SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

36 3,801 20
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:45

Giáo dục là một quá trình hoạt động kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác, tích cực rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tình cảm và chủ yếu là hành vi, thói quen đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xã hội đã quy định. Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: con đường dạy – học và con đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. (GDNGLL) SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1/. Lý do chọn đề tài 1.1 Lý do khách quan 1.2 Lý do chủ quan 2/. Giới hạn đề tài Phần Nội Dung 1/. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm về hoạt động GDNGLL 1.1.2 Vị trí của hoạt động GDNGLL 1.1.3 Nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL 1.1.3.1 Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức 1.1.3.2 Nhiệm vụ giáo dục về thái độ 1.1.3.3 Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng 1.1.4 Đặc điểm của hoạt động GDNGLL 1.1.5 Nguyên tắc tổ chức hoạt động GDNGLL 1.1.5.1 Nguyên tắc về tính mục đích, tính kế hoạch 1.1.5.2 Tính tự nguyện tự giác 1.1.5.3 Tính đến các đặc điểm lứa tuổi và cá biệt của học sinh 1.1.5.4 Kết hợp lãnh đạo sư phạm với tính độc lập tự quản của học sinh 1.1.5.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 1.1.6 Nội dung và hình thức chủ yếu của hoạt động GDNGLL 1.1.6.1 Hoạt động chính trị – xã hội và nhân văn 1.1.6.2 Hoạt động tiếp cận khoa học, ứng dụng vào cuộc sống và các hoạt động phục vụ học tập 1.1.6.3 Hoạt động văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ 1.1.6.4 Hoạt động vui khỏe và giải trí 1.1.6.5 Hoạt động lao động công ích xã hội TRẦN QUANG HỢP 1 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL 1.1.7 Nội dung GVCN tổ chức hoạt động GDNGLL 1.1.7.1 Cơ chế lãnh đạo giữa Hiệu trưởng với GVCN 1.1.7.2 Xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động 1.1.7.3 Tổ chức chỉ đạo thực hiện 1.1.7.4 Kiểm tra đánh giá và rút kinh nghiệm 1.2 Cơ sở pháp lý 2/. Thực trạng tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang năm học 2003 –2004 2.1 Đặc điểm tình hình của trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang 2.2 Phân tích thực trạng tổ chức hoạt động GDNGLL 2.2.1 Định hướng mục tiêu và nhận thức 2.2.2 Xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động 2.2.2.1 Xây dựng kế hoạch của hoạt động GDNGLL 2.2.2.1.1 Xác định mục tiêu quản lý hoạt động GDNGLL 2.2.2.1.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL 2.2.2.2 Xây dựng lịch hoạt động thành nề nếp 2.2.3 Tổ chức chỉ đạo thực hiện 2.2.3.1 Tổ chức các lực lượng thực hiện 2.2.3.1.1 Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động GDNGLL 2.2.3.1.2 Chỉ đạo GVCN tổ chức hoạt động GDNGLL 2.2.3.1.3 Phối hợp với các lực lượng giáo dục khác tham gia thực hiện hoạt động GDNGLL 2.2.3.1.4 Xây dựng các điều kiện cho hoạt động GDNGLL 2.2.3.1.4.1 Về đội ngũ cán bộ, giáo viên 2.2.3.1.4.2 Xây dựng CSVC, tài chính cho hoạt động GDNGLL 2.2.3.2 Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL 2.2.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động GDNGLL PHẦN KẾT LUẬN 1/. Những nhận xét đánh giá chung TRẦN QUANG HỢP 2 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL 2/. Bài học kinh nghiệm 3/. Những đề xuất với cơ quan hữu quan 3.1. Đối với cấp trên 3.2. Đối với nhà trường * Phụ lục * Tài liệu tham khảo TRẦN QUANG HỢP 3 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL PHẦN MỞ ĐẦU 1/. Lý do chọn đề tài 1.1. Lý do khách quan Giáo dục là một quá trình hoạt động kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác, tích cực rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tình cảm và chủ yếu là hành vi, thói quen đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xã hội đã quy định. Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: con đường dạy – học và con đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. (GDNGLL) Hoạt đông GDNGLL là một bộ phận câu thành của hoạt động dạy học và giáo dục. Trong quá trình dạy học, ngoài việc cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học qua các bộ môn mà qua đó còn hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Hoạt đông GDNGLL làm cơ sở cho các em bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp. Tạo điều kiện cho các em làm quen với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, giúp các em có cơ hội liên hệ các kiến thức đã học với thực tế cuộc sống trong cộng đồng. Hoạt đông GDNGLL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh, vì nó có nội dung phong phú hơn, phạm vi tiến hành rộng rãi hơn, khả năng liên kết các lực lượng giáo dục dồi dào hơn. Hoạt đông GDNGLL có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Nó là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng cùng tham gia vào quá trình phát triển giáo dục của nhà trường. Hoạt đông GDNGLL mang lại hiệu quả giáo dục cao trong nhà trường phổ thông. Vì ở lứa tuổi này các em rất thích và khát khao hoạt động, có tính năng động, tự lập, tự vươn lên học làm người lớn; các em rất thích tự khẳng định mình trước tập thể. Nên hoạt đông GDNGLL là môi trường tốt nhất để các em thể hiện khả năng của mình, giúp cho nhà trường định hướng được quá trình giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của cấp học. TRẦN QUANG HỢP 4 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Hoạt đông GDNGLL là linh hồn của các hoạt động t?p thể trong nhà trường. Nó là thước do sự phối hợp tổ chức các hoạt động của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm góp phần “… nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hoá giáo dục. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề …” Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ X. 1.2. Lý do chủ quan Qua 11 năm công tác tại trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang, bản thân tôi đã nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, tôi tâm đắc một điều: Hoạt đông GDNGLL là công cụ để nhà trường xây dựng, nuôi dưỡng, phát triển phong trào thi đua Hai Tốt và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường phổ thông. Đặc điểm học sinh ở trường THPT Phú Quốc trong những năm trước đây phong trào học tập chưa cao. Tỉ lệ học sinh bỏ học còn nhiều, do rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân đó là hoạt động ngoại khoá của nhà trường chưa thu hút được học sinh tham gia. Do đó việc tổ chức tốt các hoạt đông GDNGLL là một trong những biện pháp đảm bảo duy trì được sĩ số học sinh của nhà trường. Hoạt đông GDNGLL của trường do GVCN giữ vai trò nòng cốt. Nên GVCN tổ chức thực hiện tốt hoạt đông GDNGLL, qua đó có các biện pháp điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục toàn diện để đạt kết quả cao trong trường. Trong thời gian tham gia công tác giáo dục ở trường, bản thân tôi nhận thấy những kết quả của quá trình giáo dục là do kinh nghiệm có tính kế thừa và sự cố gắng của từng cá nhân và của tập thể sư phạm nhà trường. Nhìn lại hoạt đông GDNGLL ở trường THPT Phú Quốc những năm qua còn nhiều thiếu sót, chồng TRẦN QUANG HỢP 5 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL chéo, nên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. Do đó tôi chọn đề tài: “Tổ chức hoạt đông GDNGLL ở trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang năm học 2008 – 2009” để nghiên cứu. Đề tài này sẽ giúp tôi những bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác sau này. 2/. Giới hạn đề tài Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ tìm hiểu nghiên cứu về việc tổ chức hoạt đông GDNGLL ở trường THPT Phú Quốc, Kiên Giang năm học 2008 – 2009. PHẦN NỘI DUNG 1/. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của đề tài: 1.1. Cơ sở lý luận: 1.1.1. Khái niệm về hoạt đông GDNGLL: Hoạt đông GDNGLL là những hoạt động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằn lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân. Hoạt đông GDNGLL là một mặt hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội. Hoạt đông GDNGLL được chia ra hai mức độ do phạm vi tác động của lực lượng tổ chức các hoạt động chi phối. Đó là hoạt đông GDNGLL và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Hoạt đông GDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng xã hội. và do GVCN trực tiếp tổ chức, hướng dẫn cho học sinh thực hiện. Nó được tiến hành xen kẽ hoặc tiếp nối hoạt động dạy – học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động này diễn ra trong TRẦN QUANG HỢP 6 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình này được thực hiện mọi nơi, mọi lúc. Hoạt động giáo dục ngoài nhà trường là tổ chức cuộc sống của thanh thiếu niên, là cuộc sống thực của họ về học tập, lao động, vui chơi, giải trí … Giáo dục ngoài nhà trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của gia đình học sinh nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm và phối hợp tổ chức. 1.1.2. Vị trí của hoạt đông GDNGLL: Hoạt đông GDNGLL là một bộ phận cấu thành của hoạt động dạy học – giáo dục. Hoạt đông GDNGLL là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội : - Thông qua hoạt đông GDNGLL nhà trường có điều kiện để phát huy vai trò tích cực của mình với đời sống, mở ra khả năng thuận lợi để gắn nhà trường với xã hội. - Hoạt đông GDNGLL là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào quá trình đào tạo học sinh và sự phát triển của nhà trường, thực hiện tốt công cuộc xã hội hoá giáo dục. 1.1.3. Nhiệm vụ của hoạt đông GDNGLL: 1.1.3.1. Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức: Hoạt đông GDNGLL giúp học sinh bổ sung củng cố và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới, mở rộng nhãn quan với thế giới xung quanh và cộng đồng xã hội. TRẦN QUANG HỢP 7 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Hoạt đông GDNGLL giúp học sinh biết vận những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Hoạt đông GDNGLL giúp học sinh hướng nhận thức, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp. Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế xã hội cho các em. Hoạt đông GDNGLL giúp học sinh định hướng chính trị, xã hội, có những hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước … qua đó tăng thêm sự hiểu biết của các em về Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn mà thực hiện tốt nghĩa vụ học sinh, nghĩa vụ đoàn viên. Hoạt đông GDNGLL giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại như vấn đề hợp tác quốc tế, vấn đề bảo vệ môi sinh, môi trường, vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình, vấn đề pháp luật … 1.1.3.2. Nhiệm vụ giáo dục về thái độ: Hoạt đông GDNGLL từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào những giá trị mà các em phải vươn tới, đó là niềm tin vào chế độ XHCN đang đổi mới mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, tin vào tiền đồ, tương lai của đất nước. Từ đó các em có lòng tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp thêm truyền TRẦN QUANG HỢP 8 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL thống của trường, của quê hương đất nước, mong muốn vươn lên thành con ngoan trò giỏi, tích cực để trở thành công dân có ích cho xã hội. Hoạt đông GDNGLL bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm trong sáng, qua đó giúp các em biết kính yêu và trân trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét những cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp. Hoạt đông GDNGLL bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống và nếp sống phù hợp với đạo đức, pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương và của đất nước. Hoạt đông GDNGLL bồi dưỡng cho học sinh tính tích cực, tính năng động, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. 1.1.3.3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng: Hoạt đông GDNGLL rèn luyện cho học sinh những kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, những thói quen tốt trong học tập, lao động công ích và trong các hoạt động khác. Hoạt đông GDNGLL rèn luyện cho học sinh các kỹ năng tự quản, trong đó có kỹ năng tổ chức, kỹ năng điều khiển và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả, kỹ năng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động. TRẦN QUANG HỢP 9 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Hoạt đông GDNGLL rèn luyện cho học sinh các kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh kỹ năng hòa nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ do thầy, cô giáo, do nhà trường hoặc do tập thể lớp giao cho. 1.1.4. Đặc điểm của hoạt đông GDNGLL: Hoạt đông GDNGLL có nội dung đa dạng và phong phú, nó có thể diễn ra trong nhà trường, nhưng cũng có thể diễn ra ngoài nhà trường. Thời gian dành cho các hoạt đông GDNGLL khá nhiều và linh hoạt, dòi hỏi các lực lượng trong xã hội phải cùng nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh. Hoạt đông GDNGLL không chỉ nhằm mục tiêu giáo dục tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, nhân cách cho học sinh, mà còn nhằm đạt các mục tiêu về trí dục, thể dục, mỹ dục, lao động hướng nghiệp. Chương trình hoạt đông GDNGLL rất năng động và đa dạng, không có chương trình chung quy định chặt chẽ cho các trường. Nhà trường tự xây dựng cho mình chương trình, kế hoạch hoạt đông GDNGLL cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Chương trình, kế hoạch hoạt động phải thật hấp dẫn và lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia để đạt hiệu quả giáo dục. TRẦN QUANG HỢP 10 [...].. .SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Kiểm tra đánh giá hoạt đơng GDNGLL khơng chỉ đánh giá kết quả của hoạt động mà còn phải đáng giá được ý nghĩa giáo dục và hiệu quả giáo dục của hoạt động, điều này khơng phải lúc nào cũng làm được TRẦN QUANG HỢP 11 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI-NHÂN ĐẠO HOẠT ĐỘNG VH, VN, TDTT,... học, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực tồn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa; các hoạt động giáo dục mơi trường; các hoạt động lao động cơng ích; các hoạt động xã hội; các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh. ” 2/ Thực trạng tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT. .. 30 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL động sau một định kỳ nào đó trong năm Một số hoạt động chưa phát huy tính tự quản sáng tạo của học sinh các em chưa tự đánh giá hoạt động của mình nên Ban chi đao cần xác định mục tiêu nhiệm vụ giáo dục của hoạt động GDNGLL để có hướng tổ chức thực hiện các hoạt động mang lại hiệu quả giáo dục cao Rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức hoạt động GVCN cần xác định rõ cho. .. 28 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL 2.2.3.2.Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL: Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL: Cần lưu ý một số ngun tắc sau: - Tạo điều kiện cho học sinh quen dần và biết tự quản tồn bộ q trình hoạt động, giáo viên chỉ giữ vai trò cố vấn - Nội dung hoạt động ln gắn với u cầu giáo dục của nhà trường của xã hội ở từng thời điểm cụ thể Ln đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hoạt động. .. việc tổ chức hoạt động GDNGLL trong trường Hoạt động phải được tổ chức thường xun trong suốt năm học và có trọng điểm gắn liền với kế hoạch hoạt động của nhà trường cũng như Đồn trường Do đó, cần huy động tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngồi trường cùng phối hợp tham gia tổ chức tốt các hoạt động này TRẦN QUANG HỢP 20 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL 2.2.2 Xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động: ... giá kết quả giáo dục ở học sinh ở các mặt TRẦN QUANG HỢP 31 SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL Nhận thức: Động cơ, thái độ tham gia hoạt động Các nề nếp sinh hoạt, học tập, thói quen đạo đức, kỹ năng hành vi Các hình thức của học sinh: Đạt được trong các phong trào thi đua một số phương pháp kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hoạt động GDNGLL Dự một số hoạt động cụ thể Quan sát hoạt động của học sinh Kiểm tra... qua các hoạt động giáo dục trên lớp mà còn qua hoạt động GDNGLL Đây là một hoạt động có vị trí then chốt trong q trình giáo dục học sinh ở trường phổ thơng để nhà trường có kế hoạch điều chỉnh định hướng q trình giáo dục có hiệu quả Muốn hình thành và phát triển nhân cách học sinh khơng chỉ đơn thuần thơng qua hoạt động học tập trên lớp mà còn phải thơng qua hoạt động GDNGLL bằng các hoạt động đa dạng... cơng tác xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động hướng nghiệp, các hoạt động này tạo ra sự thống nhất giữa trí và đức, giữa tình cảm và lý trí, giữa nhận thức và hành động của học sinh , giúp các em hiểu và có nhiều hoạt động đúng Hoạt động GDNGLL thơng qua việc tổ chức các hoạt động tập thể để học sinh được giáo dục trong tập thể bằng tập thể tổ chức các hoạt động này nhằm hình... cho học sinh nhận thức đúng mục đích u cầu của hoạt động GDNGLL nào đó Tổ chức một hoạt động có thành cơng hay khơng phụ thuộc vào bước chuẩn bị Trong hoạt động phải phát huy cao độ vai trò làm chủ tập thể và tính độc lập sáng tạo của học sinh Cần sáng tạo nội dung hình thức tổ chức hoạt động qua từng hoạt động để mang lại hiệu quả Khi tổ chức cần chú ý bảo đảm an tồn cho học sinh và trật tự trong lớp. .. cán bộ – giáo viên – CNV cần xác định hoạt động GDNGLL là một bộ phận của hoạt động giáo dục, là phương pháp xây dựng phong trào hoạt động của nhà trường, hoạt động GDNGLL phải ln thay đổi về nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng hoạt động phù hợp với nhu cầu và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT Tổ chức hoạt động GDNGLL khơng nên rập khn máy móc mà phải dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học mà . HỢP 12 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI-NHÂN ĐẠO HOẠT ĐỘNG VH, VN, TDTT, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA-CÂU LẠC BỘ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP HOẠT. – học và con đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. (GDNGLL) Hoạt đông GDNGLL là một bộ phận câu thành của hoạt động dạy học và giáo dục. Trong quá trình dạy học, ngoài việc cung cấp cho. sáng tạo của học sinh. Hoạt đông GDNGLL phải là hoạt động của học sinh, do học sinh tổ chức, vai trò của người thầy là xác định phương hướng hoạt động và giúp đỡ học sinh tổ chức công việc,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT, SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT, SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

Từ khóa liên quan