BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

40 731 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 15:12

MỤC LỤCI. Tổng quan về Cổng thông tin.............................................................................31. Cổng thông tin (Portal) là gì?........................................................................32. Sự phát triển của cổng thông tin....................................................................33. Các loại Cổng thông tin:................................................................................54. Tính năng của hệ thống Portal cần xây dựng................................................75. Các dịch vụ mà hệ thống Portal cung cấp.....................................................86. Lợi ích của hệ thống Portal............................................................................97. Sự khác nhau cơ bản giữa Portal và Website...............................................10II. Tổng quan về Portlet.......................................................................................111. Portlet là gì ?................................................................................................112. Portlet container là gì ?................................................................................113. Quan hệ với J2EE :......................................................................................124. Mối quan hệ giữa portlet và servlet :...........................................................125. Cầu nối giữa portlet đến servletJSP...........................................................14III. Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin......................................................161. Tổng quan về tích hợp ứng dụng.................................................................162. Tích hợp IFRAME.......................................................................................253. Tích hợp Web proxy....................................................................................284. Tích hợp WSRP...........................................................................................325. Tích hợp đầy đủ LiferayPortlet..................................................................352I. Tổng quan về Cổng thông tin1. Cổng thông tin (Portal) là gì?Cổng thông tin (Portal, tên đầy đủ là Web Portal), là một hệ thốnghoạt động trên Web, định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽcung cấp một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thôngtin và dịch vụ cũng như thao tác, tuỳ biến các công việc tác nghiệp của mìnhmột cách nhanh chóng và đơn giản. Cổng thông tin có các tính năng giúpngười quản trị thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó phânphối chúng dưới dạng các dịch vụ cho từng người dùng khác nhau tuỳ thuộcvào nhóm quyền, vào nhu cầu cũng như mục đích của người dùng đó. Cổngthông tin thực hiện việc này hết sức linh động, từ những công việc như tìmxem và đặt mua sách trong một kho hàng trực tuyến, xem và thay đổi thôngtin về sinh viên và giáo viên trên các ứng dụng quản lý giảng dạy, đến việcđăng và chia sẻ các thông tin, tài nguyên, bài viết trên các diễn dàn hay cungcấp việc truy cập thống nhất và thuận lợi đến các thông tin nội bộ trong mộtwebsite của công ty... Cổng thông tin như một cổng vào vạn năng cho ngườidùng tìm kiếm thông tin và tác nghiệp một cách thuận lợi và dễ dàng.2. Sự phát triển của cổng thông tin TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG      Đề tài:!"##$%&'()*'(+,-'(".'(+#/'(+0' GVHD: TS. Tạ Tuấn Anh Nhóm 11: 1234'(053 677897:; (3<='(>"053 67789999 ?3#@#A<#3'( 677869B8 #CDE'F' 67786;G7 C"#3<A'( 6778G68H #CDI3F',?J'( 6778G977 KL0M996799 9 MỤC LỤC N.'(O34'PQ.'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG 9N.'(+#/'(+0'R-,+4STSK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG 6NWX%#Y++,0Z'"[4".'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG GNY"S-C0.'(+#/'(+0'\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN; HN!'#'E'("[4#]+#^'(-,+4S"_'`F<)X'(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN8 ;NY")@"#P*DK#]+#^'(-,+4S"3'("a%NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb BN$0!"#"[4#]+#^'(-,+4SNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN: 8NWXc#Y"'#43"def'(0g4-,+4SPKhei0+hNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN97 N.'(O34'PQ-,+Sh+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99 9N-,+Sh+SK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99 6N-,+Sh+"-'+40'h,SK(UVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN99 GN234'#]Pj0k6\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN96 HN^0O34'#](0g4%-,+Sh+PKih,PSh+\NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN96 ;N_3'^0(0g4%-,+Sh+l5'ih,PSh+mkWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9H N!"##$%&'()*'(+,-'(.'(+#/'(+0'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9B 9N.'(O34'PQ+!"##$%&'()*'(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN9B 6N!"##$%noNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN6; GN!"##$%he%,-`<NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN6b HN!"##$%WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG6 ;N!"##$%l_<l[0ph,4<m-,+Sh+NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG; 6 I. Tổng quan về Cổng thông tin 1. Cổng thông tin (Portal) là gì? .'(+#/'(+0'R-,+4SM+1'l_<l[SKhe-,+4STMSKDL+#]+#^'( #-C+lL'(+,1'heMl@'#)4'#PK`Y"+#X"'(?J0)A'(lE'('#q%M+rlsit "3'("a%DL+(04-)0]'uhelZ'(?J0)A'()=)K'(+,3<"q%Mc#40+#Y"+#/'( +0'PK)@"#P*"v'('#?+#4-+Y"M+3we05'"Y""/'(P0]"+Y"'(#0]%"[4DU'# DL+"Y"#'#4'#"#s'(PKld'(0f'N.'(+#/'(+0'"s"Y"+!'#'E'((0x% '(?J0O3f'+,@+#3+#q%MO3f'Sy'#0Q3'(3z'+#/'(+0'c#Y"'#43M+rls%#F' %#^0"#x'()?j0)C'("Y")@"#P*"#-+r'('(?J0)A'(c#Y"'#43+3w+#3L" PK-'#sDO3<Q'MPK-'#3"_3"v'('#?D*"l!"#"[4'(?J0)A'(lsN.'( +#/'(+0'+#X"#0]'P0]"'K<#5+i&"S0'#lL'(M+r'#g'("/'(P0]"'#?+UD `hDPKl{+D34iY"#+,-'(DL+c#-#K'(+,X"+3<5'M`hDPK+#4<l.0+#/'( +0'PQi0'#P01'PK(0Y-P01'+,1'"Y"&'()*'(O3f'Sy(0f'()C<Ml5'P0]" lE'(PK"#04i|"Y"+#/'(+0'M+K0'(3<1'MeK0P05++,1'"Y")0=')K'#4<"3'( "a%P0]"+,3<"q%+#^'('#a+PK+#3q'S$0l5'"Y"+#/'(+0''L0eL+,-'(DL+ uhei0+h"[4"/'(+<NNN.'(+#/'(+0''#?DL+".'(PK-PC''E'("#-'(?J0 )A'(+UDc05D+#/'(+0'PK+Y"'(#0]%DL+"Y"#+#3q'S$0PK)=)K'(N 2. Sự phát triển của cổng thông tin }#Y0'0]D~he-,+4S•l€`3a+#0]'+rc#YSF3M"#•i43c#0,4lJ0 DL++#J0(04''(‚'N4'l_3M"Y"uhei0+h"#•'#?"Y"eY-O3f'("Y- l0]'+ƒM"#&4"Y"+#/'(+0'"[4DL+)-4'#'(#0]%lZc#Y"##K'("[4#>"s +#Z+,3<"q%lZ`hDPK+#h-)„0DL+"Y"#+#3q'+0]'Nx"lsM.'(+#/'(+0' l?$")A'(lZ"#•DL++,4'("#[M"#&4"Y"S01'c5+l5'"Y"'L0)3'(+,-'( DL+uhei0+h'K-lsN(-K0,4M's"…'"#&4DL+"/'("*+UDc05D'L0eLM"#- %#†%'(?J0)A'()=)K'(+UD"Y"+#/'(+0''‡D+,-'('L0)3'("Y"+,4'( uheN#!'#PUPq<M"Y0+1'he-,+4SD4'(y'(#ˆ4\DL+"Y0~".'(•lZ+,3< '#q%PK-uhei0+hNhe-,+4S+X4'#?DL+)4'#eCheRhe)0,h"+-,<TS01' G c5+Pj0DL+ih4,"#h'(0'hld'(0f'M+a+"f"#•)A'('L0eL+,-'(DL+uhei0+hN W43+#J0(04'l_3M"Y"uhei0+hc#/'("#•D4'(y'(#ˆ4lC0)0]'lZ (0j0+#0]3"[4"Y""/'(+<M"#x'(+,‰+#K'#'#g'("/'("*+Y"'(#0]%+,X" +3<5',a++#3q'+0]')K'#"#-"fc#Y"##K'(Ml^0+Y"PK"Y"'#F'P01'"v'( '#?e4'O3f'+,@)-4'#'(#0]%N-ls"Y"+!'#'E'(O34'+,>'('1'+!"##$% PK-DL+uhei0+h'#?"Y"+!'#'E'(lE'('#q%PK`Y"+#X"'(?J0)A'(M"Y" +!'#'E'(O3f'Sy'L0)3'(M+!'#'E'("Y'#F'#-YMl4'(/''(g"v'('#? "Y"+!'#'E'(+Y"'(#0]%"*+#Zl^0Pj0+r'(uhei0+hNhe-,+4S"3'("a% c#f'E'(+!"##$%"Y"+!'#'E'('K<DL+"Y"#)=)K'(+#K'#DL++,4'(uhe )3<  '#a+N  he  -,+4S  l_3  +01'  c0Z3  'K<  SK oDh,0"4S  Š'S0'h  RoŠ  #++%\mmuuuN4-SN"-DmTN 0]'+C0Mhe-,+4Sc#/'("#•SKDL+~".'(PK-•M)‹'l?J'('(?J0 )A'(+,3<"q%uhei0+hMDKl€+,‰+#K'#DL+i013uhei0+hM'(#ˆ4SK'(-K0"#&4 lX'(D>0+#/'(+0'PK)@"#P*"_'"s'#?DL+uhei0+h+#/'(+#?J'(M's"…' "sc#f'E'(O3f'+,@(04-)0]'"v'('#?'L0)3'("[4'#0Q3uhei0+hM+#1D ej+c#/'('#g'('L0)3'(Dj0DK"…'"Y")@"#P*Dj0M+!"##$%"Y"D-)3Sh +#/'()*'('#a+'#?"Y"p-,3DM"#4+, DMeS-(#4<WWphh)ŒPKO34' +,>'(SKM"3'("a%P0]"+,3<"q%"Y"'(3z'+#/'(+0',a+l4)C'(PKc#Y"'#43 'K<"#•+#/'(O34DL+S_'lE'('#q%)3<'#a+Ri0'(Shi0('-'TN L+  he  -,+4S  '.0  +05'(  #0]'  '4<  SK  <  4# • R#++%\mmD<N<4# N"-DmT"[44# M'(?J0)A'("#•"_'lE'('#q%DL+S_' )3<'#a++,-'(+,4'('K<lZ+,3<"q%PK-DL++,4'(uhe,01'(DK4# l€ +#05+c5iŽ'MPj0'#0Q3D-)3Sh"siŽ''#?+0'+&"Mef'+0'+#J0+05+Mef'lzŒ (-K0,4‰+,4'(<4# "v'("s"Y"S0'cS01'c5+l5'"Y"&'()*'(uhe "[44# O3h'+#3L"'#?hiih'(h,M40SM,-3%MS-(M3i0"ŒPK'(?J0 )A'(itc#/'("_'%#f0lE'('#q%SC0N W4'(05'(0]+Mhe-,+4Sl?$")@"#SK~.'((04-+05%l0]'+ƒ•M ~.'((04-)@"#l0]'+ƒ•#-{"'(‚'(>'#d'\~.'(l0]'+ƒ•N3<'#01'M H "v'('#?+1'+05'(o'#"[4"#x'(M"Y"+r'K<+#q+iX"#?4+#Z%#f'Y'##5+ l?$""#!'#`Y"+#5'K-SKDL+-,+4SN 3. Các loại Cổng thông tin: s'#0Q3"Y"#%#F'S-C0.'(+#/'(+0'M‰lF<%#F'S-C0+#h-D*" l!"#iƒ)*'("v'('#?O3<D/+#U"s+#Z"#04"Y".'(+#/'(+0'#0]'"s +#K'#e4S-C0\ • Các Portal công cộng (Puclic Portal) Y"-,+4SS-C0'K<+#?J'((0^'('#?c#Y0'0]DPQ-,+4S‰ '#g'(+#J0cwl_3Ml?$"+#05+c5,4)K'#"#-DL+S?$'(,a+Sj''(?J0 )A'()=)K'(+,3<"q%PK-"Y"&'()*'(+,1'uheRuhee4ih)Tc#Y" +#/'(O34"Y"S01'c5+PK#L%+UDc05D"#•e‡'(DL+S_'lE'('#q%)3< '#a+N.0+05'('#a++,-'(S-C0-,+4S'K<SK"Y"-,+4S<4# MoŠ #4<`"0+hNY"-,+4Sc0Z3'K<#?j'(l5'lC0l4i^'(?J0)A'(M)-Pq< "#x'(+#?J'(+q%+,3'(PK-c#f'E'("Y'#F'#-YRh,i-'4S0•4+0-'TMl4 '(/''(gR-"4S0•4+0-'TM%#Y++,0Z'"Y"+!'#'E'(%#.e05'i4-"#-'(?J0 )A'("s+#Ziƒ)*'()=)K'(N}#f'E'(O3f'Syi^S?$'('(?J0)A'(,a+ Sj'"v'('#?"#-%#†%+UDc05D'#4'#+#/'(+0'+rDL+S?$'()gS0]3 c#.'(SzSK+#5DC'#"[4S-C0%-,+4S'K<+3<'#01'PU%#*"P*i^l/'( '1'"#x'(c#/'()K'#"#-"Y""/'(P0]"'(#0]%P*"*+#Z'K-"fN • Các Portal tác nghiệp (Enterprise Portal) Y"-,+4SS-C0'K<O3f'Syi^S?$'('(?J0)A'(c#/'('#0Q3 e‡'("Y"S-C0-,+4S"/'("L'(M'#?'("v'(,a+Sj'NY"-,+4SS-C0'K< "#3<1')A'("#-"Y")-4'#'(#0]%Sj'M%#*"P*"#-+Y"'(#0]%M"#3<1' SKD"Y""/'(P0]"'(#0]%P*'#?O3f'SyDC'(S?j0eY'S|M'(F'#K'(M uhei0+heY'#K'("•Sj'#4<O3f'Sy+K0'(3<1'"/'(+<NNN-Pq<M"#x'( l?$"+#05+c5,a++^+M+#X"#0]'l?$""Y"'(#0]%P*%#&"+C%MS01'c5+ '#0Q3c0Z3)gS0]3c#Y"'#43NY"-,+4S'K<,a+l‚+M"#•'#g'("/'(+< Pr4PKSj'+,1'+#5(0j0Dj0iƒ)*'(N‘0]+4DM#_3#5+"Y"#€'( ; )A'(S-C0'K<SK"Y""/'(+<l4O3^"(04#4<"Y""/'(+<S01')-4'#Sj'N Y"-,+4S'K<c#/'(c#Y"(U"Y"%#_'DQD3i0'hiiW-S3+0-'R%#_' DQD(0f0%#Y%'(#0]%P*T'#?0",-i-p+W-S-D-'#4<-+3i-D0'-M "#•c#Y"SK"#x'(#-C+lL'(+,-'(D/0+,?J'(heNs+#ZcZ,4lF<DL+ i^"Y"-,+4SS-C0'K<S-C0-,+4S"#3<1''(#0]%'#a+'#?0",-i-p+ W#4,h-0'+MŠ,4"Sho%%S0"4+0-'Wh,Ph,MheW%#h,hNNN • Các Portal Website (Website Portal) Y"-,+4Sc0Z3'K<+#?J'()A'(lZ+C-,4"Y"hei0+hM"#!'#`Y" #d'SK"Y"hei0+h"s+#Z+A<e05'R"3i+-D0•4eShuhei0+hTNY"-,+4S 'K<"3'("a%"Y"+!'#'E'(,a+"def'PK"#3'(M(0x%"Y"'#K%#Y++,0Z' uhe"s+#Z)=)K'(+C-,4DL+uhei0+h"#-,01'(DU'#NY"-,+4S'K<#’ +,$"Y"+!'#'E'("Y'#F'#-YPKl4'(/''(g‰D&"Pr4%#f0M"s+#Z +#1DPK-"Y"D/l3'+Y"'(#0]%c#/'(O3Y%#&"+C%N“ZSKDl?$"l0Q3 'K<M"Y"-,+4Sl?$"D‰DL+%#_'#-{"#-K'+-K'D€'(3z'MlZ'(?J0 )A'(-,+4SR+#?J'(SKO3f'+,@hei0+hT"s+#Z+X`F<)X'("Y"D/l3'M +a+'#01'SK+#h-"#3”'"[4-,+4SMlZ+!"##$%PK-uhei0+h"[4DU'# #-{"+#qD"#!lhDeY'"#-"Y"i0+hc#Y""s"A'('(3z'(^"NY"%-,+4S 'K<+?d'(l^0ld'(0f'M"#•iƒ)*'(DL+PK0"di‰)gS0]3%#.e05'M+3< '#01'"v'(c#/'(c†D%#_'S0'#lL'(c#0+3we05'(04-)0]'"v'('#? +#4-+Y"'(#0]%P*N 0]''4<"Y"-,+4Sc0Z3'K<l?$"iƒ)*'('#0Q3'#a+M"f‰+,1'+#5 (0j0"v'('#?0]+4DNY"-,+4S'K<+#?J'(D0='%#!#-{"l?$"eY'Pj0 (0Y,a+,|NY""/'(+<+#05+c5uhe+#?J'("#>'"Y"-,+4S'K<lZD‰,L'(M +C-,4"Y"uhei0+h"#-c#Y"##K'(DKc#/'(Da+'#0Q3"/'(i&"lZ'(#01' "&3"v'('#?"K0l{+N‘0]+'4DM"Y"-,+4Shei0+h#4<l?$")A'('#0Q3 '#a+SK3-,+4SM0ph,4<Mkh+W%hh)M`-S4+p-,DPK-+h+3chN^'-,+4S l_3l?$"P05+e‡'(k4P4MPKl€l?$"+#?d'(DC0#-YRP‹'D0='%#!"Y" %#01'ef'"v#d'TN B 4. Tính năng của hệ thống Portal cần xây dựng ]+#^'("_'`F<)X'("s"Y"+!'#'E'('#?i43\ • Đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO) “Z+,3<"q%PK-)gS0]3PK)@"#P*c#Y"'#43M'(?J0)A'("#• "_'lE'('#q%DL+S_')3<'#a+N]+#^'(-,+4S+#X"#0]'l0Q3'K< +#/'(O34O3Y+,U'#O3f'Sy%#01'RWhii0-'4'4(hDh'+TN#/'(O34 O3Y+,U'#'K<M'(?J0)A'()=)K'(+,3<"q%PK+#4-+Y")gS0]3M'#?'( c#/'(%#f0S-S‚'((UPQD{+4''0'#ef-Dq+PU-,+4Sl€)A'('#g'( "/'('(#]ef-Dq+4'+-K''#a+'(_D%#!4)?j0DL+%#01'SKDP0]"+r c#0'(?J0)A'(lE'('#q%l5'c#0lE'(`3a+N • Cá nhân hoá (Personalization) }#0'(?J0)A'(lE'(cyPj0#]+#^'(M#>itl?$""a%DL++K0 c#-f'N’0+K0c#-f''(?J0)A'(lE'('#q%PK-lQ3l?$""a%"#-DL+ ~c#3'(+,J0,01'(•M#>"s"fD(0Y"'#?SKDL+uhei0+h"[4,01'(DU'#M #>"s+#Z+3we05'l?$"(04-)0]'+3w+#h-y+#!"#M+#1Dej+"Y"D/l3'M #U'#f'#Œ(0^'('#?%-i+#4<)hSh+hDL+eK0P05+"[4DU'#+,1'p-,3D Pq<N}#f'E'('K<"…'+#Z#0]'‰"#’\'#KO3f'+,@uhei0+h"s+#Z+,X" O34'#-Y"Y""/'(P0]"+#1Dej+M+#4<l.0P@+,!"Y"D/l3'DKc#/'( lL'(l5'DL+)…'(#4<D€'(3z'"[4hei0+hDU'#N“0Q3'K< "sl?$"SK)--,+4Siƒ)*'("Y""/'('(#]e^+,!(04-)0]'lL'('#? MWWMIWŒ • Tự hoạt động (Self-services) Y"D/l3'"[4#]+#^'(-,+4Sl?$""-0SK%#_'+ƒ"def''#a+ "a3+C-'1'-,+4S"sc#f'E'(+X#-C+lL'(DL+"Y"#lL"Sq%Mc#/'( %#*+#3L"#4<f'##?‰'("Y"D/l3'c#Y"N’0c#0l?$"+#1DPK-M "#x'("s'(3z')gS0]3c#Y"'#43MP…'(lJ0c#Y"'#43PK%#?d'(+#&" #-C+lL'(c#Y"#•''#43N“Z"s+#Z+!"##$%"#x'(SC0DKc#/'(f'# #?‰'((Ul5'+-K'eL#]+#^'(M"Y"D/l3'%#f0"sDL+"#3”',01'(c#0 8 P05+N • Đa nguồn dữ liệu (Multi Data Sources) và Đa nền tảng (Multi Platforms) L++,-'('#g'(c#f'E'(O34'+,>'(c#Y""[4#]+#^'(-,+4S SK"#x'("s+#Ziƒ)*'(c5+#$%'#0Q3'(3z')gS0]3c#Y"'#43NY")g S0]3'K<"s+#Z‰)C'(p0ShM)C'("di‰)gS0]3O34'#]M)C'("di‰)g S0]3#?j'(l^0+?$'(M+#qD"#!'(4<+,-'()C'("di‰)gS0]3O34'#]M -,+4S"s+#Z"#a%'#q''#0Q3S-C0#]O3f'+,@"di‰)gS0]3c#Y"'#43N ‰0PU#]+#^'(-,+4Sl?$"`F<)X'(+#h-c05'+,x"GSj%M%#F'+Y"# P0]"c5+'^0"di‰)gS0]3MP0]"+Y"'(#0]%PKP0]"#0Z'+#@(04-)0]',4 +#K'#e4+_'(lL"Sq%N ]+#^'(-,+4S"-+!'#'E'(l4'Q'+f'(M"s+#Z"#C<+,1'"Y" 'Q'#]l0Q3#K'#c#Y"'#43M"Y"heWh,Ph,c#Y"'#43M"Y"'Q'uhe#4< D-e0ShN‰0PU#]+#^'(-,+4Sc5+#A4+r0ph,4<-,+4S–SK-,+4S"s c05'+,x"D‰M+#^'('#a+Miƒ)*'("Y"'(/''(glL"Sq%'Q'+f'(Miƒ )*'("Y""#3”'"#3<1'+,4-l.0PK`F<)X'()@"#P*'#?"Y""/'('(#] heWh,P0"h#4<Wh,P0"hŠ,0h'+h)o,"#0+h"+3,hRWŠoTN • Đa ngôn ngữ (Localization) !'#'E'(l4'(/''(gc#/'(l?$"#’+,$+,-'(#]+#^'(-,+4S "_'`F<)X'(PUlF<SK#]+#^'(iƒ)*'("#-"dO34'Mld'P@"[40]+ 4D'1''s#-K'+-K'+#3_'+05'(0]+N#?'('#?+#5c#/'("s'(#ˆ4 SK'sc#/'("s+!'#'E'(l4'(/''(gN 5. Các dịch vụ mà hệ thống Portal cung cấp ]+#^'(-,+4S"_'`F<)X'("3'("a%"Y"'#sD)@"#P*'#?i43\ • Y")@"#P*"def'\-i+eK0l@'#)C'(m-"3Dh'+M4'#iY"# S01'c5+M%S-4)m-u'S-4)n0ShiM#4-+Y"f'#Œ b Y")@"#P*(04-+05%"/'("L'(\n-,3DM#/'(eY-M#ED) %#053 Y")@"#P*"3'("a%+#/'(+0'\#/'(eY-Mf'+0'NNN Y")@"#P*+UDc05D\UDc05DM#F'S-C0 Y")@"#P*+,$(0x%'(?J0)A'(\#/'(+0'"Y'#F'M@"#e0Z3 Y")@"#P*+Y"'(#0]%\23f'Sy'L0)3'(M$%+Y")XY'M23f'SyeY' #K'(MO3f'Sy'#F'iX 6. Li ớch ca h thng Portal ]+#^'(-,+4S#+,$"L'(lz'('(?J0)A'(+,X"+3<5'M"Y""Y'eLM '#F'P01'M"Y"l^0+Y"PK"Y"'#K"3'("a%NNN)?j0'#0Q3#U'#+#&"c5+#$% c#Y"'#43Ndi#C+_'(-,+4S(0x%P0]"c#0+C-M+!"##$%MO3f'S!PK"Y '#F'#s4+-K')0]'"Y"+#/'(+0'PK&'()*'("#-D0'(?J0)A'(,01'(e0]+ %#*"P*"Y"'#3"_3PKi+#!"#"[4DL+"L'(lz'(,01'(e0]+NY"S$0!"# +#X"iX"[4#]+#^'(-,+4S'K<lhDSC0'#U'+rc#!4"C'##0]3O3f&'()*'( +#X"+5lsSK\ ĂÂÊÔÊƠƯĐăâĂ êê âĐôơ -đĂôê +,3<"q%ef-Dq+M+!"##$%+j0"Y"+#/'(+0'PK&'()*'(S01'O34'M "v'('#?+,3<"q%+.'(+#Z+j0+a+"f"Y""Y'#F'M+#/'(+0'M+."#&"PK "Y"'#K"3'("a%+rea+cUlF3Mea+cUc#0'K-N f0+#0]'"Y"+05'+,U'##$%+Y"'#JS3z'(+#/'(+0'+^+#d'(0g4"-' '(?J0PK"Y"&'()*'(MPK'#J"Y"D/0+,?J'("L'(+Y"(0x%(0fD +#J0(04'lZ"#3<Z'l.0+#/'(+0'+#/+#K'#+,0+#&"N 0fD(Y'#'{'("[4P0]"+,0Z'c#40PKO3f'S!+#/'(+0'PK"Y")@"#P* -ôàăảôôơ - 3<+,UMO3f'SyMD,L'(M'F'("a%M+Y0i)*'()=)K'(M+05+c0]D"#0 %#!l_3+?lZ`F<)X'(SC0#]+#^'(N : • #-%#†%"Y"#€'(+#&G+#4D(04PK-P0]""3'("a%&'()*'(#] +#^'(M"Y")@"#P*+,3'((04'NNN}#f'E'('K<SKD%#-'(%#xMl4)C'( c#f'E'(x'()*'(PK+,0Z'c#40"[4#]+#^'(-,+4SN 7. Sự khác nhau cơ bản giữa Portal và Website IF<)X'(#]+#^'(-,+4S+#4<PUhei0+he‰0PU#]+#^'(-,+4S"_' `F<)X'("s'#g'(?3l0ZDi-Pj0hei0+h"s"A'("#&"'E'('#?i43\ • ]+#^'(-,+4S+C-,4"Y"hei0+hM"Y"hei0+h'K<"s+#Z+A<e05' +,X"O34'R"fPQ(04-)0]'PK)gS0]3TM(0x%"#-'(?J0%#Y++,0Z' hei0+hM'(?J0O3f'+,@uhei0+hPK'(?J0)A'(hei0+h"s+#Z`F< )X'(MO3f'SyPKiƒ)*'("#x'(DL+"Y"#)=)K'(M+#3q'+0]'N • Y"D/l3'+,-'(-,+4S"s+!'#lL"Sq%"4-M#-C+lL'(c#/'(f'# #?‰'(+j0"Y"D/l3'c#Y"N • (?J0)A'(-,+4S"sc#f'E'(+,3<"q%+#/'(+0'"sl?$"+r'#0Q3 '(3z')gS0]3c#Y"'#43N • (?J0%#Y++,0Z')X4+#h-"Y""#3”'"siŽ'lZ+!"##$%+#1D"Y"D/ l3'+Y"'(#0]%Dj0N 97 [...]... sử dụng mạng xã hội nên bạn muốn sự có mặt của Facebook hay Twitter Tất cả các loại tích hợp đó đều có với Liferay 1.1 Sự cần thiết của tích hợp ứng dụng Trong hầu hết các công ty, một tập hợp của các hệ thống IT và các ứng dụng phục vụ nhu cầu của công việc Chúng trải dài từ các dịch vụ cơ sở dữ liệu mức thấp, xử lý yêu cầu và hoàn chỉnh, các giải pháp CRM, và những thứ tương tự Một cổng thông tin và. .. request là phù hợp để include servlet request • Portlet và các JSP hay servlet được include chia sẽ cùng 1 luồng ra • Tập các thuộc tính trong portlet session là có thể sử dụng được từ servlet session và ngược lại 15 III Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin 1 Tổng quan về tích hợp ứng dụng Tích hợp các ứng dụng web đơn lẻ thành một nền tảng web liên kết không phải là một tác vụ dễ dàng Không có công thức... ta Ví dụ, ứng dụng đã có sẵn portlet được viết cho nó, hay là ứng dụng hỗ trợ WSRP Trong trường hợp này, chúng ta tích hợp thẳng chúng vào trong môi trường cổng thông tin Thật vậy, những tích hợp cổng thông tin gốc được dùng phổ biến cho các ứng dụng doanh nghiệp Ví dụ, SyncEx có portlet hữu dụng cho Microsoft Outlook, nó cho phép email và lịch làm việc tích hợp trong môi trường cổng thông tin có sẵn... thích rõ ràng các tính năng của Cổng thông tin Liferay và làm cách nào chúng giúp bạn tạo được nhiều nhất trong bài toán kinh tế của bạn 1.3 Tích hợp ứng dụng trong Liferay Môi trường Cổng thông tin Liferay cung cấp một vài phương tthức thiết kế để giúp tích hợp các ứng dụng ngoài vào một giao diện người dùng đơn, liên kết Các phương thức đó trải dài từ tích hợp tầng trình diễn đến tích hợp toàn bộ portlet... cách tốt nhất khi ứng dụng mà bạn muốn tích hợp không cung cấp các portlet phù hợp cho WSRP, và không thể dễ dàng tích hợp thông qua giải pháp IFrame hay Web Proxy 33 5 Tích hợp đầy đủ Liferay/Portlet Phương pháp tích hợp bao gồm viết các portlet thuần nhất hoặc các công cụ trong khi chạy khác để truy cập vào ứng dụng mà bạn muốn tích hợp thông qua API đều khiển dữ liệu tầng thấp, và thể hiện giao diện... mang tính trực quan, đáp ứng, và đúng đắn Nơi mà người sử dụng trực tiếp tương tác được gọi là tầng trình diễn Ví dụ, trong Cổng thông tin Liferay, tầng trình diễn được hiển thị sử dụng trình duyệt Tích hợp các ứng dụng trong tầng trình diễn đơn lẻ là lựa chọn dễ dàng nhất và rẻ nhất Nó chứa rất ít công phát triển để sử dụng được, và cũng không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác đã được tích hợp Giao diện... của ứng dụng WEB Vì thế cả 2 ứng dụng được triển khai (deploy) trong file WAR (Web Archive file) và cả 2 bao gồm 1 file mô tả triển khai ứng dụng web (web. xml) Tuy nhiên 1 ứng dụng portlet còn bao gồm 1 file mô tả triển khai ứng dụng portlet (portlet.xml) Vì 1 ứng dụng portlet là 1 mở rộng của ứng dụng web, nên logic mà nói nó có thể bao gồm những thành phần ứng dụng web khác Portlet có thể sử dụng. .. pháp tích hợp đầy đủ cổng thông tin đó không phải là giải pháp "một-cỡ-cho-tất cả" Hiểu các yêu cầu nghiệp vụ là rất quan trọng, năng lực của tầng dưới của ứng dụng doanh nghiệp, và là nhu cầu thực tiễn để tích hợp chúng cùng với nhau, trước khi thực hiện một dự án tích hợp thực sự Trong một vài trường hợp, rất nhiều công việc của tích hợp một ứng dụng vào một môi trường cổng thông tin đã được hoàn thành... nguyên, và không cần thiết phải thay đổi ở ứng dụng Trong hầu hết các trường hợp, chính các ứng dụng không tự biết rằng chúng đang được tích hợp Mặc dù vậy, có một vài trở ngại thực sự trong cách tiếp cận này: • Thông tin (trạng thái của chúng) được đưa vào ứng dụng sẽ bị mất khi di chuyển ra khỏi trang • Các ưgns dụng đơn lẻ có các phong cách giao diện khác nhau (look and feel), trang trí khác hau, và. .. Phương pháp tích hợp này là tốt nhất khi ứng dụng không phải giao diện dựa trên web (như ứng dụng thương mại thừa kế) hoặc có giao diện rất nhỏ không có tính trực giác và ứng dụng không có các API tầng thấp Chúng yêu cầu ứng dụng sắp tích hợp phải có đầy đủ sự chuẩn bị, và không có một khía cạnh nào phù hợp với tiếp cận 5.1 Chứng thực và Cấp phép Liferay có tích hợp hệ thống quản lý chứng thực và người . tài:!"##$%&'()*'(+,-'(".'(+#/'(+0' GVHD: TS. Tạ Tuấn Anh Nhóm 11: 1234'(053 677897:; (3<='(>"053 67789999 ?3#@#A<#3'(. ? L+%-,+Sh+SK+#K'#%#_'uhe)X4+,1'c·+#3q+k4P4Ml?$"O3f'Sy e‰0%-,+Sh+"-'+40'h,M's`ƒSy"Y"<13"_3PKif'i0'#,4'L0)3'(lL'(NY" %-,+Sh+l?$"iƒ)*'(e‰0"Y"".'(l0]'+ƒ)?j0)C'("Y"+#K'#%#_'(04- )0]''(?J0)A'("sc#f'E'(+!"##$%l?$"M"3'("a%9+_'(+,U'#)0='"#- #]+#^'(+#/'(+0'N L0)3'(if'i0'#e‰09%-,+Sh+"v'(l3$"(>0SK9p,4(Dh'+NL+ p,4(Dh'+SK9%#_'"Y"'(/''(glY'#)a3R'#?MIMT +3F'+#['(#01D'(C+"Y"S3q+PK"s+#Zl?$"c5+#$%Pj0"Y"p,4(Dh'+ic#Y" +C-'1'9+K0S0]3#-K'"#•'#NL0)3'("[4DL+%-,+Sh++#/'(+#?J'(l?$" +!"##$%Pj0'L0)3'("[4"Y"%-,+Sh+c#Y"lZ#U'#+#K'#'1'+,4'(".'(l0]' +ƒN#3cwi^'("[49%-,+Sh+l?$"O3f'Sye‰0%-,+Sh+"-'+40'h,N #!4"S0h'+i+?d'(+Y"l5'"Y"%-,+Sh++#/'(O34"d"#5#—0mlY% R,hO3hi+m,hi%-'ihTl?$""K0l{+e‰0".'(l0]'+ƒN#/'(+#?J'(M'(?J0iƒ )*'(+?d'(+Y"Pj0'L0)3'(l?$"if'i0'#e‰0"Y"%-,+Sh+iM"#•'(#C'e‰0 "Y"S01'c5+#4<"Y"p-,D`Y"'#q'Mc5+O3f+,-'("Y"#K'#lL'("[4%-,+Sh+ l4'(l?$"'#q'e‰0".'(l0]'+ƒMitl?$"+,fPQe‰0'sl5'"Y"%-,+Sh+il!"# +#/'(O34'#g'(+?d'(+Y"'(?J0)A'(N L0)3'(if'i0'#e‰0%-,+Sh+"s+#Q%#Y++r9'(?J0)A'(l5''(?J0 )A'(c#Y"+A<+#3L"PK-"a3#U'#"[4#>"#-%-,+Sh+N 2. Portlet container là gì ? -,+Sh+"-'+40'h,"#C<"Y"%-,+Sh+PK"3'("a%"#-"#x'(D/0+,?J'( +#X"+#0"_'+#05+N-,+Sh+"-'+40'h,e4-(zD"Y"%-,+Sh+iPKO3f'Sy"#3+,U'# i^'("[4"#x'(Ns"v'("3'("a%SF3)K0'#g'(+#4D"#053%-,+Sh+N-,+Sh+ "-'+40'h,'#q'"Y"<13"_3+r".'(l0]'+ƒPK+#X"+#0"Y"<13"_3+,1' 99 '#g'(%-,+Sh+il?$""#&4e‰0'sN -,+Sh+"-'+40'h,c#/'("#@3+,Y"#'#0]Dc5+#$%'L0)3'(if'i0'# e‰0"Y"%-,+Sh+N,Y"#'#0]Dls+#3L"PQ".'(l0]'+ƒN L+".'(l0]'+ƒPK-,+Sh+"-'+40'h,"s+#Zl?$"`F<)X'(Pj0'#43 +#K'#9+#K'#%#_')3<'#a+"[4eL&'()*'(#4<'#?SK6+#K'#%#_',01'( e0]+"[4&'()*'(".'(l0]'+ƒN 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin, BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin, BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin, Tổng quan về tích hợp ứng dụng, Tích hợp Web proxy, Tích hợp đầy đủ Liferay/Portlet

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm