nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

47 377 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 17:07

KILOBOOKS.COM ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KHÁNH AN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ KHÁNH AN Lớp: DH4TC – Mã số sinh viên: DTC030282 Người hướng dẫn: ĐẶNG ANH TÀI Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM CễNG TRèNH C HON THNH TI KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH I HC AN GIANG Ngi hng dn: Ngi chm, nhn xột 1: Ngi chm, nhn xột 2: Khúa lun ủc bo v ti Hi ủng chm bo v lun vn Khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh ngy thỏng nm http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM LI CM N Qua thi gian thc tp ti chi nhỏnh Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL tnh AG ủó giỳp tụi hiu rừ hn v hot ủng ca ngõn hng, cú thờm nhiu kin thc v hot ủng tớn dng, nh ủú tụi cú th thun li hn trong vic thc hin ủ ti Phõn tớch nghip v tớn dng ngn hn ca Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL Chi Nhỏnh An Giang. Tụi chõn thnh cm n Ban Giỏm ủc, Phũng tớn dng, Ban Hng dn v ton th cỏc cỏn b nhõn viờn ca ngõn hng ủó giỳp ủ tụi trong thi gian thc tp. Trong quỏ trỡnh thc tp tụi nhn ủc s giỳp ủ ca nhiu cỏn b nhõn viờn Phũng tớn dng, ủc bit l chỳ Trng phũng tớn dng Lờ Quang Thnh giỳp tụi sm cú nhng bc phỏt trin ủ ti, nhanh chúng cú ủc nhng s liu cn thit. ng thi, tụi cng chõn thnh cỏm n Ban Giỏm Hiu trng HAG to ủiu kin ủ tụi tip xỳc vi thc t, to c hi cho tụi ỏp dng kin thc ủó hc ti trng v qua ủú lm phong phỳ hn nhng kin thc chuyờn ngnh thụng qua thi gian thc tp ti Ngõn hng; tụi rt cỏm n thy ng Anh Ti ủó dnh thi gian hng dn tụi thc hin ủ ti v ủó cho tụi nhiu li khuyờn hu ớch, nh s hng dn ca thy m tụi cú th hon thnh ủ ti ủỳng thi gian qui ủnh. SVTH TRN TH KHNH AN http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM TÓM TẮT Đề tài “Phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” ñược thực hiện nhằm nghiên cứu hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang từ năm 2004 - 2006. Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang trước ñây chủ yếu cho vay XDSCN, những năm gần ñây Ngân hàng còn mở rộng cơ cấu cho vay ñể ñáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh… dựa trên nhu cầu vay vốn của người dân tại Thành phố Long Xuyên. Phân tích hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn trong 3 năm (2004 - 2006) của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang thông qua các bảng số liệu, biểu ñồ phân tích Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ, Dư nợ, Nợ quá hạn, các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn, so sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn giữa Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang với một số ngân hàng chi nhánh khác hoạt ñộng tại An Giang. Từ quá trình phân tích, cho thấy hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng khá tốt, tuy cần phải khắc phục nhiều khó khăn mà Ngân hàng ñang gặp phải. Phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang ñược phân tích cụ thể qua các chương sau: - Chương 1: “ Mở ñầu” dựa trên nhu cầu vay vốn của người dân tại Thành phố Long Xuyên ñề tài thực hiện việc phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang. - Chương 2: “Cơ sở lý thuyết” ñưa ra các khái niệm về tín dụng và các vấn ñề liên quan ñến tín dụng… - Chương 3: “ Giới thiệu Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” giới thiệu khái quát về Ngân hàng, cơ cấu tổ chức,… - Chương 4: “Hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” phân tích Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ, Dư nợ, Nợ quá hạn và các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn trong năm 2004 – 2006. So sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang với một số ngân hàng chi nhánh An Giang (2004 –2006). - Chương 5: “Kết luận - Kiến nghị” http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Một số khái niệm chung về tín dụng 2 2.1.1 Tín dụng 2 2.1.2 Doanh số cho vay 2 2.1.3 Doanh số thu nợ 2 2.1.4 Dư nợ 2 2.1.5 Nợ quá hạn 2 2.2 Vấn ñề chung về tín dụng 2 2.2.1 Bản chất, chức năng và vai trò của tín dụng ngắn hạn 2 2.2.2 Nguyên tắc - ñiều kiện của tín dụng 4 2.2.3 Một số chỉ tiêu ñánh giá hoạt ñộng tín dụng 5 2.3 Thể loại và thời hạn cho vay 5 2.4 Trả nợ gốc và lãi 6 2.5 Phương thức cho vay 8 2.6 Rủi ro tín dụng 9 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 Khái quát Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang 11 3.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 12 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 12 3.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban 12 3.3 Phương hướng hoạt ñộng năm 2007 13 CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CHI NHÁNH AN GIANG 4.1 Phân tích hoạt ñộng TDNH năm 2004 – 2006 16 4.1.1 Doanh số cho vay 16 4.1.2 Doanh số thu nợ 18 4.1.3 Dư nợ cho vay 20 4.1.4 Nợ quá hạn 22 4.2 Đánh giá chất lượng TDNH năm 2004 – 2006 24 4.2.1 Hệ số thu nợ ngắn hạn 24 4.2.2 Dư nợ ngắn hạn/ Vốn huy ñộng 25 4.2.3 Dư nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 25 4.2.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 25 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM 4.2.5 Nợ quá hạn ngắn hạn/ Tổng dư nợ ngắn hạn 26 4.3 So sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn của NH PTN ĐBSCL với một số chi nhánh ngân hàng khác tại An Giang 26 4.4 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng 29 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 30 5.2 Kiến nghị 31 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 1: TÌNH HÌNH CHO VAY NĂM 2004 - 2006 16 BẢNG 2: TÌNH HÌNH THU NỢ NĂM 2004 - 2006 18 BẢNG 3: TÌNH HÌNH DƯ NỢ NĂM 2004 - 2006 20 BẢNG 4: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN NĂM 2004 - 2006 22 BẢNG 5: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 24 BẢNG 6: SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN 27 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu ñồ 1: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG CHO VAY NGẮN HẠN 17 Biểu ñồ 2: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG THU NỢ NGẮN HẠN 19 Biểu ñồ 3: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DƯ NỢ NGẮN HẠN 21 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM DANH MC T VIT TT Kí HIU/VIT TT DIN GII AG CBNV DN DSCV DSTN BSCL HTD MHB NH T&PT VN NHNN NH No&PTNT NH NT VN NH PTN BSCL NH SGTT NHTM NQH ST SXKD TPLX VH VH WTO XDSCN Tng An Giang Cỏn b nhõn viờn D n Doanh s cho vay Doanh s thu n ng bng sụng Cu Long Hp ủng tớn dng Housing Bank Of Mekong Delta Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL. Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam Ngõn hng nh nc Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Ngõn hng Phỏt Trin Nh ng Bng Sụng Cu Long Ngõn hng Si Gũn thng tớn Ngõn hng thng mi N quỏ hn S tin Sn xut kinh doanh Thnh ph Long Xuyờn Vn ủiu ho Vn huy ủng World Trade Organization - T chc thng mi th gii Xõy dng sa cha nh http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN [...]... trư c thu : 21.950 tri u đ ng ● Nh ng gi i pháp th c hi n trong năm 2007 - Cơng tác ngu n v n: T p trung cơng tác huy đ ng v n, tri n khai khuy n mãi phù h p v i th c t trên đ a bàn Ph n đ u nâng d n t l huy đ ng v n t i ch t i thi u trên 30%/t ng dư n cho vay hi n h u Phát tri n các s n ph m m i trong huy đ ng v n, trong tín d ng và tăng d n t tr ng l i nhu n t d ch v trong t ng thu nh p Đi u hồ v... Giang Tuy n d ng nhân s theo biên ch đư c duy t c a H i s ; đồn k t t t gi a các phòng ban và chi nhánh - Cơng tác khác: OBO OKS CO M C i cách và hồn thi n quy trình tín d ng Nâng cao đ o đ c, năng l c c a các cán b nhân viên Nâng cao hi u l c qu n lý c a Ban lãnh đ o và các phòng ban B trí khoa h c cán b ph c v cơng tác báo cáo k p th i và tin h c hố cơng tác báo cáo th ng kê đ h n ch s lao đ ng ph c... tr ng thu s n, cá ba sa,… ngày càng m r ng quy mơ do nh ng s n ph m th y s n ngày càng có giá tr xu t kh u trên th trư ng Qu c t T th c t trên cho th y, Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang khơng ch quan tâm đ n m c tiêu XDSCN mà đ ng th i còn t o đi u ki n cho ngư i dân làm kinh t , nâng cao ch t lư ng cu c s ng thơng qua vi c cho vay đ i tư ng khác (s n xu t, kinh doanh, ni tr ng thu s n, chăn... tăng 6,38% so v i năm 2004, vì nhu c u vay v n cho vi c s n xu t kinh doanh, ni tr ng thu s n, kinh t h gia đình,… trên đ a bàn TPLX là r t cao Ch tiêu dư n ng n h n/t ng tài s n càng l n cho th y Ngân hàng thu đư c l i nhu n càng cao t vi c cho vay ng n h n, tuy nhiên ch tiêu này cao cũng ti m n nhi u r i ro Ch tiêu này vào năm 2006 là 28,47% gi m 16,35% so năm 2005 Do t ng tài s n tăng trong khi dư... cho vay ng n h n tăng, trong đó cho vay khác tăng cao hơn so v i cho vay XDSCN, vì nhu c u vay v n đ kinh doanh trong ng n h n tăng khơng ng ng, v i tính ch t riêng c a nh ng lo i hình kinh doanh khác nhau mà ngư i dân ch c n vay v n v i th i gian ng n là có th thu h i v n, và ti p t c kinh doanh ho c chuy n sang đ u tư khác Năm 2006 có m c tăng cao như trên là vì ngư i dân vay v n đ kinh doanh, chăn... i c nh tranh gay g t hơn, đòi h i nh ng t ch c tín d ng ph i có nh ng bư c đ i m i phù h p V i lý do trên, đ tài đư c th c hi n nh m m c tiêu tìm hi u v ho t đ ng c a Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang, đ c bi t phân tích ho t đ ng tín d ng ng n h n Qua đó, đ ra nh ng bi n pháp góp ph n nâng cao ch t lư ng tín d ng t i Ngân hàng 1.3 Phương pháp nghiên c u KI L Thơng qua q trình thu th p s li... s thu n c a nh ng đ i tư ng kinh doanh, chăn ni… tăng cao nh vào nh ng thu n l i riêng t mơi trư ng s n xu t kinh doanh, các khách hàng có phương án SXKD kh thi, nên đa s khách hàng có th tr n cho Ngân hàng, th hi n vi c cho vay c a Ngân hàng đ i v i các đ i tư ng này là đúng đ n, kinh nghi m và trình đ c a các cán b tín d ng ngày càng đư c nâng cao Cơng tác thu n là m t trong nh ng nhi m v quan tr... có kh năng m t v n Các kho n n q h n trên 360 ngày; Các kho n n khoanh ch Chính ph x lý; Các kho n n đã cơ c u l i th i h n tr n q h n trên 180 ngày theo th i h n đã đư c cơ c u l i; Các kho n n khác đư c phân lo i vào nhóm 5 theo quy đ nh t i kho n 3 và 4 Đi u 21 theo quy t đ nh s 43/2005/QĐ-NHN-HĐQT ngày 17/5/2005 c a Ngân hàng PTN ĐBSCL 2.5 Phương th c cho vay Trên cơ s nhu c u s d ng v n vay c a... thu n phù h p v i chu kỳ s n xu t, kinh doanh và kh năng tr n c a khách hàng nhưng t i đa khơng q 12 tháng Cho vay trung h n là các kho n vay có th i h n cho vay t trên 12 tháng đ n 60 tháng Cho vay dài h n là các kho n có th i h n cho vay t trên 60 tháng tr lên10 2.4 Tr n g c và lãi —Căn c vào đ c đi m s n xu t, kinh doanh, d ch v , kh năng tài chính, thu nh p và ngu n tr n c a khách hàng, chi nhánh... 271.356 40,95 (Ngu n: Phòng Tín d ng) Ghi chú: Khác: s n xu t, kinh doanh, ni tr ng thu s n, chăn ni… Năm 2004 - 2006 doanh s cho vay ng n h n tăng đ u và ln chi m trên 50% trong t ng doanh s cho vay, đ c bi t năm 2006 có doanh s cho vay ng n h n cao nh t v i m c tăng là 104.104 tri u đ ng, tăng 24,37% so năm 2005 Doanh s cho vay tăng ch y u là cho vay ng n h n còn vay trung dài h n tăng tương đ i, đây . khái niệm chung về tín dụng 2.1.1 Tín dụng Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất. vậy, tín dụng có ưu thế rõ rệt, kích thích mặt tập trung và thúc đẩy việc sử dụng vốn có hiệu quả 3 . - Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thơng cho xã hội: Nhờ hoạt động tín dụng mà. Vốn vay sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có hiệu quả kinh tế. - Hai là: Vốn vay phải được hồn trả đầy đủ cả vốn gốc và lãi vay theo đúng thời hạn đã cam kết trong
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan