Đồ án tốt nghiệp xây DỰNG WEBSITE hỗ TRỢ học và THI TOEFL

170 547 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 16:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077 LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN NIÊN KHÓA 2001 - 2005 Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1/155 0112077-Lê Khánh Trí 0112119-Lê Trần Thùy Trang LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ, hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trang vào đời. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người luôn sẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiện luận văn. Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng chúng con. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có được thành quả như ngày hôm nay. TP HCM, tháng 7 năm 2005 Nhóm thực hiện Lê Khánh Trí Lê Trần Thùy Trang MỤC LỤC M Ụ C L Ụ C 1 1. Phân tích 5 1.1 Mô t ả bài toán 10 1.1.1 Hi ệ n tr ạ ng 10 1.1.2 Nh ậ n xét 23 H ệ th ố ng bài h ọ c - lessons 24 H ệ th ố ng các bài luy ệ n t ậ p – practice tests 24 H ệ th ố ng bài thi th ử - tests 24 1.2 Yêu c ầ u h ệ th ố ng 26 1.2.1 Yêu c ầ u ch ứ c n ă ng 26 1.2.2. Yêu c ầ u phi ch ứ c n ă ng 29 1.3 Mô hình dòng d ữ li ệ u (DFD) quan ni ệ m 31 1.3.1 Qu ả n lý bài h ọ c 31 1.3.2 Qu ả n lý câu h ỏ i 33 1.4 Phân tích d ữ li ệ u 42 1.4.1Mô hình th ự c th ể k ế t h ợ p 42 2. Thi ế t k ế h ệ th ố ng 43 2.1 Thi ế t k ế d ữ li ệ u 43 2.1.1 S ơ đồ logic d ữ li ệ u 44 2.1.2 Danh sách các b ả ng 45 2.1.3 Mô t ả b ả ng 46 2.1.4 Ràng bu ộ c toàn v ẹ n 46 Ràng bu ộ c toàn v ẹ n v ề thu ộ c tính t ổ ng h ợ p 50 Ràng bu ộ c toàn v ẹ n liên thu ộ c tính 53 Ràng bu ộ c toàn v ẹ n liên b ộ 55 Ràng bu ộ c toàn v ẹ n tham chi ế u/ khoá ngo ạ i (tiêu bi ể u 1 đạ i di ệ n) 58 2.2 S ơ đồ dòng d ữ li ệ u m ứ c thi ế t k ế 59 2.2.1 Qu ả n lý bài h ọ c 59 2.2.2 Qu ả n lý câu h ỏ i 61 2.2.3 Qu ả n lý di ễ n đ àn 64 2.3 Thi ế t k ế giao di ệ n 68 2.3.1 S ơ đồ màn hình 68 2.3.2 Danh sách các màn hình 69 2.3.4 Mô t ả màn hình 70 3. Cài đặ t và tri ể n khai 81 3.1 Công c ụ và môi tr ườ ng phát tri ể n h ệ th ố ng 81 3.2 Các màn hình chính 81 4. T ổ ng k ế t 83 TÀI LI Ệ U THAM KH Ả O 84 5.1. S ư u li ệ u mô hình DFD quan ni ệ m 85 Mô t ả th ự c th ể 119 Mô t ả m ố i k ế t h ợ p 136 B ả ng t ổ ng k ế t kh ố i l ượ ng 140 Danh sách các thu ộ c tính 141 Mô t ả b ả ng d ữ li ệ u m ứ c logic 146 MỤC LỤC HÌNH 1. Phân tích 7 Figure 1.1 ETS website 12 Figure 1.2 TestMagic website 13 Figure 1.3 website 4Test.com 14 Figure 1.4 website Learn4good 15 Figure 1.6 website wwwenglish-testnet 18 Figure 1.7 website computerbasedtest.com 19 Figure 1.8 website Free-Toefl 20 Figure 1.9 website englishtown.com 22 Figure 1.10 DFD quan ni ệ m 31 Figure 1.11 DFD c ấ p 2 qu ả n lý bài h ọ c 31 Figure 1.12 DFD qu ả n lý bài h ọ c c ấ p 3 – ô x ử lý 1.1 32 Figure 1.13 DFD qu ả n lý bài h ọ c c ấ p 3 – ô x ử lý 1.2 32 Figure 1.14 DFD qu ả n lý câu h ỏ i c ấ p 2 33 Figure 1.15 DFD qu ả n lý câu h ỏ i c ấ p 3 – ô x ử lý 2.1 34 Figure 1.17 DFD qu ả n lý câu h ỏ i c ấ p 3 – ô x ử lý 2.3 36 Figure 1.18 DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 2 37 Figure 1.19 DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 3 – ô x ử lý 3.1 38 Figure 1.20 DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 3 – ô x ử lý 3.2 39 Figure 1.21 – DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 3 – ô x ử lý 3.3 40 Figure 1.22 DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 3- ô x ử lý 3.4 40 Figure 1.23 DFD qu ả n lý di ễ n đ àn c ấ p 3 – ô x ử lý 3.5 41 Figure 1.24 Mô hình quan ni ệ m d ữ li ệ u ER ( đầ y đủ thu ộ c tính) 42 2. Thiết kế hệ thống 43 Figure 2.2 Mô hình quan h ệ - s ơ đồ logic 44 Figure 2.3 DFD thi ế t k ế qu ả n lý bài h ọ c – ô x ử lý 1.1 59 Figure 2.4 DFD thi ế t k ế qu ả n lý bài h ọ c – ô x ử lý 1.2 60 Figure 2.5 DFD thi ế t k ế qu ả n lý câu h ỏ i – ô x ử lý 2.1 61 Figure 2.6 DFD thi ế t k ế qu ả n lý câu h ỏ i – ô x ử lý 2.2 62 Figure 2.7 DFD thi ế t k ế qu ả n lý câu h ỏ i – ô x ử lý 2.3 63 Figure 2.8 DFD thi ế t k ế qu ả n lý di ễ n đ àn – ô x ử lý 3.1 64 Figure 2.9 DFD thi ế t k ế qu ả n lý di ễ n đ àn – ô x ử lý 3.2 65 Figure 2.10 DFD thi ế t k ế qu ả n lý di ễ n đ àn – ô x ử lý 3.3 66 Figure 2.11 DFD thi ế t k ế qu ả n lý di ễ n đ àn – ô x ử lý 3.4 66 Figure 2.12 DFD thi ế t k ế qu ả n lý di ễ n đ àn – ô x ử lý 3.5 67 Figure 2.13: S ơ đồ các màn hình 68 Figure 2.14 C ấ u trúc màn hình ch ươ ng trình 71 Figure 2.15 Thi ế t k ế màn hình đă ng nh ậ p 72 Figure 2.16 N ộ i dung màn hình đă ng kí 73 Figure 2.17 N ộ i dung màn hình H ọ c ôn 75 Figure 2.18 N ộ i dung màn hình chu ẩ n b ị luy ệ n t ậ p 76 Figure 2.19 N ộ i dung màn hình luy ệ n t ậ p 1 77 Figure 2.20 N ộ i dung màn hình luy ệ n t ậ p 2 77 Figure 2.22 N ộ i dung màn hình so ạ n bài 80 3. Cài đặt và triển khai 81 Figure 3.1 Màn hình chính 81 Figure 3.2 Màn hình bài h ọ c 82 MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn văn hoá xã hội. Trình độ dân trí ngày càng được chú trọng nâng cao. Hội nhập thế giới cũng trở thành nhu cầu tất yếu. Nhu cầu trang bị tốt một ngoại ngữ để có thể trao đổi, tiếp thu các tinh hoa từ các nền văn hóa độc đáo, các tiến bộ khoa học kỹ thuật… càng tăng lên gấp bội và rộng khắp. Ngoại ngữ là phương tiện, là cầu nối không thể thiếu để có thể hòa nhập và phát triển. Ngày càng có nhiều người theo học Anh ngữ không chỉ bởi nó là một trong những ngôn ngữ quốc tế nhất và khá dễ học mà còn để đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, để có khả năng nắm bắt nhiều cơ hội tốt, đạt được một tương lai tươi sáng hơn Để đánh giá trình độ Anh ngữ của mình sau một thời gian theo học, chúng ta có thể tham gia các kỳ kiểm tra uy tín trong nước và quốc tế như chứng chỉ quốc gia A, B, C, IELTS, TOEFL… Để đáp ứng nhu cầu học nhanh và học chất lượng cao ngày càng gia tăng của nhân dân trong nước, hàng trăm hàng ngàn trung tâm Anh văn chất lượng cao đã hình thành và phát triển trong nước. Tuy nhiên, dù vậy, nhu cầu học của nhân dân vẫn thực sự chưa được đáp ứng đầy đủ vì nhiều lí do: - Bị động về nhiều mặt: thời gian, địa điểm, tốc độ học … - Hạn chế, bó buộc về thời gian (vài tiết mỗi tuần), về thời khoá biểu cố định – nhiều người quá bận rộn khó có thể sắp xếp thời gian để học Anh văn một cách thực sự hiệu quả - một cách nhanh chóng, - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đủ điều kiện để mọi người có thể học Anh văn hiệu quả mà tiện lợi, gần nhà, ít tốn chi phí, thời gian, công sức đi lại – đặc biệt là những người dân ở tỉnh nhỏ … Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, kho tàng kiến thức nhân loại cũng ngày càng khổng lồ hơn. Đã có một số trang web hỗ trợ học Anh văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí bằng giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng cho những người chưa thành thạo Internet và những người có vốn tiếng Anh còn khiêm tốn. Vì vậy, đề tài chúng em hôm nay mong muốn xây dựng một trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học thi TOEFL nói riêng có thể đáp ứng những nhu cầu trên của người dùng, để có thể học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện hơn. • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm các phần sau: - Mở đầu: phần này giới thiệu chung về đề tài, ý nghĩa, đối tượng, yêu cầu của đề tài. - Chương 1: Phân tích: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sẽ xây dựng, các nhiệm vụ mà hệ thống sẽ thực hiện, và các giải pháp liên quan cũng như giới thiệu tổng quan về công cụ và môi trường phát triển ứng dụng. Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế để phân tích hiện trạng, đề ra mục tiêu và cách thức hoạt động của hệ thống. Chương này bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình phân tích hệ thống như: phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, các mô hình phân tích DFD, tựa Merise, các mô hình lớp và lưu trữ dữ liệu, sơ đồ hoạt động… - Chương 2 Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế hệ thống như: thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện. - Chương 3: Cài đặt và triển khai. Trình bày các vấn đề liên quan đến cài đặt và triển khai hệ thống như: lựa chọn môi trường cài đặt, các công nghệ mới được sử dụng, các bước cài đặt chính và việc triển khai hệ thống trên môi trường Windows. - Chương 4: Tổng kết. Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được, tổng kết ưu – khuyết điểm của hệ thống và đề xuất các hướng giải quyết, hướng mở rộng, phát triến trong tương lai. Chương 1. Phân tích 1.1 Mô tả bài toán 1.1.1 Hiện trạng Ngày nay, Internet và website đã không còn là những thuật ngữ tin học quá xa lạ với chúng ta. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện nay, Internet đã chứng tỏ nó đang dần trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với Internet, con người càng có nhiều cơ hội để phát triển về mọi mặt. Nhiều hoạt động sống của con người đã, đang và sẽ ngày càng gắn liền với Internet. Internet cung cấp cho bạn cơ hội giao thương, gặp gỡ các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài một cách thuận lợi. Internet mang những thông tin quảng bá, khuyến mãi đến người sử dụng vô cùng nhanh chóng. Internet giúp bạn tiếp tục điều hành các công việc và giữ liên lạc mật thiết với những người bạn quan tâm khi khoảng cách là một trở ngại lớn… Hằng ngày, Internet không chỉ mang đến cho chúng ta những thông tin nóng bỏng nhất, những lợi ích kinh doanh tốt nhất, những hình thức giải trí mới lạ, đa dạng, phong phú mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cách thức học tập nâng cao trình độ nói chung và học ngoại ngữ nói riêng rất tiện lợi, thú vị, độc đáo với những website sinh động, đặc sắc với các biểu mẫu, đồ họa, âm thanh, ảnh động… Nhận thức được tầm quan trọng của Internet đối với vấn đề nâng cao dân trí, chính phủ ta đã sớm chủ trương đưa Net vào trường và các địa phương cũng đang nỗ lực để chủ trương này thực sự hữu ích. Như đánh giá của nhiều người, việc xây dựng các trang web hỗ trợ học tập trên Internet quả là một giải pháp hấp dẫn và thiết thực, có nhiều ưu điểm riêng vượt trội so với cách giáo dục truyền thống theo trường lớp: không hạn chế sỉ số lớp, không gò bó theo thời gian biểu cố định; không tốn chi phí, công sức đi lại. Bên cạnh đó, website lại dễ thay đổi, cập nhật thông tin, cải thiện giao diện, nội dung … để nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả của chương trình. Website giáo dục luôn hướng đến mục đích cuối cùng là hỗ trợ tối đa cho người dùng với sự tích hợp, thừa kế những ưu điểm của 3 phương pháp học truyền thống: [...]... liệu bài học chưa thực sự đầy đủ và tổng quát… Trước nhu cầu học Anh văn ngày càng tăng cao của nhân dân ta và triển vọng phát triển của loại hình website giáo dục, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài xây dựng một website hỗ trợ học và thi TOEFL Để có thể học và thi TOEFL đạt kết quả tốt, người dùng cần nắm chắc kiến thức về nhiều vấn đề trong tiếng Anh nói chung và trong TOEFL nói riêng và đặc biệt... web duy nhất có giao diện tiếng Việt hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến Tuy nhiên, để sử dụng được các chức năng của website, bạn phải mua thẻ elearning Figure 1.9 website englishtown.com 1.1.2 Nhận xét - Sau khi khảo sát sơ lược các trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta có thể thấy có không ít những trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học Toefl nói riêng - Mỗi website đều có những đặc trưng riêng,... hướng, mục tiêu để phát triển, hoàn thi n website để website ngày càng hữu ích hơn, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học Anh văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng của người dùng, để website thực sự trở thành người bạn của mọi nhà, người bạn của những ai mới bắt đầu học Anh văn và của những ai yêu thích Anh văn Một thành phần góp phần không nhỏ trong thành công của website phải kể đến là diễn đàn Diễn... làm bài thi TOEFL Trong bước đầu xây dựng website, chúng em quan tâm chủ yếu đến 3 phần chính sau: • Hệ thống bài học - lesson • Hệ thống các bài luyện tập – practice test • Hệ thống bài thi thử - test Hệ thống bài học - lessons Hệ thống bài học này bao gồm các bài học thuộc nhiều mảng trong tiếng Anh nói chung và TOEFL nói riêng : từ ngữ pháp cơ bản của TOEFL đến ngữ pháp nâng cao, các kỹ thuật và kinh... vậy, số lượng website hỗ trợ học và thi TOEFL thực sự tiện ích cho nhân dân ta còn rất khiêm tốn Hầu như không có website giao diện tiếng Việt miễn phí phục vụ cho những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh hoặc Internet - Khá ít trang web hỗ trợ luyện tập đầy đủ các phần thi TOEFL - Hầu hết các trang web đều cung cấp các mẫu luyện tập cố định, không linh động về số câu hỏi… Các câu hỏi và câu trả... mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục hiện đại Hiện nay trên Internet đã có khá nhiều trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học TOEFL nói riêng, phổ biến là các trang: + http://www.ets.org /toefl bao gồm các thông tin nóng về TOEFL và trang http://toeflpractice.ets.org chứa các mẫu bài luyện tập về listening, reading, speaking trong TOEFL – không chú trọng lắm về ngữ pháp Mô hình thi. .. nhàm chán Các bài luyện tập này có thể được tổ chức, phục vụ tối đa theo nhu cầu của người dùng Hệ thống bài thi thử - tests Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi TOEFL là thời gian Để giúp các thí sinh tương lai chuẩn bị tâm lý và điều chỉnh tốc độ làm bài để đạt kết quả cao trong kỳ thi, website còn cung cấp các bài thi thử Hệ thống các bài thi thử được xây dựng trên thuật toán random... kết quả không như ý trong kỳ thi Hệ thống cũng ghi nhận các thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến quá trình học tập của người dùng như điểm số các bài thi thử, các vấn đề ưu khuyết của người dùng… để luôn đưa ra các thống kê và các đề nghị thực sự hữu ích, hỗ trợ tối đa cho người dùng để hoàn thi n vốn tiếng Anh nói chung và để đạt kết quả tốt trong kỳ thi TOEFL nói riêng Ngoài ra, các... nghiệm hữu ích cho các sĩ tử TOEFL Figure 1.7 website computerbasedtest.com + http://www.free -toefl. com/ Figure 1.8 website Free -Toefl Trang web này cung cấp đầy đủ ba hình thức luyện tập quen thuộc của TOEFL bao gồm listening, structure và reading Để thực hiện các bài luyện tập này, bạn phải đăng kí thành viên (miễn phí) + http://www.englishtown.com Dù không hỗ trợ học thi TOEFL nhưng có lẽ đây là trang... dõi quá trình học tập của mình và các thông tin của người quản lý, người quản trị Các thông tin chính cần lưu trữ bao gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Quyền, Ngày sinh, Điểm thi cao nhất, Điểm thi mới nhất, các bài học đã học, điểm đã đạt của bài…  Thông tin bài học Đây là phần dữ liệu không thể thi u của website Thông tin bài học cần lưu trữ bao gồm nội dung của các bài học, thể loại bài học (ngữ pháp . ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077 LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO. có một số trang web hỗ trợ học Anh văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí bằng. trường và các địa phương cũng đang nỗ lực để chủ trương này thực sự hữu ích. Như đánh giá của nhiều người, việc xây dựng các trang web hỗ trợ học tập trên Internet quả là một giải pháp hấp dẫn và thi t thực,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp xây DỰNG WEBSITE hỗ TRỢ học và THI TOEFL, Đồ án tốt nghiệp xây DỰNG WEBSITE hỗ TRỢ học và THI TOEFL, Đồ án tốt nghiệp xây DỰNG WEBSITE hỗ TRỢ học và THI TOEFL, 1 Mô tả bài toán, 2 Yêu cầu hệ thống, 3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm, 1 Thiết kế dữ liệu, 2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế, 3 Thiết kế giao diện, 2 Các màn hình chính

Từ khóa liên quan