Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM

56 503 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 10:18

Trong quá trình hội nhập kinh tế, để đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Một tất yếu họ cần phải có uy tín với nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng [...]... kinh tế 48A Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HỢP TÁC ĐẦU VILEXIM 2.1 Giới thiệu về công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tên Việt Nam: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hợp tác đầu Vilexim Tên tiếng anh: Vilexim Import Export And Co-operation Investment Co Trụ sở chính: 170 đường Giải phóng, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội... đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ban giám đốc tập thể cán bộ công nhân viên về quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của mình 2.2 Thực trạng công tác quản tài chínhCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu hợp tác đầu Vilexim 2.2.1 Phân tích tình hình tài chính của Công ty Vilexim SV: Phạm Thị Thái 26 Lớp : Quản kinh tế 48A Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 1: Bảng cân đối kế toán... các chế độ quản tài chính của các đơn vị thành viên trong công ty, lập các báo cáo tài chính định kỳ, tổng hợp công khai tình hình tài chính của công ty, cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến tình hình tài chính của công ty cho giám đốc cũng như các quan quản nhà nước chức năng - Phòng kế hoạch tổng hợp: Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của công ty Qua đó,... vốn: đầu xây dựng bản, đầu về vốn lưu động thường xuyên cần thiết, đầu liên doanh đầu về tài sản tài chính khác SV: Phạm Thị Thái 20 Lớp : Quản kinh tế 48A Chuyên đề tốt nghiệp + Theo mục tiêu: đầu hình thành doanh nghiệp, đầu cho việc tăng năng lực sản xuất, đầu cho đổi mới sản phẩm, đầu thay đổi thiết bị, đầu tính chất chiến lược, đầu ra bên ngoài - Các yếu... cho Lào, công ty còn được Bộ Thương Mại giao cho tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp với Lào trong thời gian này công ty đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu với Lào Trước chính sách mở cửa nền kinh tế của đất nước, để tồn tại tiếp tục phát triển công ty đã không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, công ty kinh doanh của nước ngoài Đến nay công ty đã có... cấu tổ chức của Công ty Sơ đồ cấu tổ chức của công ty Vilexim Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Các chi nhánh Phòng Tổ chức hành chính Phòng Tổng hợp Marketing Phòng Tài chính kế toán Phòng Dịch vụ đầu Các phòng XNK từ 14 Văn phòng đại diện ( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính công ty Vilexim) - Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu cho giám đốc quản nhân sự trong công ty Gồm: Sắp xếp, tuyển... định đầu tư: + Chính sách kinh tế của chính phủ: đầu vào ngành, lĩnh vực mà Nhà nước khuyến khích + Yếu tố thị trường: nhu cầu sản phẩm, dịch vụ hiện tại ng lai, mức độ cạnh tranh + Lãi xuất tiền vay chính sách thuế: xác định chi phí đầu tư, chính sách thuế thể khuyến khích hoặc hạn chế đầu + Tiến bộ khoa học kỹ thuật + Khả năng tài chính của tổ chức - Phương pháp đánh giá lựa chọn đầu tư: ... khẩu, kinh doanh chuyển khẩu thuộc phạm vi của công ty + Liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất với các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước nước ngoài + Xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập cho người lao động đồng thời làm tăng nguồn thu ngoại tệ đối với Nhà nước - Nhiệm vụ + Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để đẩy mạnh phát triển quan hệ thương mại, hợp tác, đầu và. .. thích ứng vươn lên Công ty phải những thay đổi trong chiến lược xuất nhập khẩu kinh doanh thị trượng Do vậy Bộ Thương mại( nay là Bộ Công thương) đã những điều chỉnh để Công ty không chỉ thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu với Lào thay mặt chính phủ nhận nợ cho Nhà nước do chính phủ Lào trả mà còn được phép tiến hành hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với các nước trên thế giới cả thị... mức tiền lương lao động trong công ty Ngoài ra còn quản công văn, giấy tờ trong các quan hệ đối nội đối ngoại của công ty - Phòng kế toán tài vụ: chức năng huy động vốn các nguồn lực khác phục vụ cho công tác kinh doanh của công ty, tiến hành nhận vốn tài sản của nhà SV: Phạm Thị Thái 25 Lớp : Quản kinh tế 48A Chuyên đề tốt nghiệp nước giao cho công ty, tổ chức hạch toán kinh doanh, 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM, Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM, Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp, Nội dung phân tích tài chính, Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động, Phương pháp lựa chọn nguồn vốn Các nguồn vốn của doanh nghiệp và hình thức huy động., Quản lý tài sản cố định, Các hình thức kiểm tra tài chính, Quyết định đầu tư tài chính, Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. - Chức năng, Cơ cấu tổ chức của Công ty., Nợ dài hạn 1,410,651,855 Nguồn kinh phí và quỹ khác, Hạn chế và nguyên nhân, Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận và khả năng phân phối lợi nhuận Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch tài chính, Xây dựng chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý, Sử dụng chính sách bán chịu để tăng doanh thu, Quản lý thanh toán, Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động

Từ khóa liên quan