đồ án tốt nghiệp phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa

49 669 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 16:29

Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN – TIN HỌC Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Gia Tuấn Anh Nhóm thực hiện Ngô Đình Quang Huy 0511107 Hà Minh Hoàng 0511100 TP Hồ Chí Minh 05 - 2008  1  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa  2  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Lời mở đầu Có lẽ ai cũng thích công nghệ hiện đại và nhất là khi công nghệ hiện đại đó phục vụ đắc lực cho cuộc sống của chúng ta. Việc ứng dụng của công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho quan hệ cung cầu phát triển hơn, nhờ đó lượng khách hàng của các cơ sở kinh doanh không ngừng tăng lên. Xét riêng ở hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc quản lý khách hàng, quản lý các mặt hàng có hệ thống và đầy đủ, chính xác hơn. Tuy nhiên, cũng có những cơ sở kinh doanh băng đĩa chưa có điều kiện hoặc chưa thấy sự cần thiết của việc ứng dụng đó. Do vậy, chúng em xin trình bày đồ án “Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa” để góp một phần vào công cuộc “tin học hóa” cho toàn xã hội! Hơn thế nữa chúng em luôn cố gắng để đồ án này có tính ứng dụng cao nhất và tài liệu sẽ trình bày thật chi tiết. Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống Chúng em trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã hướng dẫn chúng em một cách nhiệt tình trong các tiết học để chúng em có cơ hội hoàn thành đồ án này! Nhóm thực hiện: Hà Minh Hoàng 0511100 Ngô Đình Quang Huy 0511107  3  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Mục lục I. Mô tả về đồ án: 6 1. Khảo sát thực tế: 6 2. Yêu cầu của đồ án: 7 Các sản phẩm nhóm đã mua khi khảo sát thực tế! 8 II. Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu: 8 Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống 9 I. Phạm vi và nội dung của đồ án: 9 II. Mô hình Client - Server: 10 1. Hệ thống quản lý tại các máy Client: 10 2. Hệ thống tại Server đặt tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng: 10 III. Thực thể và mô hình ERD: 12 1. Thực thể: 12 a. Thực thể: CHINHANH 12 b. Thực thể: NHANVIEN 12 c. Thực thể: CHUCVU 12 d. Thực thể: CHUCNANG 12 e. Thực thể: KHACHHANG 12 f. Thực thể: KHTHUONG 12 g. Thực thể: KHVIP 13 h. Thực thể: THELOAI 13 i. Thực thể: PHIM 13 j. Thực thể: THELOAIPHIM 13 k. Thực thể: DIENVIENCHINH 13 l. Thực thể: ALBUM 13 m. Thực thể: THELOAINHAC 13 n. Thực thể: CASI 13 o. Thực thể: HAI 13 p. Thực thể: DIENVIENHAI 13 q. Thực thể: GAME 13 r. Thực thể: HANGSXGAME 14 s. Thực thể: HOADON 14 t. Thực thể: THEKHACHHANG 14 u. Thực thể: KHACHHANGTAM 14 2. Mô tả chi tiết thực thể: 14 a. Thực thể: Chi nhánh 14 b. Thực thể: Nhân viên 14 c. Thực thể: Chức vụ 15 d. Thực thể: Chức năng 15 e. Thực thể: Khách hàng 15 f. Thực thể: Khách hàng thường 16 g. Thực thể: Khách hàngVIP 16 h. Thực thể: Thể loại 16 i. Thực thể: Phim 17 j. Thực thể: Thể loại phim 17 k. Thực thể: Diễn viên chính 18 l. Thực thể: Album 18 m. Thực thể: Thể loại nhạc 18 n. Thực thể: Ca sĩ 19  4  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa o. Thực thể: Hài 19 p. Thực thể: Diễn viên hài 19 q. Thực thể: Game 19 r. Thực thể: Hãng sản xuất Game 20 s. Thực thể: Hoá đơn 20 t. Thực thể: Thẻ khách hàng 20 u. Thực thể: Khách hàng tạm thời 21 3. Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng: 22 4. Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: 22 IV. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 23 1. Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính: 23 a. CHINHANH(MaCNh, TenCNh, DiaChi, SDT, Fax, Email) 24 b. KHACHHANGTAM(MaKH, MaCNh, TenKH, LoaiKH) 24 2. Mô hình quan hệ trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh: 24 a. CHINHANH(MaCNh, TenCNh, DiaChi, SDT, Fax, Email) 25 b. NHANVIEN(MaNV, MaCNh, MaCV, TenNV, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, Email, MatKhau) 25 c. CHUCVU(MaCV, TenCV) 25 d. CHUCNANG(MaCN, TenCN, MoTaCN) 25 e. KHACHHANG(MaKH, MaCNh, TenKH, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, Email, SDTL, SDTLVIP, LoaiKH) 25 f. KHTHUONG(MaKH, NgayThamGia) 25 g. KHVIP(MaKH, NgayThamGia, ThơiHanTheVIP) 25 h. THELOAI(MaTL, MaCNh, TenTL) 25 i. PHIM(MaPh, MaTL, TenPh, SoTap, LoaiDia) 25 j. THELOAIPHIM(MaTLPh, TenTLPh) 25 k. DIENVIENCHINH(MaDVC, MaPh, TenDVC) 25 l. ALBUM(MaAl, MaTL, TenAl, LoaiDia) 25 m. THELOAINHAC(MaTLNh, MaAl, TenTLNh) 25 n. CASI(MaCS, MaAl, TenCS) 25 o. HAI(MaHk, MaTL, TenHk) 25 p. DIENVIENHAI(MaDVH, MaHk, TenDVH) 25 q. GAME(MaG, MaTL, TenG, LoaiDia, SoDia, PhienBan) 25 r. HANGSXGAME(MaHSXG, MaG, TenHSXG) 25 s. HOADON(MaHD, MaNV, MaKH, NgayLap, TongTien) 25 t. THEKHACHHANG(MaThe, MaKH, NgayLap) 25 u. KHACHHANGTAM(MaKH, MaCNh, TenKH, LoaiKH) 25 v. QUYEN(MaCV, MaCN, Q_Them, Q_Xoa, Q_Sua) 25 V. Thiết kế giao diện: 26 1. Form đăng nhập: 27 2. Hệ thống menu chính: 27 a. Menu Tìm kiếm (Shortcut Alt -T): 30 b. Menu Hóa đơn(Shortcut Alt - H) 32 c. Menu Quản lý nhân viên(Shortcut Alt - N) 33 d. Menu Quản lý khách hàng(Shortcut Alt - K) 33 e. Menu Chức năng(Shortcut Alt - C) 34 f. Menu Giúp đỡ(Shortcut Alt - G) 35 3. Các form chức năng: 36 a. Form tìm kiếm thông tin sản phẩm: 37 b. Form Lập hóa đơn: 37  5  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa c. Form Tìm kiếm hoá đơn: 38 d. Form Quản lý nhân viên: 39 e. Form Tìm kiếm thông tin khách hàng: 40 f. Form Quản lý khách hàng: 41 g. Form Sao lưu hệ thống: 42 h. Form Đổi mật khẩu: 43 4. Một số giải thuật cho form xử lý: 44 a. Tên xử lí: Đăng nhập của nhân viên và tiến hành phân quyền cho tài khoản đang đăng nhập 45 b. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin khách hàng 45 c. Tên xử lí: Tìm kiếm thông tin hóa đơn 46 d. Tên xử lí: Lập hóa đơn 47 VI. Nhận xét – Đánh giá: 48 1. Ưu điểm: 48 2. Khuyết điểm: 48 VII. Bảng phân công: 49 Phần 1: Khảo sát – Phân tích - Yêu cầu của đồ án I. Mô tả về đồ án: “Hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa” là hệ thống gồm các thông tin lưu trữ về sản phẩm băng đĩa, thông tin về khách hàng để cập nhật sản phẩm thường xuyên hơn, để khuyến mại cho khách hàng một cách hợp lý khi khách hàng mua sản phẩm trong hệ thống cửa hàng. 1. Khảo sát thực tế: Nhóm thực hiện tiến hành khảo sát ở các cửa hàng băng đĩa sau: - Cửa hàng 164 Nguyễn Công Trứ, Q1; - Cửa hàng Uyên, 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3.  6  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Các cửa hàng băng đĩa trên chủ yếu phục vụ khách hàng như sau: - Các loại băng đĩa sẽ được tách riêng phần menu và đĩa. Phần menu sẽ được để trên các giá kệ còn phần đĩa được cửa hàng cất giữ ở bên trong; - Khách hàng sẽ lựa chọn các băng đĩa ưng ý thông qua việc xem xét phần menu của băng đĩa; - Cửa hàng sẽ cung cấp cho khách hàng phần đĩa khi khách hàng yêu cầu; - Chương trình khuyến mãi: Khách hàng sẽ được miễn phí 1 đĩa bất kì khi mua đủ 10 đĩa cùng loại. Khách hàng không nhất thiết phải mua 10 đĩa một lúc, có thể mua từng đợt và khách hàng sẽ đăng kí tên mình để tính số đĩa đã tích lũy được. Khi đã mua đủ 100 đĩa, khách hàng sẽ được phát thẻ VIP. Đây là loại thẻ có thời hạn, khách hàng sẽ được giảm 10% mỗi lần mua khi thẻ chưa hết hạn. Khách hàng cũng không cần phải mua đủ 100 đĩa mà cũng có thể mua thẻ VIP này - đây là một hình thức rất hay vì khách hàng có thể quyết định được “đẳng cấp” của mình. Tuy nhiên, hình thức phục vụ trên chỉ thích hợp với các cửa hàng đơn lẻ. Được biết, các cửa hàng băng đĩa có kế hoạch kết hợp với nhau để tạo thành hệ thống thì việc quản lý sao cho thống nhất đòi hỏi phải có sự can thiệp phần lớn của máy tính. Bởi vì khi đã phát triển lên thành hệ thống mà vẫn duy trì hình thức khuyến mãi trên thì sẽ tồn tại một vài nhược điểm: - Trong hệ thống có nhiều cửa hàng mà cơ sở dữ liệu của khách hàng lại lưu trữ ở nhiều nơi thì rất bất tiện. Khách hàng có thể mua hàng ở nhiều cửa hàng khác nhau nằm trong hệ thống mà tên thì không thể đăng kí lại khi đến cửa hàng khác với lần trước; - Cơ sở dữ liệu riêng rẽ cũng gây rất nhiều khó khăn khi tổng hợp lại để tính doanh số và cấp phát thẻ VIP cho khách hàng. 2. Yêu cầu của đồ án: Xây dựng một hệ thống quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng để cập nhật sản phẩm và thông tin của khách hàng thường xuyên và chính xác hơn. Khách hàng chỉ cần đăng kí tên của mình một lần duy nhất ở một cửa hàng nằm trong hệ thống. Những lần mua sau cho dù khách hàng mua ở bất kì cửa hàng nào thì thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật chính xác và đầy đủ. Việc tính doanh số cũng sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn.  7  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Các sản phẩm nhóm đã mua khi khảo sát thực tế! II. Trình bày giải pháp xây dựng hệ thống và lưu trữ cơ sở dữ liệu: Như đã nói ở trên, khi các cửa hàng phát triển lên thành hệ thống thì cần phải sử dụng đến máy tính nhiều hơn. Sau khi khảo sát thực tế có 2 giải pháp có thể sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý là: - Xây dựng hệ thống theo mô hình Client - Server; - Xây dựng hệ thống trên Web. Ưu, khuyết điểm của từng loại hình: Mô hình Client - Server Ưu điểm Khuyết điểm - Chi phí thấp do tận dụng được máy móc - Thời gian xây dựng, thiết kế cài đặt lâu. sẵn có; - Tốc độ truy xuất dữ liệu ổn định; - Do tính cục bộ nên các thông tin và dữ liệu an toàn, khả năng bị mất mát dữ liệu thấp. Hệ thống trên Web Ưu điểm Khuyết điểm - Tiết kiệm được thời gian do cài đặt - Chi phí cao do phải xây dựng lại hệ nhanh; thống cơ sở vật chất cho phù hợp; - Phổ biến rộng rãi vì lượng người truy cập - Tốc độ truy xuất không ổn định, lúc Internet không ngừng tăng lên từng ngày. nhanh lúc chậm do phụ thuộc vào nhà cung cấp đường truyền; - Có thể bị hacker phá theo đơn đặt hàng  8  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa của các đối thủ. Mỗi loại hình đều có ưu, khuyết điểm riêng nhưng do tính chất của hệ thống cửa hàng băng đĩa là chỉ bán một loại sản phẩm nên sau khi cân nhắc chúng em quyết định sẽ sử dụng mô hình Client – Server để xây dựng hệ thống quản lý. Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống I. Phạm vi và nội dung của đồ án: Hệ thống quản lý sẽ bao gồm: - Quản lý thông tin các sản phẩm băng đĩa; - Quản lý thông tin của khách hàng; - Quản lý số đĩa đã tích lũy được của khách hàng để thực hiện chương trình khuyến mãi; - Các phương thức thanh toán khi khách hàng mua sản phẩm; - Quản lý doanh số. Mô hình mô tả:  9  Thực hiện giao dịch Hệ thống quản lý cho hệ thống các cửa hàng kinh doanh băng đĩa Thực hiện chương trình khuyến mãi Khách hàng Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Trong mô hình trên: - Khách hàng bao gồm cả khách hàng bình thường và khách hàng VIP - được tặng thẻ VIP hoặc mua thẻ VIP; - Thực hiện giao dịch bao gồm khách hàng mua sản phẩm, thanh toán và cửa hàng tính số đĩa đã tích lũy được của khách hàng; - Thực hiện chương trình khuyến mãi bao gồm “mua 10 tặng 1” và tặng thẻ VIP khi số đĩa tích lũy được của khách hàng là 100. II. Mô hình Client - Server: Để hiểu rõ mô hình Client – Server, ta sẽ xem xét phương thức hoạt động của từng hệ thống: 1. Hệ thống quản lý tại các máy Client: Đúng với tên gọi của mô hình, các cửa hàng nằm trong hệ thống khác cửa hàng trụ sở chính sẽ đóng vai trò của một máy trạm Client. Tại đây chứa chương trình quản lý các thông tin của khách hàng đã đăng kí tên tại cửa hàng. Để phân biệt, mỗi cửa hàng sẽ có một mã số riêng để phân biệt và làm cơ sở để kết nối với máy chủ đặt tại trụ sở chính. Sỡ dĩ phải kết nối với máy chủ tại trụ sở chính là vì đối với các khách hàng đã đăng kí tên tại cửa hàng này mà mua hàng tại cửa hàng khác thì cần phải đưa thông tin của khách hàng lên server để xử lí cho phù hợp với các lần mua khác của khách hàng. Có như vậy việc thực hiện chương trình khuyến mãi mới hợp lí. Tốc độ xử lí thông tin sẽ phụ thuộc vào máy chủ đặt tại trụ sở chính. Việc quản lý các thông tin trên sẽ do nhân viên của cửa hàng đảm nhiệm. Khi khách hàng có nhu cầu kiểm tra chỉ cần cung cấp cho nhân viên thông tin cá nhân của mình để nhân viên tiến hành tra cứu và phản hồi lại. Điều này cũng rất phù hợp với các khách hàng không biết hoặc không rành với các thao tác trên máy tính. 2. Hệ thống tại Server đặt tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng:  10  [...]... điều kiện  21  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa 3 Mô hình ERD trên máy Server tại trụ sở chính của hệ thống cửa hàng: 4 Mô hình ERD trên máy Client tại các cửa hàng chi nhánh:  22  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa IV Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 1 Mô hình quan hệ trên máy Server tại trụ sở chính:  23  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa a CHINHANH(MaCNh,...  25  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa V Thiết kế giao diện: Đây là phần giao diện dành cho nhân viên của hệ thống cửa hàng  26  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa 1 Form đăng nhập: Các thao tác - Nhân viên kích hoạt chương trình, nhập mã số, mật khẩu của mình và nhấn nút Đăng Nhập để đăng nhập vào hệ thống quản lý của cửa hàng; - Nhân viên có thể nhấn nút Thoát để kết thúc... thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa  29  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Sau khi đăng nhập, hệ thống menu chính sẽ hiển thị Tùy theo quyền hạn, mỗi nhân viên sẽ có hệ thống menu khác nhau Hệ thống menu chính sẽ bao gồm các các thành phần chủ yếu sau: - Hệ thống menu bao gồm các chức năng tương ứng với quyền hạn của mỗi nhân viên; - Tên cửa hàng chi nhánh của hệ thống; - Ngày tháng hiện... để hệ thống tiến hành phân quyền Việc đăng nhập và các thao tác của nhân viên trên hệ thống đều được lưu lại Quy tắc hoạt động - Nhân viên có thẩm quyền mới được sử dụng chương trình; - Chương trình chỉ cho phép nhập sai mật khẩu 5 lần, nếu không chương trình sẽ đóng và lưu lại thời điểm nhập sai đó 2 Hệ thống menu chính:  27  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa  28  Quản lý hệ thống cửa. ..  11  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Khi khách hàng mua sản phẩm ở một cửa hàng khác nằm trong hệ thống mà khác cửa hàng đã đăng kí tên thì sau khi Server đã xử lí, máy sẽ gửi thông tin đến cả 2 máy Client: - Máy tại cửa hàng mà khách hàng đã đăng kí tên, dữ liệu tại đây là cố định; - Máy tại cửa hàng mà khách hàng đang mua sản phẩm, dữ liệu tại đây là tạm thời III Thực thể và mô hình... (Shortcut Alt -T):  30  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Menu liệt kê tất cả các thể loại sản phẩm của cửa hàng Khi khách hàng có yêu cầu về bất kì một sản phẩm nào, nhân viên sẽ tra cứu để cung cấp thông tin cho khách Nhân viên sẽ chọn sản phẩm cần tra cứu, form tìm kiếm sẽ xuất hiện Form tìm kiếm sẽ nói chi tiết ở phần sau  31  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa b Menu Hóa đơn(Shortcut... thể: Khách hàng Tên thực thể: KHACHHANG Tên thuộc tính MaKH TenKH NgaySinh Diễn giải Mã số của khách hàng Tên khách hàng Ngày sinh của khách hàng  15  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa GioiTinh DiaChi SDT Email SDTL SDTLVIP LoaiKH Giới tính của khách hàng Địa chỉ khách hàng Số điện thoại khách hàng Địa chỉ email khách hàng Số đĩa tích lũy của khách hàng để mua 10 tặng 1 Số đĩa tích lũy... các cửa hàng chi nhánh trong hệ thống để chuyển thông tin cho chính xác khi khách hàng đến giao dịch - KHACHHANGTAM: lưu thông tin sơ lược của các khách hàng mua hàng ở những cửa hàng trong hệ thống khác cửa hàng đã đăng kí tên Máy chủ sẽ phân loại và chuyển thông tin của khách hàng chính xác đến nơi lưu trữ thông tin chi tiết tại các máy Client ở các chi nhánh Mô hình quan hệ CSDL: 2 Mô hình quan hệ. .. chức năng là Lập hóa đơn và Tìm hoá đơn - Lập hóa đơn: nhân viên sẽ sử dụng mỗi khi thực hiện giao dịch với khách Đây là công cụ quan trọng để tính doanh số cho cửa hàng và cập nhật thông tin cho khách; - Tìm hóa đơn: giúp cho nhân viên khi tìm kiếm các hóa đơn để tiến hành lấy thông tin hoặc chỉnh sửa khi cần thiết  32  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa c Menu Quản lý nhân viên(Shortcut... ca sáng và ca chiều Thuận lợi cho việc xem xét lịch làm việc của nhân viên; - Danh sách nhân viên: liệt kê thông tin của tất cả các nhân viên làm việc trong cửa hàng; - Quản lý nhân viên: bao gồm 3 chức năng chính là Thêm, Xóa, Sửa cơ sở dữ liệu nhân viên d Menu Quản lý khách hàng( Shortcut Alt - K)  33  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Menu bao gồm 2 chức năng: - Tìm kiếm khách hàng: . lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa  2  Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Lời mở đầu Có lẽ. Quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN – TIN HỌC Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa Học. Phân tích - Yêu cầu của đồ án I. Mô tả về đồ án: Hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa là hệ thống gồm các thông tin lưu trữ về sản phẩm băng đĩa, thông tin về khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, đồ án tốt nghiệp phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, đồ án tốt nghiệp phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, Phần 2: Thiết kế - Xây dựng hệ thống, Hệ thống menu chính:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm