Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

84 564 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 11:40

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ S Ở KHOA HỌC V À CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÁT SINH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Chủ nhiệm đề tài: Th ạc sĩ. Nguyễn Văn Kh oa Trưởng phòng Kỹ thuật - Chi cục Bảo vệ Thực vật Quảng Trị Qu ảng Trị, tháng 6 năm 2011 KH.QT.01/ B.10/14.11.2008 UBND T ỈNH QUẢNG TRỊ S Ở KHOAQ HỌC V À CÔNG NGHỆ C ỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộc lập -T ự do - H ạnh Phúc THUY ẾT MINH ĐỀ T ÀI NGHIÊN CỨU KHOA H ỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1 Tên đ ề t ài: 2 Mã s ố: Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 3 Thời gian thực hiện: 12 tháng 4 C ấp quản lý Nhà nư ớc B ộ Cơ s ở T ỉnh 5 Kinh phí : 100 triệu đồng, trong đó: Ngu ồn T ổng số (tri ệu đồng) - T ừ Ngân sách sự nghiệp khoa học 100 - T ừ nguồn tự có của cơ quan 0 - Từ nguồn khác 0 6 Thu ộc Chương trình (ghi rõ tên ch ương trình, nếu có) Thu ộc Dự án KH&CN (ghi rõ tên d ự án KH&CN, nếu có) Đ ề t ài độc lập 7 L ĩnh vực khoa học T ự nhi ên; Nông, lâm, ngư nghi ệp; K ỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT, ); Y dư ợc. 8 Ch ủ nhiệm đề tài H ọ và tên : Nguyễn Văn Khoa Năm sinh: 1963 Nam/N ữ: Nam H ọc vị : Thạc s ĩ Nông học Năm đ ạt học vị: 2005 Ch ức danh khoa học: Ch ức vụ : Trưởng phòng Kỹ thuật - Chi c ục Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Trị. Đi ện thoại: Cơ quan: 0533855588 Mobil e: 0905180415 Fax: E-mail: vankhoabvtv@gmail.com Tên cơ quan đang công tác: Chi cục Bảo vệ Thực vật Quảng Trị Đ ịa chỉ cơ quan : Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà Đ ịa ch ỉ nhà riêng : Khu phố 4, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị . 9 Cơ quan ch ủ trì đề tài Tên cơ quan ch ủ trì đề tài : Chi cục bảo vệ Thực vật Quảng Trị Đi ện thoại: 0533856224 Fax: 0533856224 E-mail: chicucbvtvquangtri@gmail.com Đ ịa chỉ : Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà H ọ và tên thủ trưởng cơ quan : Lê Mạnh Kết S ố tài khoản: 3900 211 010 0004 Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Quảng Trị Tên cơ quan ch ủ qu ản: Sở Nông nghiệp&PTNT Quảng Trị II. N ỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI 10 M ục ti êu của đề tài M ục tiêu chung : Nghiên c ứ đề xuất quy trình phòng trừ dịch bệnh, nhằm h ạn chế thi ệt h ại do sâu b ệnh gây ra trên cây cao su đ ể nâng cao hiệu qu ả kinh tế, tăng thu nhập cho người trồng cao su trên đ ịa b àn tỉnh Quảng Trị . M ục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu quy lu ật phát sinh phát triển của các loại dịch hại chính trên cây cao su ở Qu ảng Trị . - Kh ảo nghiệm xác định các loại thuốc đặc hiệu trừ b ệnh phấn trắng, héo đen đầu lá và loét sọc mặt cạo hại cây cao su. 11 T ổng quan t ình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 11.1. Tình tr ạng đề tài: Mới 11.2. Đánh giá t ổng quan t ình hình nghiên c ứu thuộc lĩnh vực của đề t ài 11.2.1.Tình hình phát triển của cây cao su trên thế giới 11.2.1.1.Tình hình chung Trư ớc năm 1912, hầu hết cây cao su trồng trên thế giới là cao su hoang dại do khai thác ở các cây cao su rừng v ùng Amazon (cao su H evea) và m ột phần nhỏ được trồng ở các nư ớc nhiệt đới Châu Phi (cao su Puritamia, Landolphia và Castilles). Sau đó cây cao su tr ồng dần dần chiếm ưu thế và được trồng rộng ở nhiều nước như: một số nước ở vùng bờ bi ển Tây Bắc Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Ma laysia, Campuchia, Trung Qu ốc, Thái Lan, Vi ệt Nam Sản lượng cao su trồng tăng nhanh, không những vì tăng diện tích mà còn có nhi ều phát minh trong công nghiệp cao su khô, cao su mủ nước và mở rộng về công dụng c ủa cao su. Đặc biệt là trong khâu kỹ thuậ t ch ọn giống, trồng, khai thác và sơ chế cao su, từ năm 1928 sau khi tác gi ả Trimen ở Srilanka (1884) và Ridley ở Singapo (1889) đề xuất phương pháp c ạo mủ v à ghép cây, kỹ thuật cạo vòng xoắn ốc và kỹ thuật ghép đã được áp d ụng một cách rộng rãi. Hiện nay, Thái Lan, Indonexia v à Malaysia – nư ớc sản xuất cao su lớn thứ nhất, 2 và 3 th ế giới. Tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới năm 2008 sẽ đạt khoảng 10,1 triệu tấn, trong khi s ản lượng sẽ chỉ khoảng 9,7 -9,8 tri ệu tấn. Ngu ồn cung cao su thiên nhiên dự báo s ẽ còn khan hi ếm ít nhất cho tới 2012 11.2.1.2. M ột số nghiên cứu về các bệnh cao su ở nước ngoài * B ệnh phấn trắng cao su Oidium heveae Steinm B ệnh phấn trắng đã gây hại trên cao su nguyên nhân do nấm Oidium heveae Steinm gây ra. B ệnh gây hại đ ầu ti ên và nghiêm trọng ở các nước: Trung Quốc, Côte d’voire, Srilanca, sau đó lan sang các nư ớc Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam v à gây thành những dịch lớn ở các nước này. Ngày nay b ệnh này đã xuất hiện ở tất cả các quốc gia trồng cao su l àm gi ảm 30 -56% s ản lượng vườn cao su khai thác. Ở Bahia (Brazil) bệnh này có mức độ tàn phá tương đương v ới bệnh cháy lá Nam Mỹ. Ở Ấn Độ, Srilanka và Malaysia các nhà khoa học đã sử dụng 1% Bordaeux (3000- 4000l/ha) h ỗn hợp với dầu (30 -40l/ha) có k ết quả t ốt. * B ệnh héo đen đầu lá (Collectotrichum Leaf Fall) B ệnh héo đen đầu lá do nấm Collectotrichum gloeosporioides gây ra, n ấm phát triển m ạnh ở 28 0 C, ẩm độ 80 -100%. B ệnh xuất hiện đầu tiên ở Malaysia (1905), sau đó xuất hiện ở Châu Phi (1920), Châu M ỹ (1926). Ngày nay bệnh đã hiện tại tất cả các quốc gia trồng cao su. Gây h ại trong mọi giai đoạn phát triển của cây v à phổ biến vào mùa mưa. Bệnh gây h ại nặng khi lá ở giai đoạn 1 -10 ngày tu ổi. Ngoài cây cao su, nấm còn ký sinh nhiều cây khác: Ca cao, cam chanh, s ầu riêng, xoài, một số cỏ dại. * B ệnh đốm mắt chim (Bird's Eye Spot) B ệnh xuất hiện đầu tiên tại Sri Lanka (1905), hiện nay đã lan rộng trên tất cả các nước tr ồng cao su. Bệnh do nấm Drechslera heveae (Petch) M.B. Ellis. B ệnh xuấ t hi ện nhiều trong các vư ờn ương do mật độ cao và gây hại nặng trong mùa mưa do nấm cần độ ẩm cao. V ết bệnh đặc trưng như mắt kim, có kích thước 1 -3mm v ới màu trắng ở trung tâm và viền màu nâu rõ r ệt b ên ngoài, trên lá non gây biến dạng và rụng từng lá ché t m ột. * B ệnh rụng lá mùa mưa (Phytophthora Leaf Fall) B ệnh xuất hiện đầu tiên vào đầu thế kỷ 20 tại Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar (1905), Malaysia (1966). Ngày nay nó đ ã xu ất hiện ở tất cả các quốc gia trồng cao su làm giảm 30 - 56% s ản lượng vườn cao s u khai thác. Tác nhân gây b ệnh là do nấm Phytophthora. Tri ệu ch ứng đặc tr ưng là trên cuống lá có cục mủ màu đen hoặc trắng, tại trung tâm vết bệnh màu nâu ho ặc xám và rụng còn xanh gồm cả 3 lá chét và cuống lá. * Bệnh loét sọc mặt cạo (Phytophthora palmivora.) Bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1909 tại Srilanka. Thân cây cao su nhất là mặt cạo bị ung thối, lở loét, là tác hại chung của loài nấm bệnh Phytophthora. Bệnh phổ biến ở các nước trồng cao su trên thế giới nhất là Đông Nam Á. Nếu không được điều trị, bệnh có thể làm chết cây nhất là khi bệnh tấn công ở vùng vỏ gần gốc cây. Sản lượng cây bị bệnh từ nhẹ đến trung bình mất từ 15-30% so với sản lượng bình thường. Trong trường hợp cây bị nặng và quá nặng, sản lượng mất trên 50% và đôi khi làm hại cả lớp vỏ phải huỷ bỏ vườn cây trước niên hạn kinh tế. * Bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall) Đây là b ệnh mới v à có tác hại lớn chưa có từ trước tới nay tại các nước Đông và Nam Á. Xu ất hiện đầu tiên trên cây cao su thực s inh t ại Sierra Leone (1949), tiếp theo lần lượt ghi nh ận tại Ấn Độ (1958), Malaysia (1961), Nigeria (1968),…Bệnh gây thiệt hại nặng nhất ở Sri Lanka, nơi ph ải nhổ bỏ v à trồng lại 5.000 ha. Tại Malaysia, Thái Lan và Indonesia nhiều ngàn ha cao su bị hại nặng làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng. B ệnh do nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei gây ra. Ngoài cây cao su n ấm còn ký sinh trên 150 lo ại cây thuộc nhiều họ khác nhau, hơn 80 nước trên nhiều vùng khí h ậu từ nhiệt đới đến ôn đới và gây hại trên t ất cả bộ phận từ lá tới rễ. 11.2.2. Tình hình phát triển của cây cao su ở Việt nam 11.2.2.1. Tình hình chung Cây cao su du nh ập v ào Việt Nam t ừ năm 1897 v à đến đầu thế kỷ 20 được trồng thành đồn đi ền tại Đông Nam Bộ, sau đó được trồng ở vùng Tây Nguyên, Duyên H ải miền Trung do nhu c ầu kinh tế và giá trị xuất khẩu cao của mủ cao su . Theo số liệu của Cục trồng trọt đến năm 2010 cả nước có 715.000 ha, trong đó các t ỉnh Đông Nam Bộ chi ếm 64% , các t ỉnh Tây nguyên 24,5%, các t ỉnh Trung b ộ 10%, vùng tây bắc 1,5%. V ới việc tăng diện tích và sản lượng cao su , Vi ệt Nam hy v ọng sẽ v ượt Ấn Độ về sản xuất cao su. Năng su ất trung bình cao su trong cả nước khoảng 1,73 tấn/ha, tương đương với năng su ất cao nhất của Ấn Độ. Nhi ều công ty cao su nh ư công ty cao su Lộc Ninh năng suất trung bình lên t ới: 2,1 tấn/ha, công ty cao su Tây ninh đạt 2,3 tấn/ha Bên c ạnh việc áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng năng suất nên nhiều sâu bệnh nguy hi ểm đ ã bùng phát thành dịc h h ại nguy hiểm gây giảm năng suất mủ đáng kể ở các vùng tr ồng cao su chính trong cả nước. Một trong các đối tượng gây hại phổ biến và làm gi ảm năng suất phải kể đến một số bệnh như : Bệnh phấn trắng, thối rễ chết cây, bệnh rụng lá, th ối ngọn, xì mủ và lo ét s ọc miệng cạo, bệnh thối mốc và thối khô mặt cạo. Đặc biệt các b ệnh hại lá làm giảm năng suất mủ từ 30 - 45% và ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cao su. 11.2.2.2. M ột số kết quả nghi ên cứu về bệnh hại cao su ở Việt Nam * B ệnh phấn trắng Oidium heveae Steinm - T ại Việt Nam, mùa bệnh phấn trắng phổ biến vào giai đoạn cây cao su ra lá mới từ tháng 1-3 hàng năm. Vùng có đ ộ cao trên 300m so v ới mặt n ước biển trở lên thì b ệnh trở nên n ặng hơn do nhiệt độ thấp và thường xuyên có sương mù (T ây Nguyên x ảy ra từ tháng 11-4 hàng năm). B ệnh gây rụng lá nhiều lần làm chậm thời gian khai thác và giảm sản lư ợng 10 -50% ở v ườn cao su kinh doanh, chậm sinh trưởng và làm chết cây ở vườn cao su ki ến thiết cơ bản (KTCB) cũng như ở vườn nhân và ương gi ống cao su. - Đa s ố d òng vô tính (dvt) cao su cao sản đang được khuyến cáo trong nước đều mẫn c ảm với bệnh phấn trắng, trong khi các dvt kháng bệnh thường có sản lượng thấp. Cho nên, bi ện pháp kỹ thuật phòng trị bệnh phấn trắng được các nhà trồng cao s u đ ặc biệt quan tâm. Cùng v ới việc mở rộng diện tích cây cao su trong n ước và phát triển sang Lào và Campuchia, nơi có đi ều kiện thời tiết tương tự như Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, thì biện pháp phòng tr ị bệnh phấn trắng cần đ ược quan tâm cũng như đáp ứng lạ i s ự mong đợi của các nư ớc thành viên trồng cao su. * B ệnh héo đen đầu lá ( Collectotrichum Leaf Fall) T ại Việt Nam bệnh chỉ xuất hiện v ào mùa mưa và gây hại cho vườn nhân, ương và kiến thi ết cơ bản, nhất là tại các vùng trồng cao su ở Tây Nguyên. T uy nhiên, do x ảy ra vào mùa mưa (tháng 6 - 10) khi lá đ ã ổn định nên ít có tác hại cho cây cao su khai thác. Bệnh gây hại ch ồi và lá non, làm rụng lá và chết chồi dẫn đến chậm sinh trưởng, giảm chất lượng gỗ ghép và t ỷ lệ ghép sống thấp. * B ệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall) B ệnh xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 8 năm 1999, gây hại nặng cho dvt RRIC 103, RRIC 104 và LH 88/372. Hi ện nay số l ượng dvt bị nhiễm bệnh tăng lên nhiều và cũng đã xu ất hiện ở một số công ty cao su tại Đông Nam B ộ. Tri ệu chứng xuất hiện trên cuống lá và chồi với nhiều triệu chứng khác nhau. Trên lá có v ết bệnh m àu đen có hình dạng xương cá dọc theo gân. Trên lá non có vết bệnh hình tròn màu xám đ ến màu nâu với vòng vàng xung quanh. Nếu cuống lá bị bệnh th ì toàn b ộ lá chét b ị rụng khi c òn xanh dù không có triệu chứng nào xuất hiện. * Bệnh loét sọc mặt cạo (Phytopthora Panmivora) Ở Việt Nam, do điều kiện khí hậu thuận lợi cho nấm bệnh, mùa mưa kéo dài 6 tháng nên cây cao su bị loét sọc mặt cạo nặng. 11.2.2.3. Tình hình cao su ở Quảng Trị 11.2.2.3.1 Tình hình phát triển cao su ở Quảng Trị Cao su là m ột trong những cây công nghiệp dài ngày chủ lực có nhiều lợi thế của tỉnh Qu ảng trị. Tiềm n ăng đất đai và khí h ậu thời tiết Quảng Trị rất t hích h ợp cho việc phát triển cây cao su v ới quy mô lớn, tỷ suất hàng hoá cao. Di ện tích cao su của tỉnh đến năm 20 11 là 16.288,9 ha, trong đó di ện tích cho sản phẩm là 8.620 ha, năng suất 16,64 tạ/ha Cao su là cây có l ợi ích tổng hợp cả về nông nghiệp , lâm nghi ệp và hiệu quả kinh tế, là cây t ạo việc làm ổn định, xoá đói gi ảm nghèo và làm giàu cho nông dân. - V ề nông nghiệp: Cao su l à cây công nghiệp dài ngày có nhiều ưu thế hơn so với các cây công nghi ệp khác như Cà phê, Hồ tiêu, là cây thích ứng r ộng với nhiều loại đất trên vùng đ ồi như đỏ Bazan, đất sỏi cơm, đất pha cát ; là cây chịu hạn tốt không cần phải tưới nước, quy trình s ản xuất đơn giản, chu kỳ sản xuất dài (30 -40 năm); là cây l ấy mủ từ thân nên năng su ất, sản lượng tương đối ổn định ít ch ịu tác động của khí hậu thời tiết, ít sâu bệnh. Th ời gian khai thác 9 - 10 tháng/năm t ạo nguồn thu bền vững cho ng ười nông dân quanh năm. Cao su ít tàn phá đ ất sau khi hết chu kỳ kinh doanh. Do đó cây cao su có thể phát triển r ộng khắp và mang lại hiệu qu ả kinh tế cao trên các vùng đồi các huyện của tỉnh ta. - V ề lâm nghiệp: Cao su là một loại cây rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc rất lý tưởng, vì th ời gian đứng trên đất dài 30 - 40 năm, m ật độ dày nên giử ẩm, chống xói mòn tốt, thảm th ực vật d ưới tán cây cao su không đáng k ể n ên hầu như không có cháy rừng, mặt khác với tính ch ất là cây nông nghiệp nên trình trạng chặt phá rừng ít xảy ra. Đặc biệt gỗ cao su là m ột trong những loại gỗ cho công nghiệp mộc dân dụng, có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chu ộng tr ên thị trường trong và ngoài nước hiện nay. - V ề hiệu quả kinh tế: Vào thời điểm hiện nay có thể nói Cao su là cây đang tạo ra “vàng tr ắng”, giá trị và lợi nhuận thu được từ cây cao su rất cao. Với năng suất bình quân toàn tỉnh hi ện nay khoản g 1,5 t ấn mũ khô/ha, giá 30 - 40 tri ệu đồng/tấn, chi phí thực tế 20 triệu đ ồng/ha, lợi nhuận thu được từ 30 -50 tri ệu đồng/ha/năm. Mặt khác mỗi ha cao su khi đi vào kinh doanh s ẽ tạo việc l àm ổn định cho ít nhất là 1 lao động trong thời gian 9 - 10 tháng/năm, v ới thu nhập từ 80.000 - 120.000 đ ồng/ngày. Ngoài ra sau khi hết chu kỳ kinh doanh m ũ, bán gỗ cao su ít nhất cũng được 100 triệu đồng/ha. - V ề xoá đói giảm ngh èo: Cây cao su là cây tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo khá bền v ững . 11.2.2.3.2. Tình hình sâu bệnh hại cao su ở Quảng Trị Tình hình dịch bệnh gây hại khá phức tập, hàng năm bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá, loét sọc miệng cạo, xì mủ phát sinh gây hại nhiều vùng. Năm 2011 bệnh phấn trắng hại hầu hết diện tích cao su khai thác và kiến thiết cơ bản với tỷ lệ bệnh rất cao. Bệnh héo đen đầu lá gây hại nặng trên cao su kiến thiết cơ bản . Nh ận xét: Hi ện nay các nh à khoa học đã nguyên cứu về bệnh phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá h ại cao s u và các bi ện pháp phòng trừ song mới chỉ dừng ở mức qui mô nhỏ , t ập trung ch ủ yếu ở vùng các công ty , vi ện nghiên cứu cao su . Ở các v ườn cao su ti ểu điền, vùng núi xa xôi thì ch ưa có đi ều kiện và kinh phí triển khai. - Khó khăn: Các b ệnh trên rất khó khăn cho ph òng trừ vì cây cau su rất cao (>7,0m). Yêu cầu có máy phun công su ất lớn, v òi phun cao >7m. Hơn nữa rừng cao su đa số trồng vùng cao, khô c ằn nên rất khó khăn cho việc sử dụng nước phun thuốc để phòng trừ. Do vậy cần nghiên cứu, s ử dụng một số ch ất bám dính để kết hợp thuốc hoá học để phòng trừ là lý do của đề tài này th ực hiện. - V ề bệnh hại lá: Ch ủ yếu là bệnh phấn trắng gây hại nhưng thuốc hóa BVTV phòng trừ thì luôn thay đ ổi v ì bệnh dễ thích nghi với thuốc cũ . B ệnh loét sọc miệng cạo n ấm Phytophthora gây ra v ẫn chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu . Đối với tỉnh Quảng Trị, mặc dù đã trồng cao su khá lâu, hiệu quả kinh tế mang lại rất lớn nhưng hiểu biết về dịch hại cũng như biện pháp phòng trừ còn rất nhiều hạn chế, người dân chưa có thói quen sử dụng thuốc để phòng hoặc phun thuốc khi bệnh mới chớm phát sinh, mà hầu hết người dân chỉ sử dụng thuốc khi đã bị bệnh nặng. 11.3. Li ệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có li ên quan đ ến đề tài đã nêu trong ph ần tổng quan (tên công trình, tác gi ả, nơi và năm công bố - ch ỉ ghi những công trình tác gi ả thật tâm đắc v à đã trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài). I. Ti ếng Việt: 1. C ẩm nang khuyến nông (2001). K ỹ thu ật trồng v à chăm sóc cây cao su . 2. Công ty cao su D ầu Tiếng (2007). Nâng cao hi ệu quả khai thác vườn cao su . Báo thương m ại. 3. Lester W. Burgess, Fiona Benyon, Nguy ễn Kim Vân, Ngô Vĩnh Viễn, Nguyễn Thị Ly, Tr ần Nguyễn Hà, Đặng Lưu Hoa (2001). B ệnh nấ m đ ất hại cây trồng, nguyên nhân và bi ện pháp ph òng trừ . Trư ờng ĐH NNI - Hà N ội, Viện BVTV, Tr ường ĐH tổng hợp Sydney. 4. Ph ạm Ngọc Dung, Ngô Vĩnh Viễn, Nguyễn Thị Ly và CTV (2007). Nghiên c ứu phân l ập, giám định nấm Phytophthora capsici t ừ đất v à rễ gây b ệnh chết nhanh v à vàng lá th ối rễ cây h ồ tiêu tại Đắc Nông. Tạp chí Khoa học và công nghệ thuộc Sở KH & CN tỉnh Đắc Nông. 5. Phan Thành D ũng (2000) B ệnh rụng lá Corynespora trên cao su t ại Việt Nam. Báo cáo tham lu ận trình bày tại Hội nghị TT&BVTV do Bộ NN &PTNT t ổ chức tại thành phố HCM. 6. Phan Thành D ũng, Vi Văn To àn (2000). Tình hình b ệnh cây cao su tại Tây nguy ên, hi ện trạng và hướng giải quyết . Báo cáo h ội thảo KH & CN TP.HCM và tỉnh Gia Lai phục v ụ phát triển kinh tế x ã hội. Viện nghiên cứu cao su. 7. Ph ạm Văn Toản (2003): Kh ả năng sử dụng hỗn hợp vi sinh vật l àm phân bón chức năng cho m ột số cây trồng nông nghiệp, công nghiệp và lâm nghiệp. Báo cáo h ội nghị công nghệ sinh h ọc toàn quốc, Hà Nội 12/2003, 127 – 131. 8. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và bảo vệ thực vật số 71/2010/TT- BNNPTNT. 11.4. Phân tích, đánh giá c ụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản ph ẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên c ứu, giải quyết ở đề tài này - Vi ệc áp dụng các biện pháp thâm canh để tăng năng suất n ên nhiều sâu bệnh nguy hiểm đ ã bùng phát thành dịch hại nguy hiểm gây giảm năng suất mủ đáng kể ở các vùng trong cao su . M ột trong các đối t ượng gây hại phổ biến và làm giảm năng suất phải k ể đến một số b ệnh như : Bệnh phấn trắng, bệnh nấm hồng, loét sọc miệng cạo, b ệnh héo đen đ ầu lá. Đặc bi ệt các bệnh hại lá làm giảm năng suất mủ từ 30 - 45% và ảnh hưởng tới năng suất cao su. Nhưng các bi ện pháp ph òng trừ còn hạn chế ở mức diện hẹp, tậ p trung ở các công ty cao su. Các bi ện pháp phòng trừ chưa tới các vườn cao su của nông dân một cách có hệ thống và kỹ thu ật đồng bộ. - Cao su tr ồng chủ yếu vùng cao khô c ằn ít nước nên sử dụng nước cho phun thuốc còn gặp nhi ều rất khó khăn trước đây. Do v ậy nếu s ử dụng chất bám dính để kết hợp với thuốc hoá BVTV phòng tr ừ sẽ hạn chế đ ược nước tưới, tiết kiệm công phun. - Các thi ết bị máy phun chưa đủ công suất lớn, vòi phun chưa tới tầng lá trên cùng để phun tri ệt để nguồn bệnh. Do vậy ng ười trồng cao s u c ần có thiết bị máy phun thuốc trừ bệnh đáp ứng y êu cầu trên. 12 Cách ti ếp cận 12.1. Thông qua vi ệc điều tra, khảo sát các vư ờn cao su tr ên địa bàn tỉnh đ ể nghiên c ứu quy lu ật phát sinh phát triển của các đối tượng bệnh hại chính trên cây cao su tại 0 3 huy ện trồng cao su tr ọng điểm của tỉnh. 12.2. Xây d ựng mô h ình khảo nghiệm các loại thuốc hóa học BVTV để xác định đư ợc loại thuốc phòng trừ đ ặc hiệu ( có hi ệu quả cao nh ất) cho t ừng loại bệnh hại cao su. 12.3. T ổng hợp, xây dựng các quy tr ình phòn g tr ừ hiệu quả các loại bệnh hại chính tr ên cây cao su t ại địa bàn tỉnh Quảng T r ị. 12.4. T ổ chức tập huấn, hư ớng dẫn kỹ thuật , chuy ển giao quy trình phòng trừ dịch bệnh cao su hi ệu quả cho nông dân ứng dụng v ào thực tiễn sản xuất . 13 N ội dung nghiên cứu Do điều kiện về kinh phí, nên đề tài thực hiện trong năm 2011-2012 chỉ giới hạn ph ạm vi nghiên c ứu ở 03 huyện trồng cao su tr ọng điểm của tỉnh Quảng Trị là Vĩnh linh, Gio Linh, Cam Lộ và đi sâu vào nghiên cứu các loại thuốc hóa học phòng trừ các b ệnh hại chính như: Bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá và loét sọc mặt cạo cao su (vì đây là những bệnh dịch nguy hi ểm đ ã gây h ại nặng trên di ện rộng ở địa b àn tỉnh Quảng Trị trong những năm qua), c ụ thể nội dung nghiên c ứu như sau: - Tổ chức điều tra, khảo sát, nắm thành phần và quy luật phát sinh gây hại của sâu bệnh h ại chính trên cây cao su ở địa bàn Quảng Trị . - Xây d ựng mô hình khảo nghiệm các loại thuốc hóa học BVTV để tìm ra loại thuốc đ ặc hi ệu ( có hiệu quả cao nh ất) đối với các bệnh n ấm phấn trắng, b ệnh héo đen đầu lá và loét sọc mặt cạo cao su trên địa bàn Quảng Trị. - T ổng hợp, xây dựng các quy tr ình phòng trừ cho từng loại bệnh hại chính một cách có hiệu qu ả. - T ổ chức hộ i th ảo lấy ý kiến các chuyên gia và các hộ nông dân có kinh nghiệm trồng cao su. - T ổ chức t ập huấn chuyển giao quy trình phòng tr ừ bệnh hại chính cho các hộ nông dân tr ồng cao su tr ên địa bàn 03 huyện gồm 6 lớp, với 300 lượt người tham gia. - Vi ết báo c áo t ổng kết đề t ài. 14 Phương pháp nghiên c ứu, kỹ thuật sử dụng + Phương pháp đi ều tra, kh ảo sát, thống k ê thu th ập các loại VSV gây bệnh hại cao su trên địa b àn tỉnh trong thời gian qua theo q uy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra dịch hại QCVN 01-38:2010/BNNPTNT. + Phương pháp t ổng hợp, phân tích, xử lý s ố liệu , đánh giá th ực trạng theo chương trình IRRISTAT và EXCEL. + Phương pháp xây d ựng mô h ình khảo nghiệm, đánh giá kết quả và so sánh giữa các công th ức theo quy trình khảo nghiệm thuốc của Cục Bảo vệ thực vật. + Phương pháp h ội thảo lấy ý kiến chuy ên gia. 15 H ợp tác quốc tế Tên đ ối tác (Người và tổ chức khoa h ọc và công ngh ệ) N ội dung hợp tác (Ghi rõ nội dung, lý do, hình thức hợp tác, k ết quả thực hiện hỗ trợ cho đề tài này) Đ ã h ợp tác D ự ki ến 16 Ti ến độ thực hiện Các n ội dung, công vi ệc ch ủ yếu cần đ ược th ực hiện (các m ốc đánh giá chủ y ếu) S ản phẩm ph ải đạt Th ời gian (b ắt đ ầu, k ết thúc) Ngư ời, cơ quan th ực hiện 1 Xây d ựng đề cương - Đ ề cương được chấp nhận 6/2011 Ch ủ nhiệm đ ề t ài 2 Đi ều tra, kh ảo sát thu th ập các loại VSV gây b ệnh . - B ảng tổng hợp thông tin, phân tích v ề s ố liệu điều tra , kh ảo sát v ề t hành phần các lo ại dịch hại cao su trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 7/2011- 6/2012 Ch ủ nhiệm đ ề t ài và công tác viên 3 Nghiên c ứu các qui luật phát sinh và phát triển c ủa các bệnh h ại chính trên caayy cao su ở địa bàn Qu ảng Trị. - Báo cáo chuyên đ ề phân tích, đánh giá xác định được triệu ch ứng và qui lu ật phát sinh và phát tri ển của các tác nhân gây b ệnh . 7/2011- 6/2012 Chủ nhiệm đ ề tài và công tác viên 4 Xây d ựng mô hình kh ảo nghiệm n ghiên c ứu các loại thuốc tr ừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá, loét sọc mặt cạo cao su - Báo cáo phân tích, đánh giá xác đ ịnh được loại thuốc hoá học có hi ệu quả cho t ừng loại bệnh hại chính trên cao su. 7/2011- 6/2012 Ch ủ nhiệm đ ề t ài và công tác viên 5 Nghiên c ứu, tổng hợp - 03 quy trình phòng tr ừ bệnh hại 6/2012 Ch ủ nhiệm k ết quả và xây d ựng các quy trình phòng tr ừ m ột số bệnh hại chính có hi ệu qu ả . chính trên cây cao su ( b ệnh nấm ph ấn trăng, bệnh héo đên đầu lá, b ệnh loét sọc mặt cạo) . đ ề t ài và công tác viên 6 Vi ết báo cáo t ổng kết đ ề tài nghiên c ứu khoa h ọc - 01 Báo cáo t ổng kết đề tài nghiên c ứu khoa học. 7/2012 Ch ủ nhiệm đ ề tài và công tác viên 7 Làm báo cáo thanh quy ết toán đ ề t ài - 01 Báo cáo quy ết toán kinh phí đ ề t ài 7/2012 Ch ủ nhiệm đ ề t ài và kế toán III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 17 D ạng kết quả dự kiến của đề tài D ạng kế t qu ả I D ạng kết quả II D ạng kết quả III D ạng kết quả IV M ẫu (model, maket) Nguyên lý ứng d ụng Sơ đ ồ, bản đồ Bài báo S ản phẩm (có th ể tr ở thành hàng hoá, đ ể th ương m ại hoá) Phương pháp S ố liệu, Cơ sở dữ liệu Sách chuyên kh ảo V ật liệu Tiêu chu ẩn Báo cáo phân tích K ết quả tham gia đào t ạo sau đ ại học Thi ết bị, máy móc Quy ph ạm Tài li ệu dự báo (phương pháp, quy tr ình, mô hình, ) S ản phẩm đăng ký b ảo hộ s ở hữu trí tuệ Dây chuy ền công nghệ Ph ần mềm máy tính Đ ề án, qui hoạch Gi ống cây trồng B ản vẽ thiết kế Lu ận chứng kinh tế - k ỹ thuật, báo cáo nghiên c ứu khả thi Gi ống vật nuôi Quy trình công nghệ Khác Khác Khác Khác 18 Yêu c ầu chất lượng và số lượng về kết quả, sản phẩm KH&CN dự kiến tạo ra 18.1 Yêu c ầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm dự k i ến tạo ra (dạng kết qu ả I) M ức chất l ượng M ẫu tương tự (theo các tiêu chu ẩn m ới nhất) Tên s ản phẩm cụ th ể và chỉ tiêu chất lư ợng chủ yếu của s ản phẩm Đơn v ị đo C ần đạt Trong nư ớc Th ế giới D ự kiến s ố l ượng, quy mô s ản phẩm t ạo ra 1 2 3 4 5 6 7 18.2 Yêu c ầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả II, III) Tên s ản phẩm Yêu c ầu khoa học dự kiến đạt được Ghi chú 1 2 3 4 1 B ảng tổng hợp số liệu điều tra, kh ảo sát . Đ ảm bảo độ tin cậy, chính xác v à khách quan. 2 Báo cáo phân tích đánh giá k ết qu ả điều tra, khảo sát v à báo cáo k ết quả khảo nghiệm các loại thu ốc BVTV phòng trừ một số b ệnh chính. Đ ảm bảo tính khoa học, khách quan 3 Các quy trình phòng tr ừ dịch b ệnh h ại chính trên cây cao su. Đ ảm bảo tính khoa h ọc, đư ợc ứng d ụng vào sản xuất có hiệu quả . 4 Báo cáo t ổng kết đề t ài Có hàm lư ợng khoa học cao, r õ ràng 5 Báo cáo thanh quy ết toán kinh phí đ ề tài . Đ ảm bảo chính xác , đúng m ục đích và n ội dung chi . 18.3 D ự kiến công bố kết quả tạo ra (dạng kết quả I V) Tên s ản phẩm T ạp chí, Nh à xuất bản Ghi chú 1 2 3 4 1 01 Bài báo v ề kết quả nghiên c ứu khoa h ọc c ủa đề t ài . In trên các báo, tạp chí trong tỉnh 18.4. Đánh giá m ột số chỉ tiêu kinh tế -k ỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ nghiên cứu, đ ặc biệt là của s ản phẩm, công nghệ chủ yếu dự kiến tạo ra của đề tài so với các sản phẩm tương t ự trong v à ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của đề tài 18.4.1. Trình đ ộ KH&CN : 18.4.2. Tính phù h ợp: 18.4.3. Hi ệu qủa kinh tế: 19 Khả năng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 19.1. Kh ả năng về thị trường Áp dụng cho trên 16.000 ha cao su của Tỉnh Quảng Trị 19.2. Kh ả năng về kinh tế (Kh ả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượn g c ủa sản ph ẩm). 19.3. Kh ả năng li ên doanh liên kết với các doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên c ứu 19.4. Mô t ả phương thức chuyển giao Chuy ển giao công nghệ có đ ào tạo : Quy trình phòng trừ các bệnh chính hại cao su 20 Các l ợi ích mang l ại và các tác động của kết quả nghiên cứu 20.1. Đ ối với lĩnh vực khoa học li ên quan Nắm được quy luật phát sinh gây hại, thành phần của các đối tượng dịch hại trên cây cao su, xác định được đối tượng chủ yếu gây ảnh hưởng đến sản xuất cao su 20.2. Đ ối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu Ứng dụng các quy tr ình phòng trừ bệnh hại cây cao su một cách hiệu quả. 20.3. Đ ối với kinh tế - xã h ội v à môi trường Hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của sâu bệnh, nâng cao sản lượng mủ, tạo hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng thu nh ập cho ng ười trồng cao su, đảm bảo an sinh xã hội IV. CÁC T Ổ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 21 Ho ạt động của các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề t ài Tên t ổ chức, cơ quan Đ ịa chỉ Nhi ệm vụ được D ự kiến [...]... tìm ra quy luật phát sinh, liều lượng thuốc sử dụng thích hợp nhất , hoàn thiện quy trình thâm canh cây cao su, nhằm khuyến cáo cho người nông dân trồng cao su trên địa bàn góp phần nâng cao năng su t, chất lượng c ao su cũng như cải thiện thu nhập cho người nông dân chúng tôi tiến hành đề tài “ Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 2... Mục tiêu chung : Nghiên cứ đề xuất quy trìn h phòng trừ dịch bệnh , nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây cao su để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người trồng cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu quy luật phát sinh phát triển của các loại dịch hại chính trên cây cao su ở Quảng Trị - Khảo nghiệm xác định các loại thuốc đặc hiệu trừ bệnh phấn trắng,... khác 0,925 0,925 0,925 - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm 0,925 0,925 0,925 5,000 5,000 5,000 5 - Khác 6 Phụ cấp chủ nhiệm đề tài Cộng: 14,225 14,225 14,225 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: “ Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị “ Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Văn Khoa... các bệnh hại chính trên cây cao su ở địa bàn Quảng Trị 4 5 - Xây dựng mô hình khảo nghiệm nghiên cứu các loại thuốc trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá, loét sọc mặt cạo cao su - Nghiên cứu, tổng hợp kết quả và xây dựng các quy trình phòng trừ một số bệnh hại chính có hiệu quả 6/2012 tích, đánh giá xác định được triệu chứng và qui luật phát sinh và phát triển của các tác nhân gây bệnh 8/20116/2012... héo đen đầu lá và loét sọc mặt cạo hại cây cao su - Xây dựng các quy trình phòng trừ hữu hiệu một số bệnh hại chính trên cây cao su để khuyến cáo bà con nông dân áp dụng, nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra 3 Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ tỉnh Quảng Trị 4 Đối tượng nghiên cứu: Cây cao su (Hevea brasiliensis) 5 Phương pháp thực hiện: + Phương pháp điều tra,... các vùng trồng cao su trong toàn tỉnh 2.2 Thành phần sâu bệnh hại cao su tại địa bàn Quảng Trị Trong thời gian tiến hành đề tài (từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012) trên địa bàn huyện 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ chúng tôi tiến hành điều tra và thu được kết quả về thành phần, mức độ phổ biến của các loài sâu bệnh hại trên cây cao su như sau: Bảng 2: Thành phần sâu bệnh hại cao su tại huyện Cam... cơ bản với tỷ lệ bệnh rất cao Bệnh héo đen đầu lá gây hại nặng trên cao su kiến thiết cơ bản Nhận xét: Hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu về bệnh phấn trắn g, bệnh héo đen đầu lá hại cao su và các biện pháp phòng trừ song mới chỉ dừng ở mức qui mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở vùng các công ty, viện nghiên cứu cao su Ở các vườn cao su tiểu điền, vùng núi xa xôi thì chưa có điều kiện và kinh phí triển... Phương pháp hội thảo lấy ý kiến chuyên gia 6 Nội dung thực hiện: - Tổ chức điều tra, khảo sát, nắm thành phần và quy luật phát sinh gây hại của sâu bệnh hại chính trên cây cao su ở địa bàn Quảng Trị - Xây dựng mô hình khảo nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật để tìm ra loại thuốc đặc hiệu (có hiệu quả cao nhất) đối với các bệnh nấm phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá và loét sọc mặt cạo cao su trên địa bàn. .. tỉnh Quảng Trị Quảng Trị, tháng 5 /2012 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật KTCB Kiến thiết cơ bản KD Kinh doanh TXL Trước xử lý NSXL Ngày sau xử lý VSV Vi sinh vật QCVN Quy chuẩn Việt Nam DVT Dòng vô tính mm Milimet TLB Tỉ lệ bệnh CSB Chỉ số bệnh TT Thứ tự CT Công thức HTX Hợp tác xã THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI: Tên Đề tài : Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su. .. hợp thuốc trừ bệnh cây phổ rộng, có tác động lưu dẫn, phòng trừ được nhiều loại n ấm bệnh trên cây trồng - VIXAZOL 275SC giúp thân lá phát triển xanh tốt, quả bóng đẹp, hạt lúa vàng sáng - Ít độc cho người và gia súc Công dụng : Phòng trừ tốt các đối tượng bệnh hại sau: - Bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá hại c ao su - Phòng trừ bệnh lem lép hạt trên lúa - Ngoài ra còn phòng trừ bệnh thán thư trên xoài . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ S Ở KHOA HỌC V À CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÁT SINH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Chủ nhiệm đề. T ÀI NGHIÊN CỨU KHOA H ỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1 Tên đ ề t ài: 2 Mã s ố: Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh. NGHỆ BÁO CÁO T ỔNG KẾT Đ Ề TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đ ề tài: “ Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị “ Ch ủ nhiệm đề t ài: Th ạc sĩ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan