138 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup

72 346 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:56

138 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup [...]... SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP 2.1 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại ACAGroup 2.1.1 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC 2.1.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng ABC Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng (Lưu tại. .. vấn đề kiểm soát nội bộ của khách hàng Phương pháp kiểm toán này bao gồm việc đánh giá rủi ro, áp dụng quy trình thử nghiệm kiểm toán, kiểm tra tính liên tục về hoạt động tình hình kinh doanh của khách hàng Quy trình kiểm toán của công ty bao gồm các bước: Sơ đồ 1.2 : Quy trình kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán vấn Tài chính ACAGroup Kiểm toán 46B – NEU 11 Trần Thị Thuỳ Ngân Chuyên đề thực... vực hoạt động chính: cho thuê kho bến bãi bảo quản hàng hóa Trụ sở chính: Mê Linh, Vĩnh Phúc Công ty TNHH XYZ là khách hàng mới của công ty ACAGroup trong năm 2007 Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng Để đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hợp lệ trong hoạt động kinh doanh của công ty, công ty XYZ đã mời công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính ACAGroup tiến hành kiểm toán BCTC công ty từ tháng 01/2007... Bảng2.15: Trích bảng cân đối tại ngày 31/12/2007 của công ty TNHH XYZ TÀI SẢN A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG I/Tiền các khoản ng đương tiền II/Các khoản phải thu 1/Trả trước cho người bán 2/Thuế GTGT được khấu trừ 3 /Tài sản lưu động khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I /Tài sản cố định 1 /Tài sản cố định hữu hình 2 /Tài sản cố định vô hình 3/ Khấu hao lũy kế TỔNG TÀI SẢN 31/12/2007 1,067,634,081 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI... của công ty Đồng ý với ý kiến của KTV 2.1.2 Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ Kiểm toán 46B – NEU 31 Trần Thị Thuỳ Ngân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ 2.1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng Công ty TNHH XYZ thành lập ngày 01/01/2007 do sở kế hoạch đầu cấp... bãi Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng ABC Kiểm toán 46B – NEU 14 Trần Thị Thuỳ Ngân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Để đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hợp lệ trong hoạt động kinh doanh của công ty, công ty ABC đã mời công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính ACAGroup tiến hành kiểm toán BCTC công ty từ tháng 01/2007 đến tháng 09/2007 Hợp đồng kiểm toán (Phụ lục 2.1) Hợp... khách hàng Một số các khoản mục kiểm toán như: khoản mục tiền, trả trước người bán, các khoản phải thu, tài sản cố định, chi phí xây dựng bản dở dang,… Kết thúc kiểm toán tại bên công ty khách hàng, các thành viên nhóm kiểm toán thể hiện công việc lại trên giấy tờ làm việc gửi cho chủ nhiệm kiểm toán Dựa trên các báo cáo của các trợ lý kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán tập hợp thông tin, ghi chú,... kiến kiểm kê đối với tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho tại công ty, … Theo hợp đồng giữa hai bên, công ty ACAGroup sẽ thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, TSCĐ từ ngày 30/09/2007 đến ngày 03/10/2007 tiến hành kiểm toán BCTC 09 tháng đầu năm 2007 dự kiến từ ngày 04/10/2007 đến ngày 15/10/2007 Sau khi kết thúc kiểm toán, phía công ty ACAGroup sẽ cung cấp cho công ty cổ phần ABC báo cáo. .. công ty cổ phần ABC, kết hợp với quá trình kiểm tra chi tiết khoản mục TSCĐ Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục tài sản cố định KTV tham gia kiểm kê TSCĐ tại công ty khách hàng Ngày 03/10/2007, công ty cổ phần ABC tiến hành kiểm kê TSCĐ với sự tham gia của KTV của ACAGroup tại Buôn Ma Thuật, 4 chi nhánh ở Gia Lai, Đăk Nông, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán 46B – NEU 20 Trần Thị Thuỳ Ngân... công ty cổ phần ABC Thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với khoản mục TSCĐ Công ty cổ phần ABC là khách hàng lâu năm của công ty ACAGroup nên KTV đã hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty cổ phần ABC Tuy nhiên trong quá trình kiểm toán, KTV vẫn phải tiếp tục quan sát tình hình quản lý sử dụng tại sản tại công ty khách hàng, đồng thời phỏng vấn lại nhân viên ABC về các thủ tục kiểm 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 138 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, 138 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, 138 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACAGroup, Lịch sử hình thành và phát triển, Quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định tại khách hàng XYZ, Hồn thiện thủ tục phân tích, Hoàn thiện việc chọn mẫu kiểm tra chi tiết, Hồn thiện thủ tục kiểm sốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn