Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

121 1,226 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 23:01

LUẬN VĂN: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đảng lãnh đạo nhà nước là một vấn đề không mới nhưng luôn là nguyên tắc quan trọng trong xã hội đương đại. Nó là một vấn đề cơ bản trong lý luận nhà nước và pháp luật đã được bàn đến từ lâu, nhưng bất cứ giai đoạn nào cũng là vấn đề mang tính thời sự, bởi vì nhận thức và thái độ thực hiện nguyên tắc này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của nhà nước. Nói cách khác, hiện nay, một hệ thống chính trị mặc dù đa nguyên chính trị hay nhất nguyên chính trị, thì đảng cầm quyền (hay đảng lãnh đạo nhà nước) luôn là một quy luật của sự phát triển. Nhà nước là một thể chế bao gồm các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tức là quyền lực nhà nước bao gồm 3 loại quyền lực cơ bản là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mỗi quyền lực này có tính độc lập tương đối của nó và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là một vấn đề rất lớn, trong phạm vi luận văn này, xin đề cập đến vấn đề "Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp", với mục tiêu đề xuất được những giải pháp phù hợp để phát huy những thành tựu và khắc phục hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. Bởi vì, tuy những năm qua, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, nhưng bởi những nguyên nhân khác nhau mà hoạt động lập pháp của Quốc hội vẫn còn mang tính hình thức chứ chưa phản ánh đúng bản chất của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, một cơ quan đại biểu cao nhất của cả một dân tộc. Điều này làm hạn chế không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung. Nguyên nhân trực tiếp nhất đó là sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội. Như vậy, vấn đề quan trọng và cấp thiết cần phải giải quyết đó là trong điều kiện Đảng cầm quyền thì làm thế nào để phát huy được vai trò của Quốc hội, bảo đảm tốt cho hoạt động lập pháp của Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Sự lãnh đạo của Đảng, theo đó, bảo đảm cho Quốc hội và các đại biểu Quốc hội một mặt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo, mặt khác thực hiện được nhiệm vụ, yêu cầu đại biểu của nhân dân, người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài này có những công trình nghiên cứu, bài viết như: - "Đảng trong hệ thống chính trị của xã hội XHCN", Nxb APN, Matxcơva - 1987 - "Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị", Nxb Sự thật, Hà Nội - 1991. - "Về phương thức lãnh đạo của Đảng", Tạp chí Xây dựng Đảng số chuyên đề 12- 1995. - "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước" của Học viện Hành chính Quốc gia, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 1996. - "Nhận thức về nguyên tắc tập quyền và vài khía cạnh trong vấn đề về quan hệ giữa lập pháp và hành pháp ở nước ta hiện nay". (Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng 2/1997). - "Bộ máy Nhà nước ta - 54 năm xây dựng, trưởng thành, đổi mới", (Tạp chí Cộng sản số 17, tháng 9/1999). - "Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới" của Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Đà Nẵng - 2000 - "Quyền hành pháp và các chức năng của quyền hành pháp" (Tạp chí Luật học số 6-2000). - "Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội- 2001. - "Phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước" của Trần Đình Huỳnh, Nxb Hà Nội- 2001. - "Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước" của Nguyễn Phú Trọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2002. - "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước" của Lê Đức Bình và Phạm Ngọc Quang (Tạp chí Cộng sản số 19, 7/2003). - "Bản chất của Đảng cầm quyền" của Hoàng Chi Bảo (Tạp chí Cộng sản số 3, tháng 3-2004). - "Xây dựng Đảng cầm quyền - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc", Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2004. - "Hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tư pháp" của Trần Đại Hưng (Tạp chí Cộng sản số 21, tháng 11/2004). - "Tìm hiểu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam" do Đinh Xuân Lý chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2005. - "Thể chế Đảng cầm quyền - một số vấn đề lý luận và thực tiễn" do Đặng Đình Tân chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội-2005. - "Đảng lãnh đạo xây dựng nền hành chính Nhà nước Việt Nam trong sạch, dân chủ và hiện đại" của Nguyễn Khánh (Tạp chí Cộng sản số 20, tháng 10/2006). - "Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu phát triển đất nước" của Trương Tấn Sang (Tạp chí Cộng sản số 24, tháng 12/2006). - "Nhận thức các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền XHCN" của Trần Thái Dương (Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2006). - “Quốc hội Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền”, Nguyễn Đăng Dung chủ biên, Nxb đại học quốc gia Hà Nội – 2007. - "Khái niệm văn hoá Pháp luật và quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lê nin về văn hoá Pháp luật" của Nguyễn Văn Mạnh (Thông tin Nhà nước và Pháp luật số 1/2008). - "Lý luận thực hiện Pháp luật trong thời kỳ mới" của Lê Văn Hoè (Thông tin Nhà nước và Pháp luật số 4/2008). Những công trình nghiên cứu trên đã giải quyết được rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước dưới những góc độ khác nhau như: Chính trị học, Triết học, Xã hội học, Luật học nhưng trong những công trình đó, các nhà khoa học thường đề cập đến việc Đảng lãnh đạo cả bộ máy Nhà nước nói chung. Còn việc đi sâu vấn đề Đảng lãnh đạo Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp thì còn mờ nhạt, hoặc nếu đề cập đến hoạt động của Quốc hội thì chỉ chú ý nhiều đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội mà ít đi sâu phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Luận văn này cố gắng sử dụng những giá trị đã có từ các công trình trên để tô đậm thêm điều còn mờ nhạt, nhưng rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận chung và thực tiễn của vấn đề Đảng lãnh đạo Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp. 4. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 4.1. Mục đích của luận văn Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định tính tất yếu của nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, vạch rõ mối quan hệ biện chứng giữa quyền lực nhân dân (quyền lực xã hội), quyền lực chính trị (quyền lực của Đảng) và công quyền (quyền lực Nhà nước); đề xuất những giải pháp phù hợp để phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. 4.2. Nhiệm vụ của luận văn - Hệ thống hoá và trình bày rõ ràng những khái niệm, những luận điểm về quyền lực nhân dân, quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, về Đảng lãnh đạo. Từ đó làm sáng tỏ tính tất yếu khách quan của nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội. - Đánh giá thực trạng sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, thực trạng về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phân tích làm rõ những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận Luận văn nghiên cứu dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng về tổ và hoạt động của Quốc hội, gắn với thực tiễn vận động phát triển của nhà nước và pháp luật với tư cách là những hiện tượng xã hội tồn tại một cách độc lập tương đối. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chung của luận văn là phương pháp duy vật biện chứng của triết học Mác-Lênin với quan điểm phát triển, khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể. Phương pháp đó được thực hiện trên góc độ là khoa học pháp lý với những nguyên tắc riêng của nó. Những phương pháp cụ thể khác được sử dụng trong luận văn như: Lôgic và Lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh và chứng minh 6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn - Hệ thống hoá một số khái niệm, luận điểm về nhà nước và pháp luật nhằm vào mục đích cụ thể, đó là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp trước tình hình mới. Việc hệ thống hoá những khái niệm, luận điểm về vấn đề Đảng lãnh đạo Quốc hội thì đã được nhiều công trình khoa học thực hiện, nhưng hệ thống hoá để nhằm vào mục đích làm rõ mối quan hệ giữa Đảng và Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp thì hầu như còn mờ nhạt. Tức là điểm mới của luận văn là ở phạm vi mục đích của nó. - Đây là đề tài nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề Đảng lãnh đạo Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp trên góc độ khoa học Pháp lý. Phần nhiều các công trình khoa học trước đây đánh giá việc thực hiện nguyên tắc này trên những góc độ khác (tuy rằng có liên quan chặt chẽ với khoa học Pháp lý) như: Triết học, khoa học Xây dựng Đảng, Chính trị học Còn trên góc độ khoa học Pháp lý, vấn đề này thường được xem là một bộ phận của công trình nghiên cứu. 7. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận văn - Bằng cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học Pháp lý, luận văn góp phần khẳng định tính tất yếu khách quan của nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quốc hội trong quá trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật, đặc biệt là về hoạt động lập pháp của Quốc hội. Do đó, luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp uỷ, chính quyền, các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tham khảo trong quá trình thực thi nhiệm vụ để góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân trong bộ máy nhà nước. Luận văn cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ giáo viên nghiên cứu tham khảo vận dụng vào công tác giảng dạy pháp luật. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, 9 tiết. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUỐC HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 1.1. Tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 1.1.1. Đảng lãnh đạo Nhà nước - quy luật của sự phát triển 1.1.1.1. Quyền lực chính trị - lực lượng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội. Xã hội loài người phát triển theo quy luật tương tác giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Các-Mác xem đó là ”quá trình lịch sử-tự nhiên” của ”hình thái kinh tế-xã hội”. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ các quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng của mỗi xã hội cụ thể, trừ xã hội nguyên thủy, đều bao gồm quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ và quan hệ sản xuất mầm mống của xã hội tương lai. Trong đó, quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo trong việc chi phối các quan hệ sản xuất khác, quy định xu hướng chung của đời sống kinh tế-xã hội. Bởi vậy, cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể được dặc trưng bởi quan hệ sản xuất thống trị trong xã hội đó. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mầm mống cũng có vai trò nhất định. Như vậy, xét trong tổng thể các quan hệ xã hội thì các quan hệ sản xuất hợp thành hạ tầng cơ sở kinh tế của xã hội, trên đó hình thành nên thượng tầng kiến trúc xã hội tương ứng. Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như đảng phái, nhà nước, hệ thống giáo dục, giáo hội, đoàn thể xã hội được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định. Mỗi yếu tố trong kiến trúc thượng tầng có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng, nhưng chúng liên hệ với nhau, tác động qua lại với nhau. Tất cả các yếu tố đều hình thành, phát triển trên cơ sở hạ tầng. Cho nên chúng là sự phản ánh của cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai mặt cấu thành của hình thái kinh tế-xã hội, Chúng thống nhất biện chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, song, kiến trúc thượng tầng cũng có tác động tích cực trở lại cơ sở hạ tầng. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng ở chỗ mỗi cơ sở hạ tầng sẽ hình thành nên một kiến trúc thượng tầng phù hợp với nó. Tinh chất của cơ sở hạ tầng quyết định tính chất của kiến trúc thượng tầng. Ví dụ, cơ sở hạ tầng của một xã hội mà quan hệ sản xuất chủ đạo dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thì các yếu tố chinh trị, pháp luật, tôn giáo xem quyền tư hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm (như trong các nước tư bản chủ nghĩa). Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng còn thể hiện ở chỗ khi cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng cũng thay đổi theo. Sự thay đổi đó không chỉ diễn ra khi thay đổi hình thái kinh tế-xã hội này bằng hình thái kinh tế-xã hội khác mà còn diễn ra trong quá trình biến đổi của mỗi một hình thái kinh tế- xã hội. Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng thể hiên ở chỗ kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối trong quá trình vận động phát triển và tác động đến sự vận động phát triển của cơ sở hạ tầng. Sự tác động này diễn ra theo hai chiều hướng. Nếu tác động phù hợp với quy luât kinh tế khách quan thì nó là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cơ sở hạ tầng kinh tế phát triển, nếu tác động ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của hạ tầng cơ sở, kìm hãm tiến bộ xã hội. Mỗi yếu tố của kiến trúc thượng tầng có vai trò và cách thức tác động khác nhau đến cơ sở hạ tầng. Trong xã hội có giai cấp, yếu tố nhà nước và pháp luật có tác động mạnh nhất đối với sự thay đổi của cơ sở hạ tầng vì nó là bộ máy quyền lực tập trung của giai cấp thống trị về kinh tế. Các yếu tố khác như đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật cũng tác động, tuy không trực tiếp nhưng nó ảnh hưởng lâu dài và nó bị chi phối bởi nhà nước và pháp luật. Nhưng nhà nước bao giờ cũng là của một giai cấp (hay một liên minh giai cấp) nhất định giữ địa vị thống trị trong quan hệ kinh tế mà biểu hiện của nó là nhà nước bao giờ cũng do một đảng chính trị (hay một liên minh) lãnh đạo; pháp luật bao giờ cũng là ý chí, đường lối của đảng chính trị được thể chế hóa thành những quy phạm được bảo đảm thực hiện bởi nhà nước. Như vậy, trong phạm vi các yếu tố của kiến trúc thượng tầng, chính trị là yếu tố quyết định. Nói cách khác, quyền lực chính trị là lực lượng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội. Cho nên, sẽ là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn khi cho rằng có thể phi chính trị hóa nhà nước hoặc không thừa nhận rằng nhà nước phải do một lực lượng chinh trị lãnh đạo. Lực lượng chính trị lãnh đạo nhà nước ở các quốc gia khác nhau có thể có cấu trúc khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc cơ sở hạ tầng của quốc gia đó, tức là nó tùy thuộc vào các quan hệ kinh tế tồn tại ở quốc gia đó. Nó có thể là một đảng chinh trị hay một liên minh nhiều đảng chính trị, điều đó do cơ sở hạ tầng quyết đinh (chứ không phải do ý chí của con người quyết định). Sự tồn tại một đảng hay đa đảng trong lực lượng chính trị lãnh đạo nhà nước là sự phản ánh tương quan lực lượng của các nhóm lợi ích kinh tế khác nhau. Ở Mỹ, các nhà chính trị học thường nhấn mạnh rằng: ”trong một xã hội dân chủ thì một Chính phủ không thể không gắn với đảng chính trị. Đảng phái chính trị là trung tâm sự hiện hữu của chính quyền, đóng vai trò tuyệt đối” [52, tr. 65]Nhiều năm nay tồn tại hai đảng lớn nắm quyền lực chính trị, lãnh đạo Nhà nước và chỉ có những người của hai đảng này nắm giữ những vị trí quan trọng, quyết định trong bộ máy nhà nước. Thực chất hai đảng này chỉ là một liên minh của hai nhóm lợi ích. Một là lực lượng giai cấp tư sản có nguồn gốc là những tập đoàn tư bản tài chính công nghiệp miền Bắc nước Mỹ (Đảng Cộng hoà) thành lập năm 1851; hai là lực lượng giai cấp tư sản có nguồn gốc là những nhà tư sản nông nghiệp miền Nam (Đảng Dân chủ) thành lập năm 1791. Cơ sở hạ tầng làm nảy sinh chế độ lưỡng đảng ở Mỹ chính là sự phân hóa trong nền kinh tế Mỹ thành hai nhóm lợi ích đó. Do tương quan lực lượng, sự cạnh tranh quyền lực giữa hai đảng này đã dẫn đến sự thoả hiệp trong việc nắm giữ quyền lực chính trị. Đa-vít-Cô-lơ, một học giả tư sản nhận định: ”Hai đảng rất giống nhau ở nhiều điểm đến nỗi đôi khi hai đảng được gọi là anh em sinh đôi. Cứ hai năm một lần, hai đảng lại thoả thuận và so tài một trận, mà trong đó cả hai đều được vừa đủ để tránh thiệt hại cho phe thua” [7, tr.227]. Ở Nhật Bản, tồn tại chế độ Phong kiến từ lâu đời. Mặc dù theo truyền thuyết, Vua Nhật Bản là hiện thân của thần thánh, nhưng hiện nay, quyền lực của Vua chỉ mang tính hình thức. Quyền lực chính trị thực sự nằm trong tay Đảng Dân chủ Tự do. Mặc dù Nhật Bản có nhiều đảng phái (như: Đảng Xã hội Nhật Bản, Đảng Công nhân Nhật Bản, Đảng Komeito), nhưng từ khi thành lập vào năm 1955 bằng cách hợp nhất Đảng Tự do và Đảng Dân chủ, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã nắm quyền lãnh đạo nhà nước cho đến ngày nay (trừ giai đoạn 1993 – 1997, đảng này để mất quyền lãnh đạo nhà nước do giới lãnh đạo của Đảng dính vào các vụ bê bối tài chính). Hiện nay, khi nói tới sự lãnh đạo của đảng chính trị đối với bộ máy nhà nước Nhật Bản được người ta hiểu là nói đến sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do. Nhân tố quan [...]