tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản

24 495 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 11:48

1 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Đặt vấn đề Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất  -CD được công bố sau khi tìm thấy ứng dụng của các dẫn chất này trong nhiều lónh vực như bào chế dược phẩm, trong phân tích các chất quang hoạt bằng các phương pháp GC, HPLC, CE, ….Trong lónh vực tách đồng phân cũng có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng phương pháp CE với các kỹ thuật CZE, MEKC, ….và tác nhân quang hoạt thường dùng là các dạng , , -CD tự nhiên hay một số tác nhân quang hoạt chuyên biệt cho các dạng đồng phân, thường là các dẫn chất cyclodextrin. Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ beta-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản” được thực hiện với các nội dung nghiên cứu sau: - Tổng hợp ở qui mô phòng thí nghiệm và tiêu chuẩn hóa hai tác nhân quang hoạt từ  -cyclodextrin là 2-O-(2-hydroxypropyl)-  - cyclodextrin và 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -cyclodextrin. - Ứng dụng các tác nhân quang hoạt tổng hợp để phân tích một số chế phẩm chứa dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản. 2. Tính cấp thiết của đề tài Do một số dạng đồng phân quang học của một số hoạt chất có hoạt tính mạnh và ít tác dụng phụ, nên hiện nay ngành công nghiệp dược phẩm đã và đang nghiên cứu đưa ra thò trường nhiều chế phẩm của các dạng đồng phân riêng lẻ. Để phân biệt các dạng đồng phân là một điều khó khăn nên việc phân tách các đồng phân quang học ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong lónh vực kiểm nghiệm dược phẩm. Trong các chuyên luận của 2 Dược điển (HPLC, GC), để tách các dạng đồng phân đòi hỏi phải có các cột sắc ký chuyên biệt rất đắt tiền. Đây là một trở ngại đối với các nhà phân tích, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn ở các phòng thí nghiệm nước ta. CE là kỹ thuật rất hiệu quả trong lónh vực phân tích đồng phân quang học, hiện nay đang được phát triển ở các nước trên thế giới, nhưng tại Việt Nam phương pháp này chưa được phổ biến rộng, đặc biệt trong lónh vực tách đồng phân cũng chưa được nghiên cứu và phát triển. Trong phân tích các đồng phân quang học, tác nhân quang hoạt là yếu tố quyết đònh khả năng tách. Hiện nay, xu hướng của các nhà nghiên cứu là đi từ tác nhân phổ biến nhất là  -CD (tính chọn lọc cao và giá thành rẻ hơn các dạng  -CD và  -CD) để tổng hợp ra nhiều tác nhân tách đồng phân chuyên biệt có tính chọn lọc cao hơn, tan dễ dàng trong các dung môi, giá thành rẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà phân tích trong việc lựa chọn tác nhân tách đồng phân thích hợp trong điều kiện số lượng tác nhân quang hoạt được thương mại hóa còn rất ít. Nghiên cứu của đề tài với mong muốn phát triển kỹ thuật điện di mao quản và góp phần ứng dụng kỹ thuật này vào việc phân tích các đồng phân quang học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra chất lượng các thuốc chứa hoạt chất có tính quang hoạt. 3. Những đóng góp mới của luận án - Đã xây dựng được quy trình tổng hợpï tác nhân quang hoạt 2-O- (2-hydroxypropyl)-  -CD với hiệu suất 62,7%; độ thế trung bình khoảng 6,3 và độ tinh khiết > 97%. - Đã xây dựng được quy trình tổng hợp tác nhân quang hoạt 2-O- (2-hydroxybutyl)-  -CD với hiệu suất 61,5%; độ thế trung bình khoảng 5,3 và độ tinh khiết > 97%. 3 - Đã tiêu chuẩn hóa hai sản phẩm 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD và 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD. Trong đó, 2-O-(2-hydroxybutyl)-  - CD hiện nay chưa được thương mại hóa. - Cung cấp đđầy đđủ các dữ liệu phổ NMR để giúp biện giải và xác đònh chắc chắn cấu trúc của 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD và 2-O- (2-hydroxybutyl)-  -CD. Cho đến nay, trong nước chưa có một công trình nghiên cứu tổng hợp nào về hai chất này được công bố. - Đã ứng dụng hai tác nhân quang hoạt 2-O-(2-hydroxypropyl)-  - CD và 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD để xây dựng thành công các quy trình tách các đồng phân quang học của 7 dược chất quang hoạt (amlodipin, nefopam, propranolol, ofloxacin, ketoconazol, miconazol, promethazin) bằng phương pháp điện di mao quản. Tất cả quy trình đều được khảo sát đầy đủ và chi tiết tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách đồng phân. 4. Bố cục của luận án Luận án gồm: 122 trang, đặt vấn đề 3 trang, tổng quan 21 trang, đối tượng và phương pháp 13 trang, kết quả 49 trang, bàn luận 31 trang, kết luận và đề nghò 4 trang, những đóng góp mới của luận án 1 trang. Luận án có 42 bảng, 103 hình, 3 sơ đồ, 100 tài liệu tham khảo (5 tiếng Việt, 95 tiếng Anh), và 93 phụ lục. NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Trình bày những vấn đề sau: 1.1. Giới thiệu về đồng phân quang học: độ tinh khiết quang học, các phương pháp xác đònh độ tinh khiết quang học. 1.2. Cyclodextrin:  -CD và dẫn chất của  -CD. 1.3. Tương tác giữa đồng phân với tác nhân quang hoạt 4 1.4. Giới thiệu về một số dược chất quang hoạt: amlodipin, nefopam, propranolol, ofloxacin, ketoconazol, miconazol, promethazin. CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Các dẫn chất của  -CD và các chế phẩm chứa đồng phân riêng lẻ hay hỗn hợp racemic của các dược chất có tính quang hoạt như: amlodipin besilat, propranolol hydroclorid, ofloxacin, ketoconazol, miconazol nitrat, promethazin hydroclorid, nefopam hydroclorid. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Nguyên liệu - Dung môi, hóa chất - Trang thiết bò - Dung môi, hóa chất sử dụng loại dùng cho tổng hợp, phân tích và cho các loại thiết bò như: HPLC, CE, - Các chất chuẩn đối chiếu do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cung cấp. - Thiết bò tổng hợp và thiết bò phân tích được trang bò tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, Viện hóa học - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.2.1. Tổng hợp dẫn chất  -CD Tổng hợp dẫn chất 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD:  -CD phản ứng với 1,2-propylen oxyd trong môi trường NaOH 0,4 M. Tổng hợp dẫn chất 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD:  -CD phản ứng với 1,2-butylen oxyd trong môi trường NaOH 0,4 M. Kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm tổng hợp - Tiến hành theo dõi thời điểm kết thúc phản ứng tổng hợp và kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm bằng phương pháp SKLM 5 trên bản mỏng silicagel F 254 với hệ dung môi khai triển: 2- propanol - nước - amoniac đậm đặc (3:1:1) (tt/tt/tt). - Đo nhiệt độ nóng chảy. - Xác đònh góc quay cực riêng. Xác đònh cấu trúc - Phổ hồng ngoại (IR) - LC-MS: Điều kiện: cột Gemini C18 (150 x 4,6 mm; 5 m). Pha động: methanol - nước (7:3). Đầu dò khối phổ: kiểu ion hóa ESI, thế phá mảnh: 50 eV. Tốc độ dòng: 0,5 ml/phút. Nhiệt độ cột: 40 o C. Khí nitơ (nhiệt độ, tốc độ, áp suất phun hơi): 300 o C, 7 lít/phút, 30 psi. Nhiệt độ buồng đốt: 100 o C. - NMR: được đo trong dung môi methanol (CD 3 -OD), pyridin (C 6 D 5 N). Dựa vào phổ 1 H-NMR để xác đònh độ thế trung bình (DS). Tính hiệu suất phản ứng 2.2.2.2. Tiêu chuẩn hóa HP-  -CD và HB-  -CD tổng hợp Tính chất: dựa vào cảm quan xác đònh trạng thái, màu, mùi của sản phẩm. Độ tan: theo quy đònh chung của DĐVN IV. Đònh tính Phổ IR: tiến hành đo phổ bằng kỹ thuật dập viên KBr. Phổ NMR: phổ 1 H-NMR và 13 C-NMR. Độ thế (DS) Dựa vào phổ 1 H-NMR để tính độ thế trung bình (DS). Độ trong và màu sắc: hòa tan 1,0 g chế phẩm trong 2,0 ml nước và đun nóng. Dung dòch sau khi để nguội đến nhiệt độ phòng phải trong và không màu 6 pH: cân 0,5 g chế phẩm hòa tan trong 50 ml nước không có carbon dioxyd. Đo pH dung dòch sau khi pha. Góc quay cực riêng: cân 0,5 g chế phẩm hòa tan trong 50 ml nước. Đo góc quay cực ở 20 o C. Kim loại nặng: xác đònh trên 0,5 g chế phẩm. Giảm khối lượng do sấy khô: xác đònh trên 1,0 g chế phẩm; sấy 120 o C trong 2 giờ. Cắn sau khi nung: xác đònh trên 1,0 g chế phẩm. Độ tinh khiết: Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quy về 100% diện tích pic. - Điều kiện sắc ký: cột Gemini NX RP18 (150 x 4,6 mm; 5 µm). Pha động: nước. Tốc độ dòng: 0,5 ml/phút. Đầu dò: RI. Nhiệt độ cột: 40 o C. Thể tích tiêm: 20 µl. Nồng độ đo: 2%. - Đánh giá phương pháp: nội dung đánh giá được tham khảo theo hướng dẫn của ICH (International Conference on Harmonization) ban hành vào tháng 11 năm 2005. 2.2.2.3. Khảo sát độ ổn đònh của HP-  -CD và HB-  -CD Kiểm tra độ ổn đònh của sản phẩm bằng cách bảo quản ở nhiệt độ 25 o C  2 o C, độ ẩm 75%  5%. Sau các thời điểm 3, 6, 9, 12 và 24 tháng kiểm tra lại các chỉ tiêu: tính chất, pH, độ tinh khiết và độ chọn lọc đồng phân. 2.2.2.4. ng dụng HP-  -CD và HB-  -CD để phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản Khảo sát điều kiện tách các hỗn hợp racemic: miconazol, nefopam, amlodipin, ofloxacin, propranolol, promethazin, ketocanazol. Khảo sát pH và nồng độ dung dòch điện ly nền, bản chất và nồng độ tác nhân quang hoạt, bản chất và nồng độ dung môi hữu cơ thêm vào dung dòch điện ly nền. Đánh giá quy trình 7 - Tính phù hợp của hệ thống Yêu cầu: thời gian di chuyển của các pic có RSD  2%; diện tích pic được chuẩn hóa (Corr Area)  3%; độ phân giải giữa hai pic đồng phân R S  1,5; hệ số bất đối 0,8  As  1,5. - Tính đặc hiệu: Điện di đồ của mẫu thử phải có pic có thời gian di chuyển trùng với pic hoạt chất trong mẫu chuẩn. Mẫu trắng không có pic có thời gian di chuyển trùng với thời gian di chuyển của các pic hoạt chất trong dung dòch chuẩn. Khi thêm chất chuẩn vào mẫu thử thì diện tích pic của hoạt chất tăng lên. Phổ tử ngoại của các pic trong mẩu thử giống phổ tử ngoại của pic trong mẫu chuẩn. Phổ tử ngoại của hai pic đồng phân giống nhau. Độ tinh khiết của các pic trong các quy trình đều  99,0%. - Tính tuyến tính: R 2 > 0,990. - Độ đúng: tỷ lệ phục hồi 98% - 102%. - Độ chính xác: RSD  3%. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Tổng hợp dẫn chất  -CD 3.1.1. Tổng hợp 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD 3.1.1.1. Tổng hợp 2-O-[(RS)-2-hydroxypropyl]-  -CD  -CD phản ứng với 1,2-propylen oxyd theo tỷ lệ 1:25 trong môi trường NaOH 0,4 M ở 0 o C - 5 o C trong 5 giờ, sau đó tiếp tục phản ứng ở 25 o C  2 o C. Phản ứng được thực hiện trong vòng 24 giờ. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bằng dung dòch acid hydrocloric 20%. Bay hơi nước, cắn được hòa trong một lượng tối thiểu ethanol. Lọc loại muối, tủa bằng aceton, loại aceton. Tủa được sấy dưới áp suất giảm ở 80 o C. Hiệu suất sau khi tinh chế khoảng 62,7%. Nhiệt độ nóng chảy: từ 250 o C đến 255 o C.   20 D  = +125,6 o . Độ thế khoảng 6,3. 8 Phổ IR (KBr),  (cm -1 ): có các số sóng hấp thu đặc trưng của nhóm chức O-H (3425), C-H (2932), C-O (1031). Phổ khối (m/z): 1535 Phổ NMR (CD 3 -OD),  (ppm)): Phổ 1 H-NMR (500 MHz): 1,155 (H 9 ); 3,556 (H 4 ); 3,591-3,790 (H 7 ); 3,765 (H 5 ); 3,850 - 3,877 (H 6 ); 3,887 (H 3 ); 3,974 (H 8 ); 4,020 (H 2 ); 5,012 (H 1 ). Phổ 13 C-NMR (125 MHz): 103,656 (C 1 ); 82,904 (C 4 ); 78,686 (C 7 ); 74,679 (C 3 ); 73,909 (C 2 ); 73,571 (C 5 ); 67,259 (C 8 ); 61,174 (C 6 ); 19,504 (C 9 ). Hình 3.1. Phổ 1 H-NMR của 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD Hình 3.2. Phổ 13 C-NMR của 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD O O H H O O CH 2 C HCH 3 O 7 OH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Dữ liệu phổ IR, MS, phổ NMR cho thấy sản phẩm có cấu trúc của 2-O-(2-hydroxypropyl)-  -CD 3.1.1.2. Tổng hợp 2-O-[(S)-2-hydroxypropyl]-  -CD Thực hiện theo mục 3.1.1.1 nhưng thay 1,2-propylen oxyd bằng (S)-(-)-1,2-propylen oxyd. Hiệu suất sau khi tinh chế khoảng 61,5%. Nhiệt độ nóng chảy: từ 252 o C đến 256 o C.   20 D  : +140,1 o . Độ thế: 6,18. 3.1.1.3. Tổng hợp 2-O-[(R)-2-hydroxypropyl]-  -CD Thực hiện theo mục 3.1.1.1 nhưng thay 1,2-propylen oxyd bằng (R)-(+)-1,2-propylen oxyd. Hiệu suất sau khi tinh chế khoảng 63,2%. Nhiệt độ nóng chảy: từ 251 o C đến 256 o C.   20 D  : +110,2 o . Độ thế: 6,67. 3.1.2. Tổng hợp 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD  -CD phản ứng với 1,2-butylen oxyd theo tỷ lệ 1:25 trong môi trường NaOH 0,4M và tiến hành như mục 3.1.1. Hiệu suất khoảng 61,5%. Nhiệt độ nóng chảy: từ 256 o C - 260 o C.   20 D  = +118,6 o . Độ thế trung bình khoảng 5,3. Phổ IR (KBr),  (cm -1 ): có các số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm chức O-H (3405), C-H (2933), C-O (1031). Phổ khối (m/z): 1477 Phổ NMR (CD 3 -OD,  (ppm)) Phổ 1 H-NMR (500 MHz): 0,982 (H 10 ); 1,437-1,567 (H 9 ); 3,474 (H 4 ); 3,533 (H 2 ), 3,670-3,903 (H 7 ), 3,711 (H 8 ), 3,761 (H 5 ), 3,867-3,950 (H 6 ), 3,885 (H 3 ), 4,992 (H 1 ). Phổ 13 C-NMR (125 MHz): 103,784 (C 1 ); 83,187 (C 4 ); 76,543 (C 7 ); 74,621 (C 3 ); 74,123 (C 2 ); 73,626 (C 5 ); 72,691 (C 8 ); 61,743 (C 6 ); 27,167 (C 9 ); 10,336 (C 10 ). Từ dữ liệu phổ IR, MS, phổ NMR cho thấy sản phẩm có cấu trúc của 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD 10 Hình 3.4. Phổ 1 H-NMR của 2-O-(2-hydroxybututyl)-  -CD Hình 3.5. Phổ 13 C-NMR của 2-O-(2-hydroxybutyl)-  -CD 3.2. Tiêu chuẩn hóa dẫn chất HP-  -CD và HB-  -CD Mức chất lượng của các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn được xây dựng dựa vào kết quả của nhiều lần thử nghiệm. O HO O CH 2 C HCH 2 C H 3 O 7 O H O H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [...]... đồng phân riêng lẻ: thuốc trò cao huyết áp S-amlodipin, kháng sinh levofloxacin, Do đó, việc xây dựng phương pháp để 21 phân biệt các dạng đồng phân của các dược chất quang hoạt nhằm giúp kiểm tra chất lượng của các chế phẩm này là cần thiết KẾT LUẬN Luận án Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản ... 4 Ứng dụng tác nhân quang hoạt tổng hợp để phân tách các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản Ứng dụng hai tác nhân quang hoạt 2-O-(2-hydroxypropyl)--CD và 2-O-(2-hydroxybutyl)--CD để làm tác nhân tách một số dược chất quang hoạt miconazol nitrat, nefopam hydroclorid, amlodipin besilat, ofloxacin, propranolol hydroclorid, promethazin hydroclorid, ketoconazol bằng phương pháp điện di mao. .. với khi dùng 2-O-(2-hydroxypropyl)--CD 4.3 Ứng dụng HP- -CD và HB- -CD để phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản Một số dược chất thuộc các nhóm thuốc thông dụng như: kháng sinh, kháng nấm, kháng viêm, chống dò ứng, tim mạch, đã có những công trình nghiên cứu chứng minh dạng đồng phân riêng lẻ có hoạt tính cao hơn hay ít tác dụng phụ hơn so với dạng racemic Hiện nay, trên... ba tác nhân quang hoạt -CD, HP--CD và HB--CD đều tách thành công đồng phân quang học của miconazol và nefopam + Hai tác nhân quang hoạt HP--CD và HB--CDõ tách thành công đồng phân quang học của amlodipin, ofloxacin và propranolol + Chỉ có tác nhân quang hoạt HB--CD tách thành công đồng phân quang học của promethazin và ketoconazol - Đánh giá các quy trình phân tích trên các chỉ tiêu: tính phù hợp. .. nhân quang hoạt (-CD, HP--CD, HB-CD) 3.4.2 Đánh giá quy trình Bảng 3.16 trình bày điều kiện điện di thích hợp để phân tách đồng phân của một số chất quang hoạt Bảng 3.16 Điều kiện dung dòch điện ly nền và tác nhân quang hoạt của các quy trình phân tích đồng phân BGE Hoạt chất TRIS (mM) Tác nhân quang hoạt DMHC (%) pH MeCN MeOH -CD (mM) HP- - HB- - CD CD (mM) (mM) 2 MIC 50 2,5 2 2 30 NEF 50 2,5... thành các nội dung nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề ra 1 Tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ -CD ở qui mô phòng thí nghiệm Tổng hợp dẫn chất 2-O-(2-hydroxypropyl)--CD: hiệu suất khoảng 62,7% (khối lượng sản phẩm khoảng 4,7 g /lần tổng hợp) Tổng hợp dẫn chất 2-O-[(S)-2-hydroxypropyl]--CD: hiệu suất khoảng 61,5% Tổng hợp dẫn chất 2-O-[(R)-2-hydroxypropyl]-CD: hiệu suất khoảng 63,2% Tổng hợp dẫn chất. .. chuẩn hóa chỉ bao gồm các chỉ tiêu và mức chất lượng phù hợp cho một hóa chất dùng trong phân tích Tiêu chuẩn của (S)-HP--CD và (R)-HB--CD không được xây dựng vì 1,2-(S)-(-)-propylen oxyd và 1,2-(R)-(+)-propylen oxyd dùng để tổng hợp (S)-HP--CD và (R)-HB--CD rất đắt tiền, trong khi đó sản phẩm tổng hợp ứng dụng trong phương pháp CE làm tác nhân tách một số dược chất quang hoạt đã không có sự cải... HP- -CD 0 MIC hoạt 2,67 2,45 2,51 2,52 2,49 2,60 chất 3.4 Ứng dụng HP- -CD và HB- -CD để phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản 3.4.1 Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến độ chọn lọc đồn g phân: Điều kiện cố đònh: cột silica nung chảy, đường kính trong 50 µm, chiều dài tổng cộng 63,5 cm và chiều dài hiệu quả 54 cm Điện thế: 20 kV Nhiệt độ mao quản: 25 oC Phương pháp tiêm: 50... ketoconazol bằng phương pháp điện di mao quản - Đã khảo sát điều kiện điện di tách thích hợp: pH và nồng độ dung dòch điện ly nền, bản chất và nồng độ tác nhân quang hoạt, bản chất và nồng độ dung môi hữu cơ thêm vào dung dòch điện ly nền - Xây dựng được các quy trình tách cho 7 dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản: miconazol nitrat, nefopam hydroclorid, amlodipin besilat, ofloxacin, propranolol... theo: - Tiếp tục ứng dụng hai tác nhân quang hoạt 2-O-(2hydroxypropyl)--CD và 2-O-(2-hydroxybutyl)--CD để tách thêm các dược chất quang hoạt khác bằng phương pháp điện di mao quản - Sử dụng 2-O-(2-hydroxypropyl)--CD, 2-O-(2-hydroxybutyl)-CD, 2-O-[(S)-2-hydroxypropyl]--CD, 2-O-[(R)-2-hydroxypropyl]- -CD làm pha tónh quang hoạt để tách các dược chất quang hoạt bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao . tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ beta-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản được thực hiện với các nội dung nghiên cứu sau: - Tổng. dụng các tác nhân quang hoạt tổng hợp để phân tích một số chế phẩm chứa dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản. 2. Tính cấp thiết của đề tài Do một số dạng đồng phân quang học. 4.3. Ứng dụng HP-  -CD và HB-  -CD để phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản Một số dược chất thuộc các nhóm thuốc thông dụng như: kháng sinh, kháng nấm, kháng viêm,
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản, tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản, tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β-cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản

Từ khóa liên quan