chuyên đề toán luyện thi đại học

117 3,001 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 17:45

 Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ CHUYÊN ĐỀ 1 : KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN Câu 1).     x y x + = −    !"##$%&'( )*+,'-,!./0"1"2'*345678, 9:#9;#<0=>=9;<cd2013 Câu2) ?@AB@CDBEFB  G   x y ( ) x + = +  a)BH@IABEJKBELBMNOPBK@NQPBRCBRSBTUBK@VB@CDBEFBWXYZ b)["14\7]"1">2%&'^!"7.>#_-#`4a b:ccd2012 Câu 3) b G   : : G:  G − + − +   !"##$%&'2( ["14\7]"1"2%'+2'#`78Cd2011 Câu 4  !"##$%&'C2 y b x G dGx  − ["14\7]"1"2%&'C+-,!.:b−cd2010 Câu 5 )  G  '  '  y x m x m x = − − + − + '[`  1.  !"##$%&2'eb 2. 0]7&2+'- ^ +#+ 7&2%& '- ,>4\. Cd2009 Câu 6)  x y x = −   !"##$%&2' 0]+4a>fb−:c6%&' +1g! cd2008 Câu 7  G   : G: G:  ' = − + + − ^#`  a)  !"##$%&'ebh !0]+'&!"7e'hic ∞  [ khoi a 2013 ]>⇔ ( )  m g ≤ − = Câu 8  G   G'  j 'y x m x mx = − + + ^#`   !"##$%&2'ebd !0]+%&'-+ 7&A#B4a;<#_-#` 4ab:c [ Khoi b 2013k>⇔bhb LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 1 1  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 9f G   : G: ' :  ' = − + − + ^    !"##$%&2'eb ! 0]+4ab−:c6%&'!+1g! [khoi d 2013k> l  h   m ⇔ < ∨ > Câu 100]7&`n#7&on2  : G: G p ': :  − + = + 7qhik [khoi d 2013k> qhik :p': G = # qhik  p ':  = Câu 11 ?@AB@CDBEFB r     y x ( m )x m ( ) = − + + ^#`  sYBH@IABEJKBELBMNOPBK@NQPBRCBRSBTUBK@VB@CDBEFBWXYBt@NBDBuBvZ !0]+%&'-!+ 7&!w2, #_[ khoi a 2012k>bh Câu 12 G  G G G 'y x mx m = − + ^    !"##$%&2'eb ! 0]+%&'-+ 7&A#BOAB- >=!.rl [ khoi b 2012k>b± Câu 13b  G : G x:  x'G  x:c  G '^    !"##$%&2'eb ! 0]+'-+ 7&:  #:  :  :  c':  c:  b[ khoi d 2012k>b  G Câu 13    x y x − + = −   !"##$%&'2(  y7.#`4ab:c_6%&'+1g !;#<)e  ^e  -2"1"#`';#<0]+z e  ce  7&on [ khoi a 2012k>bd Câu 14 ?@AB@CDBEFB r   y x ( m )x m = − + + '^ XZBH@IABEJKBELBMNOPBK@NQPBRCBRSBTUBK@VB@CDBEFBWXYBt@NBDBuBXZ 0]+%&'-!+ 7&;^<^9;b<^9 ,^; 7&,78^<#+ 7&{ [ khoi b 2011k|b±    LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 2 2  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 15     x y x + = +  !"##$%&'2( 0]e+4abe:cec6%&'+1g!;^< e};#<"78!.[ khoi d 2012k |ebxG Câu 160]7&on#7&`n2   G G  x x y x + + = + 7qhik [KHOI D 2011 ] |~i)0•€ • G #)0€€G Câu 17b: G x:  c'x:c'^    !"##$%&2eb  0]+%&2'678G+1g!-,:  ^:  ^: G o(ef   G    : : : r + + < qKHOI A 2010] |~⇔    r  h   − < <  ≠   Câu 18‚b :  :  + +   e !"##$%&(  0]+4abd:c6%&'+1g!;^< 9;<->=!. G '9,qkb 2010 ] Ds Câu 19   G x y x + = +  !"##$%&2' ["14\7]"1"2%&'^!""1"-678^78 345+1g!;^<#9;<g,9qka 2009] Ds bd:d Câu20   !"##$%&2  [`7&2^14\7] -ƒ 1g !„qkb 2009] Câu 21 0]7&2+4abd:c6%&  :   : − = +1g!;^<;<brkb2009 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 3 3  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 22) b: r x'Gc:  cG-%&'  ^   !"##$%&2(ebh 0]+4abd6%&'  r+1g!-,o\ [ kd 2009] Câu 23 0]7&2+4abd:c6%&  : :   : + − = +1g!;^<7+2;<,78 kd2009 Câu 24) G  r j  y x x = − + '  !"##$%&2' ["14\7]"1"2%&'^!"7."1"-…+ ' i mM − − Kb2008 Câu 25) G  G r y x x = − + '  !"##$%&2' y7.4a…+†'i#`-e'e‡ˆG6%& 2'!+1g!†^;^<%a†7+2;< kd2008 Câu 26   '  r  x m x m m y x + + + + = + '^#`   !"##$%&2'e m = −  0]+- ^ +^%a+ 7&2%&‰#`,9 #_9. Ka 2007 Câu 27 G    G G'  G y x x m x m = − + + − − − '^#`  3.  !"##$%&2'eb 4. 0]+'- ^ +#+ 7&2' ,9Kb2007 Câu 28)   x y x = +  5.  !"##$%&'2( 6. 0],+*,'^!""1"2'*6789:^9;^< # 9;<->=!.  r kd 2007 Câu 29    !"##$%&2 G   m  ry x x x = − + − LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 4 4  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ  0]+14\7]-j1g!f G   Š Š m  Š Šx x x m − + = Ka 2006 Câu 30f    x x y x + − = + 1.  !"##$%&'2( 2. ["14\7]"1"2%&'^!""1"-#_-#`‹ :2'Kb2006 Câu 31 G G y x x = − +   !"##$%&'2( 2 )>4a…+;'Gih#--0]+4a> 6%&'G+1g!kd2006 Câu 32 )'  %&2  y mx x = + 'Œ' 1.  !"##$%&2'Œe  r m =  2. 0]+'Œ- 7&#e}+ +2'  "‹ :2'  !.   Ka2005 Câu 33 )'  %&2  '    x m x m y x + + + + = + 'Œ' 1.  !"##$%&2'Œeb 2. y7.#`!ne•^%&'  __-+ ^+ +# eŽ+-!. h  Kb2005 Câu 34 )'  %&2 G    G  G m y x x = − + 'Œ'  !"##$%&2'Œeb )*+,'  -,!. − 0]+"1"2'  +* #`4a / hx y − = Kd2005 Câu 35   G G '  x x y x − + − = − ' 1. ' 2. 0]+4ab6%&'+;^<;<b ka2004 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 5 5  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 36  G    G G y x x x = − + '-%&'  ' ["14\7]"1" ∆ 2'+#y7. ∆ "1"2' --on kb2004 Cau 370]7&`n#on2f   x y x = 7 G ie     Kb2004 Câu 38  G  G m y x mx x = − + + '#`  'eb  0]++2%&',4ab:c Kd2004 Câu 39 '   mx x m y x + + = − ^-%&'  ^  !"##$%&'2'e m = −  0]+678+1g!#+--,>4\ ka2003 Câu 40  G  Gy x x m = − + '^' ;0]+%&'-+1g!:y…, < !"##$%&'2'e m =  Kb2003 Câu 41 0]7&on2  ry x x = + −  kb2003 Câu 42   !"##$%&2   r  x x y x − + = − ' 0]+4a>  fb:cx6%&'+1g!kd2003 Câu 43 1. 0]7&`n#on2f    x y x + = + 7qdikKd2003 Câu 44  G   G  G G' y x mx m x m m = − + + − + − '^   !"##$%&2'e m =   0]e+14\7]f G  G  G G hx x k k − + + − = -G1g! LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 6 6  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ ["14\7]4a…+ 7&2%&' Ka2002 Câu 45  r   ' m hy mx m x = + − + ''  !"##$%&2'e m =  0]e+'-G+ 7&kb2002 Câu 46   '   m x m y x − − = − ''  !"##$%&'2'e m = −  0=>=]1`!•4a'#78,0]+'  "1 :ƒ#`4ab:kd2002 câu 47   G + − = x x y -%&' • !"##$%&( !•0],+*7',>†*6n '†f+‹2' qCHUYEN NGUYEN QUANG DIEUk|~*qidk^*qdGiGk Câu 48 b: G xj:  cm:x-%&' a•4!"##$%&( b•["14\7]"1"2'*^!"*‰#` 7&2'  ,->=~bj [ CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU |~fbm:x^bxG:cr Câu 49     x y x − = − '  !"##$%&'2'( ["14\7]"1" d 2'C^!"7."1"678Ox^Oy345 A^B  OBAB l = qCHUYEN NGUYEN QUANG DIEU |~ ( )  •  / r  m G m m y x y x = − − + = − + Câu 50  r     r = − + − y x mx m  '  m C 'm   !"##$%&#`  = m 0]n7&2m+%& '  m C -G+ 7&, g--•w2-!. α #`     = α [ CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU|~ m =  LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 7 7  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 51 G   G'  j '  y x m x m m x = − + + + + -%&'    !"##$%&2ebh 0]+%!"7e ( ) +∞ i CHUYEN KHTN HA NOI|~  ≤ m Câu52 y = f(x) =(x + 2)(x 2 – mx + m 2 -3)'   !"##$%&2'em = 2 0]+%&'"1:ƒ#`78 Chuyen quoc hoc> m ⇔ = ± Câu 53  r  '  y f x x x = = − ##$%&'2 07'n+1g!;#<-,345#!0]e #`#!+"1"2';#<#` Chuyen le quy don^>    h  a ab b a a b  + + − =  ≠ ±   ≠  Câu 54 ( ) G  '  G  y f x mx mx m x = = + − − − ^  !"