... dung sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 1.3.1 Yêu cầu Bởi vì mục đích cuối cùng của Đảng trong việc lãnh đạo Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp là làm sao cho Quốc hội thực hiện tốt nhất chức năng lập pháp của Quốc hội, cho nên yêu cầu chung nhất của sự lãnh đạo của Đảng là, bằng vào các phương thức lãnh đạo của mình, tác động để Quốc hội xây dựng, hoàn thiện... đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 1.2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quốc hội Việt Nam trong việc thực hiện chức năng lập pháp Đây là một đặc điểm có tính đặc thù của Quốc hội Việt Nam so với Quốc hội nhiều nước trên thế giới Đặc điểm này là yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong chức năng lập pháp của Quốc hội Việt Nam so với Quốc hội nhiều nước trên... QUỐC HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 2.1 Thực trạng về nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 2.1.1 Yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp Sự ra đời của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi tất yếu Nhà nước phải quản lý kinh tế, quản lý xã hội bằng pháp. .. nhất lãnh đạo Quốc hội, Quốc hội Việt Nam là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo yêu cầu Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, mục đích của sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thưc hiện chức năng lập pháp là nhằm bảo đảm thành công việc xây dưng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Để đạt được mục đích đó, Đảng. .. cụ lãnh đạo của mình 1.3.2 Nội dung sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 1.3.2.1 Lãnh đạo Quốc hội xây dựng pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN Các thiết chế trong hệ thống chính trị, trước hết, phải kể đến Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng là hạt nhân lãnh đạo không... quyết định một đảng nào cầm quyền Để thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, Đảng phải thể chế hóa đường lối, chính sách của mình thành pháp luật Để thực hiện được điều đó, Đảng phải thông qua công cụ là Nhà nước, mà trực tiếp là Quốc hội với chức năng lập pháp Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội có những đặc điểm khác với nhiều quốc gia trên thế giới Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng... lực, hiệu quả của quyền lực nhà nước phụ thuộc vào việc xây dựng và vận hành của Quốc hội 1.1.2.2 Quốc hội - thiết chế quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Mục đích của sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp là nhằm bảo đảm thành công việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Để thực hiện được mục đích đó, Đảng phải... Hiến pháp 1992 Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một hiện tương có tính quy luật Việc Quốc hội khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng trong Hiến pháp là một việc phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân 1.1.2 Đảng lãnh đạo Quốc hội 1.1.2.1 Quốc hội - thiết chế quan trọng của quyền lực nhà nước thực hiện quyền lực lập pháp Quyền lực nhà nước bao gồm... việc ban hành pháp luật, cho nên chức năng làm luật thường được xem là quan trong nhất Chức năng làm luật hiện đang được Quốc hội tập trung cao độ để giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, rất bức xúc đối với tình hình đất nước Cho nên, luận văn này đề cập sâu đến sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực làm luật của Quốc hội Chức năng lập pháp của Quốc hội Việt Nam có vai trò quan trọng đối với sự. .. Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN Quốc hội là thiết chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng còn vì tỷ lệ đại biểu đảng viên trong Quốc hội là yếu tố quyết định cho định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Bởi lẽ một khi tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội không đạt được yêu cầu khi tiến hành biểu quyết các công việc của Quốc hội, thì Đảng không còn khả năng định hướng cho hoạt động của . TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG LẬP PHÁP 1.1. Tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp 1.1.1. Đảng lãnh đạo Nhà nước - quy luật của sự phát. Quốc hội. 1.1.2.2. Quốc hội - thiết chế quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Mục đích của sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp là nhằm bảo đảm thành công việc xây. LUẬN VĂN: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đảng lãnh đạo nhà nước là một vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx, Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx, Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập pháp pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn