Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động hà nội

107 879 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2014, 05:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Trần Thị Minh Hiếu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA KỸ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Trần Thị Minh Hiếu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA KỸ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. Tô Thị Thu Hương Hà Nội - Năm 2013 1 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả muốn gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến cô giáo hướng dẫn TS.Tô Thị Thu Hương đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tác giả chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo, các anh chị em trong Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cần thiết để tác giả có thể triển khai và hoàn thành luận văn đúng yêu cầu. Tác giả chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban giám hiệu, các giảng viên thuộc khoa Kỹ thuật biển trường Đại học thủy lợi, các cán bộ quản lý và cựu sinh viên t ốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển các khóa K45, K46, K47 tại các Viện thủy lợi, trung tâm nghiên cứu, các công ty cổ phần tư vấn thiết kế, tổng cục biển Việt Nam đ ã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong việc tiến hành lấy số liệu điều tra, phỏng vấn để ho àn thành luận văn. Tác giả rất mong muốn nhận được sự hướng dẫn, đóng góp ý kiến của Quý Thầy, Cô để hoàn thiện luận văn và rút kinh nghiệm cho những lần nghiên cứu sau này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả Trần Thị Minh Hiếu 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “ Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động H à Nội ” hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghi ên cứu; các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi; tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn tường minh, theo đúng quy định . Tôi xin hoàn toàn ch ịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các n ội dung khác trong luận văn của mình. Hà N ội, ngày tháng năm 2013 Tác gi ả luận văn Tr ần thị Minh Hiếu 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC BẢNG 5 M ở đầu 8 1. Lý do ch ọn đề tài 8 2. M ục đích nghiên cứu 10 3. Gi ới hạn nghiên cứu 11 4. Phương pháp nghiên cứu 11 Chương 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 15 1.1. T ổng quan các nghiên cứu liên quan 15 1.2. M ột số khái niệm cơ bản 23 Chương 2: THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ 28 2.1. Mẫu nghiên cứu và kế hoạch đánh giá 28 2.2. Xây d ựng công cụ đo lường 32 2.3. Đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực của công cụ đo lường 34 Chương 3 : ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN KHOA K Ỹ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG 38 LAO ĐỘNG HÀ NỘI 38 4 3.1. Mức độ đáp ứng về kiến thức của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động H à Nội 38 3.2. M ức độ đáp ứng về kỹ năng của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động H à Nội 48 3.3. M ức độ đáp ứng về thái độ nghề nghiệp của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động Hà Nội 58 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA KỸ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI 69 YÊU C ẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 69 4.1. Gi ải pháp về kiến thức 69 4.2. Gi ải pháp về kỹ năng chuyên môn. 71 4.3. Gi ải pháp về thái độ nghề nghiệp. 73 K ẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 77 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 79 PH Ụ LỤC 85 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Thống kê số lượng khảo sát sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở lao động 35 Bảng 2.2 Thống kê số lượng cán bộ được điều tra chính thức tại các cơ sở lao động trên địa b àn Hà Nội 37 Bảng 3.1 M ức độ đáp ứng kiến thức chuyên môn của sinh viên đối với yêu cầu thị trường lao động Hà Nội 39 Bảng 3.2 Mức độ đáp ứng kiến thức của sinh viên tại hai nhóm cơ sở làm việc (cán bộ quản lý đánh giá) 41 Bảng 3.3 Mức độ đáp ứng kiến thức của sinh viên tại hai nhóm cơ sở làm việc ( sinh viên tự đánh giá ) 42 Bảng 3.4 Mức độ đáp ứng kiến thức của sinh viên tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật biển giữa các khóa khác nhau 44 Bảng 3.5 Mức độ đáp ứng kiến thức của sinh viên qua các tiêu chí c ụ thể ( cán bộ quản lý đánh giá ) 46 Bảng 3.6 Mức độ đáp ứng kiến thức của sinh viên qua các tiêu chí c ụ thể (sinh viên tự đánh giá ) 47 Bảng 3.7 Mức độ đáp ứng về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển 48 Bảng 3.8 Mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp khoa K ỹ thuật biển tại hai nhóm cơ sở làm việc ( cán bộ quản lý đánh giá ) 50 6 Ký hiệu Tên bảng Trang Bảng 3.9 Mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển tại hai nhóm cơ sở làm việc ( sinh viên tự đánh giá ) 51 Bảng 3.10 Mức độ đáp ứng về kỹ năng giữa các khóa học đối với yêu cầu của thị trường lao động 53 Bảng 3.11 Mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển qua các tiêu chí cụ thể ( sinh viên tự đánh giá ) 55 Bảng 3.12 Mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển qua các tiêu chí cụ thể ( cán bộ quản lý đánh giá ) 57 Bảng 3.13 Mức độ đáp ứng về thái độ nghề nghiệp của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động 59 Bảng 3.14 Mức độ đáp ứng thái độ nghề nghiệp của sinh viên tại hai nhóm cơ sở l àm việc ( cán bộ quản lý đánh giá) 61 Bảng 3.15 Mức độ đáp ứng thái độ nghề nghiệp của sinh viên tại hai nhóm cơ sở l àm việc ( sinh viên tự đánh giá) 62 Bảng 3.16 Mức độ đáp ứng thái độ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp các khóa khác nhau. 63 Bảng 3.17 Mức độ đáp ứng thái độ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển qua các tiêu chí ( cán bộ quản lý đánh giá ) 65 7 Ký hiệu Tên bảng Trang Bảng 3.18 Mức độ đáp ứng thái độ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển qua các tiêu chí ( sinh viên tự đánh giá ) 66 Bảng 4.1 Tăng khối lượng kiến thức chuyên ngành 69 Bảng 4.2 Tăng cường khả năng tự học của sinh viên 71 Bảng 4.3 Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và cơ sở lao động 75 8 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ ở trên thế giới. Việt Nam là đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập. Vấn đề giáo dục l à một trong những nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển đó. V ì vậy nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ cấp thiết. Giáo dục là một dịch vụ hàng hóa và chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục sẽ thể hiện năng lực và uy tín của cơ sở giáo dục đó khi cung cấp “sản phẩm ” của mình ra thị trường lao động. Một sản phẩm đào tạo có chất lượng tốt sẽ được thị trường đón nhận và ngược lại. Vì vậy có thể nói chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường. Quá trình hội nhập kinh tế đưa lại cho nền giáo dục cách nhìn nhận mới về chương trình đào tạo theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa làm cho nền giáo dục tiếp cận với nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Mặt khác xã hội đang đòi hỏi cấp bách sản phẩm đào tạo của nhà trường thỏa mãn nhu cầu của nhà tuyển dụng trong điều kiện hiện tại và tương lai là sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, có khả năng làm việc, giải quyết công việc thuộc chuyên môn đào tạo trong thực tế. Ngày 5/1/2009 Bộ giáo dục công bố tại Hội nghị toàn quốc chất lượng giáo dục Đại học diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh kết quả khảo sát từ đề tài trọng điểm cấp Bộ do Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, các nhà tuyển dụng phải đào tạo lại cho hơn 50% sinh viên tốt nghiệp vì không đáp [...]... Mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển là mức độ hoàn thành các đòi hỏi, yêu cầu của công việc trên cả ba mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ Sinh viên khoa Kỹ thuật biển đáp ứng công việc ở các mức độ khác nhau như sau: Mức độ đáp ứng rất kém: Sau khi tốt nghiệp với kiến thức đã học trong trường, sinh viên hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của công việc 23 Mức độ đáp ứng. .. khi tốt nghiệp với kiến thức đã học trong trường sinh viên chỉ đáp ứng được một phần công việc Mức độ đáp ứng được: Sau khi tốt nghiệp với kiến thức đã học trong trường sinh viên hầu như đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công việc Mức độ đáp ứng tốt: Sau khi tốt nghiệp với kiến thức đã học trong trường, sinh viên hoàn thành tốt các yêu cầu của công việc Mức độ đáp ứng rất tốt: Sau khi tốt nghiệp với. .. để đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển các khóa K45, K46, K47 Để làm rõ và sâu hơn mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển, tác giả tiến hành phỏng vấn sâu ngẫu nhiên cán bộ quản lý lao động và sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển khóa K45, K46, K47 đang làm việc tại các cơ sở lao động trên địa bàn Hà Nội Tác giả sẽ tiến hành... sinh viên khoa Kỹ thuật biển có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cải tiến chương trình đào tạo để phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động nói riêng và nhu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay Vì vậy, tác giả chọn đề tài “ Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động Hà Nội ” làm đề tài luận văn thạc sỹ... khoa để khoa Kỹ thuật biển có thể có những điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp đối với yêu cầu của thị trường lao động nói chung, thị trường lao động Hà Nội nói riêng 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển trên các mặt: kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ nghề nghiệp. .. vậy, đáp ứng công việc là đáp ứng đúng những đòi hỏi, yêu cầu của công việc Đáp ứng công việc tức là đảm bảo cả về mặt yêu cầu và hiệu quả của công việc Người có khả năng đáp ứng công việc là người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ nghề nghiệp để hoàn thành các đòi hỏi, yêu cầu của công việc Trong luận văn nghiên cứu khả năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ thuật biển. .. năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đối với yêu cầu của thị trường lao động Hà Nội 3 Giới hạn nghiên cứu Đánh giá một sản phẩm của quá trình đào tạo là vấn đề mà nhà trường và xã hội rất quan tâm Đánh giá sản phẩm đào tạo gồm rất nhiều mặt song trong khuôn khổ hạn hẹp của một luận văn nên chỉ đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên khoa Kỹ thuật biển thông qua các mặt: sự phù hợp của. .. kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ nghề nghiệp mà sinh viên đã thu nhận được từ chương trình đào tạo Khoa Kỹ thuật biển trường Đại học Thủy lợi đối với yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu - Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, thái độ nghề nghiệp của sinh viên khoa Kỹ thuật biển đối với thị trường lao động Hà Nội hiện nay... để nâng cao hơn nữa khả năng đáp ứng của sinh viên khoa Kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động Hà Nội? 4.2 Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng của nghiên cứu là mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp các khóa K45, K46, K47 của khoa Kỹ thuật biển vào thời điểm tiến hành nghiên cứu (từ tháng 8/2011... của sinh viên tốt nghiệp Tuy nhiên các tác giả đều nhận thấy hiện nay sự gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên chưa chặt chẽ 1.1.2 Nghiên cứu về vị trí việc làm và đánh giá của các cơ sở lao động về khả năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Đánh giá của các doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp là vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm Doanh nghiệp có hài lòng với khả năng đáp ứng . độ đáp ứng về kỹ năng của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động H à Nội 48 3.3. M ức độ đáp ứng về thái độ nghề nghiệp của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động Hà Nội. CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN KHOA K Ỹ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI YÊU CẦU THỊ TRƯỜNG 38 LAO ĐỘNG HÀ NỘI 38 4 3.1. Mức độ đáp ứng về kiến thức của sinh viên đối với yêu cầu của thị trường lao động H à Nội. GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Trần Thị Minh Hiếu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA KỸ THUẬT BIỂN ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động hà nội, Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động hà nội, Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp khoa kỹ thuật biển đối với yêu cầu của thị trường lao động hà nội

Từ khóa liên quan