Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

123 2,801 47
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 16:23

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ GIANG NGHIÊN CỨU VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ GIANG NGHIÊN CỨU VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60-62-01-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Bùi Đình Hoà Thái Nguyên, năm 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và hoàn toàn chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ để thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Giang Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo TS. Bùi Đình Hòa - Người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, các Thầy Cô thuộc phòng Quản lý sau đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn UBND huyện Đại Từ; UBND các xã: Hà Thượng, Hùng Sơn, La Bằng huyện Đại Từ và các hộ gia đình ở 3 xã trên đã cung cấp số liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, cùng toàn thể gia đình, người thân đã động viên tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu đề tài. Thái Nguyên, ngày 08 tháng 09 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Giang Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa của đề tài 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Tổng quan một số lý luận về huy động nguồn lực cộng đồng 5 1.1.1. Cộng đồng và nguồn lực cộng đồng 5 1.1.2. Huy động nguồn lực cộng đồng trong phát triển nông thôn 6 1.1.3. Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển nông thôn 8 1.1.4. Cơ chế chính sách huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM 9 1.2. Một số cơ chế chính sách huy động sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam 11 1.2.1. Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng 11 1.2.2. Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng 12 1.2.3. Quy chế dân chủ cơ sở 13 1.2.4. Cơ chế huy động sự tham gia của cộng đồng trong chương trình thí điểm xây dựng NTM thời kỳ CNH-HĐH 14 1.2.5. Cơ chế huy động cộng đồng trong chương trình MTQG xây dựng NTM 16 1.3. Nội dung chủ yếu về chương trình xây dựng nông thôn mới 17 1.3.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 17 1.3.2. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội 18 1.3.3. Phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất và nâng cao thu nhập 19 1.3.4. Phát triển văn hoá - xã hội - môi trường 20 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.5. Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh 21 1.3.6. Các tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới 23 1.4. Một số bài học kinh nghiệm trên Thế giới và trong nước 23 1.4.1. Bài học quốc tế 23 1.4.2. Bài học trong nước 27 CHƢƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Nội dung nghiên cứu 32 2.2. Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2. Phương pháp phân tích 34 2.2.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, viết báo cáo 34 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 35 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 35 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ 47 3.2.1. Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện Đại Từ 47 3.2.2. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của huyện Đại Từ 50 3.2.3. Đánh giá chung sau 3 năm triển khai xây dựng NTM huyện Đại Từ 57 3.3. Tình hình huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM của 3 xã nghiên cứu 58 3.3.1. Khái quát chung 3 xã nghiên cứu 58 3.3.2. Sự hiểu biết của người dân và cán bộ xã, thôn về chương trình xây dựng nông thôn mới 59 3.3.3. Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM ở xã Hà Thượng 62 3.3.4. Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM ở xã Hùng Sơn 65 3.3.5. Tình hình huy động nguồn lực xây dựng NTM ở xã La Bằng 69 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.6. Những đóng góp của người dân và cộng đồng vào chương trình xây dựng NTM 72 3.3.7. Những khó khăn trong việc huy động nguồn lực cộng đồng vào chương trình xây dựng NTM 83 3.4. Một số nguyên nhân, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Đại Từ 86 3.4.1. Một số nguyên nhân dẫn đến việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM huyện Đại Từ còn khó khăn 86 3.4.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (SWOT) cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ 88 3.5. Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa BCĐ Ban chỉ đạo BQL Ban quản lí CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng HTX Hợp tác xã KT-X· HÉI Kinh tế xã hội MTQG Mục tiêu quốc gia NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NTM Nông thôn mới PTNT Phát triển nông thôn TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường VHXH Văn hoá – Xã hội XĐGN Xóa đói giảm nghèo Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất huyện Đại Từ 37 Bảng 3.2: Cơ cấu kinh tế huyện Đại Từ 38 Bảng 3.3: Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ 39 Bảng 3.4: Diện tích các loại cây trồng trên địa bàn huyện Đại Từ 40 Bảng 3.5: Số lượng gia súc, gia cầm huyện Đại Từ 42 Bảng 3.6: Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn 44 Bảng 3.7: Kết cấu hạ tầng, dịch vụ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 45 Bảng 3.8: Tổng hợp kết quả rà soát các tiêu chí NTM huyện Đại Từ tính đến tháng 12/2012 50 Bảng 3.9: Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM huyện Đại Từ năm 2011 và 2012 50 Bảng 3.10: Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2012 52 Bảng 3.11: Kết quả huy động nguồn lực xây dựng huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên năm 2011- 2012 55 Bảng 3.12: Một số thông tin 3 xã nghiên cứu thời điểm cuối năm 2012 59 Bảng 3.13: Sự hiểu biết của người dân về chương trình xây dựng NTM 60 Bảng 3.14: Đánh giá của cán bộ và người dân về việc triển khai xây dựng NTM tại địa phương 62 Bảng 3.15: Nguồn vốn cho xây dựng NTM tại xã Hà Thượng tính đến tháng 12/2012 64 Bảng 3.16: Nguồn vốn cho xây dựng NTM tại xã Hùng Sơn tính đến tháng 12/2012 68 Bảng 3.17: Nguồn vốn xây dựng NTM tại xã La Bằng đến tháng 12/2012 70 Bảng 3.18: Những công việc người dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình (n=135) 72 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.19: Ý kiến đánh giá của cán bộ xã, thôn về sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng NTM (n = 30) 73 Bảng 3.20: Giá trị đóng góp bình quân/hộ cho xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình xây dựng NTM của 3 xã nghiên cứu (n=135) 76 Bảng 3.21: Một số đóng góp của nhân dân xã Hà Thượng trong xây dựng NTM 77 Bảng 3.22: Đóng góp của nhân dân xã Hùng Sơn vào các công trình, hoạt động xây dựng NTM (tính đến hết tháng 12/2012) 78 Bảng 3.23: Tổng hợp giá trị đóng góp của người dân cho xây dựng NTM ở 3 xã nghiên cứu (tính đến hết tháng 12/2012) 80 Bảng 3.24: Tổng hợp giá trị đóng góp của doanh nghiệp, HTX cho xây dựng NTM ở 3 xã nghiên cứu (tính đến hết tháng 12/2012) 81 Bảng 3.25: Giá trị đóng góp của một số doanh nghiệp, HTX vào chương trình xây dựng NTM tại 3 xã nghiên cứu 82 Bảng 3.26: Ý kiến của các hộ dân về việc huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM 83 Bảng 3.27: Ý kiến của cán bộ xã, thôn về khó khăn trong huy động nguồn lực đóng góp bằng tiền (n = 30) 85 Bảng 3.28: Ý kiến của cán bộ xã, thôn về khó khăn trong huy động nguồn lực đóng góp bằng đất đai (n = 30) 85 [...]... huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới huy n Đại Từ - Đề xuất một số giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huy n Đại Từ 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trong luận văn là nguồn lực cộng đồng Nguồn lực cộng đồng là một khái niệm rộng, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu 04 nhóm nguồn lực cộng. .. từ cộng đồng lại chưa có Chính vì những lý do trên mà chúng tôi lựa chọn luận văn nghiên cứu là: "Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huy n Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên" Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM trên huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. .. huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huy n Đại Từ - Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới huy n Đại Từ - Đánh giá tình hình huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới tại 3 xã nghiên cứu - Đưa ra một số nguyên nhân, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho việc huy. .. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Bộ, Ngành có liên quan xem xét trong việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách trong việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã trong cả nước Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan một số lý luận về huy động nguồn lực cộng đồng 1.1.1 Cộng đồng và nguồn lực cộng đồng. .. cho việc nghiên cứu, tham khảo trong việc giảng dạy, học tập tại các trường, các viện nghiên cứu về phát triển nông thôn 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tư liệu tốt cho chính quyền địa phương, các cấp, các ngành của huy n Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung sử dụng cho việc thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Kết quả nghiên cứu. .. triển nông thôn to lớn này Việc xây dựng cơ chế chính sách cho xây dựng NTM cũng chính là một vai trò của Chính phủ 1.1.4.2 Nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM Trong cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã” do Bộ NN&PTNT xuất bản tháng 8 năm 2010, nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM gồm: - Công sức, tiền của do người dân và cộng đồng tự bỏ ra để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình như: xây dựng, ... năng lực (talent) của các thành viên trong cộng đồng - Các nguồn tài sản xã hội (social capitals): mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng, ví dụ như niềm tin (trust) - Các nguồn tài sản tài chính (financial capitals): là các nguồn lực kinh tế tồn tại trong cộng đồng như hệ thống ngân hàng đang hoạt động trong vùng, khả năng kinh tế của các thành viên trong cộng đồng 1.1.2 Huy động nguồn lực cộng. .. thuật, nguồn lực, tạo điều kiện, động viên tinh thần… cho người dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng đồng Để huy động các nguồn lực cho hoạt động thí điểm tại 11 xã điểm, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2009 hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã điểm [8] Thông tư xác định nguồn lực và ngày công lao động của nhân dân, cộng đồng trong. .. như toàn thế giới (cộng đồng thế giới), một châu lục (cộng đồng Châu Á, cộng đồng Châu Âu ), một khu vực (cộng đồng Asean), cộng đồng còn được áp dụng để chỉ một kiểu xã hội, căn cứ vào những đặc tính tương đồng về sắc tộc, chủng tộc hay tôn giáo (cộng đồng người Do Thái, cộng đồng người da đen tại Hoa Kỳ ) Nhỏ hơn nữa, cộng đồng được dùng khi gọi tên các đơn vị như làng/bản, xã, huy n những người chung... cho xây dựng NTM ở mỗi xã là hàng chục, hàng trăm tỷ đồng Ngân sách nhà nước không thể đầu tư cho xây dựng NTM tại tất cả các xã trên cả nước như các chương trình thí điểm Việc huy động một cách đa dạng các nguồn vốn ngoài ngân sách đóng vai trò hết sức quan trọng Trong khi các chính sách huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, ngân hàng cho xây dựng NTM đã được ban hành thì chính sách huy động nguồn lực . (SWOT) cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn mới huy n Đại Từ 88 3.5. Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huy n Đại Từ 89. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ GIANG NGHIÊN CỨU VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUY N ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN. tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM trên huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan