Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang

111 705 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 14:01

i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Nguyễn Văn Duy đã giúp đỡ và giới thiệu tôi thực tập tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra nước miền Trung. Bên cạnh đó, trong quá trình thực tập thầy đã hướng dẫn, thôi thúc và tận tình chỉ bảo những kinh nghiệm quý báu để tôi hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Ngô Tuấn Tú, Ths. Nguyễn Ton cùng với các cán bộ trong Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra nước miền Trung đã quan tâm hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt thời gian thực tập đồ án này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình dạy dỗ của tất cả quý thầy cô Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã giúp tôi có được những kiến thức chuyên ngành cơ bản, cần thiết khi ra trường. Cuối cùng, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất xin gửi tới gia đình, bạn bè tôi, những người luôn sát cánh và động viên tôi trong suốt quá trình học tập. Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2012 Sinh viên Võ Thị Thanh Lịch ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3 1.1. Đặc điểm và biện pháp bảo vệ nước dưới đất 3 1.1.1. Đặc điểm nước dưới đất 3 1.1.2. Các biện pháp bảo vệ nước dưới đất 5 1.1.2.1. Ban hành các quy định về khai thác nước dưới đất 5 1.1.2.2. Tăng cường trữ lượng an toàn 5 1.1.2.3. Bảo tồn nguồn nước dưới đất 5 1.1.2.4. Bảo vệ chất lượng nước 6 1.1.2.5. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 6 1.1.2.6. Thu thập và phân tích số liệu 6 1.1.2.7. Thông tin cộng đồng và giáo dục 6 1.2. Đặc điểm tự nhiên và xã hội của thành phố Nha Trang 7 1.2.1. Đặc điểm địa lý - tự nhiên 7 1.2.1.1. Vị trí địa lý 7 1.2.1.2. Đặc điểm địa hình 7 1.2.1.3. Đặc điểm khí hậu 8 1.2.1.4. Đặc điểm thủy văn , hải văn 8 1.2.2. Đặc điểm dân cư – kinh tế - xã hội 12 1.2.2.1. Đặc điểm dân cư 12 1.2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 12 1.2.2.3. Giao thông vận tải 14 iii 1.2.2.4. Về cấp nước và thoát nước 15 1.2.2.5. Về giáo dục , đào tạo 16 1.2.3. Đặc điểm địa chất 16 1.2.3.1. Địa tầng 16 1.2.3.2. Magma xâm nhập 22 1.2.3.3. Kiến tạo 22 1.2.4. Đặc điểm địa chất thủy văn 25 1.2.4.1. Các tầng chứa nước và không chứa nước 25 1.2.4.2. Trữ lượng nước dưới đất 30 1.2.4.3. Nước nóng – nước khoáng 33 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1. Vùng nghiên cứu 40 2.2. Phạm vi nghiên cứu 40 2.3. Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1. Tổng quan và phân tích tài liệu 41 2.3.2. Khảo sát thực địa 41 2.3.3. Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường 42 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1. Hiện trạng chất lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Nha Trang 43 3.1.1. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất 43 3.1.1.1. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất 43 3.1.1.2. Quản lý khai thác sử dụng nước dưới đất 45 3.1.2. Hiện trạng chất lượng nước dưới đất 45 3.1.2.1. Chỉ tiêu vật lý 45 3.1.2.2. Chỉ tiêu hóa học 45 3.1.2.3. Chỉ tiêu vi sinh 51 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Nha Trang 56 iv 3.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mực nước 56 3.2.1.1. Yếu tố tự nhiên 56 3.2.1.2. Yếu tố nhân tạo 58 3.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất 59 3.2.2.1. Nước thải sinh hoạt 60 3.2.2.2. Nước thải công nghiệp 61 3.2.2.3. Nước thải nông nghiệp 62 3.3. Đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang 63 3.3.1. Giải pháp hành chính 63 3.3.2. Giải pháp về quy hoạch khai thác nước dưới đất 64 3.3.3. Các giải pháp về kĩ thuật đối với từng đối tượng cụ thể 65 3.3.3.1. Đối với các nguồn gây ô nhiễm 65 3.3.3.2. Đối với từng loại ô nhiễm nước dưới đất 67 3.3.4. Ứng dụng GIS vào quản lý nước ngầm 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường 2 CP Chính phủ 3 ĐCCT Địa chất công trình 4 ĐCTV Địa chất thủy văn 5 GDP Thu nhập bình quân 6 GHCP Giới hạn cho phép 7 GIS Hệ thống thông tin địa lý 8 GTGH Giá trị giới hạn 9 LK Lỗ khoan 10 NDĐ Nước dưới đất 11 NĐ Nghị định 12 NĐCP Nghị định chính phủ 13 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 14 QĐ Quyết định 15 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 17 UBND Ủy ban nhân dân 18 WHO Tổ chức y tế thế giới 19 XDQH & SD Xây dựng quy hoạch và sử dụng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Trữ lượng động tự nhiên của tầng chứa nước Holocen (qh): 31 Bảng 1.2. Trữ lượng tĩnh tự nhiên của tầng chứa nước Holocen (qh) 31 Bảng 1.3. Trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước Holocen (qh) 31 Bảng 1.4. Trữ lượng động tự nhiên của các tầng chứa nước khe nứt (k, j3) 32 Bảng 1.5. Trữ lượng tĩnh tự nhiên của tầng chứa nước khe nứt (k, j3) 32 Bảng 1.6. Trữ lượng khai thác tiềm năng các tầng chứa nước khe nứt (k, j3) 32 Bảng 1.7. Kết quả phân tích mẫu vi lượng 33 Bảng 1.8. Kết quả phân tích mẫu toàn diện và phóng xạ 34 Bảng 1.9. Kết quả phân tích mẫu toàn diện và vi sinh 36 Bảng 1.10. Kết quả phân tích mẫu vi lượng 37 Bảng 1.11. Kết quả phân tích mẫu toàn diện 38 Bảng 3.1. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất trên địa bàn thành phố Nha Trang 51 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sông Cái Nha Trang đoạn chảy qua Tháp Bà Ponaga 9 Hình 1.2. Biển Nha Trang dọc đường Trần Phú 11 Hình 1.3. Cảng Nha Trang 15 Hình 3.1. Sử dụng nước giếng khoan để phục vụ cho sinh hoạt 43 Hình 3.2. Bãi rác Rù Rì 61 1 LỜI MỞ ĐẦU Nước là một nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật. Cũng như không khí và ánh sáng, không có nước cuộc sống không thể tồn tại được. Trong quá trình hình thành sự sống của Trái đất thì nước đóng vai trò hết sức quan trọng. Nước tham gia vào vai trò tái sinh thế giới hữu cơ thông qua quá trình quang hợp. Trong quá trình trao đổi chất nước đóng vai trò là trung tâm. Đối với cây trồng nước là nhu cầu thiết yếu, đồng thời còn có vai trò điều tiết các chế độ nhiệt, ánh sáng, chất dinh dưỡng, vi sinh vật…Và đặc biệt nước không thể thiếu đối với con người. Con người sử dụng nước như một nhu cầu tất yếu để phục vụ cho các hoạt động sống và sản xuất của mình. Một trong những nguồn tài nguyên nước quan trọng không thể không kể đến đó là nguồn tài nguyên nước dưới đất. So với nước mặt thì nước dưới đất thường có chất lượng tốt hơn và ít chịu ảnh hưởng của các tác động từ con người. Đây là một nguồn tài nguyên cần được quan tâm để khai thác một cách hiệu quả và bền vững. Ngày nay, với sự phát triển của công nghiệp, đô thị và sự gia tăng dân số thì nhu cầu dùng nước cũng theo đó tăng lên. Bên cạnh đó, sự phát triển này cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Các nguồn nước tự nhiên đã và đang bị cạn kiệt, ô nhiễm kéo theo những tác động tiêu cực đến đời sống của con người. Đối với thành phố Nha Trang, mặc dù nhiều năm nay đã có nguồn nước máy song nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình ở các phường đặc biệt là ở các xã ven thành phố (Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Phước Đồng,…) vẫn sử dụng đáng kể nguồn nước dưới đất. Để sử dụng tốt hơn nguồn nước dưới đất của thành phố Nha Trang, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thì cần thiết phải đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng của chúng, cũng như cần có biện pháp quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên quý báu này. 2 Với mong muốn góp phần giải quyết vấn đề trên tôi đã chọn thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang”. 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Đặc điểm và biện pháp bảo vệ nước dưới đất 1.1.1. Đặc điểm nước dưới đất Nước dưới đất là nước tồn tại trong các lỗ rỗng và khe nứt của đất đá dưới mặt đất, dễ dàng di chuyển dưới tác dụng của trọng lực. Nước dưới đất được hình thành ngay khi tạo đất đá, như nước trong các lỗ rỗng của tầng cuội sỏi lòng sông, tầng cát ven biển. Đó là nước nguồn gốc trầm tích hay nước chôn vùi. Một số loại nước khác lại hình thành do bốc hơi ngưng tụ trong các khe rỗng đất đá, gọi là nước nguồn gốc sơ sinh. Phổ biến nhất và dễ thấy hơn cả là nước nguồn gốc thấm khi mưa, khi tưới. Mỗi loại nước dưới đất có một nguồn gốc sinh thành, một lịch sử tồn tại riêng biệt, nó phản ánh qua thành phần và tính chất của nước. Dựa theo điều kiện phân bố, các tầng chứa nước được chia thành 5 loại, tùy theo điều kiện thế nằm và các tính chất thấm của đất đá khác nhau mà có những đặc tính về thủy lực và động thái… không giống nhau, bao gồm:  Tầng nước thổ nhưỡng được hình thành trong tầng thổ nhưỡng, nước tồn tại dưới dạng mao dẫn treo, mao dẫn góc lỗ rỗng. Trong nước thổ nhưỡng có nhiều tạp chất hữu cơ và các quần thể vi sinh vật. Động thái của loại nước này rất không ổn định, phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện khí tượng.  Tầng chứa nước trên là tầng chứa nước không áp lực thứ nhất, không kể tầng nước thổ nhưỡng, phía trên nó không có tầng cách nước. Nước tầng trên dễ nhiễm bẩn, trữ lượng lại nhỏ nên không có giá trị khai thác, sử dụng.  Tầng nước ngầm là tầng nước không áp thứ nhất kể từ mặt đất, cũng giống như nước tầng trên nó không có tầng cách nước (nếu có chỉ là tầng cách nước cục bộ) nhưng khác là diện phân bố rộng lớn, phía dưới nó thông thường là các tầng không thấm liên tục, ngăn cách nước ngầm với nước giữa tầng. Trên mặt tầng nước ngầm thường hình thành đới mao dẫn đi lên và các vùng nước áp lực cục bộ. Nhìn [...]... cứu đánh giá các loài sinh vật trong môi trường nước, kiểm soát và quản lý các chủng loại lạ  Xác định chính xác trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác  Triển khai quy hoạch quản lý nước tổng quát, trong đó vạch ra tiêu chí sử dụng kết hợp nước mặt và nước dưới đất 1.1.2.3 Bảo tồn nguồn nước dưới đất Nước dưới đất là một tài nguyên đặc biệt quý giá, cơ quan quản lý cần phải thực hiện tất cả các biện. .. thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo hiệu quả sử dụng nước, cần khuyến khích bảo tồn nước, ngăn cản lãng phí, đặc biệt đối với việc sử dụng nước dưới đất để tưới 6 1.1.2.4 Bảo vệ chất lượng nước Khác với nước mặt, nước dưới đất khó bị nhiễm bẩn hơn nhưng một khi đã nhiễm bẩn rất khó xử lý và nếu xử lý được thì cũng rất tốn kém Vì vậy bảo vệ chất lượng nước dưới đất, ngăn ngừa nhiễm bẩn... bẩn là rất quan trọng 1.1.2.5 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  Xây dựng một kế hoạch khai thác nước dưới đất toàn diện để không chỉ bảo vệ lợi ích cho người sử dụng nước dưới đất mà còn phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên  Xây dựng các phương án sử dụng kết hợp nước mặt và nước dưới đất vừa đảm bảo nhu cầu cấp nước vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1.1.2.6 Thu thập và phân tích số liệu  Duy trì... cộng đồng và giáo dục  Triển khai và thực hiện một chương trình xây dựng mối quan hệ với cộng đồng  Triển khai và thực hiện một chương trình xây dựng mối quan hệ với các phương tiện thông tin và giáo dục (Nguồn: Nguyễn Việt Kỳ và cộng sự, Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới lòng đất, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ) 7 1.2 Đặc điểm tự nhiên và xã hội của thành phố Nha Trang 1.2.1... tuyến và lực tách dãn theo phương á vĩ tuyến Đó là nguyên nhân phát sinh các hệ thống đứt gãy trẻ, núi lửa trẻ và hoạt động địa chấn khu vực (Nguồn: Cát Nguyên Hùng (1996), Báo cáo địa chất - khoáng sản và địa mạo đô thị Nha Trang) 1.2.4 Đặc điểm địa chất thủy văn 1.2.4.1 Các tầng chứa nước và không chứa nước Căn cứ vào đặc điểm chứa nước, tính chất tàng trữ và vận động của nước trong các thể địa chất, ... trong thành phố và giữa thành phố với quốc lộ 1A - Đường hàng không: sân bay Nha Trang hiện nay không khai thác các tuyến bay dân dụng mà chỉ phục vụ quân sự Thay thế vào đó là sân bay Cam Ranh nối với thành phố Nha Trang bằng đại lộ Nguyễn Tất Thành dài 35 km, rất thuận lợi cho việc đi lại, phục vụ rất hiệu quả cho sự phát triển của thành phố - Đường sắt: ga Nha Trang nằm ở trung tâm thành phố, đón... thì nước dưới đất còn có những tính chất vật lý riêng như: nhiệt độ của nước dưới đất biến đổi trong một phạm vi rộng lớn do điều kiện khí hậu, điều kiện địa chất và độ sâu chôn vùi khác nhau…; nước thường không màu, không mùi, có tính phóng xạ với mức độ khác nhau… (Nguồn: Nguyễn Uyên và cộng sự (2011), Địa chất công trình, nhà xuất bản Xây dựng) 5 1.1.2 Các biện pháp bảo vệ nước dưới đất 1.1.2.1 Ban... chất, có thể chia nước dưới đất thành phố Nha Trang ra các dạng tồn tại như sau: nước lỗ hổng, nước khe nứt, thực thể không chứa nước và rất nghèo nước Theo quan điểm đó vùng nghiên cứu có các tầng chứa nước và các thành tạo địa chất rất nghèo hoặc không chứa nước như sau: a Các tầng chứa nước lỗ hổng  Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Đệ tứ không phân chia (q) Tạo nên tầng chứa nước q bao gồm các... thuộc khu vực và bản chất động của nguồn tài nguyên đặc biệt này đòi hỏi cơ quan quản lý phải tiến hành các nghiên cứu để tăng cường tài nguyên nước trong phạm vi tỉnh, bao gồm:  Nghiên cứu tăng cường lượng bổ cập cho các tầng chứa nước, đánh giá và tính toán lượng bổ cập tự nhiên  Nghiên cứu đường dòng và mô hình dòng chảy nước dưới đất, đặc biệt chú ý nghiên cứu các biên mặn nhạt, cập nhật và nâng cấp... 15 Hình 1.3 Cảng Nha Trang 1.2.2.4 Về cấp nước và thoát nước a Về cấp nước Hai nhà máy nước sạch Xuân Phong và Võ Cạnh đã cung cấp nước cho thành phố Nha Trang với công suất hiện 73.000 m3/ngày - đêm, dự kiến đến năm 2015 đạt 125.280 m3/ngày - đêm b Về thoát nước Đến nay, hệ thống thoát nước đã cải tạo, nâng cấp xây dựng mở rộng khoảng 183,024 km tuyến cống, kênh mương thoát nước trên tất cả các tuyến . vấn đề trên tôi đã chọn thực hiện đề tài: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 43 3.1. Hiện trạng chất lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Nha Trang 43 3.1.1. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất 43 3.1.1.1. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất 43 3.1.1.2 nước dưới đất 59 3.2.2.1. Nước thải sinh hoạt 60 3.2.2.2. Nước thải công nghiệp 61 3.2.2.3. Nước thải nông nghiệp 62 3.3. Đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang, Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang, Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, đề xuất biện pháp khắc phục và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố nha trang

Từ khóa liên quan