nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông vàm cỏ đông – đoạn chảy qua huyện bến lức, tỉnh long an

24 1,079 8
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 04:14

MỞ ĐẦU 1.Tính cần thiết của Luận án Sông Vàm Cỏ Đông (VCĐ) có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển KT-XH của tỉnh Long An và huyện Bến Lức, cần được bảo vệ an toàn cho mục tiêu phát triển lâu bền. Song, việc bảo vệ dòng sông VCĐ chưa được quan tâm đúng mức, công tác quản lý LVS còn nhiều hạn chế, nhân lực, phương tiện thiếu thốn, dữ liệu quản lý nghèo nàn và thiếu các giải pháp quản lý phù hợp. Do đó, Đề tài luận án tiến sỹ: “Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông – đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An“ rất cần thiết để giải quyết những vấn đề bức xúc nêu trên. 2. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án - Mục tiêu tổng quát: Đề xuất các giải pháp quản lý thống nhất và tổng hợp bảo vệ chất lượng nước sông VCĐ, trên cơ sở đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, dự báo tải lượng ô nhiễm, diễn biến chất lượng, khả năng chịu tải của đoạn sông VCĐ chảy qua huyện Bến Lức đến năm 2020. - Mục tiêu cụ thể: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông VCĐ; Xác định nguồn thải và tải lượng ô nhiễm của nguồn thải chính; Đánh giá, dự báo khả năng chịu tải của sông VCĐ đến năm 2020; Xác định tồn tại, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm từ quản lý chất lượng nước sông; Đề xuất mô hình quản lý thống nhất và tổng hợp bảo vệ chất lượng nước sông VCĐ đến năm 2020 và xa hơn nữa. 3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu của Luận án Nội dung nghiên cứu: (1) Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tại vùng nghiên cứu - đoạn sông VCĐ chảy qua huyện Bến Lức; (2) Tổng quan các nghiên cứu và mô hình quản 1 lý lưu vực sông trong nước và trên thế giới; (3) Cơ sở lý thuyết về tải lượng ô nhiễm các nguồn thải và khả năng chịu tải của dòng sông; (4) Tính toán tải lượng ô nhiễm và khả năng chịu tải của sông VCĐ- đoạn chảy qua huyện Bến Lức; (5) Đề xuất các giải pháp quản lý thống nhất và tổng hợp bảo vệ chất lượng nước sông VCĐ. Phạm vi nghiên cứu: Sông Vàm Cỏ Đông- Đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu - Cách tiếp cận: Tiếp cận toàn diện, hệ thống, thực tiễn và tổng hợp; Tiếp cận hệ thống kinh tế – sinh thái – môi trường gắn với mục tiêu phát triển bền vững; Tiếp cận tích hợp thông tin (kỹ thuật viễn thám, bản đồ số và công nghệ GIS); Tiếp cận kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm, tri thức, cơ sở dữ liệu đã có liên quan đến luận án và tiếp thu ứng dụng công nghệ mới, phù hợp. - Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu chính sau đây: (1) Thu thập, kế thừa và tổng hợp tài liệu; (2) Điều tra, khảo sát thực địa: (3) Giải tích và phân tích thống kê; (4) Mô hình hoá và công nghệ GIS; (5) Xây kịch bản dự báo và phân tích xu hướng; và (6) Kỹ thuật Delphi. 5. Ý nghĩa khoa học, tính mới và tính thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: (1) Việc tính toán tải lượng ô nhiễm một số nguồn thải chính, dự báo diễn biến chất lượng nước, khả năng tiếp nhận các nguồn thải của sông, tính toán tải lượng tối đa được phép xả thải, lần đầu tiên được thực hiện bài bản trên LVS VCĐ và là cơ sở khoa học – quản lý quan trọng để các cấp lãnh đạo hoạch định chủ trương, chính sách phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt để kiểm soát tải lượng ô nhiễm cho phép của các nguồn thải từ các nhà máy, K/CCN,… thải ra nguồn nước sông VCĐ; (2) Luận án 2 đã nghiên cứu thực nghiệm về hiện trạng, dự báo diễn biến chất lượng nước, tính toán tải lượng ô nhiễm, chỉ số WQI, khả năng chịu tải của nước sông VCĐ đến năm 2020, là bức tranh tổng thể để đánh giá hiệu quả quản lý nước sông VCĐ trong thời gian qua và trong tương lai. - Tính mới của luận án: (1) Luận án đã dự báo chất lượng nước sông VCĐ qua việc tính toán chỉ số WQI, khả năng chịu tải của nước sông, làm cơ sở phân vùng và dự báo chất lượng nước, từ đó xác định các nguồn thải chính vào nước sông cần kiểm soát chặt chẽ, và đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nước cho từng đoạn sông VCĐ phù hợp với điều kiện thực tế của LVS VCĐ và điều kiện phát triển KT- XH các khu vực có liên quan; (2) Từ thực trạng quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Long An và huyện Bến Lức trong thời gian qua, kết hợp dựa vào tính đặc thù của sông VCĐ - đoạn chảy qua huyện Bến Lức là những yếu tố và nhân tố cần thiết để nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý phù hợp với tính đặc thù của sông VCĐ và điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của huyện Bến Lức; (3) Luận án đề xuất mô hình quản lý thống nhất, tổng hợp LVS phù hợp thực tế của địa phương, với một tổ chức điều phối thích hợp, khả thi, với đề xuất quy hoạch bố trí ngành nghề tiếp nhận vào địa bàn huyện Bến Lức, quy hoạch di dời các CSSX gây ô nhiễm nghiêm trọng, áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình cần thiết, giúp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm bảo vệ các dòng sông cho mục tiêu phát triển KT-XH bền vững. - Tính thực tiễn: (1) Kết quả nghiên cứu của Luận án trước hết góp phần giải quyết một vấn đề bức xúc trong thực tế - là tìm ra cách thức, giải pháp, tổ chức hợp lý để triển khai hiệu quả việc bảo vệ môi trường nước sông VCĐ, kế đến là đáp ứng chủ trương của Trung ương và địa phương trong quản lý và bảo vệ môi trường LVS; (2) 3 Luận án cung cấp thông tin về hiện trạng, mức độ ô nhiễm của từng ngành, thông tin liên quan đến khả năng chịu tải của sông VCĐ, giúp cho cơ quan quản lý có cơ sở để thực thi nhiệm vụ kiểm tra giám sát của mình và các cơ sở công nghiệp thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết tại chỗ; (3) Luận án đưa ra mô hình quản lý LVS phù hợp và khả thi, có thể nhân rộng trong thực tiễn, giúp cho các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch hành động cụ thể bảo vệ chất lượng nước dòng sông VCĐ. Chương 1 CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG 1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu Bến Lức nằm ở phía Đông Long An. Phía Bắc giáp Đức Hòa, Đức Huệ; Phía Đông giáp Bình Chánh - TP. HCM; Phía Nam giáp Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ; Phía Tây giáp Thủ Thừa;Bến Lức có địa hình khá bằng phẳng, cao độ thấp dần từ Nam sang Bắc. Bến Lức chịu tác động của hai vùng khí hậu khác nhau: miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, chia thành mùa mưa từ tháng 5 - 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ bình quân năm 27,7 o C; Lượng mưa bình quân năm 1.886,2 mm; Lượng bốc hơi bình quân năm 1.054 mm; Độ ẩm bình quân năm 80,5%; Tổng số giờ nắng trong năm 2.700 giờ, ; Mực nước năm trên sông VCĐ chịu ảnh hưởng của bán nhật triều biển Đông, với M max : +1,48m; M min : -1,96m; Q kiệt : 57,3 m 3 /s; Q TB : 107,4 m 3 /s; Q lũ : 467 m 3 /s. Bến Lức ít bị ảnh hưởng của lũ. Cơ cấu kinh tế huyện Bến Lức đến năm 2010: nông lâm nghiệp: 6%, công nghiệp xây dựng: 76,5%, thương mại dịch vụ: 17,5%; Dân 4 số huyện Bến Lức có 146.868 người (tháng 04/2009), tốc độ tăng dân số 1,16%. Giáo dục - đào tạo tiếp tục được xã hội hoá, ngành Y tế thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, chương trình mục tiêu quốc gia. Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Bến Lức đến năm 2020: GDP năm 2011-2015 tăng bình quân 19,6%/năm và 17,4%/năm/2016-2020. Diện tích lúa 8.000 ha (2020). Diện tích các K/CCN lấp đầy 60%. Dân số tăng bình quân 1,36%/năm /2011-2015 và 1,62%/năm/2016-2020. Đến năm 2015: 90% CSSX xử lý chất thải đạt quy định; Xây dựng hệ thống tách tràn nước thải tại Bến Lức, Gò Đen; 100% số hộ thành thị, 80% số hộ nông thôn, 100% trường học, trạm y tế, bệnh viện, cơ quan có hố xí hợp vệ sinh; 100% hộ chăn nuôi xử lý chất thải. Đến năm 2020: 100% K/CCN có hệ thống XLNT; Hoàn thành hệ thống tách nước thải tại các đô thị cũ, ; Sông VCĐ bắt nguồn từ thôn Suông, tỉnh Compong Chàm – Campuchia ở độ cao 150 m so mực nước biển, chảy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, sau đó chảy qua tỉnh Long An, đến ngã ba Bần Quỳ (Cần Đước – Long An) và hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây, rồi theo sông Vàm Cỏ đổ ra cửa Soài Rạp. Sông VCĐ có diện tích lưu vực 6.200 km 2 , chiều dài 168 km, đoạn qua tỉnh Long An là 145 km, độ rộng trung bình 400 m, độ sâu đáy sông ở cầu Bến Lức -21m, nối với sông Sài Gòn, Đồng Nai qua kênh Thầy Cai, An Hạ, sông Bến Lức… Đoạn chảy qua huyện Bến Lức dài 36,5 km, tính từ điểm đầu ở Đức Huệ đến điểm cuối ở Cần Đước. Ngoài vai trò là tuyến giao thông thủy quan trọng để vận chuyển hàng hóa, sông VCĐ còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp (nhất là cho huyện Đức Hòa, Bến Lức), tiêu thoát nước, xả phèn, tiếp nhận, pha loãng nước thải công nghiệp và sinh hoạt dân cư. 5 Hình 1.1: Sơ đồ phân chia từng đoạn sông VCĐ trên địa bàn huyện Bến Lức, gắn với mạng lưới kênh rạch 1.2 Chất lượng môi trường nước sông Vàm cỏ Đông tại khu vực nghiên cứu 1.2.1 Đánh giá thực trạng chất lượng nước sông Vàm cỏ Đông Trong giai đoạn 2006 – 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An thực hiện quan trắc nước sông VCĐ theo 04 đợt/năm: Tháng 11, 3 (đầu và cuối mùa khô); Tháng 5, 8 (đầu và cuối mùa mưa) với tổng là 44 mẫu/năm tại 11 vị trí trên sông VCĐ (vùng nghiên cứu). Kết quả phân tích có thể đánh giá, đối với nguồn nước sông VCĐ – đoạn chảy qua huyện Bến Lức, đã phát hiện thấy hiện trạng ô nhiễm theo các chỉ tiêu: pH, DO, SS, BOD 5 , COD, NH 3 , tổng sắt, Mn, dầu mỡ và vi sinh, không đạt QCVN 08:2008/BTNMT, cột A2 và không bảo đảm chất lượng nước cấp sinh hoạt. Nguyên nhân chính là do sông VCĐ vừa tiếp nhận trực tiếp các nguồn thải chưa qua xử lý từ các khu vực lân cận dọc theo bờ sông, đồng thời vừa chịu ảnh hưởng tồn tích các nguồn thải từ phía thượng nguồn và trên địa bàn khác nhau xả ra các sông rạch khác của huyện, có liên hệ mật thiết về thuỷ lực và đều đổ vào sông VCĐ. Điểm đặc thù nhất về chất 6 Km 0 Km 5 Km 10 Km 15 Km 20 Km 30 Km 35 Km 36.5 lượng nước sông VCĐ là có pH thấp (trung bình 4-6) có ảnh hưỡng rất lớn đến quá trình tự làm sạch của sông 1.2.2. Những nhân tố tác động đến chất lượng nước sông Vàm cỏ Đông Nguồn tự nhiên: Yếu tố địa hình, địa chất, thổ nhưỡng; thảm phủ thực vật; các thủy sinh vật; khí hậu, thủy văn và biến đổi khí hậu; nước mưa chảy tràn; lũ lụt; rủi ro môi trường trên sông. Nguồn nhân tạo: Sử dụng đất; sản xuất nông nghiệp (nguồn diện) và nước thải CN-TTCN, các K/CCN; nước thải sinh hoạt; nước thải bệnh viện; nước thải chăn nuôi; nước rỉ rác (nguồn điểm). Thực trạng công tác quản lý LVS VCĐ: Luận án phân tích sâu về thực trạng quản lý LVS VCĐ và rút ra bài học kinh nghiệm là cần quản lý thống nhất và tổng hợp LVS dựa trên quy hoạch lưu vực. Thực trạng triển khai các đề án BVMT tại các lưu vực sông lớn: Luận án phân tích sâu về thực trạng triển khai các đề án BVMT LVS Cầu, sông Đồng Nai, sông Nhuệ - sông Đáy, và rút ra bài học kinh nghiệm là cần đề xuất mô hình và các giải pháp quản lý thống nhất và tổng hợp để bảo vệ chất lượng nước sông trên cơ sở ứng dụng mô hình WPA, cụ thể hóa Nghị định số 120/2008/NĐ-CP và, xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên thực hiện. 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông ở trên thế giới và trong nước 1.3.1 Các nghiên cứu trên thế giới: (1) Từ lâu trên thế giới, đã áp dụng hệ thống quản lý tổng hợp LVS cho phát triển lâu bền trên lưu vực, với bốn thành phần: quy hoạch lưu vực; quản lý hoạt động phát triển trên lưu vực; xây dựng khung thể chế, chính sách và, công cụ phân tích, trợ giúp xây dựng quy hoạch và ra quyết định quản lý. (2) Quản lý tổng hợp TNN LVS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, 7 đáp ứng nhu cầu hiện tại và phân phối cho các mục đích sử dụng khác nhau, với việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp phi công trình (thể chế, cơ chế, chính sách, giải pháp, ) về quy hoạch LVS, cân đối hài hòa quan điểm và lợi ích của các ngành, địa phương trong việc quyết định, lưu tâm thích đáng đến quan hệ thượng lưu - hạ lưu. (3) Quản lý và bảo vệ chất lượng nguồn nước LVS nhằm duy trì chất lượng nước đạt quy chuẩn cho các mục đích sử dụng khác nhau. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã phát triển cách tiếp cận “Bảo vệ LVS để quản lý chất lượng nước” (WPA – Watershed Protection Approach), với các đặc trưng của mô hình quản lý chất lượng nước sông gồm: (a) xác định các vấn đề ưu tiên; (b) sự đồng thuận của các bên có liên quan; (c) những giải pháp tổng hợp để giải quyết vấn đề và, (d) đo lường sự thành công qua quan trắc và thu thập dữ liệu. Luận án đã tổng quan về các mô hình điển hình: Mô hình quản lý LVS thuộc Châu Mỹ La Tinh (El salvador, Ecuador, ); Hội đồng quản lý LVS Murray-Darling và LVS Delaware. 2.1.2 Các nghiên cứu trong nước: Định kỳ hàng năm, Sở TN&MT Long An thực hiện quan trắc đánh giá chất lượng nước sông VCĐ, song chưa đề xuất được các giải pháp quản lý thống nhất, tổng hợp nguồn nước sông, cũng như dữ liệu thu thập còn rời rạc, chưa cập nhật, do đó hiệu quả sử dụng còn thấp. Dự án Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông Vàm Cỏ thuộc Chương trình KHCN cấp nhà nước KC 08/06-10, với việc đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các hệ sinh thái trên LVS Vàm Cỏ, chưa đi sâu nghiên cứu xác định nguồn thải, chưa dự báo tải lượng ô nhiễm, khả năng chịu tải, diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ và các khu vực liên quan. 8 Luận án đã tổng quan về các mô hình điển hình: LVS Đồng Nai; LVS Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy;… theo hướng hình thành ban chỉ đạo quản lý LVS, với nhiệm kỳ 5 năm. Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM CÁC NGUỒN THẢI VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA DÒNG SÔNG 2.1 Cơ sở lý thuyết về tải lượng ô nhiễm 2.1.1. Cơ sở lý thuyết: Để quản lý TNN trên LVS cần ước tính tổng tải lượng tối đa ngày (TMDLs) mà một đoạn sông còn khả năng tiếp nhận, nhưng vẫn đáp ứng được quy chuẩn về chất lượng nước :TMDLs =∑ WLA + ∑LA + MOS, với TMDLs: Tổng tải lượng tối đa ngày; WLA: Nguồn điểm; LA: Nguồn diện; MOS: Hệ số an toàn. Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009 Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với chất ô nhiễm theo phương trình dưới đây: 2.1.2. Phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm: (1) Phương pháp tính toán thủ công; (2) Phương pháp tính tải lượng các chất ô nhiễm theo các mốc thời gian;(3) Phương pháp mô hình hóa chất lượng nước. 2.1.3. Phương pháp dự báo diễn biến tải lượng ô nhiễm từ các nguồn thải 2.1.3.1 Nguồn điểm: (1) Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt dự báo đến năm 2020 theo công thức: L i = C i x Q, với: L i : Tải lượng của thông số i (kg/ngày.đêm); C i : Nồng độ trung bình của thông số i (kg/m 3 ) và Q: Lưu lượng nước thải (m 3 /ngày.đêm) - tổng 9 Khả năng tiếp nhận của nguồn nước đối với chất ON Tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nước của chất ON = - lưu lượng nước thải sinh hoạt và dịch vụ tối đa, tính theo số dân (người), tiêu chuẩn dùng nước bình quân (l/người/ngàyđêm) lấy theo TCXDVN 33:2006, hệ số dùng nước lớn nhất trong ngày (1,35), tỷ lệ dùng nước cho các dịch vụ khác (15%) và hệ số hạo hụt của nguồn nước sử dụng (0,85). Nồng độ của thông số i lấy theo hệ số của WHO cho kịch bản 1-nước thải chưa xử lý (KB1) và theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- xử lý đạt cột B (KB2), cột A- xử lý đạt cột A (KB3); (2) Tải lượng chất ô nhiễm i trong nước thải công nghiệp được tính toán theo công thức: Li = 0,8 x QCN-cấp x Ci, với: 0,8 là hệ số hạo hụt nguồn nước cấp; Ci là nồng độ trung bình của thông số i được khảo sát thực tế; QCN-cấp (m 3 /ngày) là lưu lượng nước cấp tối đa trên diện tích đất công nghiệp lấp đầy (ha), và tiêu chuẩn cấp nước tối đa (45m 3 /ngày/ha) cho các CSSX nằm trong K/CCN, hoặc theo lưu lượng nước cấp sinh hoạt và tỷ lệ cấp nước công nghiệp so với nước cấp sinh hoạt (20%) cho các CSSX nằm ngoài K/CCN. 2.1.3.2 Đối với nguồn diện: (1) Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Dư lượng phân bón và hóa chất BVTV đưa vào hệ thống sông rạch được tính bằng công thức: T = T 1 x K với K: Hệ số rửa trôi, có giá trị từ 0,1 – 0,25; T 1: Tổng lượng chất ô nhiễm (phân bón hoặc hóa chất BVTV); Dựa trên số liệu thống kê về chăn nuôi ở các địa phương và vào hệ số của WHO để tính toán lưu lượng và tải lượng ô nhiễm của các loại hình chăn nuôi ở từng địa phương; (2) Nước mưa chảy tràn: Theo công thức:L i = K i * A i , với L i : Tải lượng chất ô nhiễm i (kg/ngày); K i : Hệ số ô nhiễm của nước mưa chảy tràn trên mặt đất (kg/km 2 /ngày). 2.2. Cơ sở lý thuyết về khả năng chịu tải của dòng sông 2.2.1. Khả năng chịu tải của dòng sông: “Khả năng chịu tải của môi trường là khả năng tiếp nhận lớn nhất tổng các nguồn thải 10 [...]... nguồn nước sông 45 Đề xuất các giải pháp ứng cứu sự cố môi trường trên sông Vàm Cỏ Đông 4.6 Xây dựng chương trình hành động bảo vệ nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông: Các chương trình tổng hợp: (1) Xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông VCĐ; (2) Xây dựng mạng cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng nước sông VCĐ tại Tiểu ban sông VCĐ; (3) Xử lý ô nhiễm và khắc phục suy thoái chất. .. 1.759,86 15 3.2 Hiện trạng và dự báo diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông 3.2.1 Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông: Theo cách tiếp cận quản lý chất lượng nước sông trên diện rộng, tác giả luận án đánh giá chất lượng nước ở 11 tuyến sông rạch của huyện có mối liên hệ về thuỷ lực và đều đổ vào sông VCĐ Thời gian lấy mẫu chia làm 2 đợt: cuối tháng 03 và tháng 08/2009, áp dụng QCVN... tấn/ngày; Nitrat 100 – 200 tấn/ngày Chương 4 ĐỂ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THỐNG NHẤT VÀ TỔNG HỢP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG – ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN BẾN LỨC 4.1 Quan điểm quản lý thống nhất và tổng hợp 18 4.1.1 Quản lý thống nhất: Tiểu ban sông VCĐ tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh đầu tư bảo vệ môi trường nước sông VCĐ, tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân... và dự báo chất lượng nước sông VCĐ, Luận án sử dụng chỉ số chất lượng nước theo hướng dẫn tại quyết định số 879/QĐTCMT ngày 01/07/2007 của Tổng cục Môi trường – Bộ TN & MT 12 Chương 3 TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG 3.1 Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm các nguồn thải chính hiện tại và dự báo đến năm 2020 xả vào sông Vàm Cỏ Đông – vùng nghiên cứu 3.1.1 Kết quả... dung sẽ cần quan tâm cho hướng nghiên cứu mở rộng ứng dụng kết quả nghiên cứu của Luận án, bao gồm: 1 Nghiên cứu toàn diện về đánh giá khả năng chịu tải, kiểm soát và quản lý các nguồn thải trên toàn bộ tuyến sông VCĐ, để có giải pháp quản lý kịp thời nhằm bảo vệ chất lượng nước tuyến sông này, làm mô hình điểm để nhân rộng ra các lưu vực sông khác trong thời gian tới 2 Nghiên cứu một cách chi tiết... kết quả nghiên cứu có tính mới về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, gồm việc ứng dụng chỉ số chất lượng nước WQI và phần mềm MIKE11, để đánh giá và đưa ra dự báo cụ thể về diễn biến chất lượng nước sông VCĐ – đoạn chảy qua huyện Bến Lức đến năm 2020, làm cơ sở phân vùng chất lượng nước phục vụ quản lý, kiểm soát các nguồn thải trên từng đoạn sông; (3) Việc ứng dụng phần mềm MIKE11 để đánh giá và đưa ra... toán khả năng chịu tải của dòng sông Mô hình Mike 11 là mô hình tính toán khả năng chịu tải, dự báo chất lượng nước khá toàn diện, áp dụng cho sông, hồ, kênh mương và trên lưu vực Mike 11 gồm 6 modul chính và nhiều modul phụ khác, trong đó 2 modul nổi bật là modul HD (tính toán thuỷ lực – lan truyền) và modul WQ (chất lượng nước) 2.2.4 Phương pháp tính chỉ số chất lượng nước WQI Để đánh giá và dự báo chất. .. lưu vực sông Vàm cỏ Đông và cơ chế chính sách thích hợp 4.2.1 Mô hình tổ chức điều phối: 19 Thủ tướng Chính phủ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Uỷ ban bảo vệ môi trường LV hệ thống sông Đồng Nai Các tiểu ban BVMT lưu vực sông Sài Gòn, Thị Vải, Thành lập Tiểu ban BVMT lưu vực sông Vàm Cỏ Đông Hội đồng tư vấn khoa học Văn phòng điều phối LVS Vàm Cỏ Đông Các dự án trên địa bàn từng tỉnh/ thành... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: (1) Luận án đã nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến chất lượng nước sông, tính toán tải lượng ô nhiễm, khả năng chịu tải của sông VCĐ trong điều kiện thực tế với các số liệu cập nhật tại vùng nghiên cứu hiện tại và dự báo đến năm 2015, 2020, là những nội dung cơ bản để đánh giá hiệu quả của quản lý nguồn nước sông VCĐ trong thời gian qua và trong... WQI sông VCĐ-2020 Bàn luận: Chất lượng nước mặt huyện Bến Lức năm 2015, 2020 được dự đoán ở mức trung bình (WQI 51-75), dao động đáng kể giữa những vị trí khác nhau và trong mùa khô thấp hơn mùa mưa 3.3 Kết quả đánh giá và dự báo về khả năng chịu tải của nguồn nước sông VCĐ đến năm 2020 3.3.1 Phương pháp đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông VCĐ Sử dụng mô hình MIKE11 với dữ liệu không gian . sỹ: Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông – đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An rất cần thiết để giải quyết những vấn đề. lý thống nhất và tổng hợp bảo vệ chất lượng nước sông VCĐ. Phạm vi nghiên cứu: Sông Vàm Cỏ Đông- Đoạn chảy qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu - Cách tiếp. tải lượng ô nhiễm các nguồn thải và khả năng chịu tải của dòng sông; (4) Tính toán tải lượng ô nhiễm và khả năng chịu tải của sông VCĐ- đoạn chảy qua huyện Bến Lức; (5) Đề xuất các giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông vàm cỏ đông – đoạn chảy qua huyện bến lức, tỉnh long an, nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông vàm cỏ đông – đoạn chảy qua huyện bến lức, tỉnh long an, nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông vàm cỏ đông – đoạn chảy qua huyện bến lức, tỉnh long an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn