120 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện

82 422 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:55

120 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện [...]... là các biên bản xác nhận, các thư xác nhận Các giấy tờ này được lưu vào một file kẹp và lưu trữ trong thư viện của Deloitte Nguyễn Mạnh Cương Lớp: Kiểm toán 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 22 PHẦN II: KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ NGẮN HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN 2.1 Mục tiêu và ý nghĩa của kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính. .. động kiểm toán của Công ty 1.2.3.1 Quy trình kiểm toán Quy trình kiểm toán gồm các giai đoạn sau: 1: Những công việc trước khi thực hiện hợp đồng kiểm toán 2: Lập kế hoạch kiểm toán theo chuẩn chung 3: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết khách hàng 4: Thực hiện kế hoạch kiểm toán 5: Kết thúc công việc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán 6: Công việc thực hiện sau kiểm toán Có một điều đặc biệt ở Deloitte toán. ..Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 11 Dịch vụ kiểm toán của công ty gồm: Kiểm toán độc lập - Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định - Kiểm toán báo cáo tài chính theo mục đích đặc biệt - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước Dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp - Soát xét... tế đảm bảo các nghiệp vụ thực sự phát sinh, tránh tình trạng biển thủ công quỹ và gian lận 2.2 Thực trạng kiểm toán các khoản nợ ngắn hạn do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện 2.2.1 Các bước công việc tiến hành trước khi thực hiện kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn 2.2.1.1 Thu thập thông tin khách hàng Trong mọi cuộc kiểm toán, việc tìm hiểu và thu thập thông tin về khách hàng là một công việc quan... cần thiết Với các thông tin tìm hiểu được các kiểm toán viên có thể đánh giá sơ bộ về mức độ rủi ro và đảm bảo của công việc kiểm toán Công việc này thường được thực hiện bởi các giám đốc kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán Đối với các khách hàng công ty đã thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán từ năm trước, công việc này sẽ dựa vào thông tin đã có được về khách hàng trong cuộc kiểm toán lần trước... ngắn hạn hợp lý trên tổng tài sản giúp doanh nghiệp tránh khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán và sự cân đối về tài chính Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản: Nguyễn Mạnh Cương Lớp: Kiểm toán 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 23 - Vay và nợ ngắn hạn ( Mã số 311 ) : “Vay và nợ ngắn hạn là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền mà doanh nghiệp còn đang vay ngắn hạn của các ngân hàng, các tổ chức tín dụg và các. .. trả ngắn hạn) của tài khoản 338 (3387 “ Doanh thu chưa thực hiện , phần doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn) - Thuế và các khoản nộp cho nhà nước( Mã số 314 ): Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản mà doanh nghiệp còn nợ Ngân sách nhà nước tính đến thời điểm báo cáo, bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số ghi có trên sổ Cái tài khoản. .. tài chính và làm đẹp các tỷ số thanh toán nhanh và thanh toán tức thời Vì vậy kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn thường chú trọng kiểm tra chi tiết các khoản Nợ ngắn hạn, xác định chính xác số dư Khi xem xét tính liêm chính của ban quản lý và của các kế toán, sẽ nảy sinh một hướng kiểm tra khác là xác định tính có thật của các nghiệp vụ Kiểm tra các chứng từ liên quan theo hướng từ sổ sách xuống thực. .. Cương Lớp: Kiểm toán 46B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 21 Các bước tiếp theo là thực hiện kiểm toán, ra báo cáo kiểm toáncác hoạt động sau khi ra báo cáo cũng được chương trình AS 2 hỗ trợ khá tốt Việc xây dựng một phần mềm kiểm toán chuyên nghiệp (AS 2) và quan tâm tới đào tạo và trao đổi, cập nhất kiến thức cho các kiểm toán viên đã đảm bảo cho Deloitte trở thành một Công ty Kiểm toán có chất... việc và các hướng dẫn thực hiện Theo đó, Deloitte Việt Nam đảm bảo thực hiện công việc kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các quy định về kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam Kiểm toán viên của Deloitte được trang bị kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán, kế toán và tích luỹ những kinh nghiệm quý báu qua nhiều năm Nguyễn Mạnh Cương Lớp: Kiểm toán 46B 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 120 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện, 120 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện, 120 Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte VN thực hiện, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bảng 1.1. Chỉ tiêu tổng hợp, Đặc điểm hoạt động kiểm tốn của Cơng ty, Kết thúc kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn