Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

52 1,083 8
  • Loading ...
1/52 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 15:54

Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 1 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t LUYỆ N THI ĐẠ I HỌ C 2013 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 2 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất X có công thức 2 () n HOOC CH COOH , cho sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thu được 30 gam kết tủa. Y là một rượu no đơn chức khi bị đun nóng với 24 H SO đặc thì tạo ra olefin. Đốt cháy hoàn toàn một este đa chức tạo bởi X và Y được tỉ lệ khối lượng 22 :CO H O tương ứng là 176 : 63. Vậy n có giá trị bằng: A. 2. B. 0. C.1. D. 3. Lờ i giả i: Gọi số C trong rượu bằng m . Từ dữ kiện đề bài ta có 1 22 26 n m n m nm            A Câu 2: A là dung dịch NaOH 1M và KOH 3M . B là dung dịch HCl có 0pH  . Thêm vào 200ml dung dịch B 1 ()mg 25 PO thu được dung dịch C. Biết 100ml dung dịch A phản ứng hoàn toàn với C thu được dung dịch D . Chia D thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Đem cô cạn thu được 17,8 (g) muối. Phần 2: Tác dụng với Barinitrat dư thu được 2 ()mg kết tủa. Biết muối photphat và hidrophotphat của Bari không tan. Giá trị của 1 m và 2 m lần lượt là: A. 1 10,65( )mg và 2 5,825( )mg . B. 1 11,36( )mg và 2 5,825( )mg . C. 1 10,65( )mg và 2 6,735( )mg . D. 1 11,36( )mg và 2 6,735( )mg . Lờ i giả i: Ta có 2 0,4( ) HO OH n mol n    khi đó áp dụng ĐL bảo toàn khối lượng ta có: Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 3 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t 3 4 3 4 3 4 1 0,1.40 0,3.56 0,2.36,5 17,8.2 0,4.18 14,7 0,15( ) 11,65 H PO H PO H PO m m g n mol m g           Khi phản ứng với HCl đã tốn hết 0,2(mol) OH  và còn 0,2 mol cho 34 H PO xét tỉ lệ thì có các ion là 24 H PO  và 2 4 :0,05( )HPO mol  Khi đó 2 5,825mg Câu 3: Đun hỗn hợp X gồm 0,4 mol ancol etylic;0,3 mol ancol propylic;0,2 mol ancol butylic với 24 H SO đặc nóng.Sau khi tất cả các ancol đều bị khử nước.Lượng olefin sinh ra làm mất màu vừa đúng 0,2 mol dung dịch 4 KMnO .Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Khối lượng nước tạo thành trong sự khử nước trên là: .5,4( )Ag .9,9( )Bg .10,8( )Cg .8,1( )Dg Lờ i giả i 4 .2 3. 0,3( ) anken KMnO anken n n n mol   (Định luật bảo toàn e) Suy ra ancol n tách nước tạo anken là 0,3( )mol còn lại là tạo ete là 0,6( )mol do đó 2 0,6( ) 10,8 HO n mol m g    Câu 4: Sục ()Vl khí 2 CO (đktc) vào 100ml dung dịch 2 ( ) 1Ca OH M và 2,5NaOH M thu được ()ag kết tủa. Lọc bỏ kết tủa sau đó sục tiếp 1,5 ( )Vl khí 2 CO (đktc) vào. Chờ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cho 2 BaCl dư vào dung dịch thì thấy có 2,7125 ( )ag kết tủa. ()Vl khí 2 CO ở trên được điều chế từ phản ứng giữa C và 3 HNO đặc. Khối lượng 3 HNO cần dùng là: A. 20,16( )mg . B. 23,03( )mg . C. Cả A và B đúng. D. Cả A và B sai. Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 4 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Lờ i giả i: TN1: Khi cho V lít 2 CO và dung dị ch ta được: 2 2 3 2 2CO OH CO H O     x (mol) 2x (mol) x(mol) 22 33 Ca CO CaCO   x (mol) x(mol) x (mol) ( TN2: Khi cho 1,5V lít 2 CO vào : 2 23 2CO OH CO   0,225-x 0,45-2x 0,225-x 2 2 3 2 3 2CO CO H O HCO     2,5x-0,225 2,5x-0,225 22 33 Ca CO CaCO   0,1-x (mol) 0,1-x (mol) 0,1-x (mol) 22 33 Ba CO CaCO   0,35 -2x (mol) > 0,35-2x (mol) Tới đây ta giải HPT 100 (0,35 2,5 ).197 (0,1 ).100 2,7125 xa x x a         Suy ra 0,0914x  Mặt khác 3 2 2 4 4 2C HNO CO NO HOH    3 23,0 HNO m  (gam) Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 5 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t TN3: Khi cho V lít 2 CO và dung dị ch ta được: 2 23 2CO OH CO HOH     x (mol) 2x (mol) x(mol) 22 33 Ca CO CaCO   x (mol) x(mol) x (mol) TN4: Khi cho 1,5V lít 2 CO vào : 2 CO hết, OH  vẫn còn dư: 2 23 2CO OH CO   1,5x (mol) 1,5x (mol) 3 3 :0,1 () :2,5 0,1 CaCO x mol BaCO x       100(0,1 ) 197(2,5 0,1) 2,7125.100 0,08x x x x       20,16m (gam) Câu 5: X là hidrocacbon mạch hở chứa không quá 3 liên kết  trong phân tử. Hỗn hợp Y gồm X và lượng 2 H gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X . Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản ứng thu được Z có tỉ khối hơi so với 2 H là 31 3 . Đốt ()mg Z cần vừa đủ 13,44(l) 2 CO , hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 400ml dung dịch 2 ()Ba OH 0,5M và KOH 0,25M thu được khối lượng kết tủa là: A.33,49g. B. 35,46g. C. 37,43g D. 39,4g. Lờ i giả i: 2 2 2 2 2 2n n k n n C H kH C H     ( ) ( ) ( )a mol ka mol a mol Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 6 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Hỗn hợp Y 2 2 2 2 : () :2 n n k C H a mol H ka      Hỗn hợp Z 22 2 : () : nn C H a mol H ka     Ta có: 62 (14 2) 2 56( 1) 42 3 tbZ n a ka M k n a ka         Thỏa mãn 2 4 k n       Hỗn hợp 46 2 : () :4 C H a Y mol Ha    Đốt cháy Z cũng như đốt cháy Y : 4 6 2 2 11 43 2 C H CO H O   11 4 ( ) 2 a a a mol 2 2 2 1 2 H O H O 4 2 ( )a a mol 22 11 0,6 2 0,08 0,08.4 0,32( ) 2 O CO n a a a n mol        Ta có: 0,5( ) OH n mol   ; 2 0,2( ) Ba n mol   2 3 0,5 0,5 (0,32 ) 0,18 22 CO n       < 2 Ba n   Khối lượng kết tủa là 0,18.197 35,46( )mg B Câu 6: Cho m gam K cho tác dụng với 500ml dd 3 HNO thu được dung dịch M và thoát ra 0,336lit hỗ n hợ p khí N gồm 2 khí X và Y .Cho thêm vào M dung dịch KOH dư thì thoát ra 0,224l khí Y .Biết quá trình khử 3 HNO chỉ tạo ra 1 sản phẩm khử duy nhất. m có giá trị là: A. 3,12 B. 7,8 C. 12,48 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 7 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t D. 6,63 Lờ i gii: Ta có: ddM ddKOH khí Y .Vậy dd M chứa 43 NH NO 3 3 4 3 2 8 10 8 3K HNO KNO NH NO H O    ( ) ( ) 8 x x mol mol 22 1 2 K H O KOH H   ( ) ( ) ( ) 2 y y mol y mol mol 4 3 3 3 2 NH NO KOH NH KNO H O    ( ) ( )y mol y mol hh 2 3 1 ( ) : 1 0,336 ( ) 0,015 0,01( ) 2 2 22,4 ( ) : X H y N mol y y y mol Y NH y            43 ( ) 0,01 0,01 0,16( ) 8 NH NO Y x n du n x mol      Vậy 39.(0,16 0,01) 6,63( )mg   D Câu 7: Đun 0,1mol hỗn hợp X gồm hai ancol no,đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp A và B ( AB MM ) với 24 H SO ở 140 o C thu được 1,43( )g hỗn hợp ba ete với hiệu suất 60% tính trên A và 40% tính trên B .Thành phần phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là: .41,03%A .64,88%B .31,68%C .51,06%D Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 8 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Lờ i giả i: Giả sử +,TH1: Cả 2 ancol đều phản ứng tách nước với 40H  %,ta suy ra: 1,43.2 71,5 0,1.0,4 hh M  (1) +,TH2: Cả 2 ancol đều phảm ứng tách nước với 60H  5 , ta suy ra: 1,43.2 47,66 0,1.0,6 hh M  (2) Từ (1) và (2) ta suy ra 2 ancol là 3 2 5 ,A CH OH B C H OH Tới đây ta gọi 3 2 5 ( ), ( ) CH OH C H OH n x mol n y mol ( số mol ban đầu) Ta được HPT: 40 60 100 100 0,1 xy xy        suy ra x=0,06; y=0,04 . %A=50,06 Câu 8: Cho 47 gam hỗn hợp 2 ancol đi qua 23 Al O đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm 3 ete , 0,27 mol hai olefin , 0,33mol hai ancol dư và 0,42 mol nước .Biết rằng hiệu suất tách nước đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol các ete đều bằng nhau .Ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là: A. 37 C H OH B. 49 C H OH C. 5 11 C H OH D. 35 C H OH Lờ i giả i: dễ dàng nhìn thấy hai ancol no đơn không có 3 CH OH 0,42 0,27 0,05 3 ete n   Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 9 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t 0,27 0,15.2 0,33 0,9 X n     470 9 X M  =>có 25 C H OH gọi 25 C H OH nx ROH ny 0,9xy 46 ( 17) 47x R y   5,6 29 y R    ta có hiệu suất tạo anken là 0,27 30% 0,9  ta có 0,15 + 0,3y < y < 0,9 - (0,15 + 0,3x) <=> 0,15< 0,7y < 0,48 => 37,17< R<55,13 chọn R = 43 => 37 C H OH Câu 9:Thủy phân hết 1 lượng pentapeptit trong môi trường axit thu được 32,88 gam – – –Ala Gly Ala Gly ; 10,85 gam ––Ala Gly Ala ; 16,24 gam ––Ala Gly Gly ; 26,28 gam –Ala Gly ; 8,9 gam Alanin còn lại là –Gly Gly và Gly xin . Tỉ lệ số mol –Gly Gly : Glyxin là 5 : 4. Tổng khối lượng –Gly Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là : A. 43,20 gam B. 32,40 gam C. 19,44 gam D. 28,80 gam Lời giải: 0,12 Ala Gly Ala Gly n     mol; 0,05 Ala Gly Ala n   mol Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 10 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t 0,08 Ala Gly Gly n   mol; 0,18 Ala Gly n   mol; 0,1 Alanin n  mol Pentapeptit là – – –Ala Gly Ala Gly Gly 0,5. 0,5.(2.0,12 2.0,05 0,08 0,18 0,1) 0,35 Pentapeptit Ala nn       mol 3. 1,05 Gly Pentapeptit nn mol Sau thủy phân còn lai x mol –Gly Gly và y mol Glyxin Ta có hệ 2 1,05 2.0,12 0,05 2.0,08 0,18 0,42 0,15 4 5 0, 2 { 1 x y x x y y              . Tổng khối lượng –Gly Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm 132.0,15 75.0,12 28,8m    g Đáp án D Câu 10 Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm các hidrocacbon .Dẫn hỗn hợp A qua bình đựng nước brom có hòa tan 11,2 gam. Nước brom mất màu hết ,có 7,392 lit hỗm hợp khí B (đktc) gồm các hidrocacbon thoát ra.Tỉ khối hơi B so với hidro bằng 17 7 . Giá trị của m là: A. 13,97 gam B. 8,46 gam C. 25 gam D. 14,11 gam Lờ i giả i: 11,2 7,392 117 .42 . .2 13,97( ) 160 22,4 7 m g A    Câu 11: Cho 24,64 lit hỗn hợp X (27.3 0 C , 1atm) gồm 3 hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cho sản phẩm cháy cho hâpf thụ hoàn toàn vào dung dịch 2 ()Ca OH dư thấy khối lượng bình tăng 98,6 gam .Các hidro các bon trong hỗn hợp X thuộc loại : A. parafin B. olefin C. điolefin D. ankin [...]... phân, lấy dung dịch trong bình một cho vào bình hai Sau khi phản ứng xảy ra thu được V lít khí NO (đktc) duy nhất và 105,85 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng chứa muối của hai kim loại( biết hiệu suất các quá trình là 100%) Giá trị của t và V là: A 8000 và 2,24 B 11882 và 1,33 34 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu C 10000 và 3,36 D 8118 và 0,91 Lơi giai: ̀ ̉ nAgNO3  1,0mol... 2  OH ) •Đến đây có thể dễ dàng tìm được m2  6,96 Cách 2: •Ta không cần tìm công thức cấu tạo, muối m2 là muối sinh ra từ phản ứng giữa axit dư và ancol dư với Na • mXdu  26  26.0,8  5, 2  m2  5, 2  22.0,08  6,96 Hay bài này ý tác giả là cho Na vào lúc chưa thực hiện pư m2  26  0, 4.22  34,8 Câu 38: Hòa tan hết 17,94 gam 1 kim loại kiềm vào 1 lượng nước dư thu được dung dịch X Cho dung... oxi và 79% nitơ về thể tích) Cho vào cả hai bình những lượng như nhau hỗn Z n S và FeS2 Trong bình B còn thêm một ít bột S (không dư) Sau khi đốt cháy hết hỗn hợp sunfua và lưu huỳnh, lúc đó trong bình A oxi chiếm 3,68% thể tích, trong bình B nitơ chiếm 83,16% thể tích % thể tích của SO2 trong bình A là : A.13,16% B 3,68% C 83,16% D.21% Lơi giai: ̀ ̉ •Thể tích sau pư ở bình A và B là như nhau và lượng...  5,6 Chọn C Câu 44 32 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào dung dịch Ca(OH )2 aM thì thu được m1 gam kết tủa Cùng hấp thụ (V  3,36) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH )2 thì thu được m2 gam kết tủa Biết m1 3  Nếu thêm m2 2 (V  V1 ) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH )2 trên thì thu được lượng kết tủa cực đại Biết m1 bằng lượng kết tủa cực đại Giá... Câu 24: 19 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu X , Y , Z , T là các khí khác nhau trong số các khí: O3 , F2 , Cl2 , O2 Sục X vào dung dịch KI + hồ tinh bột,thấy dung dịch hoá xanh.Sục Y vào dung dịch NaCl sinh ra khí Z Thổi Z vào Ag hơ nóng nhẹ Ag mất ánh kim.Cho tàn đóm đỏ vào T thấy bùng cháy.Hỏi O3 là khí nào? không thấy Lơi giai: ̀ ̉ 2KI  O3 ( X )  H2O  O2  2KOH... x mol và nC4 H4  y mol  26 x  52 y  7,82  6, 26  1,56 (1) Ta có: x+y=0,2-0,16=0,04 (2) Từ (1) và (2) ta có: x=y=0,02 n du =0,44-0,23-0,1=0,11= nBr2   VBr2  0, 22 lit =220 ml Câu 15: Tiến hành ba thí nghiệm sau với hỗn hợp X gồm Al và kim loại M có hóa trị không đổi 13 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Thí nghiệm 1:Hòa tan hoàn toàn được 0,4 mol a mol Al và b...  CH và nhánh còn lại là là etyl Ở vị trí para p  CH  C  C6 H4  C2 H5 Câu 30 Hòa tan 6,58 gam một hợp chất vô cơ A vào 100 gam nhất Cho một lượng muối H 2O thu được dung dịch B chứa 1 chất tan duy BaCl2 khan vào B thấy tạo ra 4,66 gam kết tủa trắng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch C Cho một lượng Zn dư vào C thấy thoát ra 1,792 lít H 2 ở đktc Xác định CTPT của chất A Lơi giai: ̀ ̉ Từ đề bài. .. Axit hay Bazo (mạnh) vì hòa tan được kẽm 2 (3) A tạo kết tủa với Ba nên A phải mang ion 2 CO32 hay SO32 hay SO4  (mấy cái này thông dụng nên liệt kê trước) (4) A là chất vô cơ Kết hợp 2 và 3 ta thấy vừa mang gốc axit không thể cho môi trường bazo mạnh được nên A cho môi trường axit nhé Mà khi A cho môi trường axit (đủ mạnh) để tác dụng với Zn (giải phóng khí hidro) thì ta loại luôn 2 ion CO32 và. .. Quang Diêu Câu 31: Cho 10,6 gam hỗn hợp A gồm một kim loại kiềm X và 1 kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300ml dung dịch HCl 1M ( loãng), thu được dung dịch B và 5,6 lít khí ( đktc) Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch B Số gam kết tủa cực đại tạo thành: A 20gam B 15gam C 10gam D 5 gam Lơi giai: ̀ ̉ nHCl  0,3 ; nH2  0, 25  HCl pư hết và KL pư vs H 2O Ta có: ne  0, 25.2  0,5(mol ) * A gồm toàn KL... hỗn hợp X vào bình rỗng để phản ứng este hóa xảy ra với hiệu suất 80% Cho từ từ bột Na vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì thu được ancol, giá trị của A 34,8 m2 gam muối Biết trong X số mol axit bằng số mol m2 là: B 3,76 C 6,96 D 13,36 Lơi giai: ̀ ̉ Ở đây este được tạo ra sẽ không tác dụng với kiềm sinh ra từ phản ứng giữa Na và H 2O để tạo muối hữu cơ vì không có điều kiện đun nóng Cách 1: 28 . liên kết  trong phân tử. Hỗn hợp Y gồm X và lượng 2 H gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X . Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng, sau phản ứng thu được Z có tỉ khối hơi so. 2 0,22 Br V lit =220 ml Câu 15: Tiến hành ba thí nghiệm sau với hỗn hợp X gồm Al và kim loại M có hóa trị không đổi. Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 14 Boxmath.vn votanhuyNQD_12t Thí. 3 liên kết pi trong phân tử.Hỗn hợp Y gồm X và lượng 2 H gấp đôi lượng cần thiết để hidro hóa hoàn toàn X .Cho hỗn hợp Y qua Ni nung nóng sau phản ứng thu được Z có tỷ khối so với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013, Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013, Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn