lập quy trình công nghệ tàu chở hàng trọng tải 3500 tấn tại công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu hải phòng

40 738 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 07:04

vách dọc Nẹp th ờng Sống nằm Kết cấu dàn vách (Vách số 113) 600 2400 4350 8 2 0 0 4 8 0 0 6 5 0 0 I .Tính toán Kết cấu Vùng mũi Vùng mũi kết cấu theo hệ thống ngang ; Tải trọng tính toán h = 1,25 . h 1 1- Dàn vách : Bố trí nẹp đứng sống nằm khoảng cách nẹp 0,7m - Tính tôn vách theo 11.2.1 chiều dày tôn vách không nhỏ hơn tính theo công thức: t = 3,2.S h + 2,5mm Trong đó : S= 0,6m , khoảng cách nẹp h là khoảng cách thẳng đứng từ cạnh dới của tấm tôn vách đến boong vách , đo ở đờng tâm tàu h = 6900 mm +) t 1 = 3,2 .0,6 9,6 + 2,5 = 7,55 mm Chọn t 1 = 10 mm Chiều rộng b = 750 mm +) t 2 = 3,2.0,6. 9,6 + 2,5 mm = 7,55 mm Chọn t 2 = 8mm Chiều rộng b = 1000 mm +) t 3 = 3,2 .0,6. 9,6 + 2,5 mm = 7,55 mm Chọn t 3 = 8mm Chiều rộng b = 1500 mm +) t 4 = 3,2 .0,5. 9,6 + 2,5 mm = 7,55 mm Chọn t 4 = 8mm Chiều rộng b = 1000 mm +) t 5 = 3,2 .0,5. 9,6 + 2,5 mm = 7,55 mm Chọn t 4 = 8mm Chiều rộng b = 1500 mm +) t 6 = 3,2 .0,5. 9,6 + 2,5 mm = 7,55 mm Chọn t 4 = 8mm -Nẹp thờng: đợc tính theo mục 11.2.3 24 mô đun chống uốn của tiết diện nẹp phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức: W 2,8.C.S.h.l 2 cm 3 Trong đó : l= 2,4m khoảng cách giữa các sống vách s = 0,6 m khoảng cách nẹp c = 0,8 hệ số phụ thuộc vào liên kết tra bảng 2-B/11.2 h = 1,25x3,2 = 4m là khoảng cách thẳng đứng từ trung đIểm l đến đỉnh boong đo ở dọc tâm tính cho điều kiện chống va. Vậy W= 2,8. 0,8. 0,6. 4. 2,4 2 W= 30,9 cm 3 Chọn nẹp là thép L90x90x8 , quy cách mép kèm 600x8 - 600 x 8 48 0 0 0 - L L 90 x 90 x 8 13.9 3.48 48.37 168.33 194.00 61.9 48.37 e = 1 cm ; J x1x1 = 324.534 cm 4 Z Max = 9 cm W = 37.6553 cm 3 = 22.6 % 362.33 Fi.Zi (cm 3 ) Fi.Zi 2 (cm 4 ) J 0 (cm 4 ) Vậy chọn thép nh trên là thoả mãn Số TT Fi (cm 2 ) Zi (cm) Quy cách Vậy chọn nẹp là L90x90x8 - Nẹp đứng khoẻ: Theo 11.2.3 mô đun chống uốn của tiết diện nẹp phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau: W = 2,8.C.S.h.l 2 cm 3 Trong đó: l : Chiều dài nhịp nẹp, l = 2,4 m S: Chiều rộng phần diện tích đợc đỡ bởi nẹp, S= 2,4 mm 25 600x8 L90x90x8 h 1 = 3,25m - Khoảng cách thẳng đứng từ trung điểm l đến boong vách Do khoảng cách thẳng đứng này nhỏ hơn 6m nên h= 1,2 + 0,8 lần khoảng cách thực h = 6,5 m C: Hệ số xác định theo bảng 2-B/11.2 phụ thuộc vào phơng pháp liên kết ở 2 đầu nẹp, chọn C=1,15 - liên kết kiểu A, chỉ có bản thành đợc liên kết Vậy: W= 2,8 . 1,15 . 2,4 . 6,5. 2,4 2 W= 289,3 cm 3 Chọn nẹp vách là thép T10x120/300x8, quy cách mép kèm 1200x8 Vậy chọn nẹp đứng khoẻ vách là thép chữ T có quy cách: T10x120/300x8 +) Tính mô men quán tính của tiết diện nẹp : 11.2.5.2 =10 h.l 4 h,l nh trên vậy : =10 x 6,5 x 2,4 4 = 2156,54 cm 4 < 14796,6 cm 4 +) Chiều dày bản thành của sống vách theo ( 11.2.5.3 ): tính theo công thức t 10 s 1 + 2.5 mm Trong đó : s 1 là khoảng cách các nẹp của sống hoặc chiều cao tiết diện sống lấy giá trị nào nhỏ hơn s 1 = 0,30m Vậy t = 10 x 0,30 + 2.5 = 5,5 mm < 8mm Nẹp thỏa mãn theo qui phạm Vậy chọn nẹp đứng khoẻ của vách là thép T10x120/300x8 - Sống nằm vách: theo điều 11.2.5.1 Mô đun chống uốn của tiết diện sống không đợc nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau: W 4,75.S.h.l 2 cm 3 Trong đó: S: Là chiều rộng của diện tích đợc đỡ bởi sống S =3,0m l : Chiều dài nhịp của sống l = 3,3 m h 1 = 4,2 m Do h 1 < 6m nên h = 1,2 + 0,8x 4,2 = 8,4 m Vậy : W= 4,75 . 3,0 . 8,4 . 3,3 2 = 1303,5 cm 3 Chọn sống là thép chữ T10x120/300x8, quy cách mép kèm 1500x8 26 1200x8 300x8 10x120 1500x8 300x8 120x10 Vậy chọn sống nằm vách là thép chữ T có quy cách: T120x10/300x8 +) Tính mô men quán tính của tiết diện sống : 11.2.5.2 =10 h.l 4 h,l nh trên vậy : =10 x 8,4 x 3,3 4 = 9961.7 cm 4 < 27648,0 cm 4 +) Chiều dày bản thành của sống phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức (11.2.5.3 ): t 10 s 1 + 2.5 mm Trong đó : s 1 là khoảng cách các nẹp của sống hoặc chiều cao tiết diện sống lấy giá trị nào nhỏ hơn s 1 = 0,30 m Vậy t = 10 x 0,30 + 2.5 = 5,5 mm < 8mm Sống thỏa mãn theo qui phạm Vậy chọn sống nằm vách là thép T120x10/300x8 2- Dàn đáy : Đà ngang Đà ngang đặc Sống chính đáy 5700 4893 kết cấu dàn đáy khoang mũi Dàn đáy có kết cấu hệ thống ngang, đáy đôI, khoảng sờn 600 có một sống chính đặt tại giữa tâm tàu Tính tôn đáy theo 14.4.2 chiều dày tôn đáy mũi đợc tính theo công thức: t = 1,34.s. L + 2,5 27 Sống mạn 600 Vách ngang 5600 S ờn th ờng Kết cấu dàn mạn khoang mũi 1 8 0 0 2 5 0 0 4 0 0 0 boong trên đáy đôi 8 7 5 0 Trong đó: s = 0,6m khoảng cách sờn L = 84,90 m chiều dài tàu t = 1,34.s. 90,84 + 2,5 Vậy t = 9,8 mm Chọn t = 12 mm Chọn chiều dầy dải tôn giữa đáy t = 14 mm - Tính đà ngang đáy, sống dọc đáy +) Chiều cao của đà ngang đáy tại tâm tàu theo( 3.4.3) tính theo công thức : d 0 0,0625.l = 0,0625.12230 = 764,3 mm Chọn d 0 = 1800 mm +) Chiều dày của đà ngang theo 7.2.2 t = 0,045.L + 5,5 mm t = 0,045.84,90 + 5,5 = 9,2 mm - chọn t = 12 mm + Sống chính đáy: (4.2.4) Chiều dầy của tấm sống chính tính công thức : t = 0,05.L + 6 mm t = 0,05.84,90 + 6 = 10,1 mm Chọn t = 12 mm Chiều cao sống chính không nhỏ hơn B/16 = 850 mm Chọn d 0 = 1800mm * Liên kết bằng phơng pháp hàn 3- Dàn mạn : Dàn mạn có kết cấu hệ thống ngang, khoảng sờn 600mm, sống dọc mạn đỡ sờn mạn (không có thanh chống) Chiều dầy tôn mạn 14.3.2 t=4,1.S. Ld .04,0 + + 2,5mm 28 Trong đó: S = 0,6 m l = 84,90m d = 5,9 m chiều chìm t=4,1.S 90,84.04,09,5 + + 2,5 mm Vậy t = 9,8 mm Chọn t = 12 mm - Sờn thờng : theo 5.3.2 Môđun chống uốn của tiết diện sờn W C.S.h.l 2 cm 3 Trong đó: C Hệ số C= 3,4 S khoảng sờn S = 0,6 m l = 6,95 mkhoảng cách từ mặt đáy trên đến mặt trên của xà ngang boong h 1 : Khoảng cách thẳng đứng từ mút dới l đến điểm ở d + 0,044L - 0,54 = 8,8 cao hơn mặt tôn giữa đáy (m) Vậy: W = 3,4.0,6.8,8.6,95 2 W = 867,1 cm 3 Chọn sờn là thép L180x180x14, quy cách mép kèm 600x12 - 600 x 12 72 0 0 0 - L L 180 x 180 x 14 54,6 7,81 426,43 3330,39 3722,00 126,6 426,43 e = 3,4 cm ; J x1x1 = 5616,06 cm 4 Z Max = 15 cm W = 368,708 cm 3 = 42 % Vậy chọn thép nh trên là thoả mãn Số TT Fi (cm 2 ) Zi (cm) Quy cách 7052,39 Fi.Zi (cm 3 ) Fi.Zi 2 (cm 4 ) J 0 (cm 4 ) Vậy chọn sờn là thép 180x180x14 - Tính sống dọc mạn: Mô đun chống uốn của tiết diện sống dọc mạn là: (5.4.1.1) W = 8,6Shl 2 S = 2,2 m diện tích mà sống phải đỡ h = khoảng cách thẳng đứng từ dầm dọc mạn đến điểm ( d + 0,044.L - 0,54 ) 29 600x12 L140x90x10 1450x12 150x10 550x8 8x1250 S = 10 8x1450 113 xà ngang khoẻ Xà ngang thuờng 7515 8860 kết cấu dàn boong khoang mũi Vách ngang 600 h = 8,8 m l= 1,2 là khoảng cách giữa các sờn khoẻ W = 8,6.2,2.8,8.1,2 2 = 239,7 cm 3 Chọn sống dọc mạn là thép chữ T10x200/550x8, quy cách mép kèm 1450x12 Kiểm tra ,t +) Mô men quán tính của tiết diện sống : =10hl 4 I =10x8,8x1,2 4 = 182.47 cm 4 < 13690,2 cm 4 +) Tính chiều dầy sống mạn : t 10 s 1 + 2.5 mm t =10x0.5 + 2.5 =7,5mm < 8mm Sống thỏa mãn theo qui phạm * Liên kết giữa sống mạn với vách bằng mã T10x150/350x350x8 Liên kết giữa sờn với xà boong bằng mã bẻ 120/250x250x8 Liên kết giữa sờn với đà ngang đáy bằng mã bẻ 150/450x450x8 4- Dàn boong : Dàn boong có kết cấu theo hệ thống ngang , khoảng sờn 600 Tính boong sàn : Theo 12.2.6 Tôn nóc của két sâu phải có chiều dầy ít nhất là 1mm lớn hơn chiều dầy quy định ở 12.2.2 T = 3,6. h +3,5 mm Vậy chiều dầy của tôn sàn là : t = 3,6. 2,2 + 3,5 = 8,8 mm Chọn tôn sàn t = 10 mm 30 Kích thớc của các cơ cấu tạo thành nóc và đáy két sâu phải thoả mãn các yêu cầu của chơng này coi các cơ cấu đó nh các cấu tạo thành vách của két sâu tại đó . trong mọi trờng hợp kích thớc của các cơ cấu đó phải không nhỏ hơn kích thớc yêu cầu đối với boong và đáy tại vùng đó . Chọn nẹp boong nh xà ngang boong thờng L 110x110x12, Sống boong sàn nh sống boong T16x200/400x10 ( nh phần tính boong vùng khoang hàng ) B oong nâng mũi : Kết cấu theo hệ thống ngang , boong nâng t vách sờn 107 tới mũi tàu - Tính tôn boong: Tôn boong đơc tính theo công thức15.4.1 Chiều dày tôn boong t 1,25.S. h +2,5mm Trong đó: S= 0,6khoảng sờn h = 23,62 KN/ m 2 tải trọng tính toán Vậy: t = 1,25.0,6. 62,23 + 2,5 = 6,1 mm Chọn t = 10 mm - Xà ngang boong thờng: Môdun chống uốn (8.3.3) của tiết diện xà ngang boong W 0,43.S.h.l 2 cm 3 Với : S = 0,6 m l = 3,0 m h = 15,74 KN/m 2 Vậy: W = 0,43.0,6.15,74.3,0 2 W = 36,54 cm 3 Chọn xà ngang boong là thép L 110x110x10, mép kèm 600x10 31 600x10 L110x110x10 - 600 x 10 60 0 0 0 - L L 110 x 110 x 10 17.2 4.82 82.90 399.60 353.00 77.2 82.90 e = 1.1 cm ; J x1x1 = 663.568 cm 4 Z Max = 10 cm W = 63.6448 cm 3 = 75 % Vậy chọn thép nh trên là thoả mãn Số TT Fi (cm 2 ) Zi (cm) Quy cách 752.60 Fi.Zi (cm 3 ) Fi.Zi 2 (cm 4 ) J 0 (cm 4 ) Vậy chọn xà ngang boong là thép L110x110x10 - Tính sống boong Theo 10.2.1 môđun chống uốn của tiết diện sống boong : W 1,29.l(lbh +kw) ( cm 3 ) Trong đó : l = 4,8 m chiều dài sống b = 3,5 m khoảng cách trung điểm 2 nhịp kề nhau của xà đợc đỡ bởi sống h = 7,35 KN / m 2 tải trọng k.w = 0 Vậy W 1,29.4,8.4,8.3,5.7,35 = 764,5 cm 3 W = 764,5 cm 3 Chọn sống boong là thép T12x250/400x10 , mép kèm 1500x10 Kiểm tra ,t +) Mô men quán tính của tiết diện sống : =10.h.l 4 32 1500x10 400x10 250x12 4000 2500 =10x7,35x4,8 4 = 39016cm 4 < 53661,4 cm 4 +) Chiều dầy bản thành sống : t 10 s 1 + 2.5 mm =10x0.4+2.5 = 6,5mm < 10 mm Sống boong thoả mãn quy phạm - Liên kết: Sống boong khoét lỗ cho xà ngang boong thờng chui qua và đợo hàn liên kết nẹp vách bằng mã T12x250/500x500x10; Xà ngang boong liên kết với sờn mạn bằng mã bẻ 120/250x250x8 5- Sống mũi : Sống mũi tấm Theo 2.1.1: chiều dày tấm sống mũi phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức : t 0,10L+ 4 mm t = 0,10.84,90 + 4 = 12 mm Chọn t = 18 mm Để tăng cứng ta tăng cờng sống mũi thép 150x60, tấm sống mũi đợc hàn liên kết trực tiếp với đà ngang đáy khoang mũi II .Tính toán Kết cấu Khoang hàng 33 [...]... ngang công son h1 = 18.8 kN/ m2 tải trọng quy định h1 = 18.8 kN/ m2 tải trọng quy định W = 7,1.5,6.1,3.( 1 1,3.18,8 + 4,7.18,8 ) 2 W = 5168,8 cm3 Chọn xà ngang công xon là thép T 250x16/ 500x12 có mép kèm 1200x12 chiều dầy bản thành của xà ngang công son phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau lấy trị số nào lớn hơn : 1 S ( b1h1 + b 2 h 2) t1=0,0095 2 + 2,5 dc Trong đó : S , b1, h1, và h2 nh quy. .. đứng từ đờng nớc chở hàng thiết kế cực đại đến boong thời tiết đo ở mạn ( m) h : phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức cho ở bảng 2B/15.2.nhng phải đợc lấy bằng 12,8 nếu h đối với các boong nhỏ Dòng I II III IV a Vị trí Tôn boong Xà boong Cột ở phía trớc của 0,15L tính từ 23.62 15.74 12.8 mút mũi tàu Từ 0,15L đến 0,3L tính từ 54.89 36.51 18.13 mút mũi tàu Từ 0,3L tính từ mút mũi tàu 27.28 18.18... Liên kết : Sống dọc boong dán đoạn tại các vách ngang và khoét lỗ cho xà ngang boong thờng chui qua và liên kết với nẹp vách bằng mã T250x12/500x500x10 +)Xà ngang công son : - Theo 6.1.1 mô đun chống uốn tiết diện xà ngang công 1 2 son phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau :W=7,1Sl 0 ( b1 h1 +b2 h2 ) cm3 trong đó : S = 5,6m khoảng cách giữa các xà ngang công son l0 = 1,3m khoảng cách nằm... mút đuôi tàu ở phía sau của 0,2L tính từ 19.32 13.0 12.8 mút đuôi tàu Sống boong 12.8 27.44 12.8 12.8 Trị số cực tiểu của h đợc tính theo bảng 2B/15.2 Nếu trị số của h tính từ các công thức ở bảng nhỏ hơn 12,8 thì h phải đợc lấy bằng 12,8 Dòng Vị trí của boong h c Xà Tôn Cột ,sống dọc và boong boong sống ngang 38 IvàII III IV Phía trớc của 0,3L tính từ mũi tàu Từ 0,3L tính từ mũi C L + 50 tàu đến 0,2L... trong của sờn khoẻ 43 1400x12 900x10 250x14 b1,h1 và b2 ,h2 nh quy định ở trên đối với boong kết cấu hệ thống dọc và giữa các xà ngang công son không đặt sống ngang boong thì l 1 phải đợc thay thế cho b1 W = 5240,01 cm3 Chọn sờn khoẻ là thép T 250x14/ 900x10 có mép kèm 1200 x12 +> chiều dầy bản thành : theo 6.2.1.4 chiều dầy bản thành phải không nhỏ hơn công thức sau lấy trị số nào lớn hơn t1 1 =0,0095... trớc kể từ trục chân vịt và đợc hàn chắc chắn với đà ngang vòm đuôi Chiều dày của đà ngang vòm đuôi : theo(2.2.5) tính theo công thức : T 0,035.L + 10 = 0,035.84,90 +10 = 12,9 mm Chọn t =14 mm 5- Thợng tầng và lầu: Thợng tầng và lầu đợc tính toán theo 16.2.1: Cột áp để tính toán kích thớc cơ cấu của vách mút thợng tầng và vách biên lầu phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau: 52 h = ac.(0,067bL... nằm để thuận tiện cho việc gia công lắp ráp,ta chọn sống đứng vách là thép T 250x12/650x10 37 2- Kết cấu dàn boong: Kết cấu dàn booong khoang hàng 2400 Sống phụ booong xa ngang boong 67 26 700 2300 Sống chính boong 6800 Vách 28000 Kết cấu hệ thống ngang khoảng sờn là : 700mm Tải trọng tính toán dàn boong : Theo công thức 15.1.1.2.(1): h = a ( 0,067bL - y) Trong đó : a và b đợc cho ở bảng 2B/15.1 tuỳ... cấu theo hệ thống dọc và giữa các xà ngang công son đến tiết diện đang xét đợc lấy thay cho b2 /2 dc = 0,63 m chiều cao tiết diện của xà ngang công xon Vậy : t1 = 0.24 mm t2 = 7,5dc + 0,46t1 +1,5 (mm) t = 6.8 mm chọn chiều dầy bản thành của xà ngang công xon t = 14 41 3- Dàn mạn: kết cấu dàn mạn khoang hàng suờn thuờng suờn khoẻ xà dọc mạn Kết cấu theo hệ thống ngang, sờn thờng đặt tại mỗi khoảng sờn... l1,b1,b1,h1 ,và h2: nh quy định dw = 0,9 m chiều cao tiết diện nhỏ nhất của sờn khoẻ C2 = 0,9 đối với sờn liên kết với xà công xon đỡ boong t1 = 0,03 mm & t2= 7,5dw + 0,46 t1 + 1,5 = 8,26 mm chọn chiều dầy bản thành sờn khoẻ t = 10 mm 4- Dàn đáy: Kết cấu dàn đáy khoang hàng Vách 2400 13600 Sống chính đáy Sống phụ đáy 67 27 700 2300 Đà ngang đáy 28000 Tính chiều cao của đáy đôi : do = B/16 và do lớn hơn... chính đáy: - Chiều dầy tấm (4.2.4) t = 0,05L + 6 = 10,145 mm Chọn t = 12mm - Chiều cao sống chính: h = 1000mm - Tính sống phụ đáy : Vùng khoang hàng tàu đợc bố trí bốn sống phụ đối xứng nhau qua mặt phẳng dọc tâm tàu, cách mặt phẳng dọc tâm tàu một khoảng là 2400mm và 2300mm - Chiều dầy tấm (4.3.2) t = 0,65 L + 2,5 = 8,4 mm Chọn t = 10 mm - Chiều cao h = 1000 mm - Tính đà ngang đặc: - Chiều dầy tấm (4.4.2) . xà ngang công son h 1 = 18.8 kN/ m 2 tải trọng quy định h 1 = 18.8 kN/ m 2 tải trọng quy định W = 7,1.5,6.1,3.( 2 1 1,3.18,8 + 4,7.18,8 ) W = 5168,8 cm 3 Chọn xà ngang công xon. cấu tạo thành nóc và đáy két sâu phải thoả mãn các yêu cầu của chơng này coi các cơ cấu đó nh các cấu tạo thành vách của két sâu tại đó . trong mọi trờng hợp kích thớc của các cơ cấu đó phải. cách thẳng đứng từ đờng nớc chở hàng thiết kế cực đại đến boong thời tiết đo ở mạn ( m) h : phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức cho ở bảng 2B/15.2.nhng phải đợc lấy bằng 12,8 nếu h đối
- Xem thêm -

Xem thêm: lập quy trình công nghệ tàu chở hàng trọng tải 3500 tấn tại công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu hải phòng, lập quy trình công nghệ tàu chở hàng trọng tải 3500 tấn tại công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu hải phòng, lập quy trình công nghệ tàu chở hàng trọng tải 3500 tấn tại công ty chế tạo thiết bị và đóng tàu hải phòng

Từ khóa liên quan