đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

92 696 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 04:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM HỮU TRƯỜNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: TS. CAO VIỆT HÀ HÀ NỘI - 2010 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2010 Tác giả luận văn Phạm Hữu Trường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn trực tiếp và quý báu của cô giáo TS. Cao Việt Hà, các thầy cô giáo trong Khoa Tài Nguyên và Môi trường, Viện ðào Tạo Sau ðại Học – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hưng Yên, phòng ðăng Ký - Thống Kê, phòng Quy Hoạch – Kế Hoạch và ðịnh Giá ðất ñã tạo ñiều kiện và giúp ñỡ ñể cho tôi ñược học tập, cảm ơn Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Trung tâm Khí Tượng Thuỷ Văn tỉnh Hưng Yên, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Tiên Lữ, Phòng Nông Nghiệp huyện Tiên Lữ, phòng Thống Kê huyện Tiên Lữ, Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Tiên Lữ ñã tận tình giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2010 Tác giả luận văn Phạm Hữu Trường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii 1. MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1 Một số vấn ñề lý luận về sử dụng ñất nông nghiệp 4 2.2 Những vấn ñề cơ bản về hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 11 2.3 Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên Thế giới và Việt Nam 14 3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Khái quát ñiều kiện tự nhiên có liên quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 25 4.1.1 Vị trí ñịa lý 25 4.1.2 ðịa hình, ñịa mạo 25 4.1.3 Khí hậu 27 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iv 4.1.4 Thuỷ văn 29 4.1.5 Tài nguyên ñất 29 4.1.6 Tài nguyên nước 32 4.1.7 Thực trạng môi trường 32 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 34 4.2.1 Thực trạng phát triển nông nghiệp 35 4.2.2 Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giao thông, xây dựng cơ bản 36 4.2.3 Dân số và việc làm 37 4.3 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Tiên Lữ năm 2010 và hướng dịch chuyển cơ cấu sử dụng ñất của huyện 38 4.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ năm 2010 40 4.3.2. Hiện trạng sử dụng ñất phi nông nghiệp của huyện Tiên Lữ năm 2010 39 4.3.3. ðất chưa sử dụng 39 4.3.4 Hướng dịch chuyển cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ 39 4.4 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 43 4.5 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất các LUT chính trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 44 4.5.1 ðánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất trong huyện 44 4.5.2 ðánh giá hiệu quả xã hội 50 4.5.3. ðánh giá hiệu quả môi trường 53 4.6. Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất có triển vọng 55 4.7. Các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất huyện Tiên Lữ 58 4.7.1. Giải pháp về chính sách 58 4.7.2. Giải pháp về vốn ñầu tư 59 4.7.3. Giải pháp khoa học kỹ thuật 60 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp v 4.7.4. Giải pháp về phát triển thị trường 60 4.7.5. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 61 4.7.6. Giải pháp về nguồn nhân lực 61 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 62 5.1. Kết luận 62 5.2. ðề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 69 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KT-XH Kinh tế xã hội GTSX Giá trị sản xuất CPTG Chi phí trung gian TNHH Thu nhập hỗn hợp GTNC Giá trị ngày công HQðV Hiệu quả ñồng vốn HðND Hội ñồng nhân dân CN-TTCN Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông LX Lúa xuân LM Lúa mùa ðT ðậu tương BT Bao tử MNCD Mặt nước chuyên dùng QHSDð Quy hoạch sử dụng ñất LUT Loại hình sử dụng ñất SDð Sử dụng ñất TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Uỷ ban nhân dân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp vii DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG 4.1: Các loại ñất của huyện Tiên Lữ 31 4.2: Tình hình chăn nuôi trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ năm 2009 36 4.3: Hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 của huyện Tiên Lữ 38 4.4: Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2005-2010 40 4.5 : Các loại hình sử dụng ñất chính của huyện Tiên Lữ 43 4.6: Hiệu quả sử dụng ñất một số cây trồng và vật nuôi chính của huyện Tiên Lữ 44 4.7: Hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng ñất 46 4.8: Phân cấp các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh tế 48 4.9: Phân cấp hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng ñất ở huyện Tiên Lữ 49 4.10: Phân cấp các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả xã hội 50 4.11: Phân cấp hiệu quả xã hội các kiểu sử dụng ñất ở huyện Tiên Lữ 51 4.12: Phân cấp hiệu quả của các kiểu sử dụng ñất huyện Tiên Lữ 55 4.13: Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp chính của huyện Tiên Lữ ñến 2020 57 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp viii DANH MỤC HÌNH STT TÊN HÌNH TRANG 4.1: Sơ ñồ hành chính huyện Tiên Lữ 26 4.2: Nhiệt ñộ không khí trung bình tháng của huyện Tiên Lữ 27 4.3: Lượng mưa trung bình tháng của huyện Tiên Lữ 28 4.4: Cơ câu kinh tế của huyện Tiên Lữ năm 2009 35 4.5. Cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ năm 2009 40 4.6 Cơ cấu sử dụng ñất của huyện Tiên lữ giai ñoạn 2005-2010 40 4.7: LUT chuyên trồng lúa nước của huyện Tiên Lữ 41 4.8. LUT trồng cây ăn quả lâu năm huyện Tiên Lữ (trồng nhãn) 41 4.9. LUT chuyên màu huyện Tiên Lữ 42 4.10. LUT nuôi trồng thủy sản nước ngọt 42 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 1 1. MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu ðất ñai là sản phẩm tự nhiên mà tạo hoá ñã ban tặng cho con người, trải qua hàng nghìn năm với những biến ñộng của thiên nhiên, của lịch sử xã hội loài người. ðất ñã trở thành tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là nơi tạo ra của cải vật chất phục vụ cho cuộc sống con người và là thành phần quan trọng của môi trường sống, là ñịa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, là tài sản quan trọng nhất của mỗi quốc gia, là ñiều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái ñất. Mặt khác, ñất ñai có những tính chất ñặc biệt, ñặc trưng nên nó ñược coi là tư liệu sản xuất nhưng lại khác với với các tư liệu sản xuất khác vì ñất ñai có hình dáng tự nhiên, không thể di rời ñược hay biến ñổi nó theo ý muốn chủ quan của con người. Trong nông nghiệp, ñất ñai là một tư liệu sản xuất ñặc biệt không thể thay thế. Thế giới cần lương thực! Với tốc ñộ tăng dân số như hiện nay, ñảm bảo lương thực cho nhân loại là một nhiệm vụ khó khăn mà loài người phải thực hiện ñể ñạt ñược mục tiêu thiên niên kỷ. ðể giải quyết vấn ñề này, việc cải biến hệ thống sản xuất làm tăng sản lượng lương thực theo hướng bền vững là nhiệm vụ của nền nông nghiệp trong tương lai. Trong sự nghiệp ñổi mới ñất nước, ðảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh vị trí ñặc biệt quan trọng của sản xuất nông nghiệp và ñã có nhiều chủ trương, chính sách ñổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, phát huy triệt ñể vai trò chủ ñộng của nông dân, phấn ñấu ñưa nông nghiệp nước ta trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. ðại hội VI của ðảng (12/1986) chỉ rõ: “Chính yêu cầu cấp bách về lương thực, về hàng xuất khẩu quyết ñịnh vị trí hàng ñầu của nông nghiệp. [...]... qu s d ng ñ t nông nghi p, ñáp ng yêu c u phát tri n n n nông nghi p b n v ng là vi c làm h t s c quan tr ng và c n thi t V i m c tiêu này, dư i s hư ng d n c a TS Cao Vi t Hà tôi ñã l a ch n ñ tài “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Tiên L , t nh Hưng Yên 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích nghiên c u - ðánh giá hi u qu c a các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p chính... m quan tr ng c a vi c phát tri n n n kinh t nông nghi p nông thôn T i Hưng Yên, nh ng nghiên c u v ñánh giá hi u qu s d ng ñ t và nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p trên quan ñi m b n v ng hay theo hư ng s n xu t hàng hoá còn chưa nhi u Hưng Yên là m t vùng sinh thái ña d ng, ñi u ki n KT-XH có nhi u l i th phát tri n nông nghi p Tuy nhiên s n xu t nông nghi p còn g p nhi u khó khăn cơ s h t ng... ñ t huy n Tiên L - Hi n tr ng s d ng ñ t c a huy n - Hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p c a huy n - ðánh giá kh năng ñáp ng c a t ng qu ñ t nói chung và qu ñ t nông nghi p nói riêng v i s phát tri n kinh t xã h i và nhu c u lương th c c a ngư i dân trên ñ a bàn huy n 3.2.3 Xác ñ nh các lo i hình s d ng ñ t chính trên ñ a bàn huy n Tiên L Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi... t s n xu t, tài nguyên ñ t ñai và nhân l c chưa ñư c khai thác ñ y ñ Nông nghi p huy n Tiên L có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t , xã h i c a huy n theo hư ng công nghi p hoá - hi n ñ i hoá nông nghi p nông thôn N n nông nghi p c a huy n trong nh ng năm qua nh t là trong th i kỳ ñ i m i ñã ñ t ñư c nh ng thành t u quan tr ng Giá tr s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn năm 2009 ñ t 292,033... h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 2 trên ñ a bàn huy n Tiên L t ñó ñưa ra các ñ nh hư ng và ñ xu t các gi i pháp h p lý nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p c a huy n 1.2.2 Yêu c u c a ñ tài - N m ch c cách th c ñi u tra, nguyên t c, quy trình và phương pháp ñánh giá hi u qu s d ng ñ t - S li u ñi u tra, thu th p ph n ánh trung th c, khách quan các ñi u ki n trên ñ a bàn. .. ng s d ng ñ t và ñưa ra các gi i pháp th c hi n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 24 4 K T QU NGHIÊN C U 4.1 Khái quát ñi u ki n t nhiên có liên quan ñ n s d ng ñ t nông nghi p c a huy n Tiên L t nh Hưng Yên 4.1.1 V trí ñ a lý Tiên L là m t trong 10 huy n, thành ph c a t nh Hưng Yên, n m v phía Nam c a t nh, trên tr c Qu c l 39A, 38B và t nh l 200 Di n tích t nhiên c a... n tích ñ t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Tiên L , t nh Hưng Yên 3.2 N i dung nghiên c u 3.2.1 Nghiên c u các ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i có liên quan ñ n s d ng ñ t nông nghi p - ði u ki n t nhiên: V trí ñ a lý, ñ t ñai, khí h u, ñ a hình ñ a m o, thu văn ngu n nư c - ði u ki n kinh t xã h i: Tình hình kinh t nông nghi p, cơ s h t ng, trình ñ canh tác Th c tr ng phát tri n ngành nông nghi... t trên Th gi i và Vi t Nam 2.3.1 Nh ng nghiên c u trên th gi i Cho t i nay, trên th gi i ñã có nhi u nhà khoa h c nghiên c u, ñ ra nhi u phương pháp ñánh giá ñ tìm ra gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng phát tri n hàng hoá Nhưng tuỳ thu c vào ñi u ki n, trình ñ và phương th c s d ng ñ t m i nư c mà có s ñánh giá khác nhau Hàng năm các vi n nghiên c u nông nghi p các nư c trên. .. – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 20 3 ð I TƯ NG, PH M VI, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 3.1.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u tr c ti p c a ñ tài là qu ñ t nông nghi p, các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p chính trên ñ a bàn huy n Tiên L t nh Hưng Yên và các y u t t nhiên kinh t xã h i có liên quan tr c ti p t i hi u qu s d ng ñ t nông nghi p 3.1.2 Ph... i dân * ðánh giá hi u qu môi trư ng: + Liên quan ñ n kh năng h n ch s thoái hoá ñ t và b o v môi trư ng 3.3.6 Phương pháp chuyên gia: Tham kh o ý ki n c a các chuyên gia, nhà qu n lý, th trư ng v hi u qu s d ng ñ t và kh năng phát tri n th trư ng nông s n, tham kh o thêm ý ki n c a các chuyên gia, cán b phòng Nông nghi p, phòng Tài nguyên và Môi trư ng cũng như các ñi n hình s n xu t nông dân gi i . sử dụng 39 4.3.4 Hướng dịch chuyển cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ 39 4.4 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 43 4.5 ðánh giá hiệu quả sử dụng. GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM HỮU TRƯỜNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP. nghiệp trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên . 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp chính Trường ðại học Nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn