103 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

58 600 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:54

103 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) [...]... nhận không đúng kỳ kế toán ( không đúng niên độ kế toán) 1.3 Những vấn đề cần lu ý rủi ro thờng gặp trong quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ của các tổ chức kiểm toán rủi ro 1.3.1 Những vấn đề lu ý trong quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ là một khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính vì đó là cơ... trong hồ sơ kiểm toán của công ty, nó đợc coi là một giấy làm việc làm cơ sở quan trọng đảm bảo chất lợng của cuộc kiểm toán đã thực hiện 2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ t vấn tài chính kế toán kiểm toán 2.2.1 Giới thiệu về khách hàng kiểm toán Để tìm hiểu toàn diện về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty AASC, em... nhau trên các liên của hóa đơn, các hợp đồng); o Chuyển doanh thu nội địa thành doanh thu hàng xuất khẩu, doanh thu những hoạt động thu suất cao thành doanh thu những hoạt động thu suất thấp Chơng ii thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tại công ty aasc 2.1 Tổng quan về Công ty Dịch vụ T vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán 2.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH Dịch. .. phân loại trình bày sai trên sổ báo cáo tài chính Kiểm tra việc phân loại doanh thu: phân biệt doanh thu bán chịu ( đối chiếu số liệu với số hạch toán trên tài khoản công nợ phải thu) ; doanh thu tiền ngay; doanh thu nhận trớc; doanh thu bán hàng đổi hàngphân biệt doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với các khoản thu nhập khác; phân biệt từng loại doanh thu liên quan đến từng loại thu suất khác... trong quy trình kiểm toán doanh thhu Trong quá trình kiểm toán doanh thu, KTV thờng gặp những rủi ro sau: 1) Doanh thu phản ánh trên sổ sách, báo cáo kế toán cao hơn doanh thu thực tế đã hạch toán vào doanh thu những khoản thu cha đủ các yếu tố xác định là doanh thu nh qui định hoặc số doanh thu đã phản ánh trên sổ sách kế toán, báo cáo kế toán cao hơn so với doanh thu trên các chứng từ kế toán 2) Doanh. .. toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Khi kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trên BCTC thì cần chú ý tới để đạt đợc những yêu cầu sau: Thu thập bằng chứng chứng minh việc hạch toán doanh thu thu nhập hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đã đảm bảo cho việc doanh thu thu nhập là trung thực, hợp lý tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nớc Thu. .. chứng từ thanh toán ( phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo Có của Ngân hàng, bảng sao của Ngân hàng) b) Tài khoản sử dụng Để hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng: + TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: phản ánh doanh thu của khối lợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, không phân biệt đã thu tiền hay... hình dịch vụ t vấn đợc khách hàng đánh giá cao nh: T vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; t vấn lập báo cáo dự án; t vấn lập báo cáo quy t toán vốn đầu t; lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; t vấn chọn hình thức kế toán; t vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; t vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, t vấn xây dựng quy chế tài chính; thu ; t vấn tính lập bảng khai thu ; t vấn. .. Ngân Hàng c) Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ doanh thu Kiểm tra tính có thực của doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( tồn tại hoặc phát sinh) Mục tiêu của thủ tục này là nhằm phát hiện các nghiệp vụ bán hàng cung cấp dịch vụ không xảy ra nhng lại bị ghi chép vào sổ kế toán, báo cáo tài chính Các thủ tục có thể bao gồm: Tìm hiểu chính sách ghi nhận doanh thu tại đơn vị có phù hợp với chế độ kế toán. .. khách khoản mục hàng Công ty tiết 33 theo Rủi Học Viện Ngân Hàng to Rủi tiềm tàng Doanh thu bán Thấp kiểm soát pháp TB cổ phần hàng cung cấp ABC Trung Thủ tục Tham kiểm toán chiếu kiểm toán Chọn mẫu dịch vụ Doanh thu hoạt Cao động tài chính Thu nhập khác ro Phơng TB Chọn TB mẫu Chọn Phân tích Phỏng vấn Đối bình mẫu Qua đó, chơng trình kiểm toán đối với khoản mục Doanh thu bán hàng cung chiếu cấp 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 103 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), 103 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), 103 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), Nội dung và phơng pháp kiểm toán BCTC, Những vấn đề cơ bản về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, Tỉ chøc hƯ thèng kÕ to¸n doanh thu a Chøng tõ kÕ to¸n, Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Rủi ro thờng gặp trong quy trình kiểm toán doanh thhu Thông tin chung, Các dịch vụ chuyên ngành chủ yếu của AASC Kiểm toán Báo cáo tài chính, Văn phòng và các chi nhánh của AASC Quy trình kiểm toán chung tại AASC, Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán khoản mục doanh thu trên BCTC. Thu thập thông tin về hệ thống kế toán và đánh giá HTKSNB., Ưu điểm Hạn chế và nguyên nhân, Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán Thu thập thông tin khách hàng Hoàn thiện việc thực hiện kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn