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 81/119 số xã đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục, 107 xã đạt chuẩn về tiêu chí y tế, 102 xã đạt tiêu chí văn hóa Tiểu kết chương 4 Nhìn trên phương diện bao quát, sau 10 năm tiến hành công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều khởi sắc, tuy... sống nông dân Sự thay đổi căn bản kinh tế nông nghiệp ở Đồng Tháp trong những năm 1996 - 2010 đã tác động tích cực đến nền kinh tế chung của tỉnh Đóng góp vào tổng sản phẩm nội tỉnh của ngành nông nghiệp luôn ở mức cao, năm 1995 ngành nông nghiệp đóng góp 71,58%, năm 2000 là 62,23%, năm 2005 là 58,12% và năm 2010 là 48,77% Mặc dù tỷ trọng 17 ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm dần nhưng giá . tài Chương 2: Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến trước năm 1988 Chương 3: Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Tháp từ năm 1988 đến năm 2000 Chương 4:. Những biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010 một cách hệ thống, toàn diện và đầy đủ hơn. 4 Chương 2 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP TỪ. mới về kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Tháp từ năm 2001 đến năm 2010. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI Thực hiện đề tài luận án Những biến đổi kinh tế - xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiên sĩ những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010, tóm tắt luận án tiên sĩ những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010, tóm tắt luận án tiên sĩ những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010

Từ khóa liên quan