##$%&27eb ‘&7&2+ ' y f x = e_- 7& Chuyen le quy don>  h r m ⇔ ≤ ≤ Câu 55 0=      p’':  2      ( ) G  '   G f x x = −  #    !n  14\  7]  h j   “'   t dt f x x π π > + ∫ Chuyen le quy don Câu 56 G  r jy x x mx = − + '^#`    !"##$%&'e hm =  ! 0]+%&'-+  7& :y…4a  r / hx y − − = chuyen tran phu hai phong>bh Câu 57   x m y x − + = + ' 1.  !"##$%&2e m =  0] >4\+4a ( ) f    hd x y + − = 6'+;#< 9;<->=!.7-9,chuyen tran phu hai phong> bdr••j LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 8 8  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ Câu 58     x y x − = + ' ##$%&'2' 0]+*,%&'+"1"2'*#`4a…*# +4a‹-=-!.dmCHUYEN KHTN HA NOI |*'hidG^*'di/ Câu 59 b: G cG:  c:c-%&'  i'  !"##$%&ebG ‘&+'  64afb!+1g!'hi^|^” "1"2'  |#”#_-#` ds m = ( ) − 1 9 65 8 Câu 60 b: G c'x:  c'x:cc'    !"##$%&eb 0]+%&'  - 7&%a, +o\ Chuyen le khiet quang ngai> ( ) i m ∈ − ∞ − / • i r /   ∪  ÷   Câu 61   r  x y x + = −   ##$%& ( ) C 27  )'d4a…A'i#--k0]k'd6'C +M, N# G hMN = Chuyenle hong phong | G r G r G^ ^ j j − + − − = − =⇔ = k k k Cau 62    x y x + = −   !"##$%& ( ) C 2 ! <‹•m214\7]    x m x + = − | i fm m < − > 14\7]- fm = − 14\7]-  fm − < ≤ 14\7]#_ Câu 63 f   x y x − = − '   !"##$%&2' LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 9 9  Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ y7.f#`7&2^4a d f y x m = − + _6%&' +;^<1g!0]7&on2,>;< |f;<    = ^45eb Câu 64b: G xG:  c'  !"##$%&2' 0]+*,4abG:dze}*`+ 7& on> r  i / / M    ÷   Câu 65 1).Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : G: r  :  − = − . Tìm điểm thuộc (C) cách đều 2 đường tiệm cận . . Câu 66    − + = x x y   !"##$%&'2(  0]Ž+7%&'+;'^h#<'h^ Chuyen nguyen hue>–+7%&o!f         ++         −−  / ^  / i  / ^  / Câu 67 1. H@IABEJKBELBMNOPBK@NQPBRCBRSBTUBK@VBW?YB—˜sB@CDBEFB    x y x − = − 2. ["14\7]"1"2'^!"e}+†'i""1"!.  Thpt lien ha ha noi |f  h x y + − = # / h x y + − = Câu 68   2 32 − − = x x y  !"##$%&'C2 M+!ne]7'C0"1"2'C)M 64a‹2'CA #B.)I +24a‹0],+M4a7{ "1IAB ->=onTRƯỜNNG THPT LƯƠNG TÀI ds *'i#*'Gi G Câu 69 ):  r   x y x − = +  1. !"##$%&'2 2.0]7%&'+:y…4a*€!"*'dGih#€'did TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN- LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 10 10 [...]... của đồ thị (C) cắt 2 tiệm cận tại A và B sao cho IA + IB = 2 10 đề KSCL lần 3 đs : M1 ( 2;1) , M 2 ( − 4;3) , M 3 ( 0; − 1) , M 4 ( − 2;5 ) Chuyên đề 2 : tích phân LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 15 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng 5 ∫ 1+ câu 1) Tính tích phân I = 1 3 16 dx Cd2013... Cho hàm số y = x − 3mx + 2 ( Cm ) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số ( C1 ) LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 12 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 13 2 Tìm m để đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của ( Cm ) cắt đường tròn tâm I ( 1;1)... thực đề KSCL đs z = 3 + 4i hoặc z = −2−i CHUYÊN ĐỀ 4 : HÌNH KHÔNG GIAN OXYZ Câu 1 Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(4; -1; 3) và đường thẳng x− 1 y+ 1 z− 3 d: = = Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua d cd2013 2 −1 1 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 28 Chuyên đề toán luyện thi đại. .. xoay tọa thành khi quay hình H quanh trục Ox Kb2007 Câu 21 e Tính tích phân I = ∫x 3 ln 2 xdx Kd 2007 1 Câu 22 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 17 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Tính tích phân: I = π 2 ∫ 0 sin 2 x cos 2 x + 4sin 2 x dx Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 18 ka2006 Câu 23)... x x2 + 4 ka2003 π 4 1 − 2sin 2 x ∫0 1 + sin 2 x dx kb2003 2 Cau 33 Tính tích phân: I = ∫ 0 x 2 − x dx kd2003 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 18 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 19 2 Cau 34 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : y = x − 2 x... x + cos 4 x ) dx chuyen le quy don Ds I = 0 3 2 Câu 43 Tính tích phân A = ∫ 1 dx x 1− x chuyen le quy don 2 2 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 19 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng 2 Câu 44 Tính tích phân 1 − x5 ∫ x 1+ x ( ) 5 2 1 Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 20 dx chuyen tran phu hai... + ln 2 x ÷ dx  1  x 1 + ln x Câu 52 Tính tích phân: I = ∫  TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ds e − 2 2 2 − 3 3 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 20 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng 2 Câu 53 Tính: ∫ A= x2 2 1− x2 0 Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 21 dx TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ds π −2... x )dx 0 ln 6 Câu 64 Tính tích phân I = ∫ 0 ex 3 3 + e x + 2e x + 7 dx TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ DS I = ln 80/63 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 21 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 22 e   ln x + 3x 2 ln x  dx Câu 65 Tính tích phân I = ∫     1  x 1... ln(2 + 2 2) 2 6 Câu 71 Tính tích phân I = dx ∫ 2x + 1 + 2 4x + 1 3 1 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ[247] ds = ln − 2 12 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 22 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Câu 72 Tính tích phân: I = π 4 − I = I1 + I 2 = Câu 73 π Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 23 x 2 sin x + 1 dx... Cho số phức z thỏa = 2 − i Tính môđun của số phức w = 1 + z + z2 z+ 1 [ khoi a 2012 ] ds ⇒ w = 4 + 9 = 13 w= LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 24 Chuyên đề toán luyện thi đại học cao đẳng Gv : Kiều Nguyễn Trung Hạ 25 Câu 13) Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 3iz − 4 . uur  đề KSCL lần 3 f ( ) ( ) ( ) ( )   G r i ^ riG ^ hi  ^ i/M M M M − − − Chuyên đề 2 : tích phân LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN. 7&{ [ khoi b 2011k|b±    LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 2 2 .   : − = +1g!;^<;<brkb2009 LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 05 A DỪA – EATAM- BUÔN MA THUỘT - ĐĂKLĂL NHẬN LUYỆN THI CHO NHÓM TỪ 5-10 HỌC SINH Ở BMT – ĐĂKLĂK ĐT 0975.066.039 3 3 
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề toán luyện thi đại học, chuyên đề toán luyện thi đại học, chuyên đề toán luyện thi đại học