luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội

129 529 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2014, 05:41

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VI ỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUY ỄN THỊ HỒNG HOA XÂY D ỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LU ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục Khoá: IV 2 Hà Nội - năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VI ỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUY ỄN THỊ HỒNG HOA XÂY D ỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN T ẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LU ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục Khoá: IV Ng ười hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT 3 Hà Nội - năm 2013 L ỜI CAM ĐOAN Tôi là: Nguyễn Thị Hồng Hoa, là học viên cao học chuyên ngành Đo l ường đánh giá trong giáo dục, khóa 2008, tại Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo d ục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin cam đoan: - Lu ận văn này là sản phẩm nghiên cứu của tôi. - Các s ố liệu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trên b ất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào. Tôi xin ch ịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu của mình. Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hoa 4 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Tuyết – Đại học Qu ốc gia Hà Nội, người đã nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong su ốt quá trình thực hiện luận văn. Tác gi ả cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến quý Thầy (Cô) của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và các giảng viên tham gia giảng dạy khóa học đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức về chuyên ngành Đo lường - Đánh giá trong giáo d ục cũng như cung cấp cách thức tiến hành một nghiên cứu khoa học cho các h ọc viên. Xin bày t ỏ lòng biết ơn của mình đến Ban Giám hiệu, Phòng CT&CTSV, c ố vấn học tập, trợ lý công tác sinh viên các khoa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, những người đã hết sức động viên, tạo điều kiện giúp đỡ và có những gợi ý quý báu cho đề tài nghiên cứu của tôi. Xin chân thành c ảm ơn các bạn sinh viên trong Nhà trường đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình điều tra bằng bảng hỏi. M ặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng luận văn này có thể còn những hạn ch ế, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô trong Hội đồng ch ấm luận văn để tác giả hoàn thiện nội dung và bổ sung các thông tin nhằm phát tri ển các hướng nghiên cứu tiếp theo. Xin trân tr ọng cảm ơn ./. Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hoa 5 6 MỤC LỤC PHẦN I - MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. M ục đích nghiên cứu của đề tài 2 3. Gi ới hạn nghiên cứu của đề tài 2 4. Câu h ỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 2 5. Ph ương pháp nghiên cứu 3 6. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 3 7. Ph ạm vi nghiên cứu 3 8. C ấu trúc của luận văn 3 PHẦN II - NỘI DUNG 5 CH ƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5 1.1.1. Các nghiên c ứu trên thế giới 5 1.1.2. Các nghiên c ứu trong nước 11 1.2. M ột số khái niệm liên quan 15 1.2.1. Khái ni ệm “tiêu chí” 15 1.2.2. Khái ni ệm “đánh giá” 16 1.2.3. Khái ni ệm “quản lý” 18 1.2.4. Khái ni ệm “công tác sinh viên” 21 1.2.5. Khái ni ệm “đánh giá hoạt động quản lý công tác sinh viên” 22 1.2.6. Th ực trạng chất lượng hoạt động quản lý sinh viên tại Tr ường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 22 7 1.2.6.1. Thông tin chung về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 22 1.2.6.2. Công tác sinh viên t ại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 22 1.3. Ti ểu kết chương 1 28 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN T ẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QU ỐC GIA HÀ NỘI 29 2.1. Cơ sở xây dựng bộ chỉ số 29 2.1.1. C ơ sở lý luận 29 2.1.2. C ơ sở thực tiễn 29 2.2. Quy trình xây d ựng bộ chỉ số 33 2.2.1. Các b ước tổ chức thu thập thông tin 34 2.2.2. L ấy số liệu 34 2.2.3. Th ời điểm khảo sát 34 2.3. M ẫu nghiên cứu 34 2.3.1. Phi ếu khảo sát và thang đo 34 2.3.2. Quy trình xây d ựng bộ tiêu chí 35 2.4. Đề xuất phiếu khảo sát xây dựng - thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá chất l ượng hoạt động quản lý công tác sinh viên 36 2.5. Phân tích k ết quả khảo sát 37 2.5.1. Các thông tin v ề đối tượng hồi đáp trong khảo sát 40 2.5.2. Đánh giá thang đo được kiểm định bằng độ tin cậy Cronbach’s Alpha 40 2.5.2.1. K ết quả thang đo ở thành phần về công tác giáo dục chính trị tư tưởng 41 2.5.2.2. K ết quả thang đo ở thành phần về công tác quản lý sinh viên 43 2.5.2.3. K ết quả thang đo ở thành phần về công tác hướng nghiệp và t ư vấn việc làm 46 2.5.3. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 48 8 2.5.3.1. Thành phần về công tác giáo dục chính trị tư tưởng 47 2.5.3.2. Thành ph ần về công tác quản lý sinh viên 49 2.5.3.3. Thành ph ần công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm 52 2.5.3.4. K ết quả kiểm tra theo mô hình Rasch bằng cách sử dụng phần mềm Quest cho toàn b ộ phiếu hỏi sau khi đã hiệu chỉnh 53 2.6. Ti ểu kết chương 2 59 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 61 3.1. Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý công tác sinh viên 61 3.1.1. N ội dung đánh giá 61 3.1.2. Quy trình đánh giá 63 3.1.3. Đánh giá thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện hoạt động qu ản lý công tác sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Qu ốc gia Hà Nội 63 3.2. Đánh giá mức độ thực hiện ở các nội dung 65 3.2.1. Công tác giáo d ục chính trị tư tưởng 65 3.2.2. Công tác qu ản lý sinh viên 67 3.2.3. Công tác h ướng nghiệp và tư vấn việc làm 68 3.3. So sánh s ự khác biệt về kết quả đánh giá của sinh viên khi xét đến các y ếu tố 70 3.3.1. Theo gi ới tính 70 3.3.1.1. Công tác giáo d ục chính trị tư tưởng 70 3.3.1.2. Công tác qu ản lý sinh viên 71 3.3.1.3. Công tác h ướng nghiệp và tư vấn việc làm 72 3.3.2. Theo ngành h ọc 74 3.3.2.1. Công tác giáo d ục chính trị tư tưởng 74 3.3.2.2. Công tác qu ản lý sinh viên 76 9 3.3.2.3. Công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm 79 3.3.3. Theo n ăm sinh viên 82 3.3.3.1. Công tác giáo d ục chính trị tư tưởng 82 3.3.3.2. Công tác qu ản lý sinh viên 84 3.3.3.3. Công tác h ướng nghiệp và tư vấn làm 86 3.4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với từng ngành học 89 3.4.1. Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha 89 3.4.2. Phân tích t ương quan giữa các nhân tố trong từng ngành học 90 3.5. Ti ểu kết chương 3 91 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 1. Kết luận 93 2. M ột số ý kiến sau khi thực hiện đề tài 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PH Ụ LỤC 101 10 DANH MC BNG, BIU , HèNH Bng 2.1. Tin thc hin nghiờn cu 33 Bng 2.2: Quy c thang ỏnh giỏ 35 Bng 2.3: Bng mó húa thụng tin 37 Bng 2.4: Bng mó húa bin theo cỏc nhúm 38 Bng 2.5: Bng h s Cronbach's Alpha ca nhúm tiờu chớ v cụng tỏc giỏo d c chớnh tr t tng 41 Bng 2.6: Bng h s Cronbach's Alpha ca nhúm tiờu chớ v cụng tỏc giỏo d c chớnh tr t tng sau khi loi bin 43 Bng 2.7: Bng h s Cronbach's Alpha ca nhúm tiờu chớ v cụng tỏc qun lý sinh viờn 44 Bng 2.8: Bng h s Cronbach's Alpha ca nhúm tiờu chớ v cụng tỏc qun lý sinh viờn sau khi lo i bin 45 Bng 2.9: H s Cronbach's Alpha ca nhúm tiờu chớ v cụng tỏc hng nghi p v t vn vic lm 46 Bng 2.10: Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ ca thnh phn v cụng tỏc giỏo d c chớnh tr t tng sau khi loi bin 48 Bng 2.11: Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ ca thnh phn ợ ắồệ=ớ ~= ệỏ ỗ ầ =ĩ ồĩớờ ớ ớồệở~ỡ =õĩỏ=ọỗỏỏồKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQV Bng 2.12: Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ ca thnh phn CTQLSVKKKKKKKKRM Bng 2.13: h ớ=ốỡ =ộĩ ồ=ớ ĩ=ồĩ ồ=ớ=õĩ ó =ộĩ =ớĩ ồĩ=ộĩồ ợ ` qn i ps KKKRN Bng 2.14W=h ớ ốỡ ộĩ ồ=ớ ĩ ồĩ ồ=ớ õĩ ó ộĩ ớĩ ồĩ ộĩồ ợ ắồệ=ớ = ĩ ồệồệĩỏộ ợ ớ ợ ồ ợ ỏ=ọ ó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRP Bng 2.15W=qĩồệõý =ớỏýỡ =ĩ ồĩệỏ ĩớ ọồệ=ĩỗớ=ồệốỡ ồ ọ ắồệ= ớ =ps =ở~ỡ =õĩỏ= ồĩệỏ ồệộĩồ ó ó pmppKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRQ Bng 3.1: _ =ớỏýỡ =ĩ = ồĩ=ệỏ =ĩớ=ọồệ=ĩỗớ=ồệKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSN [...]... cu ca tỏc gi Hong Th Thu Hng vi ti Qun lý cụng tỏc hc sinh ti trng trung cp dy ngh Thỏi Bỡnh trong giai on hin nay I trờn c s lý lun qun lý giỏo dc, qun lý nh trng núi chung v qun lý cụng tỏc ĩ = I= núi riờng, tỏc gi ó nờu lờn thc trng qun lý cụng tỏc hc sinh ti ởỏồĩ ps Trng Trung cp ngh Thỏi Bỡnh, t ú xut cỏc bin phỏp qun lý cụng tỏc hc sinh ti Trng trong giai on hin nay xPSzK Nghiờn cu ca tỏc gi... ~= ồĩ õĩ ồĩ = ~= ồĩ ệ = ĩ ọồệ ệ ỗ= = ~ú= ỗớ= = = = ~ỡ = ỏ ớ= = ỏ ầ ĩ ĩ ồệ ốỡ ồ= = = ọ ỗ= ớỏ= ở= ỏ ỗ= = ỗ= = ớỗ= = = ệ ầ ớỗK Cụng tỏc qun lý hc sinhI= E pps F ọ = ps e = mt mt quan trng trong quỏ trỡnh thc hin nhim v giỏo dc, o to ca cỏc trng i hc Qun lý tt HSSV s to iu kin thun li cho quỏ trỡnh trang b kin thc, k nng chuyờn mụn, ng thi to ra mụi trng tt cho vic rốn luyồ= ó = ĩ ỗ= I= ồ= = = ... qun lý sinh viờn khi xột n yu t gii tớnh K K K TN Bng 3.6: Kt qu kim nh Independent samples TJTest v mc thc KKKKK KKKK hin hot ng cụng tỏc hng nghip khi xột n yu t gii tớnh K K K K KTP Bng 3.7: Kt qu kim nh ANOVA v mc thc hin hot ng v KKKKK KKKKK cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng khi xột n yu t ngnh hc K K K K K TQ Bng 3.8: Kt qu kim nh ANOVA v mc thc hin hot ng v KKKKKKKKKK KKKKKKKKKK cụng tỏc qun lý. .. ú xut cỏc bin phỏp qun lý cụng tỏc hc sinh ti Trng trong giai on hin nay xPSzK Nghiờn cu ca tỏc gi Nguyn Minh c vi ta i mi cụng tỏc qun lý ps Trng i hc Kinh tI= hc Quc gia H Ni trong chuyn i i t o to niờn ch sang tớn ch tỏc gi ó tin hnh nghiờn cu cụng tỏc qun lý ps trng i hc Kinh t, t ú xut mt s gii phỏp nhm gúp phn nõng cao hiu qu hot ng cụng tỏc ps ỏp ng yờu cu chuyn i phng thc o TzK to t niờn... tỏc n i ps =q ờồệ = e h e q k I= n d e k K e 3 Gii hn nghiờn cu ca ti Trong ti ny, chỳng tụi ch tp trung vo vic nghiờn cu ti liu, kho sỏt ý kin ca lónh o, cỏn b qun lý v chuyờn viờn chuyờn trỏch thc hin cụng ~= = = ở= I= ĩ tỏc qun lý v ps q ờồệ e h e q k I e n d e k Kq ờýồ= = ẳ ồệ tụi xut xõy dng ch s ỏnh giỏ cht lng ca cụng tỏc n i ps ồĩ = ồĩ ệ = ó = ỏ ó = = ộ= = = ỡ I= ỏó = I= ồệ ớĩ = ồ=... hot ng v KKKKKKKKKK KKKKKKKKKK cụng tỏc qun lý sinh viờn khi xột n yu t ngnh hc K K K K K K K K K K TS Bng 3.9: Kt qu kim nh ANOVA v mc thc hin hot ng v KKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKK cụng tỏc hng nghip khi xột n yu t ngnh hc K K K K K K K K K K K KTV Bng 3.10: Kt qu kim nh ANOVA v mc thc hin hot ng v KKK U KKK cụng tỏc giỏo dc chớnh tr t tng khi xột n yu t nm sinh viờnK K K K O Bng 3.11: Kt qu kim nh ANOVA... ồ= ẳọỏýồ= ~ồX ~= = ồĩ = ốỡ J q ồệ ĩ = ộ= = õỏồI= ộ= ớ= = ầ= = ộĩ ồ= X ồĩ ở= ọỏỡ = ớ ĩ J q ĩ = ớ= ốỡ = ỡ = ồệ õý= õớ= ớĩ ợ = ồĩ ệ = = ốỡ = ~ồ= K = = ỏ ợ õớ= ỡ 5.3 Cỏc phn mm s dng phõn tớch v x lý s liu m ồ= ó = ồệ õý= ĩ úýồ= ĩ ó ớĩ = ỡ ầồệ pm s ẫờởỗồ= S= = ồ= ó = ỡ ẫởớ = pp= N ợ ộĩ ó n 6 i tng, khỏch th nghiờn cu 6.1 i tng nghiờn cu u ú= ầồệ = ồĩ ệ = ĩ ọồệ ĩ ồệ n i ps ợ = = ĩ = = = ĩ ở=... = ỗ~= q= ỏýồ e n d e k ỏ= n ỡ ệ e = ỏ ĩ = = ỏ~= k n i ` q ps n ỡ ồ= = ắ = ởỏồĩ ợ ỏýồ ọ ồệớ = = ps pỏồĩợ ỏýồ = n i ps n ỡ ồ ọ ởỏồĩ ợ ỏýồ = ` q n i ps ` ắ = ốỡ ồ ọ ởỏồĩ ợ ỏýồ ồệớ = = N P PHN I - M U 1 Lý do chn ti e ỗớ= ồệ n i ` q ps ọ = ớ= = ó ớờỗồệ ồĩ = ỏó = = ĩ ồĩ ợ = ~ồ= = ồệ ồĩ ợ = ốỡ ớờồệ = ~= ớờồệ ỏ= ớờỗồệ ợ ỏ ỗ= ầồệ ồệ ồ= ồ= = ĩ ọồệ ỗ= = = ĩ = = = ớỗ= ỏ= = ỡ ồĩ ọ ớ= = ~ỗ= ĩ = ớĩ ĩ ồĩ... ủ = = = ỗ= ó ỵ Kp~ỡ = = ớ= ợ ồ= ọ ó = = ó ớỏýỡ = = ó = ớỗ= ~= ồĩ = ẳ ở= ờ~= = ở~ỗ= ớ= = = = ợ ọ ớĩ ồ ỗ= ớĩ ó ồ= ó ớỏýỡ = ẫỗ= ~= ồĩ ớớ= ớI= = ộ= ớK = = ~= = = ớĩ õĩ = ồĩ ộĩ ĩ ồĩ 1.2.4 Khỏi nim qun lý h ĩ ồẳ ồ= ồ= I= ọỏýồ= = ~ú= = ớ= = = ĩ I= ẫỗ= = ỏ= ỏ= ốỡ ọ ớ~= ĩ ồệ ợ ó ớ= ĩ Kq ớĩ q ỏồ= ợ k = k ọ ?ỗ ồ= = ồĩ = = ồ= ộ= ồĩ ợ ỏ= I= ồ= ớĩ ầỗ= ỏỡ ộĩ ĩ ớĩ I= ó = ĩ ớắ q = = ệ s ỏớ= ~ó I= = I= ồệ . HOA XÂY D ỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN T ẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LU ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Đo lường và. 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VI ỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGUY ỄN THỊ HỒNG HOA XÂY D ỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 22 1.3. Ti ểu kết chương 1 28 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN T ẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội, luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội, luận văn thạc sĩ xây DỰNG và THỬ NGHIỆM bộ CHỈ số ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN lý SINH VIÊN tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN – đại học QUỐC GIA hà nội

Từ khóa liên quan