tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành

36 336 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 17:01

1   !"#$%&' ()*+,!-./01 +2)3-++4!567+8+9 8:;<=9-!.8&4>+4!/5++ )33;<=6 7);'+?+=4!!#'9!!./ )5?;<+96@4&++2!A4+.!!B +98!.1C+.!+91C+8-) D/#!9+96E)'+=8!.DF -+.!8#=;+(46G-)D/+.! !B+9)+0+!D)*HD)I1+A;6JH+!4 !D);9+9#+("".&;<. +(K/+.!!B+9!D)')-1! +=?'-4D+%%L;!D)6 7ME!+28!./A)3+=+'+.!!B+9N 8+)3+D+%?1+.! !./#6M:;<+9%+COPPQR=; 2 &8&>D+%!D);+8:;<+ &R=*R;8=)33;<678) 3!L/=+9)-1!B3;<86 S+8$A'TE)343;<+.!!B+9)0M RU !++"!<)V 1.   2.  !"#     W  !"#"$%&'()*+,"-"./0 1 &2,34 W 5!"#"$%1"!678-9-:#$;1 )(<&=(>#>?32@&$A/BBC@=3= &$D(('#3&$!6=;EFG8(HG84  3 I-;J!K#@?#/FF#" +L!*3M(=< F#"MN!*/OP.Q"0B#"MN!*FO5!K(!*$ R/L#"MN!*0OSQ$RLT#"A/F? /B?+(0U @DMN!*LVW;JFH#"MS;JF#"MS'/#"4P" /F2;A/T;X /BT;Y(/;5RD4  !"#$%&' !(!()*+,-./012 5&=;Z[)1 )3[  "?"J;;$ "(&4  CJXJY 4 S)(<=#=R ("-(<-"(4  !"#$%#% X A    Z G    [ ,   !   \   ;     & ] ,   7   ^   _ ` ^    a ^    G ^   _ ` ^    b 5 c ` ` ^   _ ` ` ^    a ^    d ^   _ ` ` ` ^    S ^   _ ` ` ` ^    a c e ^    b ^   _ M ` ^    G 6 ^   _ ` M ^    O ^    [ ^   _ ` M ^    [ f>&++2&A!.g'++;=!H4 +.!!B+9!h4-81-i)&9.. j!)38/#=)iJXXJE6PXI"!", <#@$R(<"55I(",4 !(3()*+,.45678-./012 N&$E(#!Z-&"55I= 4I+&$#=". &$,,+ [55I[55\[554 I]/UUU ^\4S4&?;&$_A/D&$*-"A; D&=[&"55I &$*# =-" 1 ;;.?=MAFD&$("*-"A;\D&$Q""" *`"*a(*# (-"#bMA0D&$#b#"-" 7 A;cD&=[""55I#$$"& "55I &$Q"-J(-"#bMALD`&$d#" -"#=d ,@=#$?<*#4I`$R)",J =e;`"&$*-"(&$(-";L_/4 !(9(:;<=>?.45678-./012( Pfgh4U0C,&$WEQ"#!67  &$Y(N)iWj2(<3"#$(-!Z!64k";;l4l4& 'W;`"!67 &$)i!K@=#(> #>?30Q"W Y(NW2V8#$!674m;nJ =!;,&$#(-"#(>#>,?3L4 P")"P4J&$J#<=E(/G0`" &$ $oE/G0`"E(ZlNPP*)(Z`>;4N J=&$J#[LG/B8G/B"!674g Q&$1?[0G/BTG/B4 Pf^\4S4UBC,3=&$#(>#>?30( ,T8C&$oE/GL-!Z"(>#>4m;n;@!K3= &$#(>#>?3L4S"("=,H2C&$o #(>#>?32(UHC,3=&$#(>#>4 8 XZSg4p4&$3!6o#(>#>?32(Z)= &=UFC4N\4m4<'E#?3;$H@,,824HC &$o#(>#>4 !(@()*+,A.7.456?;7>6-./ 012( X5PI?=;(&$(#!Z" ; &$*-"4&$1-"[/8L8C4 &'()*+,%#$)-!$ G!D);)JXXJE83:;<93;<$6M8 +:;<R9+?!H(+,&'9!+.(,-F!H+0=&A !H!I46k9J7EB+;9+$ lm;6k9no<o;<8+:;<!.+4DA;5+ &'9n<&'1!.++;*6k9)+: ;<!.T?!U986k9;+:;<;; ;5)!m+,&'9;6 G)&\o!!H[p1aPq+2 :;<J7E+?)>!arrq67C+8+'8=*R+?)3 :;<J7E)-1!93;<&.2C9+?!H(+'9) 9 ;666&'&s/!!&s2;&s-!!m+28 ?4+&3/6  3"BCDE$FGHDI$GHJG$HCKL& 3(!(M7NMA27O6P P$R%"45!K$R;&qQ"&r ;st#;,#>;!#`&Wl#!65ug" hIuP[/GFBBUHGFB//4 3(3(Q*R, ST,HB("0B&!Ku4 U6VR, 1. v!6X#$/8.4 2. N,6"1#--'t#;/BC#0]$ 3. X>$(w4 10 U6V1.7>8 N,?=!6?7)?;sA?!Z  444DJ (A x ) 444D;".?-=#y "[ )1  4 3(9(G 6P 3(9(!(WXY77 UWXZ7[yJ'(J_ W I$()b1""55I4 W 5!6()b;$Q"(Z*  z"55I(4 W I$e !6 ;$Q" );!K&$#"-"[;$  " &"55I4 W ^&$-" !Z 1;Z,(-" 1;Z!63 ('#3 &$-"[;$ " & (('#3 &$-")(Z(>#>?3;;!K;0 L 2(H4 {WXZOA*(';xVD W N<-!674 W 5!63$"55I4 [...]... Nhánh xuống ĐMMĐN cho trung bình 9,8 ± 4,7 phân nhánh, 22 ± 0,2 vào cơ thẳng đùi, 7,9 ± 0,4 nhánh vào cơ rộng ngoài và cho trung bình 3,7 ± 0,3 mạch xuyên 3.3 Đặc điểm giải phẫu mạch xuyên từ các nhánh động mạch mũ đùi ngoài 3.3.1 Đặc điểm các mạch xuyên da từ các nhánh lên và nhánh xuống động mạch mũi đùi ngoài 3.3.1.1 Mạch xuyên da từ nhánh lên 16 Nhánh lên cho 176 mạch xuyên chiếm 43,5% số mạch. .. trong một nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn Tuy nhiên, đây cũng là một đặc điểm khả quan đáng ghi nhận, cho thấy tiềm năng ứng dụng cao của vạt đùi trước ngoài trên người Việt 30 4.3.2 Đặc điểm chung các mạch xuyên da từ các nhánh động mạch mũ đùi ngoài Nhánh xuống cho 183 mạch xuyên chiếm 53,8% và nhánh lên cho 155 mạch xuyên chiếm 45,6% tổng số mạch xuyên loại M; nhánh xuống cho 35 nhánh mạch xuyên... bệnh nhân với các phương tiện cận lâm sàng để xác định số lượng mạch xuyên da từ các nhánh của ĐMMĐN 4.3 Đặc điểm giải phẫu các mạch xuyên da từ các nhánh động mạch mũ đùi ngoài 4.3.1 Đặc điểm các mạch xuyên da từ nhánh lên và xuống của động mạch mũ đùi ngoài 27 4.3.1.1 Mạch xuyên da từ nhánh lên Phân lớp đường kính mạch xuyên da của nhánh lên tại nguyên uỷ đa số lớn hơn 0,5 mm (79%), tại vị trí... điểm giải phẫu nhánh lên động mạch mũ đùi ngoài Khi so sánh giữa các nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy kiểu phân nhánh xuất hiện hầu hết trong các nghiên cứu là kiểu nhánh lên tách từ thân ĐMMĐN (khoảng 70%), tỷ lệ này khá tương đồng với kết quả của chúng tôi (76,7%) Số nhánh nuôi cơ của nhánh 25 lên của chúng tôi khá tương đồng so với kết quả của tác giả Kavita (4,26 nhánh /đùi) , Choi S.W (4,2 nhánh /đùi) ,... xuyên trên lâm sàng Do đó, qua kết quả này chúng tôi đã 22 xác định vị trí mạch xuyên da của các nhánh ĐMMĐN theo các khoảng tỷ lệ của đường chuẩn mà không phụ thuộc vào chiều dài đùi 4.2 Đặc điểm giải phẫu động mạch mũ đùi ngoài 4.2.1 Nguyên uỷ và phân nhánh động mạch mũ đùi ngoài Nguyên ủy của ĐMMĐN chủ yếu từ động mạch đùi sâu (86,7%), kết quả này cao hơn nghiên cứu trên. .. kính nhỏ hơn nhánh lên và nhánh xuống 4.2.4 Đặc điểm giải phẫu nhánh xuống động mạch mũ đùi ngoài Nhánh xuống đa số tách từ ĐMMĐN (khoảng 80%) phù hợp theo nghiên cứu của đa số các tác giả trong và ngoài nước Đường kính của nhánh xuống ngoài 2,9mm, tương đồng với nghiên cứu của Tansatit T (3,4mm), Choi S.W (2,9mm), Lê Diệp Linh (2,24mm), và Trần Quốc Hòa (2,08mm) Tuy nhiên đường kính nhánh xuống trong... bán kính 5cm, tâm điểm là 2/8 hoặc 6/8 đường chuẩn đùi KIẾN NGHI 1 Nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn trên xác 2 Nghiên cứu bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm Doppler, chụp CTscan mạch máu (CTA), chụp MRIA, v.v 36 3 Nghiên cứu phân bố mạch xuyên da trong lúc phẫu thuật và khảo sát vi thể mạch máu, xác định phạm vi cấp máu của mạch xuyên từ các nhánh ĐMMĐN trên lâm sàng 4 Nghiên cứu. .. đạc các nhánh này, nhằm phục vụ cho nghiên cứu này và các nghiên cứu học thuật giải phẫu chuyên sâu về ĐMMĐN Cách xác định của chúng tôi dựa trên các yếu tố: (1) Sự hiện diện của thân ĐMMĐN và các nhánh lên, ngang, xuống 12 (2) Sự liên quan giữa các nhánh với nhau của ĐMMĐN (3) Nguyên ủy các nhánh của động mạch mũ đùi ngoài - Các quy ước để gọi tên: Sơ đồ 2.1 Trình tự xác định nhiều nhánh xuống... đó nhánh ngang được tách ra từ nhánh xuống, nhánh lên tách độc lập và có thể có nguyên uỷ từ động mạch đùi, động mạch đùi sâu hay động mạch mũ đùi ngoài (5%) Bên cạnh những thay đổi về nguyên ủy và thành phần các nhánh của ĐMMĐN, còn có tồn tại nhánh xuống trong hay còn gọi là xuống phụ 24 (23,4%), đặc điểm này ít được các tác giả chú ý, đây được coi là một thành phần quan trong cho hệ thống... Phân bố mạch xuyên da của các nhánh động mạch mũ đùi ngoài theo loại mạch khi chia đường chuẩn đùi 8 khoảng 20 3.3.2.2 Phân bố theo vòng tròn tâm là trung điểm đường chuẩn Bảng 3.12 Phân bố các loại mạch xuyên da của các nhánh động mạch mũ đùi ngoài trong các vòng tròn có tâm là trung điểm đường chuẩn Vòng tròn Bán kính loại M loại S 34 (8,4%) 15 (3,7%) loại D 3 (0,7%) 30mm Bán kính 60mm
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành

Từ khóa liên